ILPB3/423-840/10-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, opisanej w pozycji nr 50 niniejszego wniosku, skutkować będzie osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. w wysokości nominalnej wartości objętych w zamian udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2010 r. (data wpływu 12.10.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2010 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 31 grudnia 2010 r. (data wpływu 04.01.2011 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest właścicielem m. in. posadowionych pod powierzchnią ziemi sieci gazowych wysokiego ciśnienia (wraz z podziemną i naziemną infrastrukturą towarzysząca) zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie Polski.

Sieci te są aktualnie oddane w dzierżawę innemu przedsiębiorstwu energetycznemu działającemu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza czerpaniem przychodów z dzierżawy tychże sieci gazowych, Wnioskodawca prowadzi też działalność innego rodzaju, w szczególności świadcząc różnego rodzaju usługi.

Wchodzący w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zespół składników związanych z sieciami gazowymi obejmuje zarówno składniki materialne (rury gazowe, stacje redukcyjne, maszyny, urządzenia, itp.), jak i niematerialne (decyzje administracyjne, umowy, prawa majątkowe, know-how, itp.). Zespół tych składników jest ze sobą ściśle powiązany i wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktury Wnioskodawcy poprzez jego przypisanie do działu sieci gazowych.

Zespół ten jest też wyodrębniony finansowo w taki sposób, że Wnioskodawca z prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych może przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do tego działu. Z działalnością Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie związane są określone (specyficzne) zobowiązania – np. z tytułu użytkowania gruntów leśnych i rolnych zajętych pod sieci gazowe, z tytułu podatku od nieruchomości od sieci gazowych i zajętych na ich posadowienie gruntów, itp. Sieci gazowe posiadają własną dokumentację projektową, techniczną i prawną.

Wnioskodawca jest w trakcie realizacji rozbudowy posiadanych sieci, realizując otwarte obecnie inwestycje, w ramach których zgromadził odpowiednią dokumentację, kontrakty i zapasy materiałów do wbudowania (rury, przewody i inne urządzenia techniczne).

W chwili obecnej, Wnioskodawca rozważa zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i utrzymywania sieci gazowych poprzez „przeniesienie” tego zakresu działalności na inną wyspecjalizowaną spółkę z ograniczoną działalnością i skupienie się na pozostałym zakresie działalności realizowanej przez Wnioskodawcę. Dokonanie powyższego rozważane jest poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę całego opisanego powyżej zespołu składników majątkowych wkładem niepieniężnym do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie nowych udziałów objętych przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Przedmiotem aportu miałaby być opisana powyżej zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w ramach aktualnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Rozważany zespół składników jest niezbędny, a zarazem wystarczający do stworzenia odrębnego przedsiębiorstwa mogącego samodzielnie realizować zadania w zakresie przesyłu gazu ziemnego. Wraz ze składnikami majątkowymi (sieci gazowe z infrastrukturą niezbędną dla ich funkcjonowania) i niematerialnymi (sposób zorganizowania, know-how) na nowy podmiot przeszłyby wszystkie związane z sieciami gazowymi prawa i obowiązki, kontrakty i umowy, cała dokumentacja projektowa, techniczna i prawna, decyzje administracyjne, przychody i koszty.

W piśmie z dnia 31.12.2010 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka wyjaśniła, iż:

