ILPP1/443-992/14-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Uznanie aportu składników majątkowych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz brak obowiązku dokonania korekty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu składników majątkowych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz obowiązku dokonania korekty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu składników majątkowych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz obowiązku dokonania korekty. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja specjalistycznych konstrukcji aluminiowych.

Wnioskodawca planuje dokonać wkładu do spółki prawa handlowego (dalej: Spółka), w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań (dalej: Dział), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W skład Działu wejdą wszystkie istotne i przenaszalne składniki wchodzące w skład majątku Wnioskodawcy na moment aportu i służące wykonywaniu działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości (dalej: Nieruchomości).

W ramach rachunkowości Wnioskodawcy możliwe jest przypisanie do Działu odpowiednich przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Możliwe jest zatem dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział. Dodatkowo, Dział funkcjonuje w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone zadania. Budżet ten planowany jest na podstawie przewidywanych wydatków związanych z Działem.

Spółka, która otrzyma aport, będzie kontynuowała aktualnie prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą. W szczególności, w ramach planowanego aportu, na Spółkę zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów;
 • środki trwałe (z wyjątkiem Nieruchomości) i wartości niematerialne i prawne;
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne;
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty;
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy wskazać, że w momencie dokonania aportu Spółka wynajmie Nieruchomości, na podstawie umowy/umów zawartych z Wnioskodawcą i będzie je wykorzystywać w prowadzonej działalności. Przed dokonaniem aportu, Wnioskodawca udzieli Spółce promesy zawarcia umowy najmu, na moment dokonania aportu.

Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zostaną przeniesione do Spółki w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe od strony prawnej (przykładowo na Spółkę nie będą mogły zostać przeniesione w żadnym zakresie zobowiązania publicznoprawne Wnioskodawcy). Z perspektywy biznesowej przedmiot wkładu będzie mógł funkcjonować niezależnie, bowiem składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów. Opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych będzie stanowił na dzień dokonania aportu zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, ukierunkowany na realizację prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Jednocześnie przedmiotowy kompleks będzie mógł posłużyć – po dokonaniu rozważanej transakcji aportu – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę – Spółka w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, przejęte umowy i kontakty handlowe oraz przejęty zakład pracy będzie prowadzić tożsamą działalność gospodarczą. Należy też zaznaczyć, że Spółka po otrzymaniu aportu będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku, nabytych w drodze aportu.

Wnioskodawca, po dokonaniu aportu będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie wynajmu Nieruchomości.

W uzupełnieniu z dnia 7 stycznia 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych będzie wyodrębniony:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowi on wyodrębnioną organizacyjnie część (zespół składników jest wyodrębnioną w sposób faktyczny działalnością operacyjną do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe); organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” posiada cechę zorganizowania;
 • na płaszczyźnie finansowej, tj. na podstawie prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowi on potencjalnie niezależnie przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie aportem przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych (Dział) wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej, do Spółki, będzie podlegać opodatkowaniu VAT...
 2. Czy w związku z planowanym aportem po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek dokonania jakichkolwiek korekt w zakresie odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, wniesienie aportem przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej do Spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednakże, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Czynność dokonania aportu jest „transakcją zbycia” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ponieważ w ramach aportu przeniesione zostaje prawo do rozporządzania składnikami aportu jak właściciel. Jak wskazuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-346/13-6/ISZ): ,,Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu)”.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że aport składników majątkowych i niemajątkowych może podlegać opodatkowaniu VAT, jeżeli zespół tych składników nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany;
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym;
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym;
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK) oraz w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 6 kwietnia 2009 r. (IPPP1-443-36/09-2/AK), w dniu 2 kwietnia 2009 r. (IPPB5/423-9/09-2/MB), w dniu 16 lutego 2009 r. (IPPP1-443-2207/08-5/MP), czy w dniu 19 listopada 2008 r. (IPPB3/423-1271/08-2/MB).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działu, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Dział jako zorganizowany zespół składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r., IPPB5/423-6/08-3/MB).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że w ramach Działu wyodrębnienie składników materialnych i niematerialnych zostało dokonane ze względu na cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Składniki materialne i niematerialne, tworzące Dział stanowią zespół, w ramach którego wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiają wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone. Tym samym, składniki Działu zostały wyselekcjonowane i zestawione razem nieprzypadkowo, ale ze względu na efekt synergii, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć.

Mając powyższe na względzie – zdaniem Wnioskodawcy – Dział jest zorganizowanym zespołem składników majątkowych, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o VAT nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2008 r., IPPB5/423-6/08-3/MB). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu jest jego spójna, wewnętrzna organizacja, realizowane zadania, jak również funkcjonalność przypisanych do tego działu stanowisk pracy. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany do Działu i tym samym dedykowany do wykonywania zadań do niego przypisanych.

Wyodrębnienie organizacyjne odbywa się także na innych płaszczyznach. W szczególności, istnieje możliwość ścisłego przypisania do Działu poszczególnych składników majątku, takich jak środki trwałe oraz zobowiązania. Tym samym, na Dział składa się zespół kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy zatem uznać, że składniki Działu tworzą w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne Działu są połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego – w ocenie Wnioskodawcy – Dział stanowi zorganizowany zespół składników majątkowych, wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o VAT nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest rozdzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2008 r., (IPPB5/423-6/08-3/MB). Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, że „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4EK).

