ILPB4/4510-1-328/15-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydzielana część majątku, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.
ILPB4/4510-1-328/15-3/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przychód
 3. skutki podatkowe
 4. składnik majątkowy
 5. zobowiązanie
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydzielana część majątku, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia, czy wydzielana część majątku, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • skutków podatkowych podziału spółki dzielonej.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi oraz produkcji z tych rud miedzi i innych metali, która to działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest spółką dominującą w grupie kapitałowej (dalej: GK). W ramach realizowanego procesu restrukturyzacyjnego GK, podjął decyzję o podziale jednej ze spółek kapitałowych Spółki - spółki (dalej: spółka dzielona), w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów nieprzerwanie od daty jej powstania, tj. od 1998 r.

Spółka dzielona jest podatnikiem podatku dochodowego i ma siedzibę oraz zarząd na terytorium RP oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Podział ten zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 41 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz na spółkę nowo zawiązaną części majątku spółki dzielonej w postaci wyodrębnionych oddziałów lub wydziałów funkcjonujących pod nazwami:

 1. Wydział Transportu ;
 2. Oddział Obrotu;
 3. Wydział Przewozów Osobowych;
 4. Wydział Zarządzania Infrastrukturą.

Po dokonaniu podziału pozostający w spółce dzielonej zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, włączając zobowiązania, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Transportu Kolejowego i Napraw Wagonów, w ramach którego spółka dzielona będzie kontynuowała swoją działalność w zakresie świadczenia usług transportowych realizowanych transportem kolejowym, a także wykonywania prac utrzymaniowo-naprawczych dla wagonów towarowych oraz wagonetek.

1. Wydział Transportu (WTTiS).

Przedmiotem działalności WTTiS jest w szczególności świadczenie usług transportowych towarów realizowanych taborem samochodowym, usług sprzętem specjalistycznym oraz usług spedycyjnych.

W ramach WTTiS wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne, to jest: Dział Transportu Towarowego, Dział Transportu Technologicznego, Sekcja Spedycji i Handlu oraz Sekcja Weryfikacji i Gospodarki Taborem, realizujące własne zadania.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona jest w stanie ustalić wynik finansowy realizowany przez WTTiS - co umożliwia prowadzona ewidencja przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do WTTiS.

WTTiS posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji dla celów wewnętrznych WTTiS jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów WTTIS) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na WTTiS).

Do WTTiS zostały przypisane etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych WTTiS, to jest: Kierownika Wydziału, Kierownika Sekcji Spedycji i Handlu, Kierownika Sekcji Weryfikacji i Gospodarki Taborem, Kierownika Działu Transportu Technologicznego B, Kierownika Działu Transportu Towarowego , Dyspozytorów, Elektromechanika, Kierowcy pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, Kierowców pojazdu transportu wewnętrznego, Kierowców samochodów, Mechaników samochodowych, Operatorów żurawi samochodowych, Specjalistów oraz Starszych Specjalistów. Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy2w stosunku do osób, które na moment podziału będą zajmowały stanowiska alokowane do WTTiS.

W ramach WTTiS przeniesione zostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym między innymi pojazdy samochodowe, ciągniki, naczepy, wózki widłowe oraz sprzęt komputerowy;
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • certyfikat kompetencji zawodowych - przewóz rzeczy.

W ramach realizowanego podziału przekazane zostaną również kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez WTTiS działalnością. Wnioskodawca przewiduje jednak, że przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niektórych umów nie będzie możliwe w przypadkach umów wspólnych, które zostały zawarte dla kilku oddziałów lub wydziałów funkcjonujących w ramach spółki dzielonej - jeśli podpisanie odrębnych umów dla poszczególnych oddziałów nie będzie możliwe, np. z uwagi na brak zgody ze strony kontrahenta.

Zespół składników majątkowych WTTiS przenoszonych na spółkę przejmującą nie będzie natomiast obejmował:

 • licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty,
 • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,

względem których przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz/lub treść udzielonych licencji wyłączają możliwość przeniesienia wynikających z nich praw lub obowiązków na inny podmiot. Mając na uwadze ograniczenia w zakresie możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z uzyskanych licencji, jeszcze przed dokonaniem podziału, spółka przejmująca podjęła wszelkie działania ukierunkowane na uzyskanie analogicznych licencji oraz zezwoleń we własnym imieniu.

Po dokonaniu podziału WTTiS będzie kontynuował prowadzenie działalności w strukturze spółki przejmującej w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność w ramach spółki dzielonej.