 1. wydzielone sieci gazowe są obecnie dzierżawione wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy energetycznemu. Bieżąca obsługa operacyjna (np. konserwacja, pogotowie gazowe) zapewniona jest przez personel dzierżawcy, który dysponuje odpowiednimi służbami obsługującymi gazociągi stanowiące własność dzierżawcy.
  Z punktu widzenia Wnioskodawcy, czynnik ludzki w obsłudze przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie odgrywa znaczącej roli. Pracownicy Wnioskodawcy związani z działem sieci gazowych zajmują się zagadnieniami o ogólnym charakterze (np. badanie możliwości rozwoju, przygotowywanie materiałów dla zarządu przed podjęciem strategicznych decyzji inwestycyjnych i planowaniem). Personel Wnioskodawcy nie jest wykorzystywany do zadań związanych z bieżącą obsługą sieci gazowych, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak już wyjaśniono powyżej, obsługę tę zapewnia bezpośrednio dzierżawca. Dodatkowo Spółka, iż obecny personel Wnioskodawcy jest niezbędny dla jego działalności jako spółki holdingowej, która będzie kontynuowana po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli w toku dopracowywania szczegółów transakcji okaże się, że któryś z pracowników Wnioskodawcy będzie niezbędny dla działalności prowadzonej przez nabywcę, pracownik lub pracownicy zostaną przejęci przez nabywcę;
 2. przed odpowiedzią na pytanie: „Czy wydzielenie części przedsiębiorstwa wiązało się z nadaniem tej jednostce autonomii (samodzielności) w podejmowaniu decyzji dotyczących wyodrębnionej części przedsiębiorstwa oraz ustanowieniem „władz” kierujących jej działalnością” Wnioskodawca wskazał na specyfikę tzw. przedsiębiorstw sieciowych.
  Obowiązujące Prawo energetyczne wymusza wydzielanie i zupełnie odrębne (a więc autonomiczne) traktowanie działalności sieciowej. Tytułem przykładu Spółka przywołała podziały dużych spółek Skarbu Państwa z branży gazowej i elektroenergetycznej (gaz: wydzielenie z P(...) przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie sieciami G(...) S.A. na szczeblu krajowym i kilku operatorów regionalnych, np. W(...) Sp. z o.o.; energia elektryczna: E(...) S.A. i E O(...) Sp. z o.o.). Wyjątkowo podział nie musi być przeprowadzany, jeżeli działalność przedsiębiorcy nie przekracza progów określonych w Prawie energetycznym, tj. liczba odbiorców przyłączonych do sieci jest poniżej stu tysięcy i sprzedaż paliw gazowych w ciągu roku nie przekracza 100 mln m3. Powyższe rozwiązania wynikają z art. 9d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a w szczególności opisane zwolnienie z obowiązku podziału – art. 9d ust. 7. Przedsiębiorstwo energetyczne wydzierżawiające sieci gazowe Wnioskodawcy nie osiągnęło jeszcze progów skutkujących koniecznością wydzielenia dystrybucji od innych rodzajów działalności, ale nastąpi to prawdopodobnie w przeciągu kilku najbliższych lat.
  Po powyższym wstępie, zdaniem Spółki, można przejść do istoty odpowiedzi. Wyżej opisana sytuacja nie dotyczy bezpośrednio Wnioskodawcy, ponieważ nie jest On przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu Prawa energetycznego. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązujące w Polsce prawo (implementujące dyrektywy unijne) wymusza wydzielanie i odrębne traktowanie działalności związanej z sieciami gazowymi. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest traktowana autonomicznie, a brak formalnego ustanowienia odrębnych władz wynika wyłącznie z faktu, że skala przedsięwzięcia czyniłaby takie rozwiązanie nieracjonalnym z ekonomicznego punktu widzenia (oznaczałoby to ustanowienie kolejnego stanowiska kierowniczego), tym bardziej, że ta część przedsiębiorstwa jest wydzierżawiona.
  W analizowanym przypadku odrębność zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika nie tyle z istnienia sformalizowanych struktur, co specyfiki działalności i odrębnego jej charakteru. Nowy właściciel po nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa połączy ją z własnymi sieciami. Po tym zabiegu, dział zajmujący się sieciami gazowymi ulegnie dalszemu umocnieniu, pod kątem formalnego wyodrębnienia po przekroczeniu progu sprzedaży paliw gazowych wskazanego w art. 9d ust. 7 pkt 3 Prawa energetycznego. Będzie się to wiązało z ustanowieniem „władz”, które w najbliższych latach wejdą prawdopodobnie w skład zarządu lub kierownictwa nowej spółki powstałej wskutek podziału wymuszonego przez Prawo energetyczne;
