ILPB4/4510-1-351/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
ILPB4/4510-1-351/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał własny
 3. kapitał zakładowy
 4. know-how
 5. koszt
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. niedostateczna kapitalizacja
 8. odpisy amortyzacyjne
 9. odsetki
 10. odsetki od pożyczki
 11. pożyczka
 12. przedsiębiorstwa
 13. spłata
 14. wartości niematerialne i prawne
 15. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych. W momencie powstania Spółki w 2009 r. kapitał zakładowy został pokryty środkami pieniężnymi, następnie w 2010 r. został podwyższony również o wartość pokrytą środkami pieniężnymi.

Z kolei w 2011 r. Spółka nabyła w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zamian za akcje w ponownie podwyższonym kapitale zakładowym. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka otrzymała różne aktywa, między innymi wartości niematerialne i prawne, w tym wytworzony przez wnoszącego know-how.

Spółka posiada zobowiązania z pożyczek i jest zobowiązana wyliczać limit zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, określony w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP), zgodnie z art. 16 ust. 7h tejże ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16 ust. 7h in fine UPDOP, które wniesione na pokrycie kapitału zakładowego pomniejszają wartość kapitału własnego, o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 7h UPDOP, obejmują nabyty w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa know-how...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym know-how nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej, o której mowa w art. 16 ust. 7h UPDOP, która wniesiona na pokrycie kapitału zakładowego pomniejsza wartość kapitału własnego, o którym mowa w tym przepisie. Nabyty w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa know-how – co do zasady – stanowi bowiem wartość niematerialną i prawną, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, które to odpisy w określonych przypadkach, niewymienionych jednak w art. 16a-16m UPDOP, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16 ust. 7h UPDOP wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

W świetle powyższego celem obliczenia wartości kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust. 7h UPDOP Spółka powinna pomniejszyć wartość określoną, zgodnie ze zdaniem pierwszym powyższego przepisu, o wartość kapitału zakładowego jaka została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m UPDOP.

Katalog wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jest katalogiem zamkniętym, który został wskazany w art. 16b oraz art. 16c UPDOP.

Zgodnie z art. 16b UPDOP amortyzacji podlega, z zastrzeżeniem art. 16c, m.in. nabyta nadająca się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddana przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, iż zgodnie z art. 16a-16m UPDOP know-how, niezależnie od sposobu jego nabycia, stanowi wartość niematerialną i prawną, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Przy czym art. 16 ust. 1 pkt 64 UPDOP ogranicza możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od jego wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy know-how został wniesiony do Spółki w drodze aportu.

W ocenie Spółki, uregulowanie wskazane w art. 16 ust. 7h UPDOP co do konieczności pomniejszenia wartości kapitału własnego o wartość kapitału zakładowego jaka została pokryta wartościami niematerialnymi i prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m tej ustawy, nie znajdzie zastosowania do know-how otrzymanego przez Spółkę w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z literalnego brzmienia art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż know-how podlega amortyzacji. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki dokonywanych od wartości początkowej know-how odpisów amortyzacyjnych wynika z treści art. 16 ust. 1 pkt 64 cyt. ustawy, tym samym nie mieści się w zakresie wyłączenia wskazanego w art. 16 ust. 7h tej ustawy.

W konsekwencji powyższego Spółka stoi na stanowisku, iż na gruncie art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych know-how nie stanowi wartości niematerialnej prawnej, od której nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m UPDOP, o której mowa w tym przepisie. Tym samym dla celów wyliczenia wartości kapitału własnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 w związku z art. 16 ust. 7h tej ustawy, Spółka nie powinna pomniejszać wartości kapitału własnego obliczonego zgodnie ze zdaniem pierwszym wskazanego przepisu o wartość kapitału zakładowego, jaka została pokryta know-how otrzymanym w drodze aportu.

Końcowo Spółka pragnie wskazać, iż analogiczne stanowisko do zaprezentowanego powyżej zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2013 r. sygn. (...) wydanej na rzecz Spółki na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 7 UPDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.