ILPP1/443-1162/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników tworzących Pozostałą Działalność jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyłączenia z opodatkowania przeniesienia Pozostałej Działalności do Spółki Przejmującej na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty w związku z przeniesieniem ww. składników tworzących Pozostałą Działalność na Spółkę Przejmującą.
ILPP1/443-1162/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. podatek od towarów i usług
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. składnik
 5. wyłączenie
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników tworzących Pozostałą Działalność jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyłączenia z opodatkowania przeniesienia Pozostałej Działalności do Spółki Przejmującej na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty w związku z przeniesieniem ww. składników tworzących Pozostałą Działalność na Spółkę Przejmującą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników tworzących Pozostałą Działalność jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyłączenia z opodatkowania przeniesienia Pozostałej Działalności do Spółki Przejmującej na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty w związku z przeniesieniem ww. składników tworzących Pozostałą Działalność na Spółkę Przejmującą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I. Obecny model funkcjonowania Grupy:

 1. Spółka (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) należy do międzynarodowej Grupy (dalej: Grupa).
 2. Wyłącznym udziałowcem w Spółce jest Spółka Dominująca, będąca podmiotem prawa holenderskiego.
 3. Spółka Dominująca jest również udziałowcem w Spółce Przejmującej. Spółka Dominująca wystąpiła do właściwego sądu rejestrowego w Polsce o rejestrację zmiany dotychczasowej nazwy Spółki Przejmującej na Sp. z o.o. oraz o zmianę miejsca jej siedziby. Do chwili złożenia przedmiotowego wniosku, rejestracja wspomnianych powyżej zmian nie została sfinalizowana właściwym wpisem w KRS.
 4. W szczególności, Spółka prowadzi działalność dotyczącą (i) produkcji, dystrybucji oraz pakowania produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów (dalej: „Działalność Oświetlenia Samochodowego” lub „Działalność OS”) oraz (ii) działalność obejmującą szereg innych obszarów związanych z produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów oświetleniowych niezwiązanych z Działalnością OS, w tym m.in. źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, opraw oświetleniowych, elektroniki oświetleniowej, komponentów do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, maszyn i części zamiennych do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe (dalej: Pozostała Działalność).
 5. Działalność Spółki jest odpowiednio podzielona i zorganizowana w Polsce w ramach odrębnych grup produktowych oraz lokalizacji zakładów, w tym centrali Spółki oraz oddziałów położnych w E (dalej: Oddział w E) oraz w H (dalej: Oddział w H). Oba oddziały zostały zarejestrowane przez Spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym i są odrębnymi pracodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: KP). W zakresie bieżącej działalności handlowej, Spółka wspomagana jest przez funkcjonującą w ramach Spółki Organizację Handlową zlokalizowaną w biurach regionalnych.
 6. Zarówno Spółka, jak i Spółka Przejmująca posiadają swoje siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Z kolei Spółka Dominująca posiada swoją siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów i podlega w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – tzn. opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