Należy wskazać, że Wnioskodawca posiada i wykorzystuje narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Działu. Możliwe jest zatem dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział. Warto także podkreślić, że Dział działa w oparciu o zaplanowany budżet przeznaczony na realizację zadań przypisanych do tego działu. Budżet ten planowany jest na podstawie przewidywanych wydatków związanych z poszczególnymi zadaniami przypisanymi do Działu.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że możliwe jest oddzielenie finansów całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy od finansów Działu, jako wyodrębnionej finansowo części. W efekcie, w przypadku planowanego aportu, będzie istniała możliwość przeniesienia do ksiąg rachunkowych Spółki zapisów związanych z majątkiem i zobowiązaniami związanymi funkcjonalnie z Działem.

W związku z tym należy uznać, że Dział będzie stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Działu jest tożsamy z przedmiotem działalności Wnioskodawcy, a przypisany do Działu zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwalają na samodzielną realizację zadań.

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział jako odrębny podmiot (w wyniku aportu do Spółki) jest w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział posiada bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy świadczący usługi na rzecz innych podmiotów. W tym zakresie, Wnioskodawca wskazuje, że wydzielony Dział jest wyposażony we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu umożliwią Spółce prowadzenie działalności gospodarczej.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że Dział stanowi zorganizowaną i wyodrębnioną funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest fakt, że do Działu został przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tego działu. Tym samym, podmiot otrzymujący aport w postaci Działu, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Na skutek otrzymania aportem omawianego zespołu składników majątkowych, Spółka będzie również w stanie uzyskiwać dochód, a więc prowadzić działalność rentowną, efektywną ekonomicznie.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że okoliczność, że w skład Działu nie wchodzą nieruchomości, nie ma wpływu na zakwalifikowanie działu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, brak prawa do nieruchomości nie wyklucza tego, że wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych tworzy zorganizowana część przedsiębiorstwa – tak np. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 24 sierpnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 483/11), WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27 czerwca 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2995/10), NSA w wyroku z dnia 10 lipca 2013 r. (sygn. II FSK 2288/11). Ponadto należy podkreślić, że na moment dokonania aportu przez Wnioskodawcę, Spółka oraz Wnioskodawca zawrą umowę najmu Nieruchomości, na podstawie której Spółka uzyska tytuł do dysponowania Nieruchomościami. Co więcej, jeszcze przed dokonaniem aportu Spółka będzie posiadać udzieloną przez Wnioskodawcę promesę zawarcia umowy najmu Nieruchomości. W praktyce gospodarczej powszechną praktyką jest, że funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa nie posiadają na własność nieruchomości, niemniej wykorzystują je na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie innego tytułu prawnego (np. umowy najmu). W tym kontekście należy stwierdzić, że brak Nieruchomości jako składników Działu, nie może zostać uznana za czynnik ograniczający bądź uniemożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w oparcie o składniki majątkowe wchodzące w skład Działu.

Powyższe – zdaniem Wnioskodawcy – przesądza o tym, że Dział stanowi zorganizowany zespół składników majątkowych wyodrębniony pod względem funkcjonalnym i zdolny do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów – zdaniem Wnioskodawcy – Dział jest wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W związku z powyższym, transakcja wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Działu, do Spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego nie powstanie obowiązek podatkowy VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z aportem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek dokonania jakichkolwiek korekt w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z normą art. 86 ust. 1 ustawy o VAT: „(...) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)”.

W świetle powyższej regulacji, aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług od dokonanych zakupów, konieczne jest, aby poniesione wydatki służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których dany podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione od tego podatku. W takim przypadku – zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi podatku VAT – odliczeniu może podlegać tylko ten podatek naliczony (ta jego część), który związany jest z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT stanowi bowiem, że: „W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego”.

Jednocześnie, po zakończeniu roku podatkowego podatnik, któremu przysługuje częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obowiązany jest dokonać odpowiedniej korekty podatku odliczonego zgodnie z przepisami art. 91 ust. l-8 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w świetle treści normy art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ww. korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa – tzn. nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, do których byłby zobligowany podmiot, który dokonał odliczenia (tzn. zbywca), w przypadku gdyby nie doszło do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wprowadzenie przez ustawodawcę zasady „kontynuowania” korekty podatku naliczonego od towarów i usług przez nabywcę ma bezpośredni związek z przepisem ustawy o VAT (art. 6 ustawy o VAT), który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zdaniem Spółki oznacza to, że intencją ustawodawcy było zapewnienie pełnej neutralności transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tak, aby transakcja na moment jej dokonania nie wywoływała jakichkolwiek skutków, nie wpływała na rozliczenia stron w zakresie podatku od towarów i usług – tj. aby nie ograniczała ona (przez sam fakt jej dokonania) prawa zbywcy i nabywcy do odliczenia podatku naliczonego.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych – przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 r. (sygn. IPPP2-443-721/13-2/KG).

Biorąc pod uwagę, że:

 • jak zostało to szczegółowo wykazane w uzasadnieniu do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa;
 • dla potrzeb ustawy o VAT transakcja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna być traktowana jako jej zbycie,

to ww. transakcja powinna być całkowicie neutralna i nie powinna wpływać na rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług. W konsekwencji, obowiązek dokonania ewentualnych korekt będzie leżał tylko i wyłącznie po stronie nabywcy Działu, tj. po stronie Spółki, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.