ILPB3/4510-1-138/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.
ILPB3/4510-1-138/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. należność
 2. podział
 3. podział spółki
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. powstanie przychodu
 6. przedsiębiorstwa
 7. przychód
 8. składnik majątkowy
 9. zobowiązanie
 10. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka z o.o. (dalej jako: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego (osobowego, towarowego, specjalistycznego), transportu kolejowego, handlu produktami naftowymi, a także remontów pojazdów kołowych i szynowych oraz remontów maszyn i urządzeń.

W związku z planowaną restrukturyzacją w ramach grupy kapitałowej jedyny udziałowiec Spółki podjął decyzję o dokonaniu podziału Spółki, który zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej jako: KSH), to jest poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz na spółkę nowo zawiązaną części majątku Wnioskodawcy w postaci wyodrębnionych oddziałów lub wydziałów funkcjonujących pod nazwami:

 1. WTTiS;
 2. OOPN;
 3. WPO;
 4. WZ I (dalej łącznie jako: Wydziały i Oddział).

Przedmiotowy wniosek dotyczy oceny skutków podatkowych podziału Spółki z perspektywy zespołu składników materialnych i niematerialnych, które pozostaną w Spółce po podziale, tj. Oddziału TKiNW, obejmującego Oddział TK oraz Oddział NW (dalej jako: OTKiNW).

Zagadnienia kwalifikacji prawnopodatkowej wskazanych w punktach 1-4 powyżej Wydziałów i Oddziału jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa będą natomiast przedmiotem zapytania w ramach odrębnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych (w ocenie Wnioskodawcy stanowią one zorganizowaną część przedsiębiorstwa w myśl właściwych przepisów podatkowych).

Wyodrębnienie wewnętrzne OTKiNW w ramach struktury organizacyjnej Spółki nastąpiło poprzez podjęcie przez Zarząd Spółki w dniu 29 października 2014 r. uchwały w sprawie utworzenia Oddziałów i Wydziałów w ramach struktury organizacyjnej Spółki, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 28 stycznia 2015 r. (dalej jako: Uchwała).

Zgodnie z przyjętym Regulaminem organizacyjnym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (dalej jako: Regulamin) przedmiotem działalności w ramach OTKiNW jest m.in.:

  1. świadczenie usług transportowych realizowanych transportem kolejowym dla podmiotów kolejowego rynku usług transportowych oraz dla kopalń, hut i ciepłowni z uwzględnieniem postanowień wynikających z Systemu Zarządzania Jakością (ISO), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS);
  2. organizowanie i wykonywanie okazjonalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym;
  3. prace załadunkowe i wyładunkowe przesyłek wagonowych, w tym koncentratu rudy miedzi;
  4. obsługa tzw. „przewozów gorących” (...);
  5. wykonywanie usług w zakresie transportu wewnętrznego na torze 600 mm;
  6. wykonywanie prac utrzymaniowo-naprawczych dla lokomotyw, wagonów i sprzętu OTKiNW oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie:
   1. wykonywania napraw i przeglądów środków transportu wewnętrznego-lokomotywki i wagonetki toru 600 mm,
   2. wykonywania remontów i konserwacji maszyn i urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie warsztatów lokomotywowni.

W ramach OTKiNW wydzielone zostały wewnętrzne komórki organizacyjne: m.in. Wydziały, Działy oraz Sekcje realizujące wskazane w Regulaminie zadania, tj. w szczególności:

  1. Oddział TK, w którego skład wchodzą:
   1. Manager (...), któremu podlegają:
    • Wydział PL, w skład którego wchodzą: i) Dział Organizacji Ruchu Kolejowego, ii) Dział Dyspozytury, iii) Dział Zarządzania Taborem;
    • Wydział Handlu i Logistyki, w skład którego wchodzą: i) Sekcja Kalkulacji i Sprawozdań, ii) Sekcja Obsługi Klienta, iii) Sekcja Analiz (...);
   2. Wydział EK, w skład którego wchodzą: i) Dział Kolejowy, ii) Dział Kolejowy;
   3. Wydział EL, w skład którego wchodzą: i) Dział Obsługi Punktów Ładunkowych, ii) Dział Obsługi Bocznicy;
   4. Wydział Utrzymania Lokomotyw, w skład którego wchodzą:
    • Sekcja Zabezpieczenia i Kontroli;
    • Dział Napraw Lokomotyw, w skład którego wchodzą: i) Sekcja Napraw Lokomotyw (...), ii) Sekcja Napraw Lokomotyw (...), iii) Sekcja Napraw Lokomotyw (...), iv) Sekcja Serwisu Mobilnego;
   5. Wydział UW;
   6. Dział Eksploatacji;
   7. Kontroler Finansowy.
  2. Oddział NW, w skład którego wchodzą:
   1. Wydział NW, któremu podlegają: i) Dział NW, ii) Sekcja NW, iii) Inżynier Procesów, iv) Planista.

Dla celów kontrolingowych Wnioskodawca jest w stanie ustalić wynik finansowy realizowany przez OTKiNW – w Spółce jest bowiem prowadzona ewidencja przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przyporządkowanych wewnętrznie do OTKiNW. Jednocześnie od 9 marca 2015 r. OTKiNW posiada odrębne subkonto na rachunku bankowym Spółki, za pośrednictwem którego realizowane są przepływy pieniężne związane z działalnością tej jednostki, w szczególności wynikające z realizacji transakcji z zewnętrznymi podmiotami. W konsekwencji, dla celów wewnętrznych Spółki OTKiNW jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów OTKiNW) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na OTKiNW).

Ponadto, w ramach majątku pozostawionego w Spółce pozostaną również działy pełniące funkcje pomocnicze do głównej działalności gospodarczej prowadzonej przez OTKiNW, w szczególności: Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości oraz Dział Finansowy.

W ramach OTKiNW pozostaną również składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego (w tym nieruchomości – m.in. budynki administracyjne, hale), wagony, lokomotywy, wagonetki, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności oraz wyposażenie biurowe;
 • wartości niematerialne i prawne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów);
 • zapasy;
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w ramach aktywów obrotowych i trwałych;
 • zobowiązania krótko i długoterminowe;
 • koncesje, licencje, certyfikaty oraz zezwolenia alokowane do OTKiNW,

a także etaty pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zadań gospodarczych OTKNW to jest: Dyrektor Oddziału, Kierownicy Działów, Kierownicy Wydziałów, Brygadziści, Dyspozytorzy, Dyżurni Ruchu, Elektromechanicy, Główni Specjaliści, Inżynierowie Procesów, Malarze wagonów, Manager ds. Przewozów Licencjonowanych, Manewrowi, Maszyniści lokomotywy, Maszyniści pojazdów trakcyjnych, Maszyniści zakładowi, Mechanicy taboru kolejowego, Mistrzowie, Odprawiacze pociągów, Operatorzy urządzeń skrawalniczych, Planiści, Pomocnicy maszynisty pojazdów trakcyjnych, Rewidenci taboru, Robotnicy transportowi, Spawacze, Specjaliści, Starsi Mistrzowie, Starsi Specjaliści, Ślusarze, Ustawiacze, Zwrotniczy oraz Stażyści.

Z operacyjnego punktu widzenia w ramach OTKiNW pozostaną kontrakty handlowe (zarówno sprzedażowe jak i zakupowe) związane z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością.

