ILPP1/443-563/14-2/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności wniesienia jej aportem.
ILPP1/443-563/14-2/HWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności wniesienia Jej aportem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności wniesienia Jej aportem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w RP nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy zawiera następujące określenie wykonywania działalności wg kodów PKD – 68.20.7 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Obecnie w Spółce –Wnioskodawcy planowana jest reorganizacja, w związku z czym Spółka zamierza wydzielić jednostkę organizacyjną (dalej: Jednostka), w której skoncentrowałyby się kluczowe z perspektywy działalności Spółki nieruchomości. Ponadto jednostka ta będzie odpowiedzialna za związane z nimi planowanie strategiczne, działalność marketingową, analizę potrzeb rynku.

Jednostka będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z przedmiotem działalności Spółki; w związku z tym do Jednostki alokowana zostanie niezbędna infrastruktura oraz składniki majątkowe dotyczące tej działalności Spółki.

Jednostka zostanie powołana uchwałą zarządu Spółki, w której zostanie wskazana również osoba odpowiedzialna za koordynację działań Jednostki. Jednostka będzie prowadziła wewnętrzną sprawozdawczość finansową, gdyż system księgowy Spółki będzie umożliwiać tworzenie odpowiednich dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów Jednostki) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych do Jednostki). Do Jednostki będzie przypisany własny rachunek bankowy (lub rachunki bankowe), który będzie wykorzystywany w działalności Jednostki.

Kolejnym etapem reorganizacji Spółki będzie wniesienie Jednostki aportem do innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka B lub Spółka celowa).

W momencie aportu w skład Jednostki wchodzić będą w szczególności następujące składniki niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Jednostkę: prawo własności nieruchomości, środki trwałe a także niskocenne składniki majątku trwałego (np. wyposażenie), środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, wierzytelności, należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, grupa aktualnych kontrahentów.

W ramach przeniesienia Jednostki dojdzie również do przeniesienia praw wynikających z umów związanych z działalnością Jednostki.

Do Jednostki będzie również przyporządkowana kadra pracownicza posiadająca wiedzę i doświadczenie umożliwiające Jednostce realizację zadań gospodarczych. Dokonanie aportu będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Po dokonaniu aportu Jednostka będzie kontynuowała prowadzenie działalności w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność Jednostki w ramach Spółki.

W wyniku realizacji powyższych, wyodrębnienie na poszczególnych płaszczyznach będzie następujące:

 1. Wyodrębnienie Jednostki na płaszczyźnie organizacyjnej.
  Jednostka przed planowaną transakcją aportu zostanie wyodrębniona na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowić będzie wyodrębnioną organizacyjnie część Spółki rozumianą jako wyodrębniona w sposób faktyczny działalność operacyjna, do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe. Zatem, składniki wchodzące w skład jednostki będą posiadać cechę zorganizowania, co znajdzie odzwierciedlenie m.in. w regulacjach wewnętrznych Spółki, tj. w uchwale zarządu, która będzie zawierała także informacje o osobie, której zostanie powierzone koordynowanie działalności Jednostki (co podkreślono powyżej). Spółka w złożonym wniosku zaznaczyła również, że do Jednostki zostaną przydzielone niezbędne w jej działalności składniki, w odniesieniu do których Jednostka uzyska możliwość samodzielnego zarządzania.
 2. Wyodrębnienie Jednostki na płaszczyźnie finansowej.
  Jednostka przed planowaną transakcją aportu zostanie wyodrębniona na płaszczyźnie finansowej. A zatem możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej oraz w konsekwencji, określenie wyniku finansowego Jednostki. Tak jak podkreślono we wniosku o wydanie interpretacji, Jednostka będzie prowadziła wewnętrzną sprawozdawczość finansową, gdyż system księgowy Spółki będzie umożliwiać tworzenie odpowiednich dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów Jednostki) oraz rachunku z zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych do Jednostki).
  Do Jednostki będzie przypisany własny rachunek bankowy (lub rachunki bankowe), który będzie wykorzystywany w działalności Jednostki.
 3. Wyodrębnienie Jednostki na płaszczyźnie funkcjonalnej.
  Jednostka przed planowaną transakcją aportu zostanie wyodrębniona na płaszczyźnie funkcjonalnej, a zatem stanowić będzie potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Jednostka będzie zdolna do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyż będzie obejmowała niezbędny do tego zespół składników, w tym nieruchomości, wyposażenie, zapasy produktów, należności i zobowiązania, a także kapitał ludzki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wkład niepieniężny w postaci Jednostki obejmującej składniki materialne i niematerialne wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji transakcja wniesienia aportu w postaci Jednostki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Jednostka obejmująca zespół składników wskazany w opisie zdarzenia przyszłego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym transakcja wniesienia jej aportem do Spółki celowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji Zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powyższych przepisów oraz w zgodzie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa przesłankami do uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie i przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • organizacyjne wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • finansowe wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • możliwość samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy istnieją przesłanki uzasadniające spełnienie powyższych kryteriów przez Jednostkę.