II. Proces restrukturyzacyjny:

 1. Obecnie Grupa jest w trakcie prowadzenia globalnego procesu restrukturyzacyjnego (dalej: Proces Restrukturyzacyjny), którego bezpośrednim skutkiem ma być odpowiednie wydzielenie i zorganizowanie odrębnej grupy spółek (dalej: Grupa Wydzielona) koncentrującej swoją działalność na produkcji oraz dystrybucji szeroko pojętej kategorii produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów oraz komponentów LED (diod elektroluminescencyjnych), przy czym:
  1. zakładanym efektem Procesu Restrukturyzacyjnego ma być przyśpieszony rozwój Grupy Wydzielonej poprzez osiągnięcie ściślejszej integracji linii biznesowych wydzielonych w jej ramach, rozszerzenie portfela produktów Grupy Wydzielonej oraz wykorzystanie pozytywnych efektów koncentracji dedykowanego zespołu zarządzającego wyłącznie na biznesie Grupy Wydzielonej;
  2. ponadto, efektem finalnym Procesu Restrukturyzacyjnego ma być stworzenie możliwości pozyskania przez Grupę inwestora zewnętrznego dla Grupy Wydzielonej. W zależności od zainteresowania inwestorów zewnętrznych możliwe jest, że Grupa pozostanie mniejszościowym lub większościowym inwestorem w Grupie Wydzielonej lub też kontrola nad Grupą Wydzieloną zostanie w całości przejęta przez inwestora lub inwestorów zewnętrznych;
  3. Proces Restrukturyzacyjny obejmuje swym zakresem wszystkie kraje i jednostki prawne, które obecnie w ramach Grupy prowadzą działalność związaną z szeroko pojętą kategorią produktów dotyczących Grupy Wydzielonej.
 2. W zakresie działalności prowadzonej przez Grupę w Polsce, działalność związaną z kategoriami produktów dotyczących Grupy Wydzielonej prowadzona jest przez Spółkę w ramach Działalności OS, która zlokalizowana jest w Oddziale w H. Działalność związana z komponentami LED ma w Polsce ograniczony zakres i nie jest bezpośrednio częścią Procesu Restrukturyzacyjnego w Polsce.
 3. W ramach polskiej części Procesu Restrukturyzacyjnego zakładane jest przeprowadzenie szeregu kroków, które finalnie pozwolą na umiejscowienie Działalności OS oraz Pozostałej Działalności w dwóch odrębnych podmiotach prawnych w Polsce oraz na późniejsze przeniesienie/zbycie spółki z Działalnością OS do Grupy Wydzielonej. Dodatkowym założeniem polskiej części Procesu Restrukturyzacyjnego jest takie jego prowadzenie, aby zaangażowanie Spółki Dominującej i/lub innych zagranicznych podmiotów z Grupy było możliwie ograniczone – tzn. tak, aby możliwa większość działań restrukturyzacyjnych była prowadzona w Polsce.
 4. Polska część Procesu Restrukturyzacyjnego nastawiona na realizację powyżej opisanych założeń będzie w szczególności wiązać się z przeprowadzeniem opisanych poniżej działań restukturyzacyjnych.
 5. W pierwszej fazie Spółka Dominująca wniesie aportem większościowy pakiet akcji w Spółce (tzn. pakiet dający bezwzględną większość praw głosu oraz większość w kapitale zakładowym Spółki) do Spółki Przejmującej, w zamian, za co Spółka Dominująca otrzyma wydane przez Spółkę Przejmującą udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Planowane jest, że cały wniesiony przez Spółkę Dominującą aport akcji w Spółce zostanie przekazany/zaalokowany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, a w konsekwencji nominalna wartość nowych udziałów objętych przez Spółkę Dominującą w Spółce Przejmującej będzie odpowiadać wartości rynkowej akcji Spółki wniesionych do Spółki Przejmującej. Planowany krok nie zakłada jakichkolwiek wypłat w gotówce przez Spółkę Przejmującą na rzecz Spółki Dominującej z tytułu otrzymania aportu akcji w Spółce.
 6. W ramach przygotowań do kolejnej fazy zarówno Spółka, jak i Spółka Przejmująca rozpoczęły przygotowania mające finalnie umożliwić podział Spółki, w wyniku którego w Spółce pozostanie Działalność OS, a Pozostała Działalność zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej, przy czym:
  1. w pierwszej kolejności Spółka wzmocniła w swojej strukturze operacyjnej istniejące obecnie wyodrębnienie Działalności OS oraz Pozostałej Działalności (szczegóły opisane w punkcie III. poniżej);
  2. planowany podział Spółki nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: KSH), tj. w drodze podziału przez wydzielenie, w wyniku którego na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiony wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przypisanych do Pozostałej Działalności;
  3. Działalność OS pozostanie w Spółce i będzie kontynuowana w sposób niezakłócony i ciągły, zarówno przed, jak i po dokonaniu podziału przez wydzielenie;
  4. w związku z powyższym podziałem przez wydzielenie, wszyscy pracownicy przypisani do Pozostałej Działalności zostaną przeniesieni ze Spółki do Spółki Przejmującej na mocy art. 23 (1) KP w ramach tzw. przejścia zakładu pracy;
  5. w odniesieniu do systemu finansowego, w szczególności systemu księgowego oraz systemu sprzedaży, wszystkie dane finansowe oraz dane dotyczące sprzedaży związane z Pozostałą Działalnością zostaną przeniesione oraz zintegrowane z systemem księgowym oraz z systemem sprzedaży używanym przez Spółkę Przejmującą;
  6. należy podkreślić, że zakładane jest, iż planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje w istotnym stopniu zakłóceń w Pozostałej Działalności, ani Działalności OS prowadzonych przez Spółkę. Po podziale przez wydzielenie Spółka będzie kontynuowała Działalność OS oraz będzie podejmowała wszelkie niezbędne gospodarcze decyzje dotyczące tej działalności działając niezależnie od Spółki Przejmującej, której działalność będzie się koncentrować na Pozostałej Działalności.
 1. W dalszej fazie, po dokonanym podziale przez wydzielenie, gdy Pozostała Działalność oraz Działalność OS znajdować będą się w odrębnych spółkach prawa handlowego, planowane jest, że Spółka Przejmująca dokona odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) akcji Spółki. W szczególności Spółka Przejmująca może dokonać odpłatnego zbycia akcji Spółki do wybranego podmiotu (lub podmiotów) będącego częścią Grupy Wydzielonej lub też do innego wybranego podmiotu (lub podmiotów) spoza Grupy Wydzielonej, który finalnie przeniesie akcje Spółki na rzecz Grupy Wydzielonej.
 2. Planowane wyodrębnienie Działalności OS, Pozostałej Działalności oraz przeniesienie przez Spółkę Pozostałej Działalności do Spółki Przejmującej (przeniesienie to nastąpi w wyniku planowanego podziału Spółki) wynika z decyzji Spółki, zgodnie z którą powyższe wydzielenie pozwoli Spółce na lepsze i skuteczniejsze prowadzenie Działalności OS. Natomiast intencją Spółki Przejmującej jest prowadzenie Pozostałej Działalności w oparciu o wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) składających się na tę właśnie Pozostałą Działalność. Bardzo ważnym elementem planowanego wydzielenia jest to, że (i) Spółka Przejmująca nabędzie wszystkie składniki niezbędne do prowadzenia Pozostałej Działalności oraz (ii) w wyniku transakcji będzie miało miejsce następstwo praw i obowiązków dotyczących Pozostałej Działalności (Spółka Przejmująca wstąpi „automatycznie” w prawa i obowiązki Spółki dotyczące Pozostałej Działalności). Z kolei, co jest kluczowe z punktu widzenia Spółki, po przeprowadzeniu zakładanego procesu wydzielenia Spółka nadal zachowa wszystkie składniki niezbędne do prowadzenia Działalności OS. Ponadto, wskazana powyżej strategia jest zbieżna ze strategią Grupy w ramach opisanego powyżej Procesu Restrukturyzacyjnego.

