ILPB4/4510-1-328/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydzielana część majątku, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.
ILPB4/4510-1-328/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przychód
 3. skutki podatkowe
 4. składnik majątkowy
 5. zobowiązanie
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy wydzielana część majątku, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia, czy wydzielana część majątku, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • skutków podatkowych podziału spółki dzielonej.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi oraz produkcji z tych rud miedzi i innych metali, która to działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest spółką dominującą w grupie kapitałowej (dalej: GK). W ramach realizowanego procesu restrukturyzacyjnego GK, podjął decyzję o podziale jednej ze spółek kapitałowych Spółki - spółki (dalej: spółka dzielona), w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów nieprzerwanie od daty jej powstania, tj. od 1998 r.

Spółka dzielona jest podatnikiem podatku dochodowego i ma siedzibę oraz zarząd na terytorium RP oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Podział ten zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 41 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz na spółkę nowo zawiązaną części majątku spółki dzielonej w postaci wyodrębnionych oddziałów lub wydziałów funkcjonujących pod nazwami:

 1. Wydział Transportu ;
 2. Oddział Obrotu;
 3. Wydział Przewozów Osobowych;
 4. Wydział Zarządzania Infrastrukturą.

Po dokonaniu podziału pozostający w spółce dzielonej zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, włączając zobowiązania, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Transportu Kolejowego i Napraw Wagonów, w ramach którego spółka dzielona będzie kontynuowała swoją działalność w zakresie świadczenia usług transportowych realizowanych transportem kolejowym, a także wykonywania prac utrzymaniowo-naprawczych dla wagonów towarowych oraz wagonetek.

1. Wydział Transportu (WTTiS).

Przedmiotem działalności WTTiS jest w szczególności świadczenie usług transportowych towarów realizowanych taborem samochodowym, usług sprzętem specjalistycznym oraz usług spedycyjnych.

W ramach WTTiS wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne, to jest: Dział Transportu Towarowego, Dział Transportu Technologicznego, Sekcja Spedycji i Handlu oraz Sekcja Weryfikacji i Gospodarki Taborem, realizujące własne zadania.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona jest w stanie ustalić wynik finansowy realizowany przez WTTiS - co umożliwia prowadzona ewidencja przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do WTTiS.

WTTiS posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji dla celów wewnętrznych WTTiS jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów WTTIS) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na WTTiS).

Do WTTiS zostały przypisane etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych WTTiS, to jest: Kierownika Wydziału, Kierownika Sekcji Spedycji i Handlu, Kierownika Sekcji Weryfikacji i Gospodarki Taborem, Kierownika Działu Transportu Technologicznego B, Kierownika Działu Transportu Towarowego , Dyspozytorów, Elektromechanika, Kierowcy pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, Kierowców pojazdu transportu wewnętrznego, Kierowców samochodów, Mechaników samochodowych, Operatorów żurawi samochodowych, Specjalistów oraz Starszych Specjalistów. Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy2w stosunku do osób, które na moment podziału będą zajmowały stanowiska alokowane do WTTiS.

W ramach WTTiS przeniesione zostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym między innymi pojazdy samochodowe, ciągniki, naczepy, wózki widłowe oraz sprzęt komputerowy;
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • certyfikat kompetencji zawodowych - przewóz rzeczy.

W ramach realizowanego podziału przekazane zostaną również kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez WTTiS działalnością. Wnioskodawca przewiduje jednak, że przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niektórych umów nie będzie możliwe w przypadkach umów wspólnych, które zostały zawarte dla kilku oddziałów lub wydziałów funkcjonujących w ramach spółki dzielonej - jeśli podpisanie odrębnych umów dla poszczególnych oddziałów nie będzie możliwe, np. z uwagi na brak zgody ze strony kontrahenta.

