ILPB4/4510-1-395/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu dla spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej orazobowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.
ILPB4/4510-1-395/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pobór podatku
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. powstanie przychodu
 5. przychód
 6. skutki podatkowe
 7. udział w zyskach
 8. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu dla spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu dla spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej,
 • obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Spółka będzie głównym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która również ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka dzielona). Oprócz Spółki udziałowcem Spółki dzielonej będzie jeszcze przynajmniej jeden inny podmiot/osoba (dalej: Wspólnik Mniejszościowy).

Przedmiotem działalności Spółki dzielonej jest w szczególności produkcja wyrobów z papieru i tektury, w tym projektowanie i produkcja opakowań kartonowych (dalej: Działalność podstawowa). Spółka dzielona prowadzi także działalność dodatkową (nieprzemysłową) obejmującą przede wszystkim dzierżawę gruntów rolnych oraz prowadzi inwestycję polegającą na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego). Po zakończeniu umowy dzierżawy planowane jest prowadzenie na dotychczas wydzierżawianych gruntach działalności rolniczej. Planowane jest też uzyskiwanie innych przychodów, w tym z tytułu prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), ze sprzedaży biletów i organizacji imprez (dalej: Działalność dodatkowa).

Działalność dodatkowa prowadzona jest samodzielnie (niezależnie od Działalności podstawowej) przez wydzielony w strukturze Spółki dzielonej i zarejestrowany w KRS oddział z siedzibą w A, sporządzający samodzielne sprawozdanie finansowe (dalej: „Oddział”). Natomiast Działalność podstawowa prowadzona jest przez zakład główny Spółki dzielonej mieszczący się w B (dalej: „Zakład główny”).

W związku z powyższym zarówno Oddział, jak i Zakład główny mają wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich.

Posiadają więc przyporządkowane, oddzielnie dla Oddziału i Zakładu głównego:

 1. Aktywa, w szczególności majątek trwały, zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne;
 2. Pasywa, w szczególności: kapitały (w przypadku oddziału kapitał wydzielony) oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe;
 3. Przychody i koszty;
 4. Prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych;
 5. Rachunki bankowe.

Zakład główny i Oddział mają też przyporządkowanych im pracowników, ze wskazaniem im w umowach o pracę miejsca świadczenia pracy. Ponadto w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która w Oddziale pełni obowiązki analogiczne do obowiązków zarządu Spółki dzielonej w zakresie Działalności podstawowej. Osoba ta nie wchodzi w skład zarządu Spółki dzielonej.

Zakład główny i Oddział sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe, a Spółka dzielona na podstawie tych sprawozdań sporządza łączne sprawozdanie finansowe.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym zarówno Zakład główny, jak i Oddział mogą funkcjonować całkowicie niezależnie.

Spółka dzielona podjęła decyzję o całkowitym rozdzieleniu Działalności podstawowej od Działalności dodatkowej, co pozwoli na kontynuację działalności Zakładu głównego oraz Oddziału w niezależnych podmiotach (spółkach). W związku z tym planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie (przeniesienie Zakładu głównego Spółki dzielonej na Spółkę). W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnik Mniejszościowy obejmie co najmniej jeden udział w Spółce. Natomiast Spółka, jako wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów.

W wyniku podziału Spółki dzielonej w Spółce dzielonej pozostanie Oddział, prowadzący Działalność dodatkową. Spółka przejmie natomiast Zakład główny, prowadzący Działalność podstawową.

Po dokonaniu podziału Spółka będzie nieprzerwanie kontynuowała Działalność podstawową Spółki dzielonej, natomiast Spółka dzielona będzie nieprzerwanie kontynuowała Działalność dodatkową.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną przez Zakład główny Działalnością podstawową należy wskazać, że Spółka dzielona dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów rozwoju Działalności dodatkowej, a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy.

Spółka na moment podziału będzie posiadała na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej.

Zarówno Spółka, jak i Spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Zakład główny oraz Oddział należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i z tego względu przejęcie przez Spółkę Zakładu głównego Spółki dzielonej w związku z podziałem Spółki dzielonej nie będzie prowadzić do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy, który jest jednocześnie udziałowcem Spółki dzielonej...
 2. Czy Spółka zobowiązana będzie do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy przejęcie przez Spółkę Zakładu głównego Spółki dzielonej w związku z podziałem Spółki dzielonej nie będzie prowadzić do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy, który jest jednocześnie udziałowcem Spółki dzielonej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad 1)

Zakład główny przejmowany przez Spółkę, jak i Oddział pozostający w Spółce dzielonej stanowią, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu zarówno do Zakładu głównego, jak i Oddziału wszystkie ww. przesłanki są spełnione.

