ILPP1/443-846/14-4/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dostawa Nieruchomości stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to czynność nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podlegania opodatkowaniu sprzedaży Nieruchomości i pozostałych składników majątkowych.
ILPP1/443-846/14-4/JSKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. opodatkowanie
 3. zbycie nieruchomości
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dostawa Nieruchomości stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to czynność nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podlegania opodatkowaniu sprzedaży Nieruchomości i pozostałych składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dostawa Nieruchomości stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to czynność nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podlegania opodatkowaniu sprzedaży Nieruchomości i pozostałych składników majątkowych. Wniosek został uzupełniony w dniu 18 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, pytań oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Spółka z o.o. (dalej: Spółka, Zainteresowany lub Wnioskodawca) planuje dokonać zbycia nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka na moment transakcji będzie posiadała status czynnego podatnika VAT. Wnioskodawca wykorzystywał zbywane składniki do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Dostawa, będąca po stronie Zainteresowanego przedmiotem zbycia, będzie obejmowała następujące składniki:

 • prawo własności nieruchomości (budynek) oddanej do użytku w roku 2013 (dalej jako: Nieruchomość I), której pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, miało miejsce w roku 2013, wraz z prawem własności gruntu, na którym jest położona, oraz
 • prawo własności nieruchomości w budowie (budynek) (dalej jako: Nieruchomość II, łącznie jako: Nieruchomości I II), która nie była przedmiotem pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wraz z prawem własności gruntu, na którym jest położona,
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące Nieruchomości I II.

Dodatkowo w związku ze zbyciem Nieruchomości I II, Spółka zbędzie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy obecnym właścicielem (Dostawcą), a najemcami poszczególnych lokali w Nieruchomości I.

Zbycie to odbędzie się z mocy prawa na podstawie art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: KC), zgodnie z którym „W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”. Zatem przejęcie tych praw i obowiązków nie będzie przedmiotem czynności prawnej pomiędzy Spółką a nabywcą, ale jedynie konsekwencją – prawnym skutkiem nabycia przedmiotowych nieruchomości.

Wnioskodawca wytworzył poszczególne składniki transakcji we własnym zakresie. Ponadto miał prawo do odliczenia podatku VAT z uwagi na zamiar wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych VAT. Od momentu pierwszego zasiedlenia Nieruchomości I do dnia dostawy minie okres krótszy niż dwa lata – Nieruchomość została zasiedlona po raz pierwszy w roku 2013. Natomiast Nieruchomość II jest jeszcze w trakcie budowy i nie została oddana do użytkowania.

Wyłączenia z przedmiotu dostawy.

Dostawca w celu sfinansowania wybudowania Nieruchomości I II zaciągnął kredyt bankowy.

Spółka podkreśla, że zobowiązania Dostawcy z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomościami I II nie zostaną przeniesione na Nabywcę w związku z realizacją transakcji ich nabycia.

Ponadto, w ramach przedmiotowej transakcji, Wnioskodawca nie zbywa również całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z obecnym wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania pomieszczeń handlowych i usługowych na terenie Nieruchomości I, w szczególności:

 • praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomościami I II,
 • praw i obowiązków wynikających z umów w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości I II,
  • ubezpieczenia Nieruchomości I II,
  • umów serwisowych związanych z dostarczeniem dla Nieruchomości I II usług wymaganych zgodnie z umowami najmu oraz koniecznych do eksploatacji i utrzymania Nieruchomości I II,
  • rachunków bankowych Dostawcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonywane są obecnie rozliczenia z najemcami),
  • świadczenia usług księgowych, prawnych lub marketingowych,
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie,
 • nazwy Dostawcy,
 • zobowiązań na rzecz podmiotów trzecich powstałych do dnia dokonania dostawy Nieruchomości I II,
 • ksiąg rachunkowych Dostawcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością w zakresie wynajmu poszczególnych lokali,
 • tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.

Wnioskodawca informuje ponadto, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie objętej niniejszym wnioskiem wystąpił w dniu 8 września 2014 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, przyszły NABYWCA Nieruchomości I II, tj. „B” Sp. z o.o.