Po dokonaniu podziału OTKINW będzie kontynuowała prowadzenie działalności w ramach Spółki w aktualnym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy część majątku pozostała w Spółce po dokonaniu jej podziału w postaci OTKiNW obejmująca wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie pozostałych jednostek organizacyjnych (Wydziałów i Oddziału), stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa nie będzie skutkowało po stronie Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielona część majątku określona w opisie zdarzenia przyszłego jako OTKiNW obejmująca wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zatem dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie pozostałych jednostek organizacyjnych (Wydziałów i Oddziału), stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

I. Konsekwencje podatkowe podziału Spółki z perspektywy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód w spółce podlegającej podziałowi stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle przytoczonego powyżej przepisu podział spółki, co do zasady, powodować może powstanie przychodu po stronie spółki podlegającej podziałowi. Jednak w przypadku, gdy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa przychód taki nie powstanie.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu podkreślić, iż przedmiotem niniejszego zapytania jest jedynie ocena skutków planowanego podziału z perspektywy kwalifikacji składników majątku pozostających w Spółce po podziale (tj. OTKiNW) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast kwalifikacja Wydziałów i Oddziału, które zostaną wydzielone ze Spółki wskutek planowanego podziału będzie przedmiotem zapytania w ramach odrębnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

W konsekwencji, celem prawidłowego ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki niezbędnym jest odwołanie się do definicji pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą oznacza ono organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powołanych powyżej przepisów oraz w zgodzie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa przesłankami do uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 2. organizacyjne wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. finansowe wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. możliwość samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze.

Mając na uwadze, iż ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób należy weryfikować czy wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione, niezbędnym jest przeprowadzenie każdorazowo odrębnej analizy w stosunku do danego stanu faktycznego.

1. Istnienie składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zarówno w doktrynie, jak i w praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że w celu uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespół ten powinien obejmować co najmniej jeden składnik materialny oraz niematerialny. Podkreśla się również, że: „w kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE, nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa” (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w (...)).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest jednak sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, dzięki którym ma ona potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, lecz zorganizowanym ich zespołem, przy czym istotną kwestią jest w tym zakresie rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2014 r. sygn. IPPP1/443-660/14-4/EK).

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, spełnienie powyższej przesłanki jest bezsporne. W skład OTKiNW wchodzić będą zarówno składniki o charakterze materialnym (w tym nieruchomości, wagony, lokomotywy, wagonetki) jak i składniki niematerialne (w tym zobowiązania). Co więcej, składniki te będą są ze sobą funkcjonalnie powiązane – służyć będą do realizacji zadań gospodarczych określonych jako przedmiot działalności OTKiNW. Składniki te pozostają, zdaniem Wnioskodawcy, w takich relacjach, że umożliwiają prowadzenie założonej działalności gospodarczej przez OTKiNW.

2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ani ustawa o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji wyodrębnienia organizacyjnego, jednakże praktyka organów podatkowych wskazuje, iż: „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 października 2013 r. sygn. ILPB3/423-340/13-2/JG).

Z kolei w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2015 r. (sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż: „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze”.

Powyższe rozumienie wyodrębnienia organizacyjnego potwierdzają także m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2015 r. sygn. IPTPP2/443-738/14-4/DS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2014 r. sygn. IPTPP1/443-746/14-2/MW.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze kryteria przemawiające za wyodrębnieniem organizacyjnym podnoszone przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, należy wskazać, iż w przedstawionym stanie faktycznym:

 • zgodnie z treścią Regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu Spółki, OTKiNW stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w formie Oddziału;
 • działalność OTKiNW jako jednostki wyodrębnionej w strukturze Spółki koordynowana jest przez Dyrektora Oddziału;
 • OTKiNW posiada także własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, która zostanie zachowana po przeprowadzonym w Spółce podziale.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, OTKiNW spełnia przesłanki uznania za jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie.

3. Wyodrębnienie finansowe.

W ocenie organów podatkowych wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2015 r. sygn. IPTPP2/443-738/14-4/DS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 grudnia 2014 r. sygn. IPTPP1/443-747/14-2/AK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-27/14-4/JG).