III. Wzmocnienie istniejącego wyodrębnienia Działalności OS oraz Pozostałej Działalności w Spółce:

 1. W celu wzmocnienia istniejącego wyodrębnienia Działalności OS oraz Pozostałej Działalności, Spółka przyjęła zmienioną strukturę organizacyjną, zgodnie z którą działalność Oddziału w H skoncentrowana została wyłącznie na Działalności OS. Działalność Oddziału w H obejmuje zatem wyłącznie Działalność OS. Zmodyfikowana struktura organizacyjna Spółki została wprowadzona stosowną uchwałą Zarządu Spółki (dalej: Uchwała Zarządu), która potwierdziła przyjęcie zmienionej struktury oraz wydzielenie Oddziału w H (jako jednostki skoncentrowanej wyłącznie na Działalności OS) od Pozostałej Działalności, która organizacyjnie podlega innym komórkom organizacyjnym Spółki, w szczególności zakładom centrali Spółki, Oddziałowi w E oraz działowi w H (dział ściśle związany z Pozostałą Działalnością z uwagi na posiadaną uzupełniającą się ofertę produktową w stosunku do Pozostałej Działalności) będącemu w ramach Spółki częścią centrali.
 2. Oddział w H posiada własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu. Działalnością OS skoncentrowaną w Oddziale w H kieruje Dyrektor Oddziału H.
 3. Uchwała Zarządu w precyzyjny sposób zdefiniowała zakres funkcji (działalności) przypisanych do Działalności OS prowadzonej w Oddziale w H. Należą do nich w szczególności:
  1. procesy rozwoju nowych produktów i opakowań związanych z Działalnością OS;
  2. procesy produkcyjne w odniesieniu do oświetlenia samochodowego i jego komponentów, obejmujące także obsługę procesów w zakresie wytwarzania oraz opakowań w zakresie związanym z Działalnością OS;
  3. sprzedaż oświetlenia samochodowego i jego komponentów;
  4. zakup surowców, opakowań, jak również innych materiałów używanych do procesów produkcyjnych związanych z Działalnością OS;
  5. badania związane z weryfikacją jakości surowców nabywanych od powiązanych i niepowiązanych dostawców, jak również gotowych produktów wyprodukowanych w ramach Działalności OS;
  6. pakowanie dotyczące półproduktów związanych z Działalnością OS;
  7. industrializacja stworzonych oraz zaprojektowanych opakowań w związku z Działalnością OS;
  8. zarządzanie procesem inwestycyjnym w zakresie produkcji związanej z Działalnością OS;
  9. działalność magazynowa oraz logistyczna w odniesieniu do surowców, półproduktów jak również produktów gotowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz innych podmiotów w związku z Działalnością OS.
 4. Oddział w H, w ramach którego prowadzona jest wyłącznie Działalność OS wykonuje i zarządza samodzielnie działaniami z zakresu zasobów ludzkich w odniesieniu do personelu Oddziału w H, jak również działaniami z zakresu zarządu nieruchomościami przypisanymi do Oddziału w H, a także z zakresu obsługi administracyjnej, informatycznej i finansowej Oddziału w H.
 5. Na podstawie Uchwały Zarządu do Oddziału w H prowadzącego Działalność OS przypisane zostały wszystkie składniki materialne, aktywa oraz zobowiązania, kluczowe umowy i pracownicy związani z Działalnością OS. Składniki materialne, aktywa i zobowiązania, kluczowe umowy i pracownicy niezwiązani z Działalnością OS (związani z Pozostałą Działalnością) nie wchodzą w skład Oddziału w H. Spółka dokonała przeglądu istniejących umów i odpowiedniej alokacji umów związanych z Działalnością OS prowadzoną przez Oddział w H.
 6. Do Oddziału w H prowadzącego Działalność OS przypisane zostały następujące zasoby:
  1. pracownicy związani z Działalnością OS oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne organizacyjnie i funkcjonalnie związane z Działalnością OS;
  3. wszelkie prawa do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność Oddziału w H;
  4. zapasy surowców, półproduktów oraz gotowego oświetlenia samochodowego i jego komponentów, przeznaczonego do sprzedaży w ramach Działalności OS;
  5. prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z Działalnością OS, w szczególności umów dotyczących:
   • sprzedaży gotowego oświetlenia samochodowego i jego komponentów;
   • zakupu wszelkich surowców, półproduktów, opakowań niezbędnych do procesów produkcyjnych w ramach Działalności OS;
   • zakupu wszelkich usług i innych zasobów (np. licencji i know-how produkcyjnego, leasingowanego sprzętu), niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych w ramach Działalności OS;
   • zakupu wszelkiego wyposażenia (w tym składników niskocennych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych w ramach Działalności OS;
   • nabywania usług związanych z magazynowaniem i logistyką surowców, półproduktów i produktów gotowych, przypisanych do Działalności OS;
   • zarządu nieruchomościami oraz innymi składnikami majątku przypisanymi do Działalności OS;
   • dostaw energii, paliw i innych czynników energetycznych niezbędnych do prowadzenia Działalności OS;
   • zatrudnienia pracowników tymczasowych przypisanych do Działalności OS;
   • nabywania wszelkich innych usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Działalności OS;
  6. prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z Działalnością OS;
  7. wszelkie aktywa, wytworzone lub nabyte po dniu wydzielenia Oddziału w H jako podmiotu prowadzącego wyłącznie Działalność OS w ramach struktur Spółki w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej do Działalności OS;
  8. wszelkie nowe prawa i obowiązki, powstałe w związku z jakimikolwiek transakcjami, porozumieniami lub pisemnymi umowami (włączając w to umowy o pracę) zawartymi w imieniu Spółki, które są lub będą zawarte w związku z Działalnością OS.
 1. Spółka dokonała również wyodrębnienia finansowego Oddziału w H prowadzącego działalność skoncentrowaną na Działalności OS, które odzwierciedlone jest w następujący sposób:
  1. zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w sprawozdawczości księgowej prowadzonej przez Spółkę, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Oddziału w H prowadzącego Działalność OS;
  2. w szczególności ewidencja księgowa dla Działalności OS oraz Pozostałej Działalności prowadzona jest w odrębnych modułach systemu SAP;
  3. ewidencja księgowa prowadzona przez Spółkę umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów i kosztów, jak i należności i zobowiązań przyporządkowanych do Działalności OS;
  4. ponadto od momentu przyjęcia przez Spółkę zmienionej struktury organizacyjnej, zgodnie z którą działalność Oddziału w H skoncentrowana została wyłącznie na działalności OS, dla Działalności OS sporządzane są okresowo (dla celów wewnętrznych Spółki) odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat;
  5. do Oddziału w H prowadzącego Działalność OS przypisane są odrębne rachunki bankowe oraz sub-rachunki bankowe (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulowania rozliczeń Oddziału w H z kontrahentami);
  6. w szczególności wszystkie wpływy i wypływy, związane z Działalnością OS dokonywane są przez rachunki bankowe przypisane do Oddziału w H;