W piśmie z dnia 14 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. zdaniem Wnioskodawcy, będące przedmiotem planowanej sprzedaży: prawo własności Nieruchomości I II wraz z prawem własności gruntu, na którym są one położone, środki trwałe (maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące Nieruchomości I II nie stanowią zespołu składników majątkowo wyodrębnionych:
  1. na płaszczyźnie organizacyjnej, z uwagi na brak cechy zorganizowania przez składniki tworzące „część Przedsiębiorstwa”,
  2. na płaszczyźnie finansowej, ponieważ na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej nie jest możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego,
  3. na płaszczyźnie funkcjonalnej, ponieważ nie mogą one samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym;
 2. składniki będące przedmiotem sprzedaży nie były i nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku;
 3. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wszystkich ww. składników majątkowych;
 4. Spółka wynajęła powierzchnie biurowe w Nieruchomości I, zatem na podstawie tej czynności doszło w roku 2013 do pierwszego zasiedlenia tej Nieruchomości;
 5. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie Nieruchomości;
 6. przedmiotem sprzedaży są budynki biurowe, a nie budynki mieszkalne zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a w związku z ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług;
 7. w dniu 22 września 2014 r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie Nieruchomości II.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (doprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 listopada 2014 r.):
 1. Czy dostawa Nieruchomości I II stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT i tym samym czy transakcja ta będzie podlegać regulacjom ustawy o VAT jako transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT...
 2. Czy dostawa Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu VAT...
 3. Czy sprzedaż pozostałych składników majątkowych wchodzących w skład Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z dnia 14 listopada 2014 r.):

 1. Dostawa Nieruchomości I II nie stanowi zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT i tym samym, transakcja ta będzie podlegać regulacjom ustawy o VAT jako transakcja opodatkowana VAT.
 2. Dostawa Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
 3. Sprzedaż pozostałych składników majątkowych wchodzących w skład Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, „przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Powyższy przepis wskazuje, że w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czynność taka nie podlega regulacjom ustawy o VAT.

Spółka wskazuje, że polski ustawodawca w przepisie w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT posłużył się pojęciem „zbycia”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Niemniej jednak, zdaniem Spółki, pojęcie to powinno być odczytywane w sposób analogiczny do terminu „dostawa towarów” zdefiniowanego w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, które prowadzą do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W szczególności termin „zbycie” obejmuje: sprzedaż, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport) czy zamianę.

W świetle powyższego, przepisów ustawy o VAT nie stosujemy w przypadku zbycia, w tym dostawy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym przy ustaleniu zastosowania przepisów ustawy o VAT, istotne znaczenie ma określenie, czy przedmiotem dostawy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa „rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz stanowiskiem organów podatkowych, z powyższej definicji ZCP wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązania) mógł zostać uznany za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zespół składników, w tym zobowiązań.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem dostawy będzie określony zespół składników materialnych (nieruchomości, maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie) oraz składniki niematerialne. Niemniej jednak, zgodnie z ustaleniami stron, przedmiotowa dostawa nie będzie obejmowała zobowiązań inwestycyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomościami I II. Co więcej, przedmiotem dostawy nie będą również środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie Dostawcy, nazwa spółki Dostawcy, jak również należności i zobowiązania wobec podmiotów trzecich powstałe przed dniem dokonania dostawy czy prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami usług.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, transakcja ta nie obejmuje kluczowych składników, które, zdaniem Spółki, mają istotne znaczenie dla funkcjonowania działalności w zakresie wynajmowania nieruchomości.

Należy podkreślić, że zgodnie z definicją ustawową, zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje m.in. zobowiązania odnoszące się do przenoszonych składników. Zatem w związku z faktem, że zobowiązania kredytowe zaciągnięte w celu wybudowania Nieruchomości I II nie będą przeniesione na Spółkę, definicja wskazana w ustawie o VAT nie będzie spełniona. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, nie można w tym przypadku mówić o zespole składników materialnych i niematerialnych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

Aby określony zespół składników materialnych i niematerialnych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Oznacza to, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest tylko suma aktywów i pasywów, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewien zorganizowany zespół tych składników umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast ocenie podlegać tutaj powinna rola, jaką poszczególne składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa.