 3. zespół składników majątkowych jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań. Prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie wymaga udziału pozostałych struktur Wnioskodawcy. Nawet jeżeli jakieś zadania są wykonywane przez inne struktury (np. księgowość), zadania te mogą być w każdej chwili przejęte przez inny podmiot (nabywcę lub osobę trzecią) bez szczególnych zabiegów;
 4. wydzielony zespół składników majątkowych został wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej i stanowi on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze;
 5. wyodrębniony zespół służy do celu gospodarczego polegającego na dystrybucji gazu ziemnego z sieci wysokiego ciśnienia;
 6. wraz z aportem wydzielonej części przedsiębiorstwa dojdzie do przeniesienia na spółkę z o.o. wszystkich tytułów prawnych, w tym także do pomieszczeń lub nieruchomości. Będą to w szczególności:
  • umowy najmu gruntów leśnych z nadleśnictwami,
  • umowy z lasami państwowymi dotyczące opłat za wyłączenia gruntów leśnych z uprawy leśnej,
  • decyzje administracyjne wydawane przez gminy lub inne właściwe jednostki administracji samorządowej lub państwowej dotyczące umiejscowienia i użytkowania na danym terenie gazociągów wysokiego ciśnienia,
  • decyzje administracyjne wydawane przez właściwe organy dotyczące poboru opłat drogowych na terenach umiejscowienia gazociągów wysokiego ciśnienia,
  • dokumentacja techniczna do przenoszonego gazociągu,
  • dokumentacja projektowa do przenoszonego gazociągu oraz przenoszonych otwartych projektów inwestycyjnych;
  • przedmiotem wniesienia do spółki z o.o. będą wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, stanowiące majątek działu sieci gazowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, opisanej w pozycji nr 50 niniejszego wniosku, skutkować będzie osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości nominalnej wartości objętych w zamian udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w pozycji nr 50 niniejszego wniosku, nie będzie skutkować osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości nominalnej wartości objętych w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego przychodem osoby prawnej jest nominalna wartość udziałów objętych w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z przedmiotowego przepisu wynika więc wprost, że w sytuacji, w której przedmiotem wkładu niepieniężnego jest zorganizowana część przedsiębiorstwa przychód nie powstaje.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta została w treści art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Opisany w pozycji nr 50 niniejszego wniosku zespół składników, mających stanowić przedmiot rozważanego wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ocenie Wnioskodawcy, spełnia kryteria uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z uwagi na ich charakter zarówno materialny, jak i niematerialny, składnik w postaci zobowiązań, wzajemne zorganizowanie i powiązanie w sposób służący do realizacji określonej działalności gospodarczej, wyodrębnienie organizacyjne w ramach całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (o znacznie szerszym zakresie przedmiotowym i funkcjonalnym) oraz możliwość rozpoczęcia samodzielnej realizacji zadań realizowanych aktualnie w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest właścicielem m. in. posadowionych pod powierzchnią ziemi sieci gazowych wysokiego ciśnienia (wraz z podziemną i naziemną infrastrukturą towarzyszącą), zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie Polski. Sieci te są aktualnie oddane w dzierżawę innemu przedsiębiorstwu energetycznemu działającemu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza czerpaniem przychodów z dzierżawy tychże sieci gazowych, Wnioskodawca prowadzi też działalność innego rodzaju, w szczególności świadcząc różnego rodzaju usługi.