2. Oddział Obrotu (OOPN).

Przedmiotem działalności OOPN jest w szczególności obrót handlowy i magazynowy paliwami oraz produktami naftowymi, a także wykonywanie usług laboratoryjnych.

W ramach OOPN wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne, to jest: Dział Handlowy, Dział Rozliczeń Akcyzy, Dział Badań , Wydział Paliw (w skład którego wchodzą: Baza i Stacja Paliw, Baza i Stacja Paliw, Stacja Paliw Wewnętrzna, Stacja Paliw Wewnętrzna, Stacja Paliw, Stacja PaliwI, Stacja Paliw) oraz Kontroler Finansowy, realizujące wskazane w Regulaminie zadania.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona prowadzi ewidencję przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do OOPN.

OOPN posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji dla celów wewnętrznych OOPN jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów OOPN) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na OOPN). Ponadto, w ramach zadań Kontrolera Finansowego wskazane zostały czynności dotyczące kontroli sytuacji finansowej OOPN, w szczególności: w zakresie opracowywania budżetu oraz planu strategicznego, opracowywania planu inwestycji rzeczowych, sporządzania oraz prognozowania wyników ekonomicznych, sporządzania sprawozdania z działalności wydziałów, analizy kosztów oraz kontroli księgowań kosztów i przychodów.

Do OOPN zostały przypisane etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych OOPN, to jest: Dyrektora Oddziału, Głównego specjalisty/Kierownika działu, Głównego specjalisty/Kierownika wydziału, Głównego specjalisty, Kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, Kierowników działu, Kierownika stacji paliw, Kontrolera finansowego, Laborantów, Specjalistów, Starszego mistrza, Starszych specjalistów, Starszego specjalisty/Kierownika stacji paliw, Wydawców paliw oraz Zastępcy kierownika wydziału. Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231Kodeksu pracy w stosunku do osób, które na moment podziału będą zajmowały stanowiska alokowane do OOPN.

W ramach OOPN przeniesione zostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym nieruchomości (m.in. budynek stacji paliw, budynki pompowni oraz inne budynki), zbiorniki paliwowe, urządzenia służące wykonywaniu działalności w zakresie obrotu produktami naftowymi oraz wyposażenie laboratoryjne;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • koncesja na obrót paliwami ciekłymi z dnia 1 lipca 2009 r.;
 • zezwolenia, świadectwa, licencje, pozwolenie oraz prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji, których możliwość przeniesienia na inny podmiot wskutek podziału spółki nie jest ograniczona przepisami prawa i/lub treścią uzyskanych zezwoleń, świadectw, licencji, pozwoleń, decyzji.

W ramach realizowanego podziału przekazane zostaną również kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez OOPN działalnością. Wnioskodawca przewiduje jednak, że przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niektórych umów nie będzie możliwe w przypadkach umów wspólnych, które zostały zawarte dla kilku oddziałów lub wydziałów funkcjonujących w ramach spółki dzielonej - jeśli podpisanie odrębnych umów dla poszczególnych oddziałów nie będzie możliwe, np. z uwagi na brak zgody ze strony kontrahenta.

Po dokonaniu podziału OOPN będzie kontynuował prowadzenie działalności w strukturze spółki przejmującej w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność w ramach spółki dzielonej.

3. Wydział Przewozów Osobowych (WPO).

Przedmiotem działalności WPO jest w szczególności:

 • organizacja i realizacja przewozów pracowniczych dla potrzeb spółek z grupy kapitałowej oraz innych podmiotów;
 • organizacja i wykonywanie okazjonalnego przewozu osób zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym;
 • pośrednictwo w organizacji przewozu osób.

W ramach wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne, to jest: Sekcja Handlu i Fakturowania, Sekcja Koordynacji Przewozów, Dział Dyspozytury (w skład którego wchodzi Sekcja Weryfikacji i Gospodarki Taborem) oraz Kontroler Finansowy.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona prowadzi ewidencję przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do WPO.

WPO posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji dla celów wewnętrznych WPO jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów WPO) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na WPO). Ponadto w ramach zadań Kontrolera Finansowego wskazane zostały czynności dotyczące kontroli sytuacji finansowej WPO, w szczególności: w zakresie opracowywania budżetu oraz planu strategicznego, opracowywania planu inwestycji, sporządzania oraz prognozowania wyników ekonomicznych, sporządzania sprawozdania z działalności wydziałów, analiza oraz kontrola kosztów.