W ocenie Spółki, o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa tworzy odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa np. oddział, wydział, dział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być zasadniczo dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Natomiast odrębność finansowa powinna być, zdaniem Wnioskodawcy, rozpatrywana w szczególności na płaszczyźnie formalnej, np. prowadzenie odrębnej księgowości, która pozwalałaby na rozdzielenie przychodów i kosztów działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Nieruchomości I II, nie można powiedzieć, że odznaczają się wystarczającą odrębnością organizacyjną i finansową, aby mogły samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Samodzielność.

Zdaniem Wnioskodawcy, samodzielność zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza, że wyodrębnione składniki muszą posiadać pełną zdolność do niezależnego funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Zainteresowanego, wyłączenie z przedmiotu dostawy składników wskazanych powyżej, pozbawia zbywane składniki zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Spółka będzie musiała podjąć określone działania w celu prawidłowego w wykorzystania Nieruchomości I II, m.in. dostosować organizację Spółki do obsługi najemców Nieruchomości I, podpisać umowy z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie mediów, itp.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać składników będących przedmiotem transakcji, jako samodzielnego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej, ani nie stanowi zespołu składników materialnych i niematerialnych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze. W konsekwencji powyższego, realizowana transakcja, w opinii Wnioskodawcy, nie będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Mając zatem na uwadze, że przedmiot transakcji nie będzie spełniał przesłanek wskazanych w definicji ZCP zawartej w art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, dostawa poszczególnych składników Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje indywidualne:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r., o sygn. ILPP1/443-319/14-5/AI, w której w stanie faktycznym Wnioskodawca zaznaczył, że w ramach transakcji nabycia nieruchomości nie wstąpi w szereg praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z obecnym wykonywaniem działalności gospodarczej przez dostawcę w zakresie wynajmowania pomieszczeń handlowych i usługowych na terenie nieruchomości stwierdził, że „należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że do sprzedaży nieruchomości nie będzie mieć zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy. Sprzedawana nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, bowiem – jak wynika z opisu sprawy przedstawiony zespół składników majątkowych będący przedmiotem nabycia, nie został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-698/13-2/PR wskazał, że grunt zabudowany kompleksem budynków biurowo-magazynowych, oddanych do użytkowania na podstawie umów najmu, które zostaną dostarczone bez przenoszenia na nabywcę praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem nieruchomością, umowy agencyjnej w ramach usług związanych z zawieraniem umów najmu nieruchomości, umów z dostawcami mediów, ubezpieczycielem lub umów serwisowych związanych z dostarczaniem dla nieruchomości poszczególnych usług, nie będzie stanowiło zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W interpretacji wskazano, że taka dostawa dotyczy „zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego. Opisana we wniosku transakcja nie obejmuje bowiem istotnych elementów przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego, takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne Zbywcy”. Dalej podkreślono, że „zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-712/13-2/MP potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że dostawa dotychczas wynajmowanych nieruchomości bez przeniesienia na nabywcę m.in. należności i zobowiązań zbywcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa zbywcy, zobowiązań związanych z finansowaniem działalności, środków pieniężnych zbywcy zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-133/13-4/MP, potwierdził stanowisko wnioskodawcy będącego nabywcą, że nabycie od przedsiębiorcy nieruchomości wykorzystywanych w celu wynajmu biur, z zamiarem prowadzenia działalności w postaci najmu powierzchni lub dalszego obrotu nabytymi aktywami, bez przenoszenia na nabywcę m.in. umowy z zarządcą nabywanej nieruchomości, umów z dostawcami mediów, umowy o usługi księgowe, wymagalnych należności, zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych sprzedającemu, ksiąg oraz umowy dotyczącej siedziby sprzedającego nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2013 r., o sygn. IPPP1/443-504/13-2/MP, wskazał, że w przypadku dostawy