Istnienie składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zarówno w doktrynie, jak i w praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że w celu uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespół ten powinien obejmować co najmniej jeden składnik materialny oraz niematerialny. Podkreśla się również, że: w kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE, nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2013 r., sygn. ILPP2/443-1186/12-3/MR).

Wskazuje się również, że składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas, gdy pozostają we wzajemnych relacjach pozwalających na stwierdzenie, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z przypadkowym zbiorem elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zarówno składniki materialne Jednostki (w tym nieruchomości, wyposażenie), jak i składniki niematerialne (w tym zobowiązania) są ze sobą funkcjonalnie powiązane – służą bowiem do realizacji określonych zadań gospodarczych. Składniki te pozostają w takich relacjach, że umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Zgodnie z utrwaloną praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako osobna jednostka organizacyjna, np. dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Powyższe rozumienie wyodrębnienia organizacyjnego potwierdzają m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. IPTPIB3/423-342/13-2/MF;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. ILPP1/443-688/13-4/MD.

W ocenie Spółki, mając na uwadze powyższe, kryteria wyodrębnienia organizacyjnego Jednostki zostaną spełnione. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, uwzględniająca Jednostkę jako wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zostanie potwierdzona w regulacjach wewnętrznych Spółki, tj. w uchwale zarządu, która będzie zawierała także informacje o osobie, której zostanie powierzone koordynowanie działalności Jednostki. Do Jednostki zostaną przydzielone niezbędne w jej działalności składniki, w odniesieniu do których Jednostka uzyska możliwość samodzielnego zarządzania.

Wyodrębnienie finansowe.

W świetle praktyki organów podatkowych: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. ILPP2/443-81/13-2/MR).

O wyodrębnieniu finansowym Jednostki świadczą, zdaniem Wnioskodawcy, następujące elementy:

 • na moment aportu Jednostka będzie posiadać własne środki pieniężne, które będą zdeponowane na rachunku bankowym przypisanym do Jednostki, odrębnym od innych rachunków Spółki;
 • na moment dokonania aportu Spółka będzie w stanie wyodrębnić aktywa i pasywa (w tym zobowiązania) oraz koszty i przychody związane z funkcjonowaniem Jednostki;
 • Jednostka będzie również generować raporty finansowe w postaci odpowiedników bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Praktyka organów podatkowych wskazuje, że: „wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona obiektywnie oceniając, posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa” (tak np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2013 r. sygn. ILPP2/443-81/13-2/MR). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w chwili aportu Jednostka będzie zdolna do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyż będzie obejmowała niezbędny do tego zespół składników, w tym nieruchomości, wyposażenie, należności i zobowiązania, a także kapitał ludzki. Po dokonaniu aportu część działalności gospodarczej przypisana Jednostce będzie wykonywana w ramach Spółki B.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Jednostka obejmująca określone składniki materialne i niematerialne, która będzie przedmiotem aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym transakcja wskazana w opisie zdarzenia przyszłego nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Spółka wskazuje, że stan sprawy w elementach istotnych oraz uzasadnienie prawne są tożsame z wydaną w dniu 23 kwietnia 2014 r. interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-27/14-4/JG, Wnioskodawca zgadza się z argumentacją przedstawioną w ww. interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, jak również zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży.

Jednakże o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Zatem zbywany majątek można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdy stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w RP nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawcy zawiera następujące określenie wykonywania działalności wg kodów PKD – 68.20.7 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Obecnie w Spółce – Wnioskodawcy planowana jest reorganizacja, w związku z czym Spółka zamierza wydzielić Jednostkę, w której skoncentrowałyby się kluczowe z perspektywy działalności Spółki nieruchomości. Ponadto jednostka ta będzie odpowiedzialna za związane z nimi planowanie strategiczne, działalność marketingową, analizę potrzeb rynku.

Jednostka będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z przedmiotem działalności Spółki; w związku z tym do Jednostki alokowana zostanie niezbędna infrastruktura oraz składniki majątkowe dotyczące tej działalności Spółki.

Jednostka zostanie powołana uchwałą zarządu Spółki, w której zostanie wskazana również osoba odpowiedzialna za koordynację działań Jednostki. Jednostka będzie prowadziła wewnętrzną sprawozdawczość finansową, gdyż system księgowy Spółki będzie umożliwiać tworzenie odpowiednich dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów Jednostki) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych do Jednostki). Do Jednostki będzie przypisany własny rachunek bankowy (lub rachunki bankowe), który będzie wykorzystywany w działalności Jednostki.