Do WPO zostały przypisane etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych WPO to jest: Kierownika Wydziału, Dyspozytorów, Kierowców Autobusów, Kierownika Działu, Kierowników Sekcji, Kontrolera Finansowego, Robotników Transportowych, Specjalistów oraz Starszych Specjalistów. Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w stosunku do osób, które na moment podziału będą zajmowały stanowiska alokowane do WPO.

W ramach WPO przeniesione zostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (nieruchomości), środki transportu - autobusy, wyposażenie biurowe;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • certyfikaty kompetencji zawodowych.

Z operacyjnego punktu widzenia do WPO zostaną przypisane również kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością. Wnioskodawca przewiduje jednak, że przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niektórych umów nie będzie możliwe w przypadkach umów wspólnych, które zostały zawarte dla kilku oddziałów lub wydziałów funkcjonujących w ramach spółki dzielonej - jeśli podpisanie odrębnych umów dla poszczególnych oddziałów nie będzie możliwe, np. z uwagi na brak zgody ze strony kontrahenta.

Zespół przenoszonych składników majątkowych nie będzie natomiast obejmował uzyskanych przez Spółkę:

 • licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowymi i autobusami, a także
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

względem których przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz/lub treść udzielonych licencji i/lub zezwoleń wyłączają możliwość przeniesienia wynikających z nich praw lub obowiązków na inny podmiot. Mając na uwadze ograniczenia w zakresie możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z uzyskanych licencji oraz zezwoleń, jeszcze przed dokonaniem podziału, spółka przejmująca już podjęła działania ukierunkowane na uzyskanie analogicznych licencji oraz zezwoleń we własnym imieniu.

Po dokonaniu podziału WPO będzie kontynuowała prowadzenie działalności w strukturze spółki przejmującej w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność w ramach spółki dzielonej.

4. Wydział Zarządzania (WZI).

Przedmiotem działalności WZI jest w szczególności prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz z udostępnianiem infrastruktury kolejowej.

Po dokonaniu podziału działalność WZI będzie kontynuowana w zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest jej działalność w ramach spółki dzielonej.

Zgodnie z ogólnymi założeniami dotyczącymi podziału funkcji w ramach grupy kapitałowej, docelowo WZI, po jego wydzieleniu ze spółki dzielonej do nowo utworzonego podmiotu, stanowić ma jednostkę realizującą czynności związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową w obrębie całej grupy.

W aktualnej strukturze spółki dzielonej do WZI alokowane są określone koszty prowadzonej przez ten Wydział działalności, przy czym rodzajowo najbardziej istotnymi kosztami są wydatki ponoszone na utrzymanie i sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą kolejową.

Spółka dzielona prowadzi ewidencję przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do WZI. Jednocześnie WZI posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami (wydzierżawienia infrastruktury kolejowej). W konsekwencji dla celów wewnętrznych spółki dzielonej WZI jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów WZI) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na WZI).

Do WZI został przypisany etat pracownika pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału, posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych WZI wskazanych we wcześniejszej części niniejszego wniosku.

Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w stosunku do osoby, która na moment podziału będzie zajmowała stanowisko alokowane do WZI.

W ramach WZI przeniesione zostaną składniki majątkowe (niematerialne i materialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (w tym między innymi: nieruchomości, tory normalnotorowe i dojazdowe, bocznice kolejowe, sieć trakcyjna, mosty kolejowe oraz wyszczególnione urządzenia);
 • udziały w spółce (przeniesienie udziałów do wskazanej spółki podyktowane jest uporządkowaniem struktury w grupie kapitałowej, w które docelowo spółka przejmująca WZI pełnić będzie funkcję podmiotu zarządzającego infrastrukturą w całej grupie);
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • prawa wynikające z udzielonych świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego: których wykaz stanowi załącznik do planu podziału Wnioskodawcy.

Z operacyjnego punktu widzenia do WZI zostaną przypisane również kontrakty handlowe związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością (kontrakt sprzedażowy związany z dzierżawą infrastruktury kolejowej oraz zakupowy - dotyczący utrzymania i nadzoru nad infrastrukturą kolejową).

5. Oddział Transportu (OTKiNW).

OTKiNW to zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostaną w spółce dzielonej po jej podziale, który obejmować będzie Oddział Transportu Kolejowego oraz Oddział Napraw Wagonów.

Przedmiotem działalności w ramach OTKiNW jest m.in.:

 • świadczenie usług transportowych realizowanych transportem kolejowym dla podmiotów kolejowego rynku usług transportowych oraz dla kopalń, hut i ciepłowni Wnioskodawcy;
 • organizowanie i wykonywanie okazjonalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym;
 • prace załadunkowe i wyładunkowe przesyłek wagonowych, w tym koncentratu rudy miedzi;
 • obsługa tzw. „przewozów gorących” w;
 • wykonywanie usług dla w zakresie transportu wewnętrznego na torze 600 mm;
 • wykonywanie prac utrzymaniowo-naprawczych dla lokomotyw, wagonów i sprzętu OTKiNW oraz podmiotów zewnętrznych.

