ILPB3/4510-1-420/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.
ILPB3/4510-1-420/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. składnik majątkowy
 5. wkłady niepieniężne
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie, Spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności cięcie tektury litej i produkcja tektury falistej (dalej: Działalność podstawowa). Wnioskodawca prowadzi także działalność dodatkową obejmującą przede wszystkim produkcję wyrobów z drewna, w tym w szczególności produkcję palet (dalej: Działalność dodatkowa).

Działalność dodatkowa prowadzona jest samodzielnie (niezależnie od Działalności podstawowej) przez wydzielony w strukturze Wnioskodawcy i zarejestrowany w KRS oddział, sporządzający samodzielne sprawozdanie finansowe (dalej: „Oddział”). Natomiast Działalność podstawowa prowadzona jest przez zakład główny Wnioskodawcy (dalej: „Zakład główny”).

W związku z powyższym zarówno Oddział, jak i Zakład główny mają wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich.

Posiadają więc przyporządkowane, oddzielnie dla Oddziału i Zakładu głównego:

 1. Aktywa, w szczególności majątek trwały, zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.
 2. Pasywa, w szczególności kapitały (w przypadku Oddziału kapitał wydzielony) oraz zobowiązania krótkoterminowe.
 3. Przychody i koszty.
 4. Prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych.
 5. Rachunki bankowe.

Zakład główny i Oddział mają też przyporządkowanych im pracowników, ze wskazaniem im w umowach o pracę miejsca świadczenia pracy. Ponadto w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która w Oddziale pełni obowiązki analogiczne do obowiązków zarządu Wnioskodawcy w zakresie Działalności podstawowej. Osoba ta nie wchodzi w skład zarządu Wnioskodawcy.

Zakład główny i Oddział sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe a Wnioskodawca na podstawie tych sprawozdań sporządza łączne sprawozdanie finansowe.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym zarówno Zakład główny, jak i Oddział mogą funkcjonować całkowicie niezależnie.

Wnioskodawca podjął decyzję o całkowitym rozdzieleniu Działalności podstawowej od Działalności dodatkowej, co pozwoli na kontynuację działalności Zakładu głównego oraz Oddziału w niezależnych podmiotach (spółkach). W związku z tym, planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie Zakładu głównego Spółki dzielonej na spółkę przejmującą, jednocześnie będącą w dniu podziału głównym udziałowcem Spółki dzielonej (dalej: „Udziałowiec”). Udziałowiec jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak również zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. Oprócz Udziałowca, udziałowcem Spółki dzielonej będzie jeszcze jeden wspólnik (dalej: Wspólnik Mniejszościowy). W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Wspólnik Mniejszościowy obejmie co najmniej jeden udział w Udziałowcu. Natomiast Udziałowiec, jako wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów.

W wyniku podziału Spółki dzielonej, w Spółce dzielonej pozostanie Oddział prowadzący Działalność dodatkową. Udziałowiec przejmie natomiast Zakład główny prowadzący Działalność podstawową.

Po dokonaniu podziału, Udziałowiec będzie nieprzerwanie kontynuował Działalność podstawową Spółki dzielonej, natomiast Spółka dzielona będzie nieprzerwanie kontynuowała Działalność dodatkową.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną przez Zakład główny Działalnością podstawową należy wskazać, że Spółka dzielona dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów rozwoju Działalności dodatkowej, a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy.

Udziałowiec na moment podziału będzie posiadał na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej. Udziałowiec planuje posiadać co najmniej 10% udziałów w Spółce dzielonej nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zarówno Udziałowiec, jak i Spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy Zakład główny oraz Oddział należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego względu, w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład główny oraz Oddział należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego względu, w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Zakład główny przejmowany przez Udziałowca, jak i Oddział pozostający w Spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do Zakładu głównego, jak i Oddziału, wszystkie ww. przesłanki są spełnione:

Zakład Główny oraz Oddział jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą wyodrębnienia w ramach Zakładu głównego oraz Oddziału składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie przez te jednostki odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj. prowadzenie przez zakład główny działalności podstawowej polegającej w szczególności na cięciu tektury litej i produkcji tektury falistej oraz prowadzenie przez Oddział działalności dodatkowej (nieprzemysłowej), tj. produkcji wyrobów z drewna.

Składniki materialne i niematerialne tworzące Zakład główny oraz Oddział stanowią odrębne zespoły, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiają wykonywanie zadań, do których są przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Zakładu głównego oraz Oddziału nastąpiło nieprzypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie pełnią dla prowadzonych przez Zakład Główny i Oddział działalności.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Zakład główny oraz Oddział stanowią odrębne, zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania z punktu widzenia rodzajów działalności, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, iż Oddział stanowi de facto osobny zakład Spółki dzielonej, z siedzibą w innej miejscowości niż miejscowość siedziby Spółki dzielonej, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i sporządza samodzielne sprawozdania finansowe.

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynika również z aspektów natury faktycznej, przede wszystkim z faktu, iż Zakład Główny i Oddział prowadzą inne (odrębne) rodzaje działalności. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest także czynnik ludzki.

Zakład główny i Oddział mają przyporządkowanych pracowników dedykowanych do realizacji zadań każdej z jednostek, ze wskazanym pracownikom w umowach o pracę miejscem świadczenia pracy. Ponadto w Oddziale jest powołana osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw Oddziału, która w Oddziale pełni obowiązki analogiczne do obowiązków zarządu Wnioskodawcy w zakresie Działalności podstawowej. Osoba ta nie wchodzi w skład zarządu Wnioskodawcy.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, do Zakładu głównego oraz Oddziału przypisane zostały odrębne składniki majątku, służące realizacji zadań każdej z tych jednostek.

Należy zatem uznać, że składniki Zakładu głównego oraz Oddziału tworzą w ramach Spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Zakład główny oraz Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie samodzielnego sprawozdania finansowego nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Oddział funkcjonuje jako wyodrębniony zakład Spółki dzielonej z siedzibą w innej miejscowości niż Zakład główny, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe (odrębne od Zakładu Głównego), Zakład główny i Oddział dysponują odrębnymi rachunkami bankowymi, szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Oddział oraz Zakład główny charakteryzują się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie należności i zobowiązań, aktywów płynnych oraz przychodów i kosztów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe umożliwia więc oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od pozostałej części przedsiębiorstwa (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązania zostały wyodrębnione i przyporządkowane finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć i realizować określone funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona posiada i wykorzystuje narzędzia rachunkowe pozwalające na sporządzanie samodzielnych sprawozdań finansowych Zakładu głównego i Oddziału. W związku wydzieleniem Oddziału sporządzającego samodzielne sprawozdanie finansowe Zakładowi głównemu i Oddziałowi zostały przypisane aktywa i pasywa i od tego momentu aktywa i pasywa są prezentowane w księgach rachunkowych z podziałem na każdą z tych jednostek. Ponadto w księgach rachunkowych są ewidencjonowane przychody i koszty (w tym amortyzacja) Zakładu Głównego i Oddziału, co pozwala na określenie wyniku finansowego każdej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż Zakład Główny i Oddział stanowią zespoły składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Zakładu głównego oraz Oddziału stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej, a każda z tych jednostek generuje przychody z innych rodzajów działalności.

Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i zespoły pracowników, ich wyodrębnienie finansowe oraz ich struktura organizacyjna pozwalają na samodzielną realizację zadań z zakresu Działalności podstawowej Spółki dzielonej przez Zakład główny i Działalności dodatkowej przez Oddział.

Należy więc uznać każdą z tych jednostek za prowadząca de facto odrębną i niezależną działalność gospodarczą.

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Zakład główny oraz Oddział jako odrębne podmioty (po podziale przez wydzielenie), będą mogły kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku, bowiem Zakład główny oraz Oddział już obecnie posiadają zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jak samodzielne podmioty gospodarcze.

Tym samym, podmiot otrzymujący Zakład Główny, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zespół ludzki i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w zakresie właściwym dla zakładu głównego jako niezależne przedsiębiorstwo. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej Oddział pozostający w strukturach Spółki dzielonej, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zespół ludzki i kontakty handlowe, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w zakresie właściwym dla Oddziału jako niezależne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesądza o tym, że zarówno Zakład główny, jak również Oddział stanowią zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Zakład główny, jak również Oddział są wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań (tj. do prowadzenia przez Zakład główny działalności podstawowej polegającej na cięciu tektury litej i produkcji tektury falistej oraz do prowadzenia przez Oddział działalności dodatkowej, tj. produkcji wyrobów z drewna), które zarazem mogą stanowić niezależne, funkcjonujące na rynku, przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Zakład główny oraz Oddział stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, a contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, spółka podlegająca podziałowi nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak zostało wykazane powyżej majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce po jej podziale, będą, zdaniem Wnioskodawcy, stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawca (Spółka Dzielona) nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. znak IBPBI/423-1108/14/KP, w której zaakceptowane zostało następujące stanowisko podatnika: „(...) jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2013 r. znak IPTPB3/423-235/13-2/GG, gdzie organ stwierdził, że: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie w odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Końcowo informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.