O wyodrębnieniu finansowym OTKiNW świadczą, zdaniem Wnioskodawcy, następujące elementy:

 • na moment podziału OTKiNW będzie posiadać własne środki pieniężne, zdeponowane na subkoncie w rachunku bankowym Spółki przypisanym do OTKiNW;
 • na moment dokonania podziału Spółki będzie ona w stanie wyodrębnić aktywa i pasywa (w tym zobowiązania) oraz koszty i przychody związane z funkcjonowaniem OTKiNW;
 • dla celów wewnętrznych Spółki OTKiNW jest w stanie sporządzać odpowiednie dokumenty w postaci odpowiedników bilansu (tzn. zestawienia wartości aktywów i pasywów OTKiNW) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów alokowanych na OTKiNW);
 • w ramach określonych na gruncie Regulaminu zadań Dział Księgowości, który pozostanie w Spółce po planowanym podziale, sporządza sprawozdania finansowych na potrzeby Spółki, dokonuje kwalifikacji przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych do niestanowiących przychodów i do niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również dokonuje rozliczeń inwentaryzacji środków trwałych.

W konsekwencji istnieje możliwość przyporządkowania kosztów i przychodów, należności oraz zobowiązań do OTKiNW jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

4. Wyodrębnienie funkcjonalne.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów, zespół składników materialnych i niematerialnych, aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien być wyodrębniony w sposób funkcjonalny, tj. powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mieć zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2014 r. o sygn. IPTPP1/443-746/14-2/MW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2014 r. o sygn. IBPPI/443-522/14/BM, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. o sygn. ILPB3/423-368/13-2/EK.

W odniesieniu do konieczności wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy także wskazać na zdolność takiej jednostki do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W konsekwencji, aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa” (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ).

Jak wskazano w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, na moment dokonania podziału OTKiNW będzie zdolny do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyż będzie obejmował niezbędny do tego zespół składników, w tym między innymi nieruchomości, wagony, lokomotywy, wagonetki, kontrakty transakcyjne, a także kapitał ludzki.

Po dokonaniu podziału działalność gospodarcza przypisana OTKiNW (w tym m.in. świadczenie usług transportowych realizowanych transportem kolejowym dla podmiotów kolejowego rynku usług transportowych oraz dla kopalń, hut i ciepłowni, organizowanie i wykonywanie okazjonalnych przewozów pasażerskich transportem kolejowym oraz wykonywanie prac utrzymaniowo-naprawczych dla lokomotyw, wagonów sprzętu OTKiNW oraz podmiotów zewnętrznych w określonym zakresie) będzie nadal wykonywana w ramach Spółki z wykorzystaniem składników majątku – materialnych i niematerialnych – wchodzących w skład OTKiNW.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, OTKiNW stanowi wyodrębniony funkcjonalnie zespół składników posiadający potencjalną zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, OTKiNW obejmujący wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie pozostałych jednostek organizacyjnych (Wydziałów i Oddziału), stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie powinno skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ podkreśla przy tym, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższa regulacja znajdzie więc zastosowanie w sytuacji gdy na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przeniesione zostają składniki majątku niestanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na spółkę tę zostaną przeniesione składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz składniki majątkowe pozostałe w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy podziale przez wydzielenie).

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest jednak ocena, czy wydzielone części majątku Spółki w postaci oddziałów lub wydziałów wskazanych w pkt 1-4 opisu zdarzenia przyszłego spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż – jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego – w ocenie Wnioskodawcy stanowią one zorganizowaną część przedsiębiorstwa w myśl właściwych przepisów podatkowych.

Zatem przyjmując za Wnioskodawcą, że wydzielone części majątku Spółki w postaci oddziałów lub wydziałów przenoszonych na spółki przejmujące oraz spółkę nowozawiązaną stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W konkluzji należy więc stwierdzić, że granice interpretacji przepisów prawa podatkowego zakreśla zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie odnosząc się do powołanych we wniosku pism urzędowych oraz wyroków sądowych, tut. Organ zauważa, że rozstrzygnięcia te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.