nieruchomości, które nie stanowią wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu, a ponadto nie ma odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do tych nieruchomości, odrębnych planów finansowych oraz brak odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z działalnością sprzedawanych nieruchomości „nie będzie mieć zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedawana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, bowiem transakcji dostawy Nieruchomości nie będzie towarzyszył transfer wszystkich kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji przedsiębiorstwa determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zbywcy. Przedmiotem zbycia będą tylko niektóre składniki tego przedsiębiorstwa, tj. niektóre z posiadanych Nieruchomości oraz niektóre prawa nierozerwalnie z nimi związane. Sprzedaż Nieruchomości nie będzie również stanowić zorganizowanej jego części, ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e cyt. ustawy. Zbywane składniki majątku (Nieruchomości) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2013 r., o sygn. IPPP1/443-392/13-4/JL potwierdził, że w przypadku dostawy prawa własności budynku wraz z wyposażeniem, prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz parkingu, w sytuacji, gdy dodatkowe koszty wynikające z warunków umów najmu oraz koszty eksploatacyjne będą regulowane przez nabywcę i zbywcę odpowiednio do okresów, w których każdy z nich był lub będzie właścicielem budynku i stroną tych umów, przed dokonaniem dostawy nastąpi rozwiązanie wszystkich pozostałych umów związanych z budynkiem (m.in. umów z dostawcami mediów, umów o zarządzanie nieruchomością), których dotychczasową stroną był zbywca, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, organ potwierdził, że „Budynek razem z przejmowanymi przez Spółkę tylko niektórymi składnikami majątku związanymi z Budynkiem nie będzie stanowić zatem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Zbywany Budynek będący składnikiem majątku Zbywcy nie stanowi również ZCP, gdyż przedmiot Transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo, nie jest także działem, oddziałem, ani wydziałem, nie jest również wydzielony w żaden inny sposób w wewnętrznej dokumentacji Zbywcy”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2012 r., o sygn. IPPP1/443-322/12-2/PR, stwierdził, że „pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W sytuacji więc gdy zobowiązania wygenerowane przez aportowane przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną istnieją, winny wchodzić do masy majątkowej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2013 r., o sygn. ILPP1/443-81/13-4/AWa, wskazał, że w przypadku nabycia nieruchomości wraz ze składnikami majątkowymi, w tym przynależnościami związanymi z nabywanymi nieruchomościami (windy, klimatyzatory, przepompownie ścieków i wód odpadowych, transformatory itp.) wyłączając jednocześnie z dostawy takie składniki jak zawarte przez zbywającego umowy z dostawcami mediów, pośrednikami nieruchomości, podmiotami świadczącymi na rzecz zbywającego usługi serwisowe dotyczące elementów wyposażenia budynku, inne wierzytelności i inne prawa majątkowe związane z nabywanymi nieruchomościami, zobowiązania wynikające z zawartych przez zbywającego umów o pracę, umowy ubezpieczenia, środki pieniężne, umowa o rachunek bankowy zbywającego, księgi rachunkowe i podatkowe zbywającego, zawarte przez zbywającego umowy licencyjne oraz o świadczenie usług marketingowych, jak również firma zbywającego, nie będzie stanowiło przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a wskazany powyżej „zespół składników majątkowych obejmujących wyłącznie: Nieruchomości i ich przynależności, wraz z gwarancjami bankowymi i poręczeniami stanowiącymi zabezpieczenie należności Zbywającego oraz umowami najmu z najemcami powierzchni usługowo-handlowych, miejsc postojowych oraz lokali biurowych położonych w budynku posadowionym na ww. Nieruchomościach, nie uzyska samodzielności gospodarczej i nie będzie realizował jej w praktyce. Tym samym, zespół ten nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Opisane składniki majątkowe stanowią jedynie sumę tych składników, brak im bowiem w stopniu dostatecznym cech „zorganizowania”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-133/13-4/MP, potwierdził stanowisko wnioskodawcy będącego nabywcą, że nabycie od przedsiębiorcy nieruchomości wykorzystywanych w celu wynajmu biur, z zamiarem prowadzenia działalności w postaci najmu powierzchni lub dalszego obrotu nabytymi aktywami, bez przenoszenia na nabywcę m.in. umowy z zarządcą nabywanej nieruchomości, umów z dostawcami mediów, umowy o usługi księgowe, wymagalnych należności, zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych sprzedającemu, ksiąg oraz umowy dotyczącej siedziby sprzedającego nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ad. 2