  7. finansowanie Oddziału w H prowadzącego Działalność OS odbywa się w oparciu o odrębny budżet przygotowywany dla Działalności OS, którego realizacja podlega wewnętrznej kontroli. Środki finansowe w kwotach wpływów związanych z działalnością Oddziału w H prowadzącego Działalność OS uczestniczą w systemie wspólnego zarządzania środkami pieniężnymi Spółki, jednakże zapewnione jest ich odpowiednie alokowanie do Działalności OS na pokrycie wydatków związanych z Działalnością OS. Dodatkowo środki finansowe, jakie mogą być niezbędne dla Działalności OS mogą pochodzić z finansowania zewnętrznego (zabezpieczonego w razie potrzeby specyficznie na majątku Oddziału w H). Oddział w H prowadzący Działalność OS sporządza okresowe plany zapotrzebowania środków finansowych dla realizacji swojej działalności;
  8. dla Oddziału w H prowadzącego Działalność OS prowadzona jest odrębna ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dla celów wewnętrznych Spółki).
 2. Opisana powyżej organizacja wewnętrzna Spółki, a w szczególności prowadzona przez nią dla celów wewnętrznych ewidencja księgowa i finansowa związana z Działalnością OS ma na celu umożliwić Oddziałowi w H faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działalności OS prowadzonej w ramach Oddziału w H.
 3. Mając na uwadze sposób wyodrębnienia Działalności OS oraz Pozostałej Działalności, wszystkie składniki materialne i niematerialne (aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów) Spółki, które nie zostały przypisane do Działalności OS, a także pracownicy, którzy nie zostali alokowani do Działalności OS, są związani z Pozostałą Działalnością.
 4. Pozostała Działalność jest również wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym, w analogiczny sposób jak Działalność OS.
 5. W szczególności, Pozostała Działalność posiada własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach struktur zakładów centrali Spółki, Oddziału w E oraz działu w H (dział ściśle związany z Pozostałą Działalnością z uwagi na posiadaną uzupełniającą się ofertę produktową w stosunku do Pozostałej Działalności) będącego w ramach Spółki częścią centrali. Wyodrębnienie organizacyjne Pozostałej Działalności znajduje również odzwierciedlenie w aktualnym schemacie organizacyjnym Spółki.
 6. Co równie istotne, Uchwała Zarządu w precyzyjny sposób definiuje zakres funkcji (działalności) przypisanych do Pozostałej Działalności. Należą do nich w szczególności:
  1. procesy rozwoju nowych produktów i opakowań w odniesieniu do Pozostałej Działalności;
  2. procesy produkcyjne w odniesieniu do Pozostałej Działalności, obejmujące także obsługę procesów w zakresie wytwarzania oraz opakowań;
  3. sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach Pozostałej Działalności oraz importowanych z innych podmiotów Grupy;
  4. zakup surowców, opakowań, jak również innych materiałów używanych do procesów produkcyjnych w ramach Pozostałej Działalności;
  5. badania związane z weryfikacją jakości surowców nabywanych od powiązanych i niepowiązanych dostawców jak również gotowych produktów wyprodukowanych w ramach Pozostałej Działalności;
  6. pakowanie dotyczące półproduktów w ramach Pozostałej Działalności;
  7. industrializacja stworzonych oraz zaprojektowanych opakowań dotycząca Pozostałej Działalności;
 1. Centrala Spółki wykonuje i zarządza samodzielnie działaniami z zakresu zasobów ludzkich w odniesieniu do pracowników wszelkich funkcji i grup biznesowych istniejących w ramach Spółki i zlokalizowanych w innych fizycznych lokalizacjach, niezbędnych do prowadzenia Pozostałej Działalności, jak również działaniami z zakresu zarządu nieruchomościami, na których zlokalizowana jest Centrala Spółki, Oddział w E, a także z zakresu obsługi administracyjnej, informatycznej i finansowej.
 2. Do Pozostałej Działalności przypisane zostały następujące zasoby:
  1. pracownicy zatrudnieni w centrali Spółki, w Oddziale w E oraz pracownicy przeniesieni w ramach przejścia części zakładu pracy z dotychczasowego pracodawcy tj. Oddziału w H na nowego pracodawcę, tj. centralę Spółki (pracownicy działu w H ściśle związanego z Pozostałą Działalnością, będącego w ramach Spółki częścią centrali) oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników. Przejście części zakładu pracy podyktowane było faktem, że część pracowników przypisanych do Pozostałej Działalności zatrudniona była pierwotnie przez Oddział w H, który w obecnej strukturze Spółki zorientowany jest na Działalność OS i zatrudnia pracowników przypisanych wyłącznie do Działalności OS. Przejście zakładu pracy zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zgodnie z przepisami KP oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r., Nr 79, poz. 550, z późn. zm., dalej: ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji);
  2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne organizacyjnie i funkcjonalnie związane z Pozostałą Działalnością;
  3. wszelkie prawa do nieruchomości przypisanych do Pozostałej Działalności;
  4. zapasy surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych Pozostałej Działalności, przeznaczonych do sprzedaży;
  5. prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z Pozostałą Działalnością, w szczególności umów dotyczących:
   • sprzedaży wyrobów gotowych produkowanych w ramach Pozostałej Działalności;
   • marketingu i sprzedaży produktów, projektów, usług świadczonych przez inne spółki Grupy oraz innej działalności w ramach roli i uprawnień Organizacji Handlowej w Polsce związanych z Pozostałą Działalnością;
   • zakupu wszelkich surowców, półproduktów, opakowań niezbędnych do procesów produkcyjnych związanych z Pozostałą Działalnością;
   • zakupu wszelkich usług i innych zasobów (np. licencji i know-how produkcyjnego, leasingowanego sprzętu), niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych związanych z Pozostałą Działalnością;
   • zakupu wszelkiego wyposażenia (w tym składników niskocennych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych związanych z Pozostałą Działalnością;
   • nabywania usług związanych z magazynowaniem i logistyką surowców, półproduktów i produktów gotowych, przypisanych do Pozostałej Działalności;
   • zarządu nieruchomościami oraz innymi składnikami majątku przypisanymi do Pozostałej Działalności;
   • dostaw energii, paliw i innych czynników energetycznych niezbędnych do funkcjonowania Pozostałej Działalności;
   • zatrudnienia pracowników tymczasowych przypisanych do Pozostałej Działalności;
   • nabywania wszelkich innych usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Pozostałej Działalności;
  6. prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z Pozostałą Działalnością;
  7. wszelkie aktywa, wytworzone lub nabyte w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej Pozostałej Działalności;
  8. wszelkie nowe prawa i obowiązki, powstałe w związku z jakimikolwiek transakcjami, porozumieniami lub pisemnymi umowami (włączając w to umowy o pracę) zawartymi w imieniu Spółki, które są lub będą zawarte w związku z Pozostałą Działalnością.
 3. Spółka dokonała również wyodrębnienia finansowego Pozostałej Działalności, które jest w szczególności odzwierciedlone w następujący sposób:
  1. zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w sprawozdawczości księgowej prowadzonej przez Spółkę, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Pozostałej Działalności;
  2. w szczególności ewidencja księgowa dla Pozostałej Działalności oraz Działalności OS prowadzona jest w odrębnych modułach systemu SAP;
  3. ewidencja księgowa prowadzona przez Spółkę umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów i kosztów, jak i należności i zobowiązań przyporządkowanych do Pozostałej Działalności;
  4. ponadto od momentu przyjęcia przez Spółkę zmienionej struktury organizacyjnej, zgodnie z którą działalność Oddziału w H skoncentrowana została wyłącznie na działalności OS, dla Działalności OS sporządzane są okresowo (dla celów wewnętrznych Spółki) odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat;
  5. do Pozostałej Działalności przypisane zostały odrębne rachunki bankowe oraz sub rachunki bankowe (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulowania rozliczeń Pozostałej Działalności z kontrahentami);
  6. w szczególności wszystkie wpływy i wypływy, związane z Pozostałą Działalnością dokonywane są przez rachunki bankowe przypisane do Pozostałej Działalności;
  7. pozostała Działalność jest finansowana ze środków Spółki w oparciu o odrębny budżet przygotowywany dla Pozostałej Działalności, którego realizacja podlega wewnętrznej kontroli. Środki finansowe w kwotach wpływów związanych z Pozostałą Działalnością uczestniczą w systemie wspólnego zarządzania środkami pieniężnymi Spółki jednakże zapewnione jest ich odpowiednie alokowanie do Pozostałej Działalności na pokrycie wydatków związanych z tą działalnością. Dodatkowo środki finansowe, jakie mogą być niezbędne dla Pozostałej Działalności, mogą pochodzić z finansowania zewnętrznego (zabezpieczonego w razie potrzeby specyficznie na majątku Pozostałej Działalności). Spółka sporządza dla Pozostałej Działalności okresowe plany zapotrzebowania środków finansowych dla realizacji tejże działalności;
  8. dla Pozostałej Działalności prowadzona jest odrębna ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dla celów wewnętrznych Spółki).
 4. Opisana powyżej organizacja wewnętrzna Spółki, a w szczególności prowadzona przez nią dla celów wewnętrznych ewidencja księgowa i finansowa związana z Pozostałą Działalnością ma na celu umożliwić Spółce faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Pozostałej Działalności.
 5. Co równie ważne w ramach Grupy Działalność OS podlega odrębnym (wewnątrzgrupowym) procesom raportowania i funkcjonuje jako integralna część szeroko pojętej grupy podmiotów koncentrujących swoją aktywność na produktach związanych z Grupą Wydzieloną, tj. oświetleniem samochodowym i jego komponentami. Równocześnie, w ramach Grupy Pozostała Działalność (właściwe grupy biznesowe) podlega odrębnym (wewnątrzgrupowym) procesom raportowania i funkcjonuje jako integralna część szeroko pojętej grupy podmiotów koncentrujących swoją aktywność na produktach niezwiązanych z Grupą Wydzieloną, tj. produktach oświetleniowych niezwiązanych z oświetleniem samochodowym, w tym m.in. źródłach światła innych niż oświetlenie samochodowe, oprawach oświetleniowych, elektronice oświetleniowej, komponentach do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, maszynach i częściach zamiennych do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe.
 1. W ramach wewnętrznej organizacji Spółki wszelkie wewnętrzne przesunięcia, rozliczenia świadczenia usług pomiędzy Działalnością OS oraz Pozostałą Działalnością są odpowiednio ewidencjonowane na potrzeby wewnętrzne Spółki i właściwie ujmowane w przygotowywanych przez Spółkę wewnętrznych sprawozdaniach finansowych dla Działalności OS oraz Pozostałej Działalności. W szczególności w ramach Spółki funkcjonują właściwe porozumienia/dokumenty wewnętrzne ustalające zasady rozliczeń pomiędzy Działalnością OS oraz Pozostałą Działalnością. Dodatkowo w momencie planowanego podziału Spółki wspomniane powyżej dokumenty wewnętrzne mają docelowo zostać przekształcone we właściwe umowy rozliczeniowe pomiędzy dwoma niezależnymi spółkami prawa handlowego - tzn. do Spółki w zakresie Działalności OS oraz do Spółki Przejmującej w zakresie Pozostałej Działalności.
 2. Struktura organizacyjna/wewnętrzne zorganizowanie Spółki pozwala również na precyzyjne zidentyfikowanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz ich właściwe wykorzystanie tak, żeby zarówno Działalność OS jak i Pozostała Działalność mogły właściwie i niezależnie prowadzić swoją działalność. Dodatkowo w momencie planowanego podziału Spółki wspomniane powyżej decyzje administracyjne (tam gdzie będzie to możliwe z punktu widzenia prawnego) mają docelowo zostać właściwie przypisane do poszczególnych niezależnych spółek prawa handlowego - tzn. do Spółki w zakresie Działalności OS oraz do Spółki Przejmującej w zakresie Pozostałej Działalności.
 3. Co równie ważne, prowadzone działania przygotowawcze oraz sam proces podziału przez wydzielenie będzie prowadzony przez Spółkę w ten sposób, żeby zarówno Działalność OS jak i Pozostała Działalność nie zostały zakłócone i były płynnie prowadzone przed, w trakcie jak i po zakończeniu procesu podziału przez wydzielenie. W szczególności, planowany proces podziału, właściwe umowy zawarte w ramach Grupy przez Spółkę oraz wewnętrzna organizacja Spółki mają zagwarantować, że zarówno Działalność OS jak i Pozostała Działalność będą prowadzone bez zakłóceń i tam gdzie będzie to konieczne Grupa oraz Spółka zapewnią wszelkie niezbędne wsparcie pozwalające na samodzielne funkcjonowanie Działalności OS (przed i po podziale w ramach Spółki) jak i Pozostałej Działalności (przed podziałem w ramach Spółki i po podziale w ramach Spółki Przejmującej).
 4. Wewnętrzna organizacja Spółki pozwala również na precyzyjne ustalenie i wskazanie kontraktów zawartych z podmiotami zewnętrznymi (dostawcami oraz klientami), które dotyczą Działalności OS oraz Pozostałej Działalności. Struktura taka w momencie planowanego podziału Spółki powinna pozwolić na płynne rozdzielenie przedmiotowych umów i odpowiednie przypisanie ich pomiędzy dwoma niezależnymi spółkami prawa handlowego - tzn. do Spółki w zakresie Działalności OS oraz do Spółki Przejmującej w zakresie Pozostałej Działalności.
 5. Założonym efektem powyżej opisanej organizacji wewnętrznej Spółki jest właściwe wyodrębnienie w strukturze Spółki Pozostałej Działalności oraz Działalności OS, pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Pozostałą Działalność, mający zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego być przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), stanowiący Pozostałą Działalność, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiący Pozostałą Działalność pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników wchodzących w skład Pozostałej Działalności (które w wyniku podziału zostaną wydzielone do Spółki Przejmującej), co w szczególności oznacza, że w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Pozostałą Działalność, mający zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego być przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

