ILPB3/4510-1-536/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.
ILPB3/4510-1-536/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. składnik majątkowy
 5. wkłady niepieniężne
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca („Spółka Dzielona”), jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą w trzech głównych obszarach (segmentach biznesowych):

 1. świadczenia usług elektroinstalacyjnych,
 2. produkcji urządzeń elektroenergetycznych,
 3. wynajmu nieruchomości.

Zadania i procesy związane z wyżej wymienionymi obszarami działalności Spółki Dzielonej realizowane są przez trzy tzw. główne jednostki biznesowe funkcjonujące w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, odpowiednio:

 1. jednostkę biznesową – Usługi Elektroinstalacyjne („UEI”),
 2. jednostkę biznesową – Produkcja Urządzeń Elektroenergetycznych („ZPUE”), oraz
 3. jednostkę biznesową – Zarządzanie Nieruchomościami Spółki („ZN”).

Zadania i procesy związane z działalnością jednostki UEI realizowane są przez wchodzące w jej skład wyspecjalizowane komórki organizacyjne funkcjonujące w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej, którymi są w szczególności:

 1. Kierownicy Kontraktów,
 2. Kierownicy Robót,
 3. Centralne Biuro Zakupów i Logistyki,
 4. Magazyn Centralny,
 5. Biuro Projektów,
 6. Biuro Automatyki.

Zadania i procesy związane z działalnością jednostki ZPUE realizowane są przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną funkcjonującą w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej – Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych.

Natomiast zadania i procesy związane z działalnością jednostki ZN realizowane są przez wchodzące w jej skład wyspecjalizowane komórki organizacyjne funkcjonujące w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej:

 1. Dział Zarządzania Nieruchomościami,
 2. Zespół Techniczny,
 3. Zespół Administracji.

Ponadto, w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej funkcjonują jednostki organizacyjne związane z funkcjonowaniem Zarządu Spółki Dzielonej (w szczególności Biuro Zarządu) oraz jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań i procesów związanych z całokształtem działalności Spółki Dzielonej (wspólnych usług korporacyjnych), takie jak Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kancelaria Prawna, Biuro Obsługi Spółki, Zespół Księgowości i podobne.

Spółka Dzielona jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych oraz właścicielem budynków zlokalizowanych na tych nieruchomościach.

Wskazane powyżej nieruchomości obejmują nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem biurowym, w którym znajduje się siedziba Spółki Dzielonej („Budynek Biurowy”) oraz inne nieruchomości gruntowe, na których znajdują się budynki biurowe, hale, magazyny, drogi, place, wiata magazynowa (w tym jedną nieruchomość niezabudowaną) („Pozostałe Nieruchomości”; Budynek Biurowy oraz Pozostałe Nieruchomości będą dalej łącznie określane jako „Nieruchomości”).

Budynek Biurowy jest w głównej mierze wykorzystywany przez Spółkę Dzieloną w związku z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w segmentach UEI oraz ZPUE, a także na potrzeby wspomnianych powyżej jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań i procesów zw. z całokształtem działalności Spółki Dzielonej. Stosunkowo niewielka część powierzchni Budynku Biurowego jest wynajmowana przez Spółkę Dzieloną osobom trzecim.

Natomiast w przypadku Pozostałych Nieruchomości, zdecydowana większość ich powierzchni jest wynajmowana przez Spółkę Dzieloną osobom trzecim w ramach działalności prowadzonej przez jednostkę ZN. Stosunkowo niewielka część powierzchni Pozostałych Nieruchomości jest wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności innej niż wynajem nieruchomości.

Jak wskazano powyżej, zadania i procesy związane z zarządzaniem Nieruchomościami, w tym wynajmem Nieruchomości na rzecz osób trzecich, realizowane są przez jednostkę ZN, funkcjonującą w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej.

Wydzielenie ze struktur Spółki Dzielonej odrębnej jednostki biznesowej ds. Zarządzania Nieruchomościami Spółki Dzielonej (jednostki ZN) nastąpiło ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2006 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej. Zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały Zarządu Spółki Dzielonej (schematem blokowym), w skład Spółki Dzielonej wchodzą trzy jednostki biznesowe (Usługi Elektroinstalacyjne, Produkcja Urządzeń Elektroenergetycznych i Zarządzanie Nieruchomościami Spółki Dzielonej), korzystające ze wspólnych usług korporacyjnych. Natomiast na podstawie innej uchwały Zarządu Spółki Dzielonej został wprowadzony nowy schemat organizacyjny obejmujący ww. zmianę struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r.

Działalnością jednostki ZN kieruje Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem.

Przychody związane z działalnością jednostki ZN obejmują przychody z najmu Nieruchomości na rzecz osób trzecich (klientów zewnętrznych), natomiast koszty związane z działalnością jednostki ZN obejmują w szczególności wydatki na materiały bezpośrednie, koszty energii, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, usługi obce (w szczególności zw. z utrzymaniem Nieruchomości) i inne wydatki związane z Nieruchomościami.

System rachunkowości funkcjonujący w Spółce Dzielonej pozwala na wyodrębnienie przychodów i kosztów Spółki Dzielonej związanych z działalnością jednostki ZN. Jednostka ta jest wyodrębniona na centrach zysków, w ramach których ewidencjonowane są koszty i przychody wyodrębnione w zarządczym rachunku wyników Spółki Dzielonej. Dodatkowo, przychody i koszty jednostki ZN ewidencjonowane są na poszczególnych obiektach (m.in. odrębne miejsca powstawania kosztów dla każdego budynku oraz odrębne obiekty na których księgowane są przychody oraz koszty związane z powierzchnią wynajętą na rzecz klientów zewnętrznych). Zobowiązania i należności związane z działalnością jednostki ZN posiadają odrębne oznaczenie w module finansowym, dzięki czemu możliwe jest raportowanie wpływów i wydatków.

Wyodrębnienie finansowe jednostki ZN w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej umożliwia:

 • sporządzanie odrębnych (w stosunku do pozostałych dwóch jednostek biznesowych Spółki Dzielonej) budżetów i celów dla jednostki ZN,
 • prowadzenie analizy przychodów, kosztów, rentowności jednostki ZN,
 • ocenę realizacji zadań jednostki ZN przez kierownictwo.

W ramach planowanej reorganizacji działalności w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka Dzielona, planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; „KSH”), to jest przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie).

Planowane jest, aby w ramach wspomnianej reorganizacji, działalność prowadzona dotychczas przez Spółkę Dzieloną w ramach jednostki ZN, obejmująca wynajem nieruchomości, została przeniesiona do innej spółki kapitałowej, która zostanie zawiązana przed podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie („Spółka Przejmująca”). Spółka Przejmująca będzie spółką akcyjną albo spółką z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Przed podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie planowane jest podjęcie przez Zarząd Spółki Dzielonej uchwały, która będzie precyzować składniki majątku Spółki Dzielonej przypisane do działalności jednostki ZN. Z uwagi na fakt, że tylko niewielka część powierzchni Budynku Biurowego jest wynajmowana przez Spółkę Dzieloną podmiotom trzecim (klientom zewnętrznym), uchwała będzie przewidywać, że zarządzanie Budynkiem Biurowym nie będzie wchodzić w zakres działalności jednostki ZN (Budynek Biurowy nie będzie przypisany do działalności jednostki ZN). W związku z powyższym, składniki majątkowe przypisane do działalności jednostki ZN będą obejmować:

 1. składniki materialne, w szczególności: Pozostałe Nieruchomości oraz rzeczy ruchome związane z działalnością jednostki ZN (w szczególności wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne);
 2. składniki niematerialne, w szczególności: wierzytelności i inne prawa z zawartych przez Spółkę Dzieloną z klientami zewnętrznymi umów najmu powierzchni w Pozostałych Nieruchomościach, prawa z umów na usługi obce zw. z utrzymaniem Nieruchomości, tajemnice przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną w ramach jednostki ZN;
 3. środki pieniężne.

W ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, zespół składników materialnych i niematerialnych Spółki Dzielonej składający się na jednostkę ZN zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą. W planie podziału Spółki Dzielonej Spółce Przejmującej zostaną przypisane także zobowiązania Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach jednostki ZN, w szczególności: zobowiązania wynikające z umów najmu powierzchni w Pozostałych Nieruchomościach oraz zobowiązania z umów na usługi obce zw. z utrzymaniem Nieruchomości.

W związku z podziałem Spółki Dzielonej, Spółka Przejmująca stanie się również z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Spółką Dzieloną a pracownikami Spółki Dzielonej przypisanymi w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej do jednostki ZN, na zasadzie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.; „KP”).

W zamian za część majątku Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca wyemituje nowe udziały (w przypadku gdy Spółka Przejmująca będzie miała formę spółki z o.o.) albo akcje (w przypadku gdy Spółka Przejmująca będzie miała formę spółki akcyjnej), które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej.

Po dniu podziału, Spółka Przejmująca będzie – przy pomocy zespołu składników materialnych i niematerialnych Spółki Dzielonej przypisanych Spółce Przejmującej w planie podziału Spółki Dzielonej, składających się na jednostkę ZN – kontynuować prowadzoną dotychczas przez Spółkę Dzieloną działalność w zakresie wynajmu Pozostałych Nieruchomości.

Natomiast pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej, przy pomocy której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych (w ramach jednostki UEI) oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (w ramach jednostki ZPUE), pozostaną w Spółce Dzielonej. Aktywa, które pozostaną w Spółce Dzielonej obejmą zatem:

 1. składniki materialne, w szczególności: Budynek Biurowy oraz rzeczy ruchome (w szczególności wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne, towary);
 2. składniki niematerialne, w szczególności: wierzytelności i inne prawa z umów zawartych z klientami Spółki Dzielonej w zakresie działalności jednostki UEI oraz jednostki ZPUE, tajemnice przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną w ramach jednostek UEI i ZPUE;
 3. środki pieniężne.

Ponadto, Spółka Dzielona pozostanie dłużnikiem z tytułu zobowiązań Spółki Dzielonej związanych prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością polegającą na świadczeniu usług elektroinstalacyjnych (w ramach jednostki UEI) oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (w ramach jednostki ZPUE), w szczególności zobowiązań z umów zawartych z klientami Spółki Dzielonej w zakresie ww. działalności.

Spółka Dzielona pozostanie również stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Spółką Dzieloną a pracownikami Spółki Dzielonej nieprzypisanymi w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej do jednostki ZN (która w wyniku planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą).

W celu zapewnienia Spółce Dzielonej możliwości korzystania z części Pozostałych Nieruchomości po podziale Spółki Dzielonej w dotychczasowym zakresie, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zawrą stosowne umowy, na podstawie których Spółka Dzielona będzie wynajmować albo dzierżawić powierzchnie w Pozostałych Nieruchomościach po podziale.

Ponadto, po podziale w Spółce Dzielonej pozostaną wskazane powyżej jednostki organizacyjne odpowiadające za realizację zadań i procesów zw. ze wspólnymi usługami korporacyjnymi. Spółka Przejmująca będzie dysponować stosownym substratem osobowym i materialnym pozwalającym na realizację tego rodzaju zadań i procesów (w odpowiednim zakresie) lub zawrze stosowne umowy o świadczenie usług w tym zakresie z podmiotami trzecimi. Możliwe jest, że pewne usługi będą w tym zakresie świadczone na rzecz Spółki Przejmującej przez Spółkę Dzieloną na podstawie stosownych umów, zawartych przed lub po planowanym podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie.

Spółka Dzielona zaznacza, iż planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Spółki Dzielonej przejmowana przez Spółkę Przejmującą oraz część majątku Spółki Dzielonej pozostająca w Spółce Dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Spółki Dzielonej przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Spółki Dzielonej przejmowana przez Spółkę Przejmującą oraz część majątku Spółki Dzielonej pozostająca w Spółce Dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Spółki Dzielonej przychodu.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w spółce podlegającej podziałowi – jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

A contrario, podział przez wydzielenie nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin „przedsiębiorstwo”, zgodnie z art. 4a pkt 3 tej ustawy, oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 121 ze zm.; „KC”).

W myśl art. 551 KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, art. 552 KC ustanawia domniemanie, że czynność prawna (np. sprzedaż, ale też wniesienie przedsiębiorstwa aportem) obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, wyłączenie pewnych aktywów zbywanego przedsiębiorstwa nie powoduje, że przedmiotem zbycia przestaje być przedsiębiorstwo. Wniosek ten należy odnieść w równej mierze do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wniosek taki jest zgodnie przyjmowany zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i wypowiedziach organów podatkowych.

Ad. 1.

Część majątku Spółki Dzielonej przejmowana w wyniku podziału przez Spółkę Przejmującą oraz część majątku Spółki Dzielonej pozostająca w Spółce Dzielonej jako zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi obejmować zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, a także zobowiązania. Oznacza to, że podstawowym wymogiem definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczność wystąpienia co najmniej po jednym składniku z tych grup składników.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego, część majątku Spółki Dzielonej, składająca się na jednostkę ZN, która zostanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ponieważ w jej skład wejdą:

 1. składniki materialne, w szczególności: Pozostałe Nieruchomości oraz rzeczy ruchome (w szczególności wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne);
 2. składniki niematerialne, w szczególności: wierzytelności i inne prawa z zawartych przez Spółkę Dzielona z klientami zewnętrznymi umów najmu powierzchni w Pozostałych Nieruchomościach, prawa z umów na usługi obce zw. z utrzymaniem Nieruchomości, tajemnice przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną w ramach jednostki ZN;
 3. zobowiązania, w szczególności: zobowiązania Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach jednostki ZN, w szczególności zobowiązania wynikające z umów najmu powierzchni w Pozostałych Nieruchomościach oraz zobowiązania z umów na usługi obce zw. z utrzymaniem Nieruchomości;
 4. środki pieniężne.

Również pozostała część majątku Spółki Dzielonej, wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych (w ramach jednostki UEI) oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (w ramach jednostki ZPUE), która w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce Dzielonej, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ponieważ w jej skład wejdą:

 1. składniki materialne, w szczególności: Budynek Biurowy oraz rzeczy ruchome (w szczególności wyposażenie biurowe, materiały eksploatacyjne, towary);
 2. składniki niematerialne, w szczególności: wierzytelności i inne prawa z umów zawartych z klientami Spółki Dzielonej w zakresie działalności jednostki UEI oraz jednostki ZPUE;
 3. zobowiązania, w szczególności: zobowiązania z umów zawartych z klientami Spółki Dzielonej w zakresie ww. działalności;
 4. środki pieniężne.

Ad. 2.

Część majątku Spółki Dzielonej przejmowana w wyniku podziału przez Spółkę Przejmującą oraz część majątku Spółki Dzielonej pozostająca w Spółce Dzielonej jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnione części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było określić pewien zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mianem „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, zespół tych składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Co do zasady, wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale może też wynikać z innych okoliczności i mieć charakter faktyczny.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Rz 120/13), wyodrębnienie organizacyjne to kwestia wyłącznie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, która nie została poddana regulacji prawnej, niemniej jednak przedmiotowe wyodrębnienie musi być dostatecznie widoczne, tj. dokonane w oparciu o zobiektywizowane kryteria, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze całego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe natomiast nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Spółki Dzielonej, składająca się na jednostkę ZN, która zostanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej, ponieważ:

 1. jednostka ZN została organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej jako odrębna jednostka biznesowa ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2006 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 23 sierpnia 2005 r., a uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 20 grudnia 2005 r. został wprowadzony nowy schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, obejmujący ww. zmianę struktury organizacyjnej;
 2. system rachunkowości funkcjonujący w Spółce Dzielonej pozwala na wyodrębnienie przychodów i kosztów Spółki Dzielonej związanych z działalnością jednostki ZN.

Również pozostała część majątku Spółki Dzielonej wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych (w ramach jednostki UEI) oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (w ramach jednostki ZPUE), która po podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce Dzielonej, powinna zostać uznana za zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej. Wyodrębnienie jednostki ZN w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej spowodowało bowiem odpowiednie wyodrębnienie w całości przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pozostałej jego części (obejmującej jednostki UEI oraz ZPUE), wykorzystywanej do prowadzenia przez Spółkę Dzieloną wskazanej powyżej działalności. Działalność jednostek UEI oraz ZPUE prowadzona z wykorzystaniem pozostałej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest wyodrębniona od działalności w zakresie wynajmu nieruchomości i nie jest prowadzona równolegle przez jednostkę ZN. Także przesłanka wyodrębnienia finansowego jest w omawianym przypadku spełniona, gdyż Spółka Dzielona prowadzi ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie aktywów i pasywów oraz przyporządkowanie odpowiednich przychodów i kosztów do pozostałej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (tj. poza jednostką ZN), przypisanej do realizacji zadań i procesów związanych z działalnością w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych.

Ad. 3.

Część majątku Spółki Dzielonej przejmowana w wyniku podziału przez Spółkę Przejmującą oraz część majątku Spółki Dzielonej pozostająca w Spółce Dzielonej jako zespoły składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było określić pewien zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mianem „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, zespół ten musi obejmować składniki przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Spółki Dzielonej, składająca się na jednostkę ZN, która zostanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, ponieważ w ramach wyodrębnienia jednostki ZN w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej wchodzące w jej skład składniki majątku służą realizacji odrębnych zadań gospodarczych związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie wynajmu nieruchomości. Działalność ta stanowi jeden z trzech głównych obszarów działalność Spółki Dzielonej i w sposób istotny odbiega od dwóch pozostałych rodzajów działalności Spółki Dzielonej, tj. świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych.

Z kolei część majątku Spółki Dzielonej, wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych (w ramach jednostki UEI) oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (w ramach jednostki ZPUE), która po podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce Dzielonej, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, ponieważ w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej wchodzące w jej skład składniki majątku (składające się na jednostki UEI oraz jednostkę ZPUE) służą realizacji odrębnych zadań gospodarczych związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych. Działalność ta w sposób istotny odbiega od działalności prowadzonej w ramach jednostki ZN.

Ad. 4.

Część majątku Spółki Dzielonej przejmowana w wyniku podziału przez Spółkę Przejmującą oraz część majątku Spółki Dzielonej pozostająca w Spółce Dzielonej jako zespoły składników, które mogłyby samodzielnie realizować zadania gospodarcze.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który „zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (gospodarcze)”.

Wymagane jest zatem, by zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić (zorganizować) odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Należy zatem stwierdzić, iż poszczególne składniki materialne i niematerialne muszą być połączone czynnikiem organizacyjnym, którego wartość uwzględniona jest również przy wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Istotne jest jednak, aby przenoszone należności i zobowiązania były związane organizacyjnie i finansowo z wyodrębnionym majątkiem oraz służyły realizacji określonych zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo czyli, aby w wyniku transakcji nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejął funkcje gospodarcze zbywcy.

W przypadku przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Spółki Dzielonej, składająca się na jednostkę biznesową ZN, która zostanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który mógłby samodzielnie realizować wyznaczone mu zadania gospodarcze. Jednostka ZN pełni w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej inne funkcje gospodarcze niż pozostała część majątku Spółki Dzielonej. Zakres działalności jednostki ZN ogranicza się wyłącznie do działalności w zakresie zarządzania (wynajmu) nieruchomości. Tymczasem Spółka Dzielona prowadzi również – przy pomocy pozostałej części swego majątku (jednostek UEI oraz ZPUE) – działalność w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych.

Ponadto, zespół składników majątkowych składający się na jednostkę ZN, który w wyniku podziału Spółki Dzielonej ma zostać przejęty przez Spółkę Przejmującą, mógłby służyć realizacji przypisanych mu zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo. W wyniku przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej w postaci jednostki ZN na Spółkę Przejmującą nabędzie ona wszystkie te składniki majątkowe tej jednostki, które pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie wynajmu nieruchomości. Podobnie, zadania te mógłby realizować każdy inny nabywca majątku Spółki Dzielonej wchodzącego w skład jednostki ZN, nawet w przypadku, w którym przed nabyciem tego majątku nie posiadałby żadnych innych składników majątkowych.

Również część majątku Spółki Dzielonej wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych (w ramach jednostki UEI) oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (w ramach jednostki ZPUE), która po podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce Dzielonej, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który mógłby samodzielnie realizować wyznaczone mu zadania gospodarcze. Przy pomocy tej części majątku Spółka Dzielona prowadzi działalność w dwóch pozostałych obszarach biznesowych, tj. w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych. Po podziale, Spółka Dzielona będzie posiadać wszystkie posiadane dotychczas przez Spółkę Dzieloną składniki majątkowe, które pozwalają na prowadzenie działalności w tych obszarach. W odpowiednim zakresie, w jakim Spółka Dzielona wykorzystuje do prowadzenia działalności w tych obszarach części Pozostałych Nieruchomości, zostanie jej zapewniona możliwość korzystania z nich po planowanym podziale na podstawie stosownych umów zawartych ze Spółką Przejmującą.

W konsekwencji trzeba stwierdzić, że w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, zostaną spełnione wszystkie przesłanki niezbędne dla uznania, iż zarówno:

 1. część majątku Spółki Dzielonej, składająca się na jednostkę biznesową ZN, która zostanie w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, jak też
 2. część majątku Spółki Dzielonej, wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych (obejmująca jednostki UEI oraz ZPUE), która po podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce Dzielonej, stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania – to znaczy zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie przeniesione na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Spółki Dzielonej przychodu. Innymi słowy, w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie Spółka Dzielona informuje, że równocześnie z niniejszym wnioskiem Spółka Dzielona występuje z innym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie. Ponadto ze stosownymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie wystąpią lub już wystąpili akcjonariusz większościowy Spółki Dzielonej oraz Spółka Przejmująca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.