ILPP1/443-643/14-4/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
ILPP1/443-643/14-4/HWinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie ustalenia, czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT;
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej znajduje się w K. W okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, przedmiotem działalności Spółki zgodnie z jej wpisem do KRS były roboty ogólnobudowlane, w tym: rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz działalność związana ze sprzedażą oraz instalacją urządzeń wytwarzających ciepło.

Sąd Rejonowy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 12 czerwca 2013 r. ogłosił upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu, a postanowieniem z dnia 27 listopada 2013 r. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujący likwidację majątku, w związku z czym działalność gospodarcza w upadłej spółce nie jest prowadzona. Syndyk w ramach czynności związanych z likwidacją majątku upadłej spółki zamierza sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą:

 1. 1/2 udziału w nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Kiełczów - teren zabudowany składający się z działki o powierzchni 2.837 m2. Działka pozostaje w części ogrodzona i jest zabudowana budynkami wykorzystywanymi jako nieruchomość biurowo – magazynowa. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: biurowy/administracyjny, magazynowy, portiernia. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 972,29 m.
 2. ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne: urządzenia budowlane oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych (łącznie 98 pozycji katalogowych) oraz
 3. zastrzeżony i zarejestrowany znak słowno – graficzny.

Przedmiotem wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki nie były należności, będące przedmiotem odrębnej egzekucji prowadzonej przez syndyka, a także środki transportu, które zostały wycenione i zbyte odrębnie. Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod tereny usług i produkcję. Syndyk dysponuje opisem i oszacowaniem tak opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzonym przez biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Przedmiotowa nieruchomość została wybudowana przez spółkę i korzystała z odliczenia podatku VAT od materiałów budowlanych.

Zgodnie z art. 551 K.c. przedsiębiorstwo obejmować może: oznaczenie indywidualizujące spółki lub jego wyodrębnione części (nazwa spółki), prawo własności do nieruchomości, prawo własności do ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice spółki, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności. Upadła Spółka nie była nigdy w posiadaniu koncesji, licencji i zezwoleń, a także patentów i innych praw własności przemysłowej, majątkowych praw autorskich pokrewnych, nie istnieje także tajemnica przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia 21 października 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Wnioskodawca wskazał, że:

 1. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 2. czy zespół składników majątkowych jest wyodrębniony:
  • na płaszczyźnie organizacyjnej: zespół składników majątkowych to udział w nieruchomości plus niskocenne ruchomości. Nieruchomość nie jest wyodrębniona;
  • na płaszczyźnie finansowej: jest wyodrębniony;
  • na płaszczyźnie funkcjonalnej: jest wyodrębniony;
 3. zespół składników majątkowych przeznaczony do zbycia jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie wymaga udziału pozostałych struktur,
 4. przedmiotem zbycia będą tylko aktywa, tj. udział w nieruchomości plus środki trwałe i przedmioty niskocenne. Przedmiotem zbycia nie są zobowiązania upadłej spółki;
 5. nieruchomość była wykorzystywana na cele gospodarcze związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT;
 6. nieruchomość była udostępniana odpłatnie osobom trzecim na podstawie umowy najmu w latach 2012-2013;
 7. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektów posadowionych na przedmiotowej nieruchomości w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Poniesione wydatki były wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu;
 8. Obiekt ten był wykorzystywany w stanie ulepszonym przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez okres co najmniej 5 lat;
 9. wskazane we wniosku ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne nie były wykorzystywane wyłącznie na cele zwolnione od podatku;
 10. w związku z nabyciem ww. środków trwałych i przedmiotów niskocennych Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 11. w ramach sprzedaży nie przechodzą pracownicy, którzy byli zatrudnieni w części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w tym stanie faktycznym na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a jeśli tak to jakie przepisy...
 2. Czy sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej powyżej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z dnia 21 października 2014 r.):