Zespół składników majątkowych WTTiS przenoszonych na spółkę przejmującą nie będzie natomiast obejmował:

 • licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty,
 • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,

względem których przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz/lub treść udzielonych licencji wyłączają możliwość przeniesienia wynikających z nich praw lub obowiązków na inny podmiot. Mając na uwadze ograniczenia w zakresie możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z uzyskanych licencji, jeszcze przed dokonaniem podziału, spółka przejmująca podjęła wszelkie działania ukierunkowane na uzyskanie analogicznych licencji oraz zezwoleń we własnym imieniu.

Po dokonaniu podziału WTTiS będzie kontynuował prowadzenie działalności w strukturze spółki przejmującej w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność w ramach spółki dzielonej.

2. Oddział Obrotu (OOPN).

Przedmiotem działalności OOPN jest w szczególności obrót handlowy i magazynowy paliwami oraz produktami naftowymi, a także wykonywanie usług laboratoryjnych.

W ramach OOPN wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne, to jest: Dział Handlowy, Dział Rozliczeń Akcyzy, Dział Badań , Wydział Paliw (w skład którego wchodzą: Baza i Stacja Paliw, Baza i Stacja Paliw, Stacja Paliw Wewnętrzna, Stacja Paliw Wewnętrzna, Stacja Paliw, Stacja PaliwI, Stacja Paliw) oraz Kontroler Finansowy, realizujące wskazane w Regulaminie zadania.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona prowadzi ewidencję przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do OOPN.

OOPN posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji dla celów wewnętrznych OOPN jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów OOPN) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na OOPN). Ponadto, w ramach zadań Kontrolera Finansowego wskazane zostały czynności dotyczące kontroli sytuacji finansowej OOPN, w szczególności: w zakresie opracowywania budżetu oraz planu strategicznego, opracowywania planu inwestycji rzeczowych, sporządzania oraz prognozowania wyników ekonomicznych, sporządzania sprawozdania z działalności wydziałów, analizy kosztów oraz kontroli księgowań kosztów i przychodów.

Do OOPN zostały przypisane etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych OOPN, to jest: Dyrektora Oddziału, Głównego specjalisty/Kierownika działu, Głównego specjalisty/Kierownika wydziału, Głównego specjalisty, Kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, Kierowników działu, Kierownika stacji paliw, Kontrolera finansowego, Laborantów, Specjalistów, Starszego mistrza, Starszych specjalistów, Starszego specjalisty/Kierownika stacji paliw, Wydawców paliw oraz Zastępcy kierownika wydziału. Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231Kodeksu pracy w stosunku do osób, które na moment podziału będą zajmowały stanowiska alokowane do OOPN.

W ramach OOPN przeniesione zostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym nieruchomości (m.in. budynek stacji paliw, budynki pompowni oraz inne budynki), zbiorniki paliwowe, urządzenia służące wykonywaniu działalności w zakresie obrotu produktami naftowymi oraz wyposażenie laboratoryjne;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • koncesja na obrót paliwami ciekłymi z dnia 1 lipca 2009 r.;
 • zezwolenia, świadectwa, licencje, pozwolenie oraz prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji, których możliwość przeniesienia na inny podmiot wskutek podziału spółki nie jest ograniczona przepisami prawa i/lub treścią uzyskanych zezwoleń, świadectw, licencji, pozwoleń, decyzji.

W ramach realizowanego podziału przekazane zostaną również kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez OOPN działalnością. Wnioskodawca przewiduje jednak, że przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niektórych umów nie będzie możliwe w przypadkach umów wspólnych, które zostały zawarte dla kilku oddziałów lub wydziałów funkcjonujących w ramach spółki dzielonej - jeśli podpisanie odrębnych umów dla poszczególnych oddziałów nie będzie możliwe, np. z uwagi na brak zgody ze strony kontrahenta.

Po dokonaniu podziału OOPN będzie kontynuował prowadzenie działalności w strukturze spółki przejmującej w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność w ramach spółki dzielonej.

3. Wydział Przewozów Osobowych (WPO).

Przedmiotem działalności WPO jest w szczególności:

 • organizacja i realizacja przewozów pracowniczych dla potrzeb spółek z grupy kapitałowej oraz innych podmiotów;
 • organizacja i wykonywanie okazjonalnego przewozu osób zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym;
 • pośrednictwo w organizacji przewozu osób.

W ramach wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne, to jest: Sekcja Handlu i Fakturowania, Sekcja Koordynacji Przewozów, Dział Dyspozytury (w skład którego wchodzi Sekcja Weryfikacji i Gospodarki Taborem) oraz Kontroler Finansowy.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona prowadzi ewidencję przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do WPO.

WPO posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji dla celów wewnętrznych WPO jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów WPO) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na WPO). Ponadto w ramach zadań Kontrolera Finansowego wskazane zostały czynności dotyczące kontroli sytuacji finansowej WPO, w szczególności: w zakresie opracowywania budżetu oraz planu strategicznego, opracowywania planu inwestycji, sporządzania oraz prognozowania wyników ekonomicznych, sporządzania sprawozdania z działalności wydziałów, analiza oraz kontrola kosztów.

Do WPO zostały przypisane etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych WPO to jest: Kierownika Wydziału, Dyspozytorów, Kierowców Autobusów, Kierownika Działu, Kierowników Sekcji, Kontrolera Finansowego, Robotników Transportowych, Specjalistów oraz Starszych Specjalistów. Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w stosunku do osób, które na moment podziału będą zajmowały stanowiska alokowane do WPO.

W ramach WPO przeniesione zostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (nieruchomości), środki transportu - autobusy, wyposażenie biurowe;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • certyfikaty kompetencji zawodowych.

Z operacyjnego punktu widzenia do WPO zostaną przypisane również kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością. Wnioskodawca przewiduje jednak, że przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z niektórych umów nie będzie możliwe w przypadkach umów wspólnych, które zostały zawarte dla kilku oddziałów lub wydziałów funkcjonujących w ramach spółki dzielonej - jeśli podpisanie odrębnych umów dla poszczególnych oddziałów nie będzie możliwe, np. z uwagi na brak zgody ze strony kontrahenta.

Zespół przenoszonych składników majątkowych nie będzie natomiast obejmował uzyskanych przez Spółkę:

 • licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowymi i autobusami, a także
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

względem których przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz/lub treść udzielonych licencji i/lub zezwoleń wyłączają możliwość przeniesienia wynikających z nich praw lub obowiązków na inny podmiot. Mając na uwadze ograniczenia w zakresie możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających z uzyskanych licencji oraz zezwoleń, jeszcze przed dokonaniem podziału, spółka przejmująca już podjęła działania ukierunkowane na uzyskanie analogicznych licencji oraz zezwoleń we własnym imieniu.

Po dokonaniu podziału WPO będzie kontynuowała prowadzenie działalności w strukturze spółki przejmującej w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność w ramach spółki dzielonej.

4. Wydział Zarządzania (WZI).

Przedmiotem działalności WZI jest w szczególności prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz z udostępnianiem infrastruktury kolejowej.

Po dokonaniu podziału działalność WZI będzie kontynuowana w zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest jej działalność w ramach spółki dzielonej.

Zgodnie z ogólnymi założeniami dotyczącymi podziału funkcji w ramach grupy kapitałowej, docelowo WZI, po jego wydzieleniu ze spółki dzielonej do nowo utworzonego podmiotu, stanowić ma jednostkę realizującą czynności związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową w obrębie całej grupy.

W aktualnej strukturze spółki dzielonej do WZI alokowane są określone koszty prowadzonej przez ten Wydział działalności, przy czym rodzajowo najbardziej istotnymi kosztami są wydatki ponoszone na utrzymanie i sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą kolejową.

Spółka dzielona prowadzi ewidencję przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do WZI. Jednocześnie WZI posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym spółki dzielonej, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami (wydzierżawienia infrastruktury kolejowej). W konsekwencji dla celów wewnętrznych spółki dzielonej WZI jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów WZI) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na WZI).

Do WZI został przypisany etat pracownika pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału, posiadającego specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych WZI wskazanych we wcześniejszej części niniejszego wniosku.

Dokonanie podziału będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w stosunku do osoby, która na moment podziału będzie zajmowała stanowisko alokowane do WZI.

W ramach WZI przeniesione zostaną składniki majątkowe (niematerialne i materialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (w tym między innymi: nieruchomości, tory normalnotorowe i dojazdowe, bocznice kolejowe, sieć trakcyjna, mosty kolejowe oraz wyszczególnione urządzenia);
 • udziały w spółce (przeniesienie udziałów do wskazanej spółki podyktowane jest uporządkowaniem struktury w grupie kapitałowej, w które docelowo spółka przejmująca WZI pełnić będzie funkcję podmiotu zarządzającego infrastrukturą w całej grupie);
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • prawa wynikające z udzielonych świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego: których wykaz stanowi załącznik do planu podziału Wnioskodawcy.

Z operacyjnego punktu widzenia do WZI zostaną przypisane również kontrakty handlowe związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością (kontrakt sprzedażowy związany z dzierżawą infrastruktury kolejowej oraz zakupowy - dotyczący utrzymania i nadzoru nad infrastrukturą kolejową).

5. Oddział Transportu (OTKiNW).

OTKiNW to zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostaną w spółce dzielonej po jej podziale, który obejmować będzie Oddział Transportu Kolejowego oraz Oddział Napraw Wagonów.

Przedmiotem działalności w ramach OTKiNW jest m.in.:

 • świadczenie usług transportowych realizowanych transportem kolejowym dla podmiotów kolejowego rynku usług transportowych oraz dla kopalń, hut i ciepłowni Wnioskodawcy;
 • organizowanie i wykonywanie okazjonalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym;
 • prace załadunkowe i wyładunkowe przesyłek wagonowych, w tym koncentratu rudy miedzi;
 • obsługa tzw. „przewozów gorących” w;
 • wykonywanie usług dla w zakresie transportu wewnętrznego na torze 600 mm;
 • wykonywanie prac utrzymaniowo-naprawczych dla lokomotyw, wagonów i sprzętu OTKiNW oraz podmiotów zewnętrznych.

W ramach OTKiNW wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne: m.in. Wydziały, Działy oraz Sekcje, realizujące wskazane w Regulaminie zadania, tj. w szczególności:

 • Oddział Transportu Kolejowego,
 • Oddział Napraw Wagonów.

Dla celów kontrolingowych spółka dzielona jest w stanie ustalić wynik finansowy realizowany przez OTKiNW na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do OTKiNW.

OTKiNW posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym Spółki, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji, dla celów wewnętrznych Spółki, OTKiNW jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów OTKiNW) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na OTKiNW).

W spółce dzielonej pozostaną również działy pełniące funkcje pomocnicze do głównej działalności gospodarczej prowadzonej przez OTKiNW, w szczególności: Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, Dział Księgowości oraz Dział Finansowy.

W ramach OTKiNW pozostaną również składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (w tym nieruchomości - m.in. budynki administracyjne, hale), wagony, lokomotywy, wagonetki, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności oraz wyposażenie biurowe;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • koncesje, licencje, certyfikaty oraz zezwolenia alokowane do OTKiNW, a także etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych OTKiNW to jest: Dyrektor Oddziału, Kierownicy Działów, Kierownicy Wydziałów, Brygadziści, Dyspozytorzy, Dyżurni Ruchu, Elektromechanicy, Główni Specjaliści, Inżynierowie Procesów, Malarze wagonów, Manager ds. Przewozów Licencjonowanych, Manewrowi, Maszyniści lokomotywy, Maszyniści pojazdów trakcyjnych, Maszyniści zakładowi, Mechanicy taboru kolejowego, Mistrzowie, Odprawiacze pociągów, Operatorzy urządzeń skrawalniczych, Planiści, Pomocnicy maszynisty pojazdów trakcyjnych, Rewidenci taboru, Robotnicy transportowi, Spawacze, Specjaliści, Starsi Mistrzowie, Starsi Specjaliści, Ślusarze, Ustawiacze, Zwrotniczy oraz Stażyści.

Z operacyjnego punktu widzenia w ramach OTKiNW pozostaną kontrakty handlowe (sprzedażowe i zakupowe) związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością.

Po dokonaniu podziału OTKiNW będzie kontynuowała prowadzenie działalności w ramach spółki dzielonej w aktualnym zakresie.

W związku z dokonaniem podziału na w/w zasadach, w spółce dzielonej zostanie obniżony kapitał zakładowy w drodze umorzenia udziałów, zaś Wnioskodawca obejmie udziały/akcje w spółkach przejmujących w/w majątek - w związku z wniesieniem powyżej wskazanych składników spółki dzielonej do spółek przejmujących GK (będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, w których X jest większościowym udziałowcem/akcjonariuszem).

Ponadto Wnioskodawca informuje, że w związku z faktem, iż skutki powyżej opisanego podziału mogą mieć konsekwencje podatkowe również dla spółki dzielonej, ta ostatnia wniosła również wniosek o wydanie interpretacji do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w zakresie potwierdzenia czy wydzielany majątek ze spółki dzielonej stanowi zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydzielane części majątku w postaci wskazanych w opisie stanu faktycznego Wydziałów i Oddziału (punkty od 1 do 4), jak i majątek pozostały w spółce dzielonej po dokonaniu jej podziału (pkt 5) obejmujące składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o CIT...
 2. Czy podział spółki dzielonej dokonany zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego będzie dla X zdarzeniem neutralnym podatkowo i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Jednocześnie wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją z 28 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-328/15-3/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy wydzielone części majątku, o których mowa w opisie stanu faktycznego, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle definicji zawartej w art. 4a pkt 4) ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powołanej powyżej definicji, podstawowymi przesłankami do uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 2. organizacyjne wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. finansowe wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. możliwość samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze.

Mając na uwadze, iż ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób należy weryfikować, czy wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione, niezbędnym jest przeprowadzenie każdorazowo odrębnej analizy w stosunku do danego stanu faktycznego.

Istnienie składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zarówno w doktrynie, jak i w praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że w celu uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespół ten powinien obejmować co najmniej jeden składnik materialny oraz niematerialny. Podkreśla się również, że „w kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE, nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa” (np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2013 r. sygn. ILPP2/443-1186/12-3/MR).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest jednak sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, dzięki którym ma ona potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego, przy czym istotną kwestią jest w tym zakresie rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r. sygn. IPPP1/443-660/14-4/EK).

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle opisu stanu faktycznego, spełnienie powyższej przesłanki jest bezsporne. W skład wymienionych we wniosku Wydziałów/Oddziału wchodzić będą zarówno składniki o charakterze materialnym, jak i składniki niematerialne (w tym między innymi zobowiązania, prawa wynikające z uzyskanych licencji). Co więcej składniki te będą ze sobą funkcjonalnie powiązane - służyć będą do realizacji zadań gospodarczych określonych jako przedmiot działalności tych Wydziałów/Oddziału. Składniki te pozostają, zdaniem Wnioskodawcy, w takich relacjach, że umożliwiają prowadzenie przypisanej danemu Wydziałowi/Oddziałowi działalności gospodarczej.

Bez znaczenia jest przy tym fakt, iż niektóre z zawartych umów nie będą mogły zostać przeniesione w ramach danego Wydziału/Oddziału, albowiem nie stanowią one kluczowych kontraktów z perspektywy ich funkcjonowania i nie będą miały wpływu na możliwość kontynuowania prowadzenia działalności w pełnym zamierzonym zakresie przez dany Wydział/Oddział.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, nawet w przypadku braku przeniesienia zobowiązań oraz praw i obowiązków wynikających z niektórych umów, które nie są niezbędne do funkcjonowania danej jednostki zgodnie z zamierzonym przedmiotem jej działalności. przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych powiązanych funkcjonalnie, przeznaczonych do realizacji działań gospodarczych będzie w dacie dokonania podziału spełniona.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o CIT nie zawiera definicji wyodrębnienia organizacyjnego, jednakże praktyka organów podatkowych wskazuje, iż „( ...) wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa «na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość»” (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 października 2013 r. sygn. ILPB3/423-340/ 13-2/JG).

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2015 r. (sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębna jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze”.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze kryteria przemawiające za wyodrębnieniem organizacyjnym podnoszone przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, należy wskazać, iż w przedstawionym opisie stanu faktycznego:

 • poszczególne zespoły składników majątkowych przeznaczone do wydzielenia stanowią odrębną jednostkę organizacyjną w postaci Wydziału/Oddziału;
 • działalność tych jednostek wyodrębnionych w strukturze Spółki koordynowana jest przez wyznaczonego Kierownika Wydziału/Oddziału;
 • jednostki te posiadają także własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, która zostanie zachowana po ich wydzieleniu do spółek przejmujących.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wydzielane w ramach podziału spółki dzielonej wymienione zespoły składników majątkowych spełniają przesłanki uznania ich za jednostki wyodrębnione organizacyjnie.

Wyodrębnienie finansowe.

Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2015 r. sygn. IPTPP2/443-738/14-4/DS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. IPTPP1/443-747/14-2/AK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-27/14-4/JG).

O wyodrębnieniu finansowym wymienionych w stanie faktycznym jednostek świadczą, zdaniem Wnioskodawcy, następujące elementy:

 • na moment podziału wszystkie te jednostki będą posiadać własne środki pieniężne, zdeponowane na przypisanych im subkontach w rachunku bankowym spółki dzielonej;
 • na moment dokonania podziału spółka dzielona będzie w stanie wyodrębnić aktywa i pasywa (w tym zobowiązania) oraz koszty i przychody związane z funkcjonowaniem tych jednostek;
 • dla celów wewnętrznych jednostki te są w stanie sporządzać w odniesieniu do ich zadań odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów).

W konsekwencji istnieje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów, należności oraz zobowiązań do poszczególnych wyodrębnionych jednostek jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Wyodrębnienie funkcjonalne, w świetle wskazanej na wstępie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oznacza przeznaczenie zespołu składników materialnych i niematerialnych do realizacji określonych zadań gospodarczych i posiadanie zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2014 r. o sygn. IPTPP1/443-746/14-2/MW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 czerwca 2014 r. o sygn. IBPP1/443-522/14/BM, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. o sygn. ILPB3/423-368/13-2/EK.

W odniesieniu do konieczności wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy także wskazać na zdolność takiej jednostki do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W konsekwencji, aby „(...) część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dnia 3 lutego 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, na moment dokonania podziału wymienione zespoły składników majątkowych będą zdolne do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwa, gdyż będą obejmowały niezbędne do tego zespoły składników, a po dokonaniu podziału działalność gospodarcza przypisana tym jednostkom nie będzie wykonywana w ramach spółki dzielonej, lecz w strukturze spółek przejmujących. Przy czym w przypadku zespołu składników pozostających w spółce dzielonej, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, ich funkcjonalność dopełniać będą pozostałe działy, tj. Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, Dział Księgowości oraz Dział Finansowy.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wymienione jednostki stanowią wyodrębnione funkcjonalnie zespoły składników posiadających potencjalną zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymienione we wniosku zespoły składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.