 1. Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o VAT status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
 5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w stanie faktycznym Pozostała Działalność spełnia wszystkie ww. przesłanki, tj.:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) związanych z Pozostałą Działalnością;
 2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie w ramach komórek organizacyjnych Spółki, obejmujących centralę Spółki, Oddział w E oraz dział w H (dział ściśle związany z Pozostałą Działalnością);
 3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. działalności Spółki niezwiązanej z produkcją i dystrybucją produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
 5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, Pozostała Działalność stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W szczególności, w ocenie Wnioskodawcy, za potwierdzeniem powyższego stanowiska przemawiają następujące okoliczności faktyczne:

 1. Pozostała Działalność, jako zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych):

Zgodnie z praktyką stosowania prawa (w tym potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się, że o spełnieniu pierwszej ze wskazanych wyżej przesłanek decyduje wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (praw i zobowiązań) związanego z podstawowymi funkcjami realizowanymi przez daną zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazał, że w związku z założeniami Procesu Restrukturyzacyjnego, Spółka w pierwszej kolejności wzmocniła w swojej strukturze wewnętrznej istniejące już uprzednio wyodrębnienie Działalności OS, w wyniku którego, w wyraźny sposób wyodrębniony został od Pozostałej Działalności zespół składników majątkowych związany z Działalnością OS. Jak zostało to wskazane w stanie faktycznym wyodrębnienie Działalności OS od Pozostałej Działalności zostało w szczególności potwierdzone Uchwałą Zarządu. Na jej podstawie Działalność OS została skoncentrowana w ramach Oddziału w H w ten sposób, aby Oddział w H zajmował się wyłącznie zadaniami z zakresu Działalności OS. W konsekwencji część działalności prowadzonej w H, lecz związanej z linią produktową Pozostałej Działalności, która pierwotnie funkcjonowała w ramach struktury Oddziału w H, została przyporządkowana organizacyjnie do centrali Spółki, a tym samym została jeszcze ściślej powiązana w ramach Pozostałej Działalności. W celu całkowitego wyodrębnienia Działalności OS w ramach Oddziału w H, również część zakładu pracy związana z Pozostałą Działalnością, funkcjonująca wcześniej w ramach Oddziału w H, przeszła na centralę Spółki w ramach przejścia części zakładu pracy zgodnie z opisem stanu faktycznego przedstawionym w niniejszym wniosku.

Pozostała Działalność, obejmuje wszystkie składniki majątkowe (materialne i niematerialne – w tym zobowiązania) przypisane do Pozostałej Działalności, zgodnie z ich przeznaczeniem służące efektywnej i samodzielnej realizacji Pozostałej Działalności. Przedmiotowy zespół składników majątkowych składających się na Pozostałą Działalność obejmuje w szczególności:

 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne organizacyjnie i funkcjonalnie związane z Pozostałą Działalnością;
 2. wszelkie prawa do nieruchomości przypisanych do Pozostałej Działalności;
 3. zapasy surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych Pozostałej Działalności, przeznaczonych do sprzedaży;
 4. prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z Pozostałą Działalnością;
 5. prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z Pozostałą Działalnością;
 6. wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące pracowników związanych z Pozostałą Działalnością;
 7. wszelkie aktywa, wytworzone lub nabyte w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej z Pozostałą Działalnością;
 8. wszelkie nowe prawa i obowiązki, powstałe w związku z jakimikolwiek transakcjami, porozumieniami lub pisemnymi umowami (włączając w to umowy o pracę) zawartymi w imieniu Spółki, które są lub będą zawarte w związku z Pozostałą Działalnością.

Tym samym, wskazany wyżej zespół składników majątkowych (w tym zobowiązania), połączony organizacyjnie z perspektywy sprawowanych funkcji, pozwala na samodzielną i efektywną realizację zadań, które przypisane są do Pozostałej Działalności.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, pierwsza przesłanka, aby uznać Pozostałą Działalność za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest spełniona.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne Pozostałej Działalności:

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się jednak, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

Wyodrębnienie organizacyjne w ramach Spółki Pozostałej Działalności dokonane zostało na podstawie Uchwały Zarządu.

Pozostała Działalność posiada własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z komórek organizacyjnych Spółki, w szczególności obejmujących zakład centrali Spółki, Oddział w E oraz działu w H (dział ściśle związany z Pozostałą Działalnością z uwagi na posiadaną uzupełniającą się ofertę produktową w stosunku do Pozostałej Działalności) będący w ramach Spółki częścią centrali. Wyodrębnienie organizacyjne Pozostałej Działalności znajduje również odzwierciedlenie w aktualnym schemacie organizacyjnym Spółki.

Ponadto do Pozostałej Działalności zostały przypisane osoby dedykowane do wykonywania funkcji alokowanych do Pozostałej Działalności, tj. pracownicy zatrudnieni w centrali Spółki (w tym pracownicy związani z Pozostałą Działalnością przeniesieni w ramach przejścia części zakładu pracy z dotychczasowego pracodawcy, tj. Oddziału w H na nowego pracodawcę, tj. centralę Spółki) oraz w Oddziale w E. W działalności operacyjnej pracownicy wykorzystują składniki majątkowe dedykowane do Pozostałej Działalności.

Powyższe oznacza, że od strony faktycznej (z racji pełnionych funkcji) oraz formalnej (tj. w sposób udokumentowany stosownymi aktami korporacyjnymi Spółki), Pozostała Działalność stanowi odrębną organizacyjnie całość, dającą się oddzielić od Działalności OS.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że druga przesłanka, związana z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, niezbędna aby uznać Pozostałą Działalność za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, jest spełniona.