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten znajdzie zatem zastosowanie także w powyżej opisanym przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, znak towarowy słowno-graficzny, prawo własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem biurowym, magazynowym i portierni (1/2 udziału), pełne wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz urządzenia budowlane, wykorzystywane przy wykonywanej przez Spółkę działalności. Upadła Spółka prowadziła także księgowość w systemie finansowo-księgowym. Obecnie zajmuje się tym zewnętrzne biuro księgowe. Spółka nie ma w posiadaniu koncesji, licencji, zezwoleń, patentów, nigdy także nie istniała tajemnica przedsiębiorstwa. Specyfika postępowania upadłościowego oraz przepisy rządzące postępowaniem wymusiły wyodrębnienie wchodzących w skład przedsiębiorstwa należności przysługujących Spółce. Składniki, które weszły w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie obejmują także wyodrębnionych i wycenionych na samym początku postępowania upadłościowego środków transportu, których szybsza sprzedaż była konieczna dla zdobycia środków na prowadzenie postępowania. Przedsiębiorstwo obejmuje zawsze swym zakresem każdy zespół składników materialnych i niematerialnych, które służyć mają realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to czy obejmować będzie całość, czy część majątku danego podmiotu. Na potencjalnego nabywcę zostanie więc, w tym przypadku, przeniesiona część przedsiębiorstwa, w skład której wejdzie majątek na tyle duży, że w oparciu o niego możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto potencjalni nabywcy zainteresowani kupnem zorganizowanej części przedsiębiorstwa to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Ad. 2

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą: udział w nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty niskocenne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w części dotyczącej sprzedaży udziału w nieruchomości, a w pozostałej części zwolnieniu od tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie ustalenia, czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT;
 • nieprawidłowe w zakresie ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży czy aportu.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług – przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy – czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług – w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, zgodnie z wpisem do KRS były roboty ogólnobudowlane, w tym: rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz działalność związana ze sprzedażą oraz instalacją urządzeń wytwarzających ciepło.

Sąd Rejonowy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 12 czerwca 2013 r. ogłosił upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu, a postanowieniem z dnia 27 listopada 2013 r. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujący likwidację majątku, w związku z czym działalność gospodarcza w upadłej spółce nie jest prowadzona. Syndyk w ramach czynności związanych z likwidacją majątku upadłej spółki zamierza sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą:

 1. 1/2 udziału w nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości K. - teren zabudowany składający się z działki o powierzchni 2.837 m2. Działka pozostaje w części ogrodzona i jest zabudowana budynkami wykorzystywanymi jako nieruchomość biurowo – magazynowa. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: biurowy/administracyjny, magazynowy, portiernia. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 972,29 m.
 2. ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne: urządzenia budowlane oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych (łącznie 98 pozycji katalogowych) oraz
 3. zastrzeżony i zarejestrowany znak słowno – graficzny.

Przedmiotem wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki nie były należności, będące przedmiotem odrębnej egzekucji prowadzonej przez syndyka, a także środki transportu, które zostały wycenione i zbyte odrębnie. Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod tereny usług i produkcję. Syndyk dysponuje opisem i oszacowaniem tak opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sporządzonym przez biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Przedmiotowa nieruchomość została wybudowana przez spółkę i korzystała z odliczenia podatku VAT od materiałów budowlanych.

Zgodnie z art. 551 K.c. przedsiębiorstwo obejmować może: oznaczenie indywidualizujące spółki lub jego wyodrębnione części (nazwa spółki), prawo własności do nieruchomości, prawo własności do ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice spółki, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności. Upadła Spółka nie była nigdy w posiadaniu koncesji, licencji i zezwoleń, a także patentów i innych praw własności przemysłowej, majątkowych praw autorskich pokrewnych, nie istnieje także tajemnica przedsiębiorstwa. Zespół składników majątkowych to udział w nieruchomości plus niskocenne ruchomości, który jest wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej i funkcjonalnej. Zespół składników majątkowych przeznaczony do zbycia jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie wymaga udziału pozostałych struktur. Przedmiotem zbycia będą tylko aktywa, tj. udział w nieruchomości plus środki trwałe i przedmioty niskocenne. Przedmiotem zbycia nie są zobowiązania upadłej Spółki. W ramach sprzedaży nie przechodzą pracownicy, którzy byli zatrudnieni w części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wniosku.