Opodatkowanie dostawy budynków, budowli i ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Mając na uwadze powyższą regulację oraz fakt, że od momentu zasiedlenia Nieruchomości I minęło mniej niż 2 lata, natomiast Nieruchomość II nie została jeszcze oddana do użytkowania, zatem do dostawy przedmiotowych Nieruchomości I II zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lub dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając na uwadze powyższą regulację oraz fakt, że – jak Spółka wskazała w stanie sprawy – miała prawo do odliczenia podatku VAT, w przedmiotowej sytuacji nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem norma prawna zawarta w tym przepisie nie znajdzie zastosowania.

W związku powyższym transakcja dostawy Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Ad. 3

Co do zasady sprzedaż składników majątku innych niż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów, wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu m.in. nabycia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze, że Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowe składniki do wykonywania czynności opodatkowanych lub miał zamiar ich wykorzystania do czynności opodatkowanych, natomiast nie wykorzystywał ich do czynności zwolnionych od VAT, przepis ten nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji zatem, w ocenie Spółki, transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W piśmie z dnia 14 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

Z uwagi na fakt, że przedmiot transakcji nie będzie spełniał przesłanek wskazanych w definicji ZCP zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dostawa Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży czy aportu.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać zbycia nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka na moment transakcji będzie posiadała status czynnego podatnika VAT. Wnioskodawca wykorzystywał zbywane składniki do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Dostawa, będąca po stronie Zainteresowanego przedmiotem zbycia, będzie obejmowała następujące składniki:

 • prawo własności nieruchomości (budynek) oddanej do użytku w roku 2013 (Nieruchomość I), której pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, miało miejsce w roku 2013, wraz z prawem własności gruntu, na którym jest położona, oraz
 • prawo własności nieruchomości w budowie (budynek) (Nieruchomość II), która nie była przedmiotem pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wraz z prawem własności gruntu, na którym jest położona,
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące Nieruchomości I II.

Dodatkowo w związku ze zbyciem Nieruchomości I II, Spółka zbędzie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy obecnym właścicielem (Dostawcą), a najemcami poszczególnych lokali w Nieruchomości I.

Zbycie to odbędzie się z mocy prawa na podstawie art. 678 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym „W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”. Zatem przejęcie tych praw i obowiązków nie będzie przedmiotem czynności prawnej pomiędzy Spółką a nabywcą, ale jedynie konsekwencją – prawnym skutkiem nabycia przedmiotowych nieruchomości.

Wnioskodawca wytworzył poszczególne składniki transakcji we własnym zakresie. Ponadto miał prawo do odliczenia podatku VAT z uwagi na zamiar wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych VAT. Od momentu pierwszego zasiedlenia Nieruchomości I do dnia dostawy minie okres krótszy niż dwa lata – Nieruchomość została zasiedlona po raz pierwszy w roku 2013. Natomiast Nieruchomość II jest jeszcze w trakcie budowy i nie została oddana do użytkowania. Dostawca w celu sfinansowania wybudowania Nieruchomości I II zaciągnął kredyt bankowy. Zobowiązania Dostawcy z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomościami I II nie zostaną przeniesione na Nabywcę w związku z realizacją transakcji ich nabycia.

Ponadto, w ramach przedmiotowej transakcji, Wnioskodawca nie zbywa również całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z obecnym wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania pomieszczeń handlowych i usługowych na terenie Nieruchomości I, w szczególności:

 • praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomościami I II,
 • praw i obowiązków wynikających z umów w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości I II,
  • ubezpieczenia Nieruchomości I II,
  • umów serwisowych związanych z dostarczeniem dla Nieruchomości I II usług wymaganych zgodnie z umowami najmu oraz koniecznych do eksploatacji i utrzymania Nieruchomości I II,
  • rachunków bankowych Dostawcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonywane są obecnie rozliczenia z najemcami),
  • świadczenia usług księgowych, prawnych lub marketingowych,
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie,
 • nazwy Dostawcy,
 • zobowiązań na rzecz podmiotów trzecich powstałych do dnia dokonania dostawy Nieruchomości I II,
 • ksiąg rachunkowych Dostawcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością w zakresie wynajmu poszczególnych lokali,
 • tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.