W ramach OTKiNW wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne: m.in. Wydziały, Działy oraz Sekcje, realizujące wskazane w Regulaminie zadania, tj. w szczególności:

 • Oddział Transportu Kolejowego,
 • Oddział Napraw Wagonów.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona jest w stanie ustalić wynik finansowy realizowany przez OTKiNW na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do OTKiNW.

OTKiNW posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym Spółki, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji, dla celów wewnętrznych Spółki, OTKiNW jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów OTKiNW) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na OTKiNW).

W spółce dzielonej pozostaną również działy pełniące funkcje pomocnicze do głównej działalności gospodarczej prowadzonej przez OTKiNW, w szczególności: Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, Dział Księgowości oraz Dział Finansowy.

W ramach OTKiNW pozostaną również składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (w tym nieruchomości - m.in. budynki administracyjne, hale), wagony, lokomotywy, wagonetki, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności oraz wyposażenie biurowe;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • koncesje, licencje, certyfikaty oraz zezwolenia alokowane do OTKiNW, a także etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych OTKiNW to jest: Dyrektor Oddziału, Kierownicy Działów, Kierownicy Wydziałów, Brygadziści, Dyspozytorzy, Dyżurni Ruchu, Elektromechanicy, Główni Specjaliści, Inżynierowie Procesów, Malarze wagonów, Manager ds. Przewozów Licencjonowanych, Manewrowi, Maszyniści lokomotywy, Maszyniści pojazdów trakcyjnych, Maszyniści zakładowi, Mechanicy taboru kolejowego, Mistrzowie, Odprawiacze pociągów, Operatorzy urządzeń skrawalniczych, Planiści, Pomocnicy maszynisty pojazdów trakcyjnych, Rewidenci taboru, Robotnicy transportowi, Spawacze, Specjaliści, Starsi Mistrzowie, Starsi Specjaliści, Ślusarze, Ustawiacze, Zwrotniczy oraz Stażyści.

Z operacyjnego punktu widzenia w ramach OTKiNW pozostaną kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością.

Po dokonaniu podziału OTKiNW będzie kontynuowała prowadzenie działalności w ramach spółki dzielonej w aktualnym zakresie.

W związku z dokonaniem podziału na w/w zasadach, w spółce dzielonej zostanie obniżony kapitał zakładowy w drodze umorzenia udziałów, zaś Wnioskodawca obejmie udziały/akcje w spółkach przejmujących w/w majątek - w związku z wniesieniem powyżej wskazanych składników spółki dzielonej do spółek przejmujących GK (będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, w których X jest większościowym udziałowcem/akcjonariuszem).

Ponadto Wnioskodawca informuje, że w związku z faktem, iż skutki powyżej opisanego podziału mogą mieć konsekwencje podatkowe również dla spółki dzielonej, ta ostatnia wniosła również wniosek o wydanie interpretacji do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w zakresie potwierdzenia czy wydzielany majątek ze spółki dzielonej stanowi zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydzielane części majątku w postaci wskazanych w opisie stanu faktycznego Wydziałów i Oddziału (punkty od 1 do 4), jak i majątek pozostały w spółce dzielonej po dokonaniu jej podziału (pkt 5) obejmujące składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o CIT...
 2. Czy podział spółki dzielonej dokonany zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego będzie dla zdarzeniem neutralnym podatkowo i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją z 28 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-328/15-2/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego X nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z podziałem spółki dzielonej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Jednocześnie, w świetle art. 12 ust. 4 pkt 12) ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

W odniesieniu do powyższych regulacji stwierdzić należy, że w wyniku transakcji mających za przedmiot podział spółek kapitałowych po stronie udziałowca spółki dzielonej nie powstanie:

 • dochód z udziału w zyskach - pod warunkiem że majątek wydzielany, jak i pozostający w spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • przychód w postaci wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Powyższe regulacje uzupełnia zapis art. 10 ust. 4 ustawy CIT ograniczając możliwość zaniechania ustalania przychodu (udziałowca) określonego w w/w art. 12 ust. 4 pkt 12) ustawy CIT do przypadków, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Podsumowując określone powyższej regulacje stwierdzić należy, iż transakcje gospodarcze związane z podziałem spółek kapitałowych są neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem że w ramach tych transakcji majątek dzielony (i pozostający w spółce dzielonej w wyniku podziału przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a transakcja ta jest uzasadniona ekonomicznie.