Zakład główny oraz Oddział jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą wyodrębnienia w ramach Zakładu głównego oraz Oddziału składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie przez te jednostki odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj. prowadzenie przez Zakład główny działalności podstawowej polegającej w szczególności na produkcji wyrobów z papieru i tektury, w tym na projektowaniu i produkcji opakowań kartonowych (dalej: Działalność podstawowa) oraz prowadzenie przez Oddział działalności dodatkowej (nieprzemysłowej) obejmującej przede wszystkim dzierżawę gruntów rolnych oraz prowadzenie inwestycji polegającej na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), z tym, iż po zakończeniu umowy dzierżawy planowane jest prowadzenie przez Oddział na dotychczas wydzierżawianych gruntach działalności rolniczej oraz uzyskiwanie innych przychodów, w tym z tytułu prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), ze sprzedaży biletów i organizacji imprez (dalej: Działalność dodatkowa).

Składniki materialne i niematerialne tworzące Zakład główny oraz Oddział stanowią odrębne zespoły, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiają wykonywanie zadań, do których są przeznaczone. Tym samym wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Zakładu głównego oraz Oddziału nastąpiło nieprzypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie pełnią dla prowadzonych przez Zakład Główny i Oddział działalności.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Zakład główny oraz Oddział stanowią odrębne, zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o PDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i z punktu widzenia rodzajów działalności, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, iż Oddział stanowi de facto osobny zakład Spółki dzielonej, z siedzibą w innej miejscowości niż miejscowość siedziby Spółki dzielonej, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i sporządza samodzielne sprawozdane finansowe.

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynika również z aspektów natury faktycznej, przede wszystkim z faktu, iż Zakład Główny i Oddział prowadzą inne (odrębne) rodzaje działalności. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest także czynnik ludzki. Zakład główny i Oddział mają przyporządkowanych pracowników, dedykowanych do realizacji zadań każdej z jednostek, ze wskazanym pracownikom w umowach o pracę miejscem świadczenia pracy. Ponadto w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która w Oddziale pełni obowiązki analogiczne do obowiązków zarządu Spółki dzielonej w zakresie Działalności podstawowej. Osoba ta nie wchodzi w skład zarządu Spółki dzielonej.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności do Zakładu głównego oraz Oddziału przypisane zostały odrębne składniki majątku, służące realizacji zadań każdej z tych jednostek.

Należy zatem uznać, że składniki Zakładu głównego oraz Oddziału tworzą w ramach Spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Zakład główny oraz Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o PDOP nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie samodzielnego sprawozdania finansowego nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Oddział funkcjonuje jako wyodrębniony zakład Spółki dzielonej z siedzibą w innej miejscowości niż Zakład główny, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe (odrębne od Zakładu Głównego), Zakład główny i Oddział dysponują odrębnymi rachunkami bankowymi, szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Oddział oraz Zakład główny charakteryzują się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie należności i zobowiązań, aktywów płynnych oraz przychodów i kosztów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe umożliwia więc oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od pozostałej części przedsiębiorstwa (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana zostały wyodrębnione i przyporządkowane finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć i realizować określone funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona posiada i wykorzystuje narzędzia rachunkowe pozwalające na sporządzanie samodzielnych sprawozdań finansowych Zakładu głównego i Oddziału. W związku z wydzieleniem Oddziału sporządzającego samodzielne sprawozdanie finansowe, Zakładowi głównemu i Oddziałowi zostały przypisane aktywa i pasywa i od tego momentu aktywa i pasywa są prezentowane w księgach rachunkowych z podziałem na każdą z tych jednostek. Ponadto w księgach rachunkowych są ewidencjonowane przychody i koszty (w tym amortyzacja) Zakładu głównego i Oddziału, co pozwała na określenie wyniku finansowego każdej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż Zakład główny i Oddział stanowią zespoły składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Zakładu głównego oraz Oddziału stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej, a każda z tych jednostek generuje przychody z innych rodzajów działalności.

Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i zespoły pracowników, ich wyodrębnienie finansowe oraz ich struktura organizacyjna pozwalają na samodzielną realizację zadań z zakresu Działalności podstawowej Spółki dzielonej przez Zakład główny i Działalności dodatkowej przez Oddział.

Należy więc uznać każdą z tych jednostek za prowadzącą de facto odrębną i niezależną działalność gospodarczą.

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Zakład główny oraz Oddział, jako odrębne podmioty (po podziale przez wydzielenie), będą mogły kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku, bowiem Zakład główny oraz Oddział już obecnie posiadają zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jak samodzielne podmioty gospodarcze.