Będące przedmiotem planowanej sprzedaży: prawo własności Nieruchomości I II wraz z prawem własności gruntu, na którym są one położone, środki trwałe (maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące Nieruchomości I II nie stanowią zespołu składników majątkowo wyodrębnionych:

 1. na płaszczyźnie organizacyjnej, z uwagi na brak cechy zorganizowania przez składniki tworzące „część Przedsiębiorstwa”,
 2. na płaszczyźnie finansowej, ponieważ na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej nie jest możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego,
 3. na płaszczyźnie funkcjonalnej, ponieważ nie mogą one samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Składniki będące przedmiotem sprzedaży nie były i nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wszystkich ww. składników majątkowych. Spółka wynajęła powierzchnie biurowe w Nieruchomości I, zatem na podstawie tej czynności doszło w roku 2013 do pierwszego zasiedlenia tej Nieruchomości. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie Nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży są budynki biurowe, a nie budynki mieszkalne zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a w związku z ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 22 września 2014 r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie Nieruchomości II.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy dostawa Nieruchomości stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to czynność nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podlegania opodatkowaniu sprzedaży Nieruchomości i pozostałych składników majątkowych.

Jak wyjaśniono powyżej, podstawowym wymogiem do uznania dostawy majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), podlegający wydzieleniu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Istotnym jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych mający być przedmiotem dostawy, składający się z Nieruchomości I II oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, który – jak wskazał sam Zainteresowany – nie zostanie wydzielony na płaszczyźnie organizacyjnej (brak jest cechy zorganizowania składników majątkowych), finansowej i funkcjonalnej (składniki majątkowe będące przedmiotem dostawy nie mogą samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym), nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, na Nabywcę ww. składników majątkowych nie przejdą zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomościami, nie przejdą również m.in. prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomościami I II, prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie dostawy mediów do Nieruchomości I II, rachunki bankowe Wnioskodawcy, prawa i obowiązki wynikające z umów świadczenia usług księgowych, prawnych i marketingowych, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie, nazwa Wnioskodawcy, zobowiązania na rzecz podmiotów trzecich powstałych do dnia dokonania dostawy Nieruchomości I II, itp.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że przedmiot planowanej dostawy po stronie Wnioskodawcy (składniki majątkowe w postaci Nieruchomości I II, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie będzie spełniał wymogów do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji, planowana dostawa (zbycie) składników majątkowych Wnioskodawcy (które stanowią wyłącznie sumę tych składników, bowiem brak im w stopniu dostatecznym cech „zorganizowania”) nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę Nieruchomości I II oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie podlegała – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Podsumowując:

 1. Dostawa Nieruchomości I II nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym transakcja ta będzie podlegać regulacjom ustawy jako transakcja podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. Dostawa Nieruchomości I II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy.
 3. Sprzedaż pozostałych składników majątkowych wchodzących w skład Nieruchomości I II (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy.

Tut. Organ wskazuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości I II oraz pozostałych składników majątkowych. Jak bowiem wskazał Zainteresowany w piśmie z dnia 14 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku: „Jednocześnie, odnosząc się do wezwania organu do jednoznacznego określenia, czy zapytania Wnioskodawcy dotyczą podlegania opodatkowaniu czy też opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy składników majątkowych, o którym mowa we wniosku, Wnioskodawca wskazuje, że – jak wskazano we wniosku – zapytania dotyczą podlegania opodatkowaniu VAT, tj. zastosowania przepisów ustawy VAT do dostawy Nieruchomości I II.

Co za tym idzie, Wnioskodawca we wniosku pyta o zastosowanie ustawy o VAT do wskazanej wyżej dostawy (podleganie opodatkowaniu VAT), co wiąże się z przedmiotem dostawy (tj. niepodleganie opodatkowaniu VAT jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części czy też podleganie opodatkowaniu VAT dostawa składników majątkowych nie mających charakteru przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.