ILPB3/423-526/14-4/EK | Interpretacja indywidualna

1. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Ekspansji będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Centrali będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątkowych wydzielonych do Spółki przejmującej w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ILPB3/423-526/14-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. należność
 2. podział spółki
 3. powstanie przychodu
 4. przychód
 5. składnik majątkowy
 6. zobowiązanie
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością– reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie (pytanie oznaczone we wniosku nr 1, 2 i 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu podatkowego w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie oraz
 • określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku realizacji scenariusza alternatywnego.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca należy do grupy spółek w Polsce (dalej: „Grupa”). Rozważane są możliwości rozwoju działalności spółek z Grupy, w tym Wnioskodawcy. Jednocześnie planowane jest uproszczenie aktualnej struktury Grupy.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesionych do przedsiębiorstwa udziałowca (spółki kapitałowej). Przed dniem podziału przychody Spółki pochodzić będą z działalności dwóch pionów: Pionu Ekspansji i Pionu Centrali, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

1. Pion Ekspansji.

Pion Ekspansji zajmować się będzie rozwojem i utrzymaniem infrastruktury służącej głównej działalności Grupy, tj. sprzedaży detalicznej. Głównym źródłem przychodów Pionu Ekspansji będzie wynajem i zarząd powierzchni handlowych i centrów dystrybucyjnych. Pion Ekspansji realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. wybór nieruchomości pod względem lokalizacji i atrakcyjności,
 2. nabywanie i najem nieruchomości oraz budowa powierzchni handlowych i centrów dystrybucyjnych,
 3. uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń związanych z procesem inwestycyjnym,
 4. nabywanie projektów budowlanych,
 5. nadzór robót budowlanych (za wyjątkiem nadzoru budowy centrów dystrybucyjnych i rozbudowy centrali realizowanego przez Pion Centrali),
 6. koordynacja działań prowadzonych w zakresie Pionu Ekspansji w poszczególnych regionach Polski,
 7. wynajem nieruchomości (sklepów i centrów dystrybucyjnych) pozostałym spółkom z Grupy,
 8. zarząd nieruchomościami Spółki (sklepy i centra dystrybucyjne),
 9. zawieranie umów na dostawę usług związanych z ww. nieruchomościami (dostawa mediów, wywóz odpadów, sprzątanie, naprawy i remonty).

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Ekspansji przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki związanych z opisaną powyżej działalnością. Do aktywów Pionu Ekspansji należeć będą m.in.:

 1. środki pieniężne na osobnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,
 2. nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowane w postaci sklepów i centrów dystrybucji, a także nieruchomości, na których trwać będzie proces budowlany oraz nieruchomości gruntowe,
 3. samochody używane przez pracowników Pionu Ekspansji,
 4. wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu Ekspansji.

Do pasywów opisywanego Pionu należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Pion Ekspansji zadań inwestycyjnych oraz w zakresie zarządu i utrzymania nieruchomości, w tym kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń, zobowiązania wynikające z umów na najem i obsługę nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony.

Do innych szczególnie istotnych elementów wydzielanego Pionu Ekspansji należeć będą m.in. prawa i zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi funkcjami (prowadzeniem procesów budowlanych, najmem i utrzymywaniem nieruchomości).

Podstawowym przychodem Pionu Ekspansji będzie przychód z wynajmu nieruchomości, tj. sklepów, czy centrów dystrybucyjnych innym spółkom z Grupy. Natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu Ekspansji (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty najmu nieruchomości od podmiotów trzecich,
 • koszty nabycia nieruchomości oraz budowy i remontów sklepów i centrów dystrybucyjnych,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty doradztwa prawnego i budowlanego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków (np. od nieruchomości) i opłat.

Pion Ekspansji będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu. Pion Centrali i Pion Ekspansji będą mogły udzielać pełnomocnictw dla pracowników innego Pionu w zakresie dotyczącym określonych czynności administracyjnych i pomocniczych związanych z drugim Pionem, np. załatwiania i odbioru zezwoleń, podpisywania zleceń prac.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Ekspansji zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Pionu Ekspansji podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu Centrali.

Pion Ekspansji posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe. Jednocześnie ewidencja księgowa, prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu Ekspansji. Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Ekspansji przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Ekspansji i Centrali.

Na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

2. Pion Centrali.

Drugi element działalności Spółki będzie oparty o Pion Centrali stanowiący centrum usług wspólnych (dalej: „CUW”), tj. scentralizowaną, wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się świadczeniem usług w zakresie działalności nieoperacyjnej przedsiębiorstw (m.in. obsługa kadrowa, księgowo-finansowa, prawno-podatkowa, informatyczna, kontroling i rewizja wewnętrzna, usługi logistyczne, bhp, inwestycyjno-budowlane). W ramach obsługi możliwe jest także wykonywanie przez CUW funkcji związanych z poszukiwaniem kontrahentów oraz wsparcie w zakresie zawierania umów i/lub ustalania warunków transakcji, obsługą umów i/lub ustalonych warunków transakcji.