Tym samym podmiot otrzymujący Zakład główny, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zespół ludzki i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w zakresie właściwym dla Zakładu głównego jako niezależne przedsiębiorstwo. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej, Oddział pozostający w strukturach Spółki dzielonej, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zespół ludzki i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w zakresie właściwym dla Oddziału jako niezależne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Zakład główny, jak również Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Zakład główny, jak również Oddział są wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań (tj. do prowadzenia przez Zakład główny działalności polegającej w szczególności na produkcji wyrobów z papieru i tektury, w tym na projektowaniu i produkcji opakowań kartonowych oraz do prowadzenia przez Oddział działalności obejmującej przede wszystkim dzierżawę gruntów rolnych oraz prowadzenie inwestycji polegającej na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego) a także, po zakończeniu umowy dzierżawy, do planowanej działalności rolniczej oraz po zakończeniu inwestycji do prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego) i do organizacji imprez), które zarazem mogą stanowić niezależne, funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania. W konsekwencji należy stwierdzić, że Zakład główny oraz Oddział stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Brak przychodu (dochodu) określonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów ustawy o PDOP oraz opis zdarzenia przyszłego, tj. fakt, iż Spółka będzie udziałowcem Spółki dzielonej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP jest jedyną podstawą do ustalenia potencjalnego przychodu (dochodu) Spółki w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych może być ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej – jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze, iż w ramach planowanego podziału zarówno majątek przejmowany na skutek podziału (tj. Zakład główny), jak i majątek pozostający w spółce (tj. Oddział), będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania w zakresie ustalenia ewentualnego przychodu (dochodu) Spółki z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto, niezależnie od argumentacji Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji podatkowej Zakładu głównego oraz Oddziału, Spółka nie uzyska przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, a to z uwagi na fakt, iż Spółka jako wspólnik Spółki dzielonej w związku z planowanym podziałem nie obejmie żadnych udziałów w Spółce. Powyższe wynika z ograniczeń przewidzianych w art. 200 § 1 KSH, tj. zakazu obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów. Tym samym nie będzie mogła powstać „nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej”, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem dla Spółki nie powstanie dochód (przychód).

Ad 2)

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP: „Osoby prawne (...), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych (...) w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać (...) w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...)”.

Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP: „W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego (...)”.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie znajduje zastosowania w rozpatrywanej sytuacji (dotyczy przekształcenia spółki). Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dotyczy przychodu powstałego po stronie wspólnika spółki dzielonej, czyli – w rozpatrywanym przypadku – po stronie samej Spółki (Wnioskodawcy), w związku z czym również i ten przepis nie może stanowić źródła przychodu, dla którego Spółka miałaby określone obowiązki płatnika.

W związku z tym źródłem ewentualnego przychodu, dla którego Wnioskodawca mógłby pełnić obowiązki płatnika jest przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, a zgodnie z którym przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z przepisu wskazanego powyżej – w przypadku podziału przez wydzielenie –przychód powstaje jedynie w sytuacji, gdy majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie lub majątek pozostający w spółce dzielonej po jej podziale nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Uwzględniając okoliczności wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnośnie do pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego podziału przez wydzielenie powyższe okoliczności nie wystąpią.

Mając na uwadze argumentację przedstawioną w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej po jej podziale stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP. Dlatego też na Spółce (jako płatniku) nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • powstania przychodu dla spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka będzie głównym udziałowcem innej spółki kapitałowej będącej również polskim rezydentem podatkowym (dalej: Spółka dzielona). W przyszłości planowany jest podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę. Spółka będzie posiadać na moment podziału ponad 10% udziałów Spółki dzielonej. Wydzieleniu do Spółki podlegać będzie działalność podstawowa polegająca na produkcji wyrobów z papieru i tektury, w tym projektowanie i produkcja opakowań kartonowych (dalej: Działalność podstawowa) prowadzona przez Spółkę dzieloną w ramach jej zakładu głównego (dalej: Zakład główny). Natomiast w Spółce dzielonej pozostanie działalność dodatkowa (nieprzemysłowa) polegająca na dzierżawie gruntów rolnych oraz prowadzenie inwestycji polegającej na urządzeniu parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), z tym że po zakończeniu umowy dzierżawy planowane jest prowadzenie na dotychczas wydzierżawianych gruntach działalności rolniczej oraz uzyskiwanie innych przychodów, w tym z tytułu prowadzenia parku rekreacyjnego (ogrodu botanicznego), ze sprzedaży biletów i organizacji imprez (dalej: Działalność dodatkowa) prowadzona w ramach samobilansującego się oddziału Spółki dzielonej (dalej: Oddział).