Kolejnym etapem reorganizacji Spółki będzie wniesienie Jednostki aportem do innej spółki kapitałowej.

W momencie aportu w skład Jednostki wchodzić będą w szczególności następujące składniki niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Jednostkę: prawo własności nieruchomości, środki trwałe a także niskocenne składniki majątku trwałego (np. wyposażenie), środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, wierzytelności, należności i zobowiązania związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością, grupa aktualnych kontrahentów. W ramach przeniesienia Jednostki dojdzie również do przeniesienia praw wynikających z umów związanych z działalnością Jednostki. Do Jednostki będzie również przyporządkowana kadra pracownicza posiadająca wiedzę i doświadczenie umożliwiające Jednostce realizację zadań gospodarczych. Dokonanie aportu będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy Kodeks pracy. Po dokonaniu aportu Jednostka będzie kontynuowała prowadzenie działalności w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność Jednostki w ramach Spółki.

W wyniku realizacji powyższych, wyodrębnienie na poszczególnych płaszczyznach będzie następujące:

 1. Wyodrębnienie Jednostki na płaszczyźnie organizacyjnej.
  Jednostka przed planowaną transakcją aportu zostanie wyodrębniona na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowić będzie wyodrębnioną organizacyjnie część Spółki rozumianą jako wyodrębniona w sposób faktyczny działalność operacyjna, do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe. Zatem, składniki wchodzące w skład jednostki będą posiadać cechę zorganizowania, co znajdzie odzwierciedlenie m.in. w regulacjach wewnętrznych Spółki, tj. w uchwale zarządu, która będzie zawierała także informacje o osobie, której zostanie powierzone koordynowanie działalności Jednostki. Spółka w złożonym wniosku zaznaczyła również, że do Jednostki zostaną przydzielone niezbędne w jej działalności składniki, w odniesieniu do których Jednostka uzyska możliwość samodzielnego zarządzania.
 2. Wyodrębnienie Jednostki na płaszczyźnie finansowej.
  Jednostka przed planowaną transakcją aportu zostanie wyodrębniona na płaszczyźnie finansowej. A zatem możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej oraz w konsekwencji, określenie wyniku finansowego Jednostki. Tak jak podkreślono we wniosku o wydanie interpretacji, Jednostka będzie prowadziła wewnętrzną sprawozdawczość finansową, gdyż system księgowy Spółki będzie umożliwiać tworzenie odpowiednich dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów Jednostki) oraz rachunku z zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych do Jednostki). Do Jednostki będzie przypisany własny rachunek bankowy (lub rachunki bankowe), który będzie wykorzystywany w działalności Jednostki.
 3. Wyodrębnienie Jednostki na płaszczyźnie funkcjonalnej.
  Jednostka przed planowaną transakcją aportu zostanie wyodrębniona na płaszczyźnie funkcjonalnej, a zatem stanowić będzie potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Jednostka będzie zdolna do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyż będzie obejmowała niezbędny do tego zespół składników, w tym nieruchomości, wyposażenie, zapasy produktów, należności i zobowiązania, a także kapitał ludzki.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy wkład niepieniężny w postaci Jednostki obejmującej składniki materialne i niematerialne wskazane w opisie sprawy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy i w konsekwencji, czy transakcja wniesienia aportu w postaci Jednostki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych wyżej argumentów prowadzi do stwierdzenia, że część przedsiębiorstwa, którą Wnioskodawca zamierza wydzielić – „Jednostka” - będzie zespołem określonych składników materialnych i niematerialnych, będzie wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Jak wyżej zaznaczono wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do danej zorganizowanej części. Biorąc natomiast pod uwagę aspekt wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego tego zespołu składników w strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie ona niewątpliwie jednostką wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym przede wszystkim ze względu na charakter działalności jakiemu służy ten zespół składników, który może samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym z kontynuacją profilu działalności jaki prowadzony był z wykorzystaniem tej części przedsiębiorstwa u Wnioskodawcy.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych będący przedmiotem aportu, który będzie realizował określone zadania gospodarcze będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż jak wynika z treści wniosku, będzie odznaczał się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Tym samym część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która ma być przedmiotem aportu będzie spełniała wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały określone w art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji planowany aport (zbycie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – Jednostki, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, wkład niepieniężny w postaci Jednostki obejmującej składniki materialne i niematerialne oraz pracowników będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, transakcja wniesienia aportu w postaci Jednostki będzie wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z powyższym uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W tym miejscu organ podatkowy wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności wniesienia Jej aportem. Natomiast kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych zostaną załatwione odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPP2/443-721/14/AB | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPBI/2/423-1237/14/KP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.