Wprowadzenie regulacji dotyczącej wymogu uzasadnionego ekonomicznie podziału spółki kapitałowej jest rezultatem implementacji Dyrektywy 90/434/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 1990 r., która wprowadziła jednolite przepisy odnoszące się do aspektów podatkowych procesów konsolidacyjnych. Klauzula antyabuzywna, będąca podstawą wprowadzenia w polskim systemie art. 10 ust. 4 ustawy CIT, aktualnie znajduje odzwierciedlenie art. 15 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r., który wskazuje, iż Państwo Członkowskie może odmówić stosowania lub cofnąć przywileje wynikające ze wszystkich lub z części przepisów dyrektywy, w przypadku, gdy łączenie ma za zasadniczy cel lub za jeden z zasadniczych celów dokonanie oszustwa podatkowego lub unikanie opodatkowania. Jak wskazuje dyrektywa, jeżeli procesy konsolidacyjne nie są dokonywane w uzasadnionych celach gospodarczych, może to stanowić domniemanie, że zasadniczym celem lub jednym z zasadniczych celów tej operacji jest uchylanie się od podatków lub unikanie płacenia podatków.

Wobec braku jednoznacznej interpretacji pojęcia „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” przywołać warto wyrok TSUE w sprawie C-28/95 Leur-Bloem z 17 lipca 1997 r. zawierający kilka istotnych wniosków wskazujących drogę interpretacyjną w tym zakresie. Zgodnie z uzasadnieniem, nie stanowi „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” osiągnięcie jedynie korzyści podatkowych w wyniku przeprowadzonej fuzji. Za uzasadniony cel gospodarczy można uznać operację połączenia spółek mającą przynieść różnorodne korzyści, wśród których mogą znajdować się względy o charakterze podatkowym, pod warunkiem iż nie są one przeważające dla decyzji o przeprowadzeniu operacji.

Ogólnego znaczenia sformułowań zastosowanych zarówno w dyrektywie, jak i polskiej ustawie można doszukiwać się poprzez wykładnię celowościową Dyrektywy 90/434/L WG. Jak wskazano w jej preambule niezbędne jest wprowadzenie takich reguł podatkowych, które są neutralne z punktu widzenia konkurencji, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymagań wspólnego rynku, zwiększyć ich produktywność i poprawić ich siłę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym. Jeżeli zatem procesy połączeniowe mają na celu dostosowanie spółki do wymogów wspólnego rynku, wpływają na ich konkurencyjność, pozwalają zwiększyć ich udział w rynku, jakość oferowanych produktów czy usług, czy też zwiększyć ich produktywność - należy uznać takie operacje za uzasadnione ekonomicznie.

W kontekście przywołanej interpretacji pojęcia „uzasadnionej ekonomicznie transakcji”, zdaniem Spółki, realizowana przez restrukturyzacja, będąca przedmiotem niniejszego wniosku, spełnia przesłanki dla uznania jej za transakcję uzasadnioną ekonomicznie, albowiem jak wskazano w opisie planu podziału spółki dzielonej oraz planowanych zasad funkcjonowania wydzielanego majątku w strukturach innych podmiotów, cechujących się profilem działalności adekwatnym do profilu działalności przydzielanych im zorganizowanych części przedsiębiorstwa, stwierdzić należy, iż zasadniczym celem tej restrukturyzacji jest uporządkowanie interesów gospodarczych w ramach grupy kapitałowej i w związku z tym zwiększenie efektywności oraz konkurencyjności spółek przejmujących, jak i spółki dzielonej w pozostającym kształcie.

Z tego też względu w przypadku uznania, że majątek wydzielany i pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w ocenie, spełnione zostały przesłanki dla uznania tej transakcji za neutralną podatkowo.

W przypadku jednak uznania, że poszczególne zespoły składników majątkowych spółki dzielonej, objęte restrukturyzacją nie spełniają definicji zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a zatem po stronie powstanie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu, to w ocenie znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy CIT.

Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka, o której mowa w pkt 1 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowym warunkiem przewidzianym w ust. 4a, jest aby spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadała udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zważywszy na fakt, iż jest 100-procentowym udziałowcem spółki dzielonej - będącej podatnikiem podatku CIT z siedzibą na terytorium RP i posiada te udziały nieprzerwanie od daty utworzenia niniejszej spółki, zdaniem, dochody (przychody) jakie powstaną z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z restrukturyzacją spółki dzielonej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.