Obecnie część funkcji przypisanych do Pionu Centrali jest wykonywana przez pracowników Spółki. Jednak ze względu na planowany rozwój działalności Spółki jako CUW przed dokonaniem podziału planowane jest dodatkowo przejęcie części pracowników od innej spółki z Grupy. Pracownicy, którzy mieliby zostać zatrudnieni przez Wnioskodawcę obecnie uczestniczą w wykonywaniu funkcji zbliżonych do zakresu działalności, jaki będzie przypisany do CUW. Przejęcie tych pracowników może nastąpić np. w formie przejścia zakładu pracy (w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) do innego pracodawcy (w tym przypadku Wnioskodawcy). Działalność Pionu Centrali będzie kontynuowana przez Spółkę po dniu podziału Wnioskodawcy. Na dzień wydzielenia, nabywcami usług Pionu Centrali będą przede wszystkim spółki z Grupy. Docelowo możliwe, że lista nabywców usług Spółki zostanie rozszerzona także o zagraniczne spółki.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Pionu Centrali. Natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu Centrali (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • nabycia nieruchomości Centrali oraz rozbudowy i remontów Centrali,
 • koszty zużycia energii, ogrzewania Centrali,
 • koszty wyposażenia i artykułów biurowych,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku Centrali,
 • koszty ubezpieczeń,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty doradztwa, konsultingowe i badania sprawozdań finansowych, tłumaczeń.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Centrali zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Planowane jest utworzenie dwóch działów: Działu Administracji, Działu Organizacji. Nie jest wykluczone utworzenie innej liczby działów bądź zastosowanie innych nazw, co do zasady, będą one jednak pełnić opisane poniżej funkcje. Ponadto, Pion Centrali podlegać będzie osobnemu kierownictwu.

Do zadań Działu Administracji należeć będzie świadczenie usług administracji, usług informatycznych, obsługi kadrowej, ubezpieczeń i obsługi likwidacji szkód, usługi hotline dla klientów sklepów spółki operacyjnej, usług księgowo-finansowych, controllingu i rewizji, usług doradztwa podatkowego i prawnego, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Ponadto Dział administracji świadczyć będzie także usługi związane z wyborem kontrahentów (np. dostawców towarów i usług), negocjacjami cenowymi, wsparciem w zakresie zawierania umów i/lub ustalaniem warunków transakcji, obsługą umów i/lub ustalonych warunków transakcji.

Dział Organizacji będzie wspomagać działalność operacyjną Grupy w Polsce. Do zadań Działu Organizacji należeć będzie wyszukiwanie firm transportowych i koordynacja procesów logistycznych na rzecz spółki operacyjnej Grupy, organizacja przygotowania procesu budowlanego (w zakresie przygotowywania wzorców umów budowlanych, organizacji przetargów na wykonanie prac budowlanych i remontowych oraz zbieranie ofert, wsparcie w zakresie wyboru firm budowlanych oraz specjalistycznych usług technicznych, wsparcie ze strony nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym centrów dystrybucji). Ponadto, dział Organizacji będzie organizował zakup i serwis wyposażenia oraz środków trwałych dla spółek z Grupy oraz zarządza flotą pojazdów spółek z Grupy.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Centrali przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na aktywa Centrali składać się będą m.in.:

 1. środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do Pionu Centrali, a także przypisane do Pionu Centrali środki pieniężne w kasie Spółki,
 2. nieruchomość biurowa, w której, co do zasady, pracownicy Centrali będą wykonywać swoje obowiązki,
 3. projekty budowlane,
 4. samochody używane przez pracowników Pionu Centrali,
 5. wyposażenie biurowe i techniczne, w tym meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu Centrali,
 6. licencje na programy komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Centrali.

Do pasywów Pionu Centrali należeć będą zobowiązania wynikające z realizacji zadań Działu Administracji oraz Działu Organizacji, zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania związane z utrzymaniem nieruchomości biurowej, wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej.

Ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Centrali.

Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Centrali przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Centrali i Pionu Ekspansji.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Piony Spółki, tj. Ekspansji oraz Centrali będą wyodrębnione w regulaminie organizacyjnym Spółki oraz będą posiadać odrębne rachunki bankowe i odrębne plany finansowania wydatków. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych sporządzane będą odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Pionów.

3. Rozwój działalności.

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Ekspansji i przenieść go do przedsiębiorstwa jednego z udziałowców (dalej: „Spółka przejmująca”), będącego spółką kapitałową, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). Transferem objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które są przypisane do działalności Pionu Ekspansji. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Ekspansji może być także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion Ekspansji oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

W spółce Wnioskodawcy po dniu podziału pozostanie natomiast Pion Centrali, stanowiący odrębny od Pionu Ekspansji pion działalności Spółki. Spółka przejmująca, do której na skutek podziału przeniesiony zostanie Pion Ekspansji, rozpocznie działalność w zakresie nabywania nieruchomości, realizacji procesu budowlanego, a także utrzymania nieruchomości, na bazie posiadanych i rozwijanych składników majątku oraz kadry pracowniczej oraz na podstawie umów zawartych z klientami Pionu Ekspansji.

Natomiast od dnia podziału przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Pion Centrali świadczący usługi na rzecz pozostałych spółek z Grupy jako CUW, wynikające z zadań poszczególnych działów, opisane powyżej.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Grupy w Polsce będzie obniżenie kosztów działań pomocniczych względem działalności podstawowej (tj. prowadzenia sprzedaży detalicznej). W szczególności, za wykonywaniem ich przez jeden wyspecjalizowany podmiot w ramach Grupy, do której należy Wnioskodawca, przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych – outsourcing procesów). Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Pionu Centrali, w tym realizować nowe funkcje w zoptymalizