ILPB3/4510-1-410/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.
ILPB3/4510-1-410/15-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. składniki majątkowe
 5. wkłady niepieniężne
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 23 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Obecnie trwa proces przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę akcyjną (dalej: Spółka dzielona). Po przekształceniu siedziba Spółki dzielonej nie zmieni się i nadal będzie ona podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednocześnie Spółka dzielona będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Głównym akcjonariuszem Spółki dzielonej będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka przejmująca). Spółka przejmująca będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z planowanym rozdzieleniem dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych w ramach Spółki dzielonej przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą. W ramach podziału akcjonariusze Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału Spółka przejmująca, jako akcjonariusz Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością własnych udziałów.

Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych (m.in. wewnętrznego regulaminu Spółki dzielonej) w ramach Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w zakresie produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (dalej: „Dział Produkcyjny”). Natomiast w Spółce dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością Spółki dzielonej zajmującą się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej (dalej: „Dział Nieruchomości”).

W skład Działu Produkcyjnego będą wchodziły wszystkie istotne i przenaszalne składniki wchodzące w skład majątku Spółki dzielonej na moment wydzielenia i służące wykonywaniu działalności gospodarczej Działu Produkcyjnego. Do Działu Produkcyjnego przyporządkowany będzie także personel dedykowany głównie do wykonywania zadań związanych z produkcją betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych, jak również personel administracyjny. Natomiast w skład Działu Nieruchomości będzie wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością odrębnej i funkcjonującej na dzień wydzielenia jednostki organizacyjnej Spółki dzielonej zajmującej się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania uregulowanymi w ramach wewnętrznych aktów Spółki dzielonej (m.in. w wewnętrznym regulaminie Spółki dzielonej).

Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będzie funkcjonował jako zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oddział Spółki dzielonej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: ustawa o SDG). Do Działu Nieruchomości przyporządkowany będzie personel odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie tego działu. Ponadto aktywa przypisane do Działu Nieruchomości, oprócz podstawowego składnika majątkowego w postaci nieruchomości oraz drobnego wyposażenia biurowego, będą na moment podziału obejmowały m.in. oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania Działu Nieruchomości, a także środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na odrębnym rachunku bankowym. Zasadnicza działalność Działu Nieruchomości, z uwagi na położenie wspomnianej nieruchomości, prowadzona będzie poza głównym miejscem wykonywania działalności Spółki dzielonej.

W ramach prowadzonej przez Spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Jednakże z uwagi na fakt, iż Dział Nieruchomości nie będzie funkcjonować jako odrębny podmiot, lecz jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego. Niemniej jednak na zasadach wewnętrznych rozrachunków możliwe będzie przypisanie „wewnętrzne” przychodów do Działu Nieruchomości. Możliwe będzie także dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Produkcyjny oraz na Dział Nieruchomości. Dodatkowo zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości będą funkcjonować w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone tym działom zadania. Budżet danego działu planowany będzie na podstawie przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości.

Po dokonaniu podziału Spółka przejmująca będzie kontynuowała prowadzoną przez Spółkę dzieloną przed podziałem działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Produkcyjny, natomiast Spółka dzielona będzie kontynuowała prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Nieruchomości.

W szczególności, w ramach planowanego podziału na Spółkę przejmującą zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników niezwiązanych z Działem Nieruchomości,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Działem Nieruchomości),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zapiecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (niezwiązane z Działem Nieruchomości).

Jednocześnie, w ramach planowanego podziału w Spółce dzielonej pozostaną:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (związane z Działem Nieruchomości),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (związane z Działem Nieruchomości),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (związane z Działem Nieruchomości),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Nieruchomości,
 • tajemnice przedsiębiorstwa, kontakty z dostawcami i inne kontakty (związane z Działem Nieruchomości),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (związane z Działem Nieruchomości).

Działalność Spółki dzielonej po wydzieleniu Działu Produkcyjnego będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Nieruchomości jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. utrzymywanie, udostępnianie oraz zarządzanie posiadaną nieruchomością. Nie jest wykluczone, że nieruchomość będzie udostępniana zarówno podmiotom powiązanym ze Spółką dzieloną, jak również podmiotom niepowiązanym.

Opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszonych do Spółki przejmującej, jak również pozostających w Spółce dzielonej, będzie stanowił na dzień dokonania podziału przez wydzielenie zorganizowany kompleks praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy ukierunkowany na realizację prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę przejmującą w zakresie Działu Produkcyjnego oraz przez Spółkę dzieloną w zakresie Działu Nieruchomości.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przypisanych do Działu Produkcyjnego będzie mógł posłużyć – po dokonaniu planowanej transakcji podziału – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę przejmującą – Spółka przejmująca w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy i kontakty handlowe oraz przejęty zakład pracy będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez Spółkę dzieloną w zakresie działalności Działu Produkcyjnego. Należy też zaznaczyć, że Spółka przejmująca po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych poprzez podział.

Podobnie Dział Nieruchomości pozostający w Spółce dzielonej będzie mógł posłużyć – po dokonaniu planowanego wydzielenia – do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Spółkę dzieloną w zakresie Działu Nieruchomości (co nie wyłącza oczywiście konieczności zawarcia stosownych umów, np. w odniesieniu do usług zewnętrznych). W związku z powyższym, Spółka dzielona w oparciu o pozostawiony w Spółce dzielonej Dział Nieruchomości będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji Działu Nieruchomości.

Planowany podział wynika ze strategii biznesowej grupy kapitałowej, do której będą należeć Spółka dzielona i Spółka przejmująca, zakładającej zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych w spółkach z grupy m.in. poprzez oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od funkcji związanych z zarządzaniem własną nieruchomością.

Ponadto w piśmie uzupełniającym z 23 listopada 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

Planowana firma spółki akcyjnej: „A” S.A.

Planowany adres: (...).

Jednocześnie Wnioskodawca zastrzega, iż przedstawione powyżej informacje o firmie i adresie spółki akcyjnej są jedynie danymi planowanymi i w rzeczywistości mogą ulec zmianie (np. odmowa rejestracji danej firmy spółki przez KRS lub zmiana decyzji o lokalizacji). Jeżeli zdarzenie takie będzie miało miejsce przed datą otrzymania interpretacji indywidualnej przez Spółkę, tut. Organ zostanie o tym poinformowany.

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby wskazać, iż:

 1. został sporządzony oraz złożony we właściwym sądzie plan przekształcenia spółki;
 2. właściwy sąd wyznaczył biegłego rewidenta w celu zbadania planu przekształcenia spółki;
 3. biegły rewident złożył właściwemu sądowi opinię z badania planu przekształcenia spółki;
 4. na chwilę obecną nie została podjęta przez wspólników uchwała o przekształceniu spółki;
 5. na chwilę obecną nie powołano członków organów spółki przekształconej;
 6. na chwilę obecną nie uzyskano zgody wspólników na uczestnictwo w spółce przekształconej;
 7. na chwilę obecną nie doszło do podpisania statutu przekształconej spółki;
 8. na chwilę obecną nie zawarto umowy spółki.
 1. Jak należy odczytywać stwierdzenie Wnioskodawcy, że: W skład Działu Produkcyjnego będą wchodziły wszystkie istotne i przenaszalne składniki wchodzące w skład majątku Spółki dzielonej na moment wydzielenia i służące wykonywaniu działalności gospodarczej Działu Produkcyjnego”...
  Wnioskodawca pragnie wskazać, że w skład Działu Produkcyjnego będą wchodziły wszystkie składniki majątku służące realizacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Dział Produkcyjny, których przeniesienie możliwe jest na gruncie obowiązujących przepisów. W przypadku, w którym na moment przeniesienia zidentyfikowano by takie składniki majątku których przeniesienie na gruncie obowiązujących przepisów nie byłoby możliwe, a takie składniki majątku uniemożliwiałyby wykonywanie swojej działalności przez Dział Produkcyjny sprawiając, że ten Dział nie byłby po wydzieleniu organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych realizowanych dotychczas przez Dział Produkcyjny, w takim przypadku Wnioskodawca odstąpi od realizacji wspomnianego podziału.
 2. Czy na dzień wydzielenia Dział Produkcyjny dysponować będzie tytułem prawnym (tj. tytułem własności, umową najmu itp.) do pomieszczeń (nieruchomości) wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez tę część przedsiębiorstwa działalności gospodarczej...
  Na dzień wydzielenia Dział Produkcyjny dysponować będzie tytułem prawnym (tj. tytułem własności) do pomieszczeń (nieruchomości) wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej przez tę część przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.
 3. Jak należy odczytywać stwierdzenie Wnioskodawcy, że: (...) w skład Działu Nieruchomości będzie wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością odrębnej i funkcjonującej na dzień wydzielenia jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zajmującej się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę Dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej (...); w szczególności czy ww. zespół składników materialnych i niematerialnych związany jest również z działalnością Działu Produkcyjnego...
  Wnioskodawca pragnie wskazać, że stwierdzenie: (...) w skład Działu Nieruchomości będzie wchodził zespół składników materialnych i niematerialnych związany przede wszystkim z działalnością odrębnej i funkcjonującej na dzień wydzielenia jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zajmującej się udostępnianiem i zarządzaniem posiadaną przez Spółkę Dzieloną nieruchomością znajdującą się poza siedzibą Spółki dzielonej (...), należy rozumieć, że ww. zespół składników materialnych nie jest związany z działalnością Działu Produkcyjnego.
 4. Czy w skład Działu Nieruchomości wchodzi nieruchomość, która jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Dział Produkcyjny działalności gospodarczej...
  W skład Działu Nieruchomości nie wchodzi nieruchomość, która jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Dział Produkcyjny działalności gospodarczej.
 5. Jakiego rodzaju działalność gospodarcza prowadzona będzie przez Dział Nieruchomości na moment podziału Spółki dzielonej w kontekście wskazania, że: Dział Nieruchomości nie będzie funkcjonować jako odrębny podmiot, lecz jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej – jakie okoliczności faktyczne uzasadniają twierdzenie, że w ramach Spółki Dzielonej prowadzone są dwa różne rodzaje działalności gospodarczej...
  Wnioskodawca chciałby wskazać, iż w treści złożonego wniosku omyłkowo zostało wskazane, iż Dział Nieruchomości świadczy oraz, na moment podziału, będzie świadczył usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego. Niemniej jednak na zasadach wewnętrznych rozrachunków możliwe będzie przypisanie „wewnętrzne” przychodów do Działu Nieruchomości.
  W związku z wystąpieniem przedmiotowej omyłki Wnioskodawca chciałby wskazać, iż Dział Nieruchomości świadczy oraz, na moment podziału, będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych. W konsekwencji przychody Działu Nieruchomości będą miały charakter zewnętrznego strumienia pieniężnego. Dodatkowo będzie przypisanie przychodów do Działu Nieruchomości.
 6. Jak należy rozumieć wskazanie Wnioskodawcy, że: w ramach prowadzonej przez Spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych), skoro – jak podano we wniosku – przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego...
  Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytanie przychody Działu Nieruchomości będą miały charakter zewnętrznego strumienia pieniężnego, w związku z czym w ramach prowadzonej przez Spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych), gdyż przychody Działu Nieruchomości będą miały charakter zewnętrznego strumienia pieniężnego. Dodatkowo Dział Nieruchomości w ramach wyodrębnienia finansowego na potrzeby rachunkowości zarządczej funkcjonującej w ramach Spółki dzielonej sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla Działu Nieruchomości, który to jest uwzględniany podczas sporządzania sprawozdania finansowego Spółki dzielonej.
 7. Jakiego rodzaju przychody osiąga Dział Nieruchomości, skoro – zgodnie z przedstawionym opisem sprawy – jest to jednostka świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej...
  Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytania przychody osiągane przez Dział Nieruchomości stanowią przychodu z tyt. najmu nieruchomości.
 8. Jak należy odczytywać stwierdzenie, że: na zasadach wewnętrznych rozrachunków możliwe będzie przypisanie „wewnętrzne” przychodów do Działu Nieruchomości – w jaki sposób ustalana jest wysokość tych przychodów...
  Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytania, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż Dział Nieruchomości będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, wysokość tych przychodów ustalana będzie na podstawie obowiązujących zasad rachunkowości zarządczej funkcjonującej w Spółce dzielonej, w ramach których możliwe jest rozróżnienie przychodów osiąganych zarówno przez Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości. Przychody tego działu będą określone na podstawie faktur dokumentujących świadczenie usług realizowanych przez Dział Nieruchomości.
 9. O jakich środkach pieniężnych zgromadzonych w kasie oraz na odrębnym rachunku bankowym związanych z Działem Nieruchomości mowa jest we wniosku, skoro Dział Nieruchomości jest jednostką świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, a przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego...
  Wnioskodawca chciałby wskazać, iż uwzględniając odpowiedź na poprzednie pytania, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż Dział Nieruchomości świadczy oraz będzie świadczył usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na odrębnym rachunku bankowym związanym z Działem Nieruchomości pochodzić będzie zarówno od usługobiorców zewnętrznych, jak również z transferów wewnętrznych mających na celu, o ile okaże się to konieczne, zapewnienie płynności finansowej Działu Nieruchomości.
 10. Czy na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie składników majątku, rzeczywistych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionych części przedsiębiorstwa, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego...
  Na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie składników majątku, rzeczywistych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionych części przedsiębiorstwa, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego.
 11. Czy personel odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Działu Nieruchomości to pracownicy Spółki dzielonej dedykowani wyłącznie do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Dział Nieruchomości...
  Personel odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie Działu Nieruchomości to pracownicy Spółki dzielonej dedykowani wyłącznie do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Dział Nieruchomości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy z uwagi na fakt, iż majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę przejmującą, będącą jednocześnie akcjonariuszem w Spółce dzielonej, oraz majątek pozostający w Spółce dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, planowany podział nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy (Spółki dzielonej) obowiązku rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie przez Spółkę przejmującą, będącą jednocześnie akcjonariuszem w Spółce dzielonej, oraz majątek pozostający w Spółce dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z planowanym podziałem.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest w szczególności w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje, iż na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych możliwe jest powstanie przychodu podatkowego dla spółki podlegającej podziałowi. Sytuacja taka będzie mogła mieć miejsce w przypadku, w którym majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż w sytuacji, w której zarówno część majątku wydzielana do Spółki przejmującej w ramach podziału, jak też część majątku pozostająca w Spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, nie powstanie dla Spółki dzielonej przychód podlegający opodatkowaniu.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony powyżej opis zdarzenia przyszłego, w odniesieniu zarówno do Działu Produkcyjnego jak i Działu Nieruchomości, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości składników materialnych i niematerialnych będzie cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości). Składniki materialne i niematerialne tworzące Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą stanowiły zespół, w ramach którego wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostaną przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na efekt synergii, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będzie ich spójna wewnętrzna organizacja, realizowane zadania, jak również funkcjonalność przypisanych do tego działu stanowisk pracy. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zarówno Dział Produkcyjny jak również Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki dzielonej zarówno pod względem formalnym – na podstawie wewnętrznych aktów, jak i pod względem praktycznym – z uwagi na wykonywaną działalność. Dodatkowo Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będzie funkcjonował jako zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oddział Spółki dzielonej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o SDG. Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany wyłącznie do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych działów.

Wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, będzie istnieć możliwość ścisłego przypisania do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości poszczególnych składników majątku, takich jak środki trwałe oraz zobowiązania. Tym samym, zarówno na Dział Produkcyjny, jak również na Dział Nieruchomości będzie składać się zespół kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości). Należy zatem uznać, że składniki Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będą tworzyły w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będą połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na dzień wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Dział Nieruchomości będzie funkcjonował jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne jest, aby przenoszone należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, iż: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK).

Jednocześnie należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadała i wykorzystywała narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych) zarówno do Działu Produkcyjnego, jak również do Działu Nieruchomości. Jednakże z uwagi na fakt, iż Dział Nieruchomości nie będzie funkcjonować przed podziałem jako odrębny podmiot, lecz jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej świadcząca usługi na wewnętrzne potrzeby Spółki dzielonej, przychody Działu Nieruchomości nie będą miały charakteru zewnętrznego strumienia pieniężnego. Przychody przyporządkowywane do Działu Nieruchomości będą stanowić jedynie wewnętrzne rozrachunki dokonywane w ramach Spółki dzielonej. Nie zmienia to faktu, iż możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych, wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Dział Produkcyjny, jak również na Dział Nieruchomości.

Warto także podkreślić, iż Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości na moment podziału będą działać w oparciu o zaplanowany i odrębnie przewidziany budżet przeznaczony na realizację zadań przypisanych do tych działów. Budżet ten planowany będzie każdorazowo na podstawie przewidywanych wydatków związanych z poszczególnymi zadaniami przypisanymi do Działu Produkcyjnego oraz do Działu Nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości, jako wyodrębnionych finansowo części. W efekcie, dla celów planowanego podziału przez wydzielenie będzie istniała możliwość wydzielenia w księgach rachunkowych Spółki dzielonej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Produkcyjnym, jak również majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Nieruchomości.

Majątek oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Działu Produkcyjnego zostaną przeniesione do Spółki przejmującej, natomiast majątek i zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Działu Nieruchomości nie zostaną przeniesione do Spółki przejmującej. Z perspektywy biznesowej Dział Produkcyjny, podobnie jak Dział Nieruchomości będzie mógł funkcjonować niezależnie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów (w tym będzie także wykorzystywał outsourcowane usługi).

W związku z tym należy uznać, że zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości będą stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego) jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej) będą w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości będą posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze (bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż funkcjonowanie takie wiązać się może np. z koniecznością zawarcia umów dotyczących korzystania z nieruchomości czy outsourcingu usług administracyjnych – są to transakcje standardowo zawierane przez niezależnie działające przedsiębiorstwa i nie mają one wpływu na możliwość ich funkcjonowania jako samodzielnych podmiotów). W tym zakresie Wnioskodawca chciałby wskazać, iż wydzielony Dział Produkcyjny będzie wyposażony na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Produkcyjnego umożliwią Spółce przejmującej prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych. Podobnie Dział Nieruchomości będzie na moment przeprowadzenia podziału wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Nieruchomości umożliwią Spółce dzielonej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu i zarządzaniu posiadaną nieruchomością (także w przypadku gdyby funkcjonowanie takie wymagało zawarcia dodatkowych umów analogicznych do wspomnianych powyżej).

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, iż zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości będą na moment podziału przez wydzielenie stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, iż do Działu Produkcyjnego oraz Działu Nieruchomości na moment przeprowadzenia podziału zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych działów. Tym samym, podmiot otrzymujący Dział Produkcyjny, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej Dział Nieruchomości pozostający w strukturach Spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Na skutek otrzymania oraz pozostawienia omawianych zespołów składników majątkowych, Spółka przejmująca oraz Spółka dzielona będą w stanie generować strumienie zewnętrznych dochodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości na moment przeprowadzenia podziału będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział Produkcyjny, jak również Dział Nieruchomości na moment wydzielenia będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań z zakresu produkcji betonowej galanterii ulicznej oraz drogowej, a także studni sanitarno-deszczowych (w przypadku Działu Produkcyjnego), jak również w zakresie udostępniania i zarządzania posiadaną nieruchomością (w przypadku Działu Nieruchomości), które zarazem będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział Produkcyjny oraz Dział Nieruchomości będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze, iż w ramach planowanego podziału zarówno majątek przejmowany na skutek podziału (tj. Dział Produkcyjny), jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej (tj. Dział Nieruchomości), będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Spółki przejmującej nie powstanie przychód na gruncie ustawy w związku z planowanym podziałem.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że poniższe interpretacje indywidualne, jako wskazówka w zakresie sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, potwierdzają powyżej zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. znak IBPBI/423-1108/14/KP, w której zaakceptowane zostało następujące stanowisko podatnika: „(...) jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2013 r. znak IPTPB3/423-235/13-2/GG, gdzie organ stwierdził, że: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej, nie wystąpi dla Spółki dzielonej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie w odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Końcowo informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.