 1. Wyodrębnienie finansowe Pozostałej Działalności:

Ustawa o VAT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, że przesłanka ta oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Pozostała Działalność jest właściwe wyodrębniona finansowo w ramach struktury wewnętrznej Spółki, które to wyodrębnienie jest w szczególności odzwierciedlone w następujący sposób:

 1. zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w sprawozdawczości księgowej prowadzonej przez Spółkę, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Pozostałej Działalności;
 2. w szczególności ewidencja księgowa dla Pozostałej Działalności oraz Działalności OS prowadzona jest w odrębnych modułach systemu SAP;
 3. ewidencja księgowa prowadzona przez Spółkę umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów i kosztów jak i należności i zobowiązań przyporządkowanych do Pozostałej Działalności;
 4. ponadto od momentu przyjęcia przez Spółkę zmienionej struktury organizacyjnej, zgodnie z którą działalność Oddziału w H skoncentrowana została wyłącznie na Działalności OS, dla Pozostałej Działalności sporządzane są okresowo (dla celów wewnętrznych Spółki) odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat;
 5. do Pozostałej Działalności przypisane zostały odrębne rachunki bankowe oraz sub-rachunki bankowe (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulowania rozliczeń Pozostałej Działalności z kontrahentami);
 6. w szczególności wszystkie wpływy i wypływy, związane z Pozostałą Działalnością dokonywane są przez rachunki bankowe przypisane do Pozostałej Działalności;
 7. pozostała Działalność jest finansowana ze środków Spółki w oparciu o odrębny budżet przygotowywany dla Pozostałej Działalności, którego realizacja podlega wewnętrznej kontroli. Środki finansowe w kwotach wpływów związanych z Pozostałą Działalnością uczestniczą w systemie wspólnego zarządzania środkami pieniężnymi Spółki jednakże zapewnione jest ich odpowiednie alokowanie do Pozostałej Działalności na pokrycie wydatków związanych z tą działalnością. Dodatkowo środki finansowe, jakie mogą być niezbędne dla Pozostałej Działalności mogą pochodzić z finansowania zewnętrznego (zabezpieczonego w razie potrzeby specyficznie na majątku Pozostałej Działalności). Spółka sporządza dla Pozostałej Działalności okresowe plany zapotrzebowania środków finansowych dla realizacji tejże działalności;
 8. dla Pozostałej Działalności prowadzona jest odrębna ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dla celów wewnętrznych Spółki).

Opisana powyżej organizacja wewnętrzna Spółki, a w szczególności prowadzona przez nią dla celów wewnętrznych ewidencja księgowa i finansowa związana z Pozostałą Działalnością ma na celu umożliwić Spółce faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Pozostałej Działalności.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Pozostałą Działalność spełnia warunek wyodrębnienia finansowego wskazany w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w art. 2 pkt 27 ustawy o VAT.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne Pozostałej Działalności:

Ustawa o VAT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak, zgodnie z ugruntowaną praktyką wyrażoną w interpretacjach prawa podatkowego, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć, jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. ma obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz określenie funkcji i zakresu działań przypisanych do Pozostałej Działalności nie ulega wątpliwości, że stanowi ona zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki.

Mianowicie, Pozostała Działalność obejmuje produkcję oraz dystrybucję lamp halogenowych energooszczędnych do ogólnych celów oświetleniowych, standardowych źródeł światła, lamp specjalnych PAR, opraw oświetleniowych, elektroniki oświetleniowej, komponentów do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, maszyn i części zamiennych do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe.

W celu zapewnienia ciągłości realizacji tych zadań gospodarczych do Pozostałej Działalności zostały zaalokowane odpowiednie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także prawa i obowiązki. Spółka przy tym podkreśla, że składniki majątkowe przypisane do Pozostałej Działalności są wzajemnie ze sobą powiązane w sposób umożliwiający samodzielne i efektywne realizowanie funkcji przypisanych do Pozostałej Działalności.

Powyższe oznacza, że Pozostała Działalność stanowi funkcjonalnie odrębną całość, przeznaczoną do samodzielnego prowadzenia przypisanych jej zadań i funkcji.

Zdaniem Wnioskodawcy należy, więc uznać, że spełniony został kolejny warunek niezbędny dla uznania Pozostałej Działalności za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

 1. Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem:

Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się (zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych), że część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W ocenie Spółki opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Pozostałej Działalności, połączony organizacyjnie z perspektywy sprawowanych funkcji oraz wyodrębniony finansowo i funkcjonalnie (na co Spółka wskazywała powyżej), świadczy o możliwości podjęcia przez Spółkę Przejmującą działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o nabyte składniki majątku przypisane do Pozostałej Działalności.

Spółka podkreśla, że zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym przedmiotem transakcji podziału przez wydzielenie będą wszystkie niezbędne aktywa i pasywa umożliwiające prowadzenie/kontynuowanie Pozostałej Działalności przez Spółkę Przejmującą. W konsekwencji, w skład Pozostałej Działalności, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo ze struktury Spółki, wchodzić będą wszystkie aktywa i pasywa niezbędne do wykonywania przypisanych Pozostałej Działalności funkcji, w tym środki trwałe związane Pozostałą Działalnością oraz należności i zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z Pozostałą Działalnością.

Co równie ważne, prowadzone działania przygotowawcze oraz sam proces podziału przez wydzielenie będą prowadzone przez Spółkę w ten sposób, żeby zarówno Działalność OS, jak i Pozostała Działalność nie zostały zakłócone i były płynnie prowadzone przed, w trakcie jak i po zakończeniu procesu podziału przez wydzielenie. W szczególności, planowany proces podziału, właściwe umowy zawarte w ramach Grupy przez Spółkę oraz wewnętrzna organizacja Spółki mają zagwarantować, że zarówno Działalność OS jak i Pozostała Działalność będą prowadzone bez zakłóceń i tam gdzie będzie to konieczne Grupa oraz Spółka zapewnią wszelkie niezbędne wsparcie pozwalające na samodzielne funkcjonowanie Pozostałej Działalności (przed podziałem w ramach Spółki, a po podziale w ramach Spółki Przejmującej).

W konsekwencji, przed dniem dokonania planowanego podziału Spółki, w wyniku którego dojdzie do przeniesienia Pozostałej Działalności do Spółki Przejmującej będzie możliwe samodzielne kontynuowanie prowadzenia Pozostałej Działalności w obrocie gospodarczym za pomocą składników majątku oraz pracowników przypisanych do Pozostałej Działalności. Z kolei po przeniesieniu Pozostałej Działalności do Spółki Przejmującej w wyniku planowanego podziału, Spółka Przejmująca będzie kontynuowała prowadzenie Pozostałej Działalności, prowadzone uprzednio w ramach Spółki wykorzystując wydzielony ze Spółki zorganizowany, kompletny i samodzielny zespół składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników. Do kontynuowania Pozostałej Działalności (przez Spółkę Przejmująca) nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe oznacza, że opisany zespół składników majątkowych przypisanych do Pozostałej Działalności posiada zdolność funkcjonowania, jako niezależne przedsiębiorstwo, co wypełnia ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

 1. Podsumowanie analizy Spółki:

Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Spółka podkreśla, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Pozostała Działalność, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:

 1. wyodrębnienie organizacyjne;
 2. wyodrębnienie finansowe;
 3. wyodrębnienie funkcjonalne;
 4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Powyższe oznacza, że łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) składających się na Pozostałą Działalność za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

 1. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych:

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. W szczególności Wnioskodawca wskazuje przytoczone poniżej przykładowe interpretacje indywidualne Ministra Finansów oraz wyroki Sądów Administracyjnych wydane w analogicznych/zbliżonych stanach faktycznych:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach, z dnia 16 maja 2014 r., znak IBPP3/443-104/14/JP, zgodnie z którą: „Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie, z dnia 14 maja 2014 r., znak IPPP2/443-147/14-4/KOM, zgodnie z którą: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi, z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak IPTPP1/443-55/14-4/RG, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie”.
 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r., sygn. I FSK 1223/11, zgodnie z którym: „pojęcia "przedsiębiorstwo" i "zorganizowana część przedsiębiorstwa" zawarte w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT należy rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny, tzn. analizując, czy dany zespół aktywów (przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), który jest przedmiotem zbycia, pozwalał na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, której służy.
 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. I FSK 1039/2011, zgodnie z którym: „Najistotniejsze dla określenia, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa są warunki wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a więc przesądzające o wydzieleniu zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie”.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), stanowiący Pozostałą Działalność, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności Spółka pragnie wskazać, że z opodatkowania podatkiem VAT ustawodawca wyłączył czynności określone w art. 6 ustawy o VAT. W konsekwencji, mając na uwadze sytuację Spółki, planującej dokonanie podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, analizie należy poddać art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z normą art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W tym kontekście wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym podejściem organów podatkowych pojęcie transakcji zbycia, którym posłużono się w treści art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”. Tak więc, transakcja zbycia obejmować będzie wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel. W szczególności pojęcie transakcji zbycia obejmować będzie swym zakresem takie czynności jak sprzedaż, zamianę, darowiznę, wniesienie aportowe, czy przeniesienie prawa własności w ramach dokonanego podziału (tak m.in. w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r., znak IBPP3/443-104/14/JP oraz w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., znak IPPP2/443-147/14-4/KOM).

Powyższe oznacza, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT są transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonane w ramach podziału.

Biorąc powyższe pod uwagę w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, zważywszy na fakt, że planowane przez Spółkę wydzielenie Pozostałej Działalności należy uznać za transakcję, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (co zostało przez Spółkę wykazane w ramach prezentowania stanowiska w zakresie pytania pierwszego), podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Pozostałą Działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania VAT należnego w związku z transakcją podziału.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego planowana transakcja podziału Spółki przez wydzielenie i związane z nią przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), stanowiącego Pozostałą Działalność, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. W szczególności Wnioskodawca pragnie wskazać przytoczone poniżej przykładowe interpretacje indywidualne Ministra Finansów oraz wyroki Sądów Administracyjnych wydane w analogicznych/zbliżonych stanach faktycznych:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach, z dnia 16 maja 2014 r., znak IBPP3/443-104/14/JP, zgodnie z którą: „w sytuacji gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie, z dnia 14 maja 2014 r., znak IPPP2/443-147/14-4/KOM, zgodnie z którą: „W konsekwencji, czynność przekazania do nowo zawiązanej spółki składników materialnych i niematerialnych w postaci Działu Nieruchomości, w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy”.
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach, z dnia 18 lutego 2014 r., znak IBPP1/443-1102/13/BM, zgodnie z którą: „należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja wydzielenia w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT”.
 • w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, z dnia 22 marca 2012 r., sygn. I SA/Po 896/11, zgodnie z którym: „Polska ustawa o VAT w art. 6 pkt 1 wyłącza spod swej regulacji zbycie przedsiębiorstwa lub jej części”;

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiący Pozostała Działalność pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników wchodzących w skład Pozostałej Działalności (które w wyniku podziału zostaną wydzielone do Spółki Przejmującej), co w szczególności oznacza, że w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego VAT.

W szczególności, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określona w art. 91 ust. 1-8 Ustawy o VAT korekta podatku naliczonego VAT odliczonego przez zbywcę dokonywana jest przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepis ten wprowadza swoisty rodzaj sukcesji obowiązku dokonywania korekt podatku naliczonego odliczonego przez zbywcę przy nabyciu towarów i usług wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Po dacie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązek ten ciąży na nabywcy (w przypadku zaistnienia przesłanek korekty określonych w art. 91 ustawy o VAT).

Art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, skutkuje jednocześnie wyłączeniem obowiązku dokonywania ww. korekty po stronie zbywcy. W szczególności, bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego przez zbywcę pozostaje fakt, że składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zbywane są w ramach transakcji wyłączonej z zakresu stosowania przepisów o VAT.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, obowiązek dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego dotyczącego towarów i usług wchodzących w skład Pozostałej Działalności, który zostanie wydzielony do Spółki Przejmującej, zostanie przeniesiony do Spółki Przejmującej. W konsekwencji, to Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do dokonania, na zasadach określonych w art. 91 ustawy o VAT, ewentualnej korekty naliczonego podatku VAT, odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług wchodzących w skład Pozostałej Działalności.

W rezultacie, Spółka nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług wchodzących w skład Pozostałej Działalności. Podział Spółki, w wyniku którego Pozostała Działalność zostanie wydzielona do Spółki Przejmującej pozostanie więc bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników majątkowych związanych z Pozostałą Działalnością.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiący Pozostała Działalność pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników wchodzących w skład Pozostałej Działalności (które w wyniku podziału zostaną wydzielone do Spółki Przejmującej), co w szczególności oznacza, że w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego VAT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. W szczególności Wnioskodawca pragnie wskazać przytoczone poniżej przykładowe interpretacje indywidualne Ministra Finansów wydane w analogicznych/zbliżonych stanach faktycznych:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu, z dnia 19 września 2013 r., znak ILPP2/443-703/13-2/PR, zgodnie z którą: „należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału Z. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki.
  Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązaną spółkę”.
 • w interpretacji Dyrektor IS w Poznaniu, z dnia 3 czerwca 2013 r., znak ILPP1/443-177/13-4/MD, zgodnie z którą: „należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki.(...) Z uwagi na powyższe, wniesienie majątku do spółek nowo zawiązanych w ramach podziału przez wydzielenie nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy obowiązku dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.