Wchodzący w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zespół składników związanych z sieciami gazowymi obejmuje zarówno składniki materialne (rury gazowe, stacje redukcyjne, maszyny, urządzenia, itp.), jak i niematerialne (decyzje administracyjne, umowy, prawa majątkowe, know - how, itp.). Zespół tych składników jest ze sobą ściśle powiązany i wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktury Spółki poprzez jego przypisanie do działu sieci gazowych. Zespół ten jest też wyodrębniony finansowo w taki sposób, że Spółka z prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych może przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do tego działu. Z działalnością Spółki w przedmiotowym zakresie związane są również określone (specyficzne) zobowiązania, np. z tytułu użytkowania gruntów leśnych i rolnych zajętych pod sieci gazowe, z tytułu podatku od nieruchomości od sieci gazowych i zajętych na ich posadowienie gruntów, itp. Sieci gazowe posiadają własną dokumentację projektową, techniczną i prawną.

W chwili obecnej, Wnioskodawca rozważa zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i utrzymywania sieci gazowych poprzez „przeniesienie” tego zakresu działalności na inną wyspecjalizowaną spółkę z ograniczoną działalnością i skupienie się na pozostałym zakresie działalności realizowanej przez Wnioskodawcę. Dokonanie powyższego rozważane jest poprzez wniesienie przez całego opisanego powyżej zespołu składników majątkowych wkładem niepieniężnym do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie nowych udziałów objętych przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Przedmiotem aportu miałaby być opisana powyżej zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w ramach aktualnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Rozważany zespół składników jest niezbędny, a zarazem wystarczający do stworzenia odrębnego przedsiębiorstwa mogącego samodzielnie realizować zadania w zakresie przesyłu gazu ziemnego. Wraz ze składnikami majątkowymi (sieci gazowe z infrastrukturą niezbędną dla ich funkcjonowania) i niematerialnymi (sposób zorganizowania, know-how), na nowy podmiot przeszłyby wszystkie związane z sieciami gazowymi prawa i obowiązki, kontrakty i umowy, cała dokumentacja projektowa, techniczna i prawna, decyzje administracyjne, przychody i koszty.

Ponadto, jak wynika z treści pisma uzupełniającego, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest traktowana autonomicznie, a brak formalnego ustanowienia odrębnych władz wynika wyłącznie z faktu, że skala przedsięwzięcia czyniłaby takie rozwiązanie nieracjonalnym z ekonomicznego punktu widzenia (oznaczałoby to ustanowienie kolejnego stanowiska kierowniczego), tym bardziej, że ta część przedsiębiorstwa jest wydzierżawiona. W analizowanym przypadku odrębność zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika nie tyle z istnienia sformalizowanych struktur, co ze specyfiki działalności i odrębnego jej charakteru. Nowy właściciel po nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa połączy ją z własnymi sieciami. Będzie się to wiązało z ustanowieniem „władz”, które w najbliższych latach wejdą prawdopodobnie w skład zarządu lub kierownictwa nowej spółki powstałej wskutek podziału wymuszonego przez Prawo energetyczne.

Przedstawiony zespół składników majątkowych jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa nie wymaga udziału pozostałych struktur Spółki.

Wydzielony zespół składników majątkowych przeznaczony będzie do realizacji konkretnego zadania – dystrybucji gazu ziemnego z sieci wysokiego ciśnienia.

Powyższe stanowi o tym, że wskazana powyżej część przedsiębiorstwa wyodrębniona została pod względem:

 • organizacyjnym (zespół składników majątkowych przypisany do działu sieci gazowych),
 • finansowym (prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działu sieci gazowych),
 • funkcjonalnym (dystrybucja gazu ziemnego z sieci wysokiego ciśnienia).

W świetle przedstawionego przez Spółkę opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku dział sieci gazowych jest wydzielony w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny oraz stanowi zespół składników majątkowych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji ściśle określonego zadania gospodarczego. Tym samym, opisany we wniosku dział sieci gazowych odpowiada definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, należy w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.

Źródłem powstania przychodu opisanego w przedmiotowym przepisie, powstającego po stronie udziałowca (podmiotu wnoszącego aport), jest objęcie udziałów (akcji), wkładów w zamian za wkłady niepieniężne (aporty), z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przychodem nazwanym w tym przepisie jest nominalna, a więc deklarowana, ustalona w umowie lub w statucie, wartość udziałów (akcji), wkładów.

Datą wystąpienia tego przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1b tej ustawy, będzie dzień:

 1. zarejestrowania spółki kapitałowej, jeżeli aport jest wnoszony w celu utworzenia spółki,
 2. dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli aport wnoszony jest do istniejącej spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego,
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych niezbędne jest określenie czy przedmiotem tych wkładów jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Jak stwierdzono powyżej, wyodrębniony w ramach struktury Spółki zespół składników majątkowych w postaci działu sieci gazowych odpowiadać będzie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, jak wskazano we wniosku, ww. dział sieci gazowych byłby przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (działu sieci gazowych), przychód podatkowy po stronie Spółki (podmiotu wnoszącego aport) nie powstanie.

Jednocześnie informuje się, iż wniosek Spółki w zakresie:

 • podatku od towarów i usług został rozpatrzony interpretacją indywidualną nr ILPP1/443-1166/10-4/BD, wydaną w dniu 18 stycznia 2011 r.,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych został rozpatrzony interpretacją indywidualną nr ILPB2/436-266/10-4/TR, wydaną w dniu 12 stycznia 2011 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.