Nieruchomość była wykorzystywana na cele gospodarcze związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. W latach 2012-2013 nieruchomość była udostępniana odpłatnie osobom trzecim na podstawie umowy najmu. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektów posadowionych na przedmiotowej nieruchomości w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Poniesione wydatki były wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu. Obiekt ten był wykorzystywany w stanie ulepszonym przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez okres co najmniej 5 lat. Wskazane we wniosku ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne nie były wykorzystywane wyłącznie na cele zwolnione od podatku. W związku z nabyciem ww. środków trwałych i przedmiotów niskocennych Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w tym stanie sprawy na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy sprzedaż ww. nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z przedsiębiorstwem będącym w upadłości likwidacyjnej, zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.).

Z treści art. 306 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze wynika, że po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny powinien określać proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Z treści art. 308 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze wynika, że po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości.

Natomiast w myśl art. 310 ust. 1 ww. ustawy, przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości syndyk może sprzedać ruchomości, jeżeli jest to potrzebne na zaspokojenie kosztów postępowania. Ponadto syndyk może sprzedać ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub wskutek opóźnienia sprzedaży straciłyby znacznie na wartości albo których przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do ich wartości.

Zgodnie z art. 311 ust. 1 cyt. ustawy likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie.

Należy również wskazać, że zgodnie z regulacjami art. 317 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Wszelkie obciążenia na składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4.

Jednocześnie stosownie do art. 335 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości oraz dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego, a także odsetki od tych sum zdeponowanych w banku, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Z kolei w myśl art. 337 cyt. ustawy, podziału funduszów dokonuje się jednorazowo albo kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności. W razie kilkakrotnego podziału funduszów masy upadłości, dokonuje się podziału ostatecznego po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości.

W związku z powyższym środki pieniężne stanowią fundusze masy upadłości, które powinny być wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub realizację planu podziału.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym majątku zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której z czynności zbycia wyłączone zostaną zobowiązania, a także pracownicy. Wyłączenie ww. elementów spośród zespołu składników majątku Wnioskodawcy mających być przedmiotem zbycia spowodowane jest specyfiką sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo po ogłoszeniu upadłości, a także nie ma żadnego negatywnego wpływu na potencjalną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywcę w zakresie w jakim prowadził ją upadły. Przeniesienie bowiem zobowiązań w przypadku przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej nie decyduje o możliwości bądź jego braku opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowej transakcji. Także uzależnienie uznania przedmiotu transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wyłączenia zbycia środków finansowych w okolicznościach przedstawionych w złożonym wniosku nie znajduje uzasadnienia.

Ponadto należy wskazać, że Wnioskodawca oświadczył, że „Zespół składników majątkowych przeznaczony do zbycia jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie wymaga pozostałych struktur”.

Równocześnie z opisu sprawy wynika, że mająca być przedmiotem sprzedaży część przedsiębiorstwa jest wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem funkcjonalnym i finansowym.

Oznacza to, że nabywca przy wykorzystaniu nabytych składników może prowadzić taką samą działalność i w takim samym zakresie jak upadły, nawet jeżeli nie przejmie pracowników i będzie musiał zapewnić środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zatem wymienione we wniosku zbywane składniki mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, planowana transakcja zbycia nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytania należy stwierdzić, że:

Ad. 1

Do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w rozpatrywanej sprawie nie będą miały zastosowania przepisy ustawy.

Ad. 2

W konsekwencji sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w ramach sprzedaży ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć również, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP3/443-1249/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.