Problematyka podziału spółek została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ww. ustawy: spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W odniesieniu do powyższej regulacji należy stwierdzić, że dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej ponad koszty nabycia/objęcia udziałów (akcji) spółki dzielonej, jeżeli majątek, który pozostał w spółce dzielonej lub majątek, który podlega wydzieleniu nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Podatnikiem powyższego obowiązku jest wspólnik spółki dzielonej inny niż spółka przejmująca (w niniejszej sprawie Wspólnik Mniejszościowy), natomiast płatnikiem – zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – spółka przejmująca lub nowo zawiązana (tu: Spółka). Zatem Spółkę z perspektywy statusu płatnika przepis ten obowiązuje. Natomiast z perspektywy podatnika omawiany przepis nie znajdzie zastosowania. Należy bowiem wskazać, że Spółka będącą spółka przejmującą i jednocześnie udziałowcem Spółki dzielonej, mimo faktu przejęcia części majątku Spółki dzielonej, nie ma możliwości objęcia własnych udziałów.

Ponadto w związku z tym, że Wnioskodawca posiada status spółki przejmującej należy przytoczyć przepisy art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl ww. regulacji: przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Ponadto stosownie do treści art. 10 ust. 4 omawianej ustawy: przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W regulacji art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została sformułowana generalna zasada, zgodnie z którą podział spółek stanowi czynność neutralną na gruncie tego podatku. W przypadku podziału spółek nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej nie stanowi dochodu spółki przejmującej. Jednak ustawodawca przewidział (art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w szczególnym przypadku, gdy między spółkami na dzień podziału istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka-córka dzieloną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział mniejszy niż 10%.

Należy także mieć na uwadze, że przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie, gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc gdy warunek ten nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, regulacja ta nie ma zastosowania.

Spółka wskazała, że planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów rozwoju Działalności dodatkowej, a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy.

W związku z powyższym oraz faktem, że Spółka będzie posiadać na moment podziału Spółki dzielonej ponad 10% udziałów Spółki dzielonej, to opodatkowanie po stronie Spółki nie wystąpi.

Organ zauważa jednak, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów połączenia, a więc zbadanie, czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Spółka – w trakcie tych postępowań – będzie zobowiązana do wykazania, że podział Spółki dzielonej został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Reasumując – przejęcie przez Spółkę Zakładu głównego Spółki dzielonej w związku z podziałem Spółki dzielonej nie będzie prowadzić do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy, który jest jednocześnie udziałowcem Spółki dzielonej.

Zacytowany na wstępie przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę i zarząd na terytorium Polski 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Co do zasady osoba prawna dokonująca wypłaty należności wymienionych w tej regulacji jest zobowiązana – jako płatnik – do pobrania w dniu dokonania wypłaty kwoty tego podatku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stosownie natomiast do ust. 6 tego artykułu: w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Z cytowanego już wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w sytuacji podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uznaję się ustaloną na dzień podziału nadwyżkę nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8.

W takiej sytuacji podatnik (wspólnik spółki dzielonej obejmujący w związku z podziałem udziały w spółce przejmującej) jest zobowiązany przekazać płatnikowi (spółce przejmującej) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (stanowiący 19% wskazanej nadwyżki), który płatnik jest zobowiązany wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego. Płatnik jest także zobowiązany do składania w tym zakresie deklaracji podatkowej.

Z przedstawionego zdarzenia wynika, że Spółka dzielona posiada dwóch udziałowców, tj. Spółkę (Wnioskodawcę) oraz Wspólnika Mniejszościowego. O ile przepis ten nie ma zastosowania do Spółki jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, to jednak, aby zbadać, czy wystąpią po stronie Spółki obowiązki płatnika, należy rozpatrzyć, czy taki dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powstanie w przypadku Wspólnika Mniejszościowego, ponieważ to on obejmie w Spółce co najmniej jeden udział.

Wobec powyższych wskazań należy przede wszystkim zbadać, czy majątek pozostający w Spółce dzielonej (Oddział) oraz majątek przejmowany przez Spółkę (Zakład główny) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych wymogów jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Innymi słowy podatnik winien uwzględnić w tej transakcji wszystkie składniki majątkowe tej wydzielanej części majątku, razem z jego aktywami i pasywami. Zatem chodzi tu o konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku, ponieważ wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione także wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza - co prawda - pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto jest wymagane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że wskazany we wniosku Zakład główny podlegający wydzieleniu do Spółki oraz Oddział pozostający w Spółce dzielonej są wydzielone w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny oraz stanowią zespół składników majątkowych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych.

Tym samym opisane we wniosku Oddział oraz Zakład główny odpowiadają definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. To oznacza, że po stronie Wspólnika Mniejszościowego nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Tym samym po stronie Spółki nie wystąpią obowiązki płatnika.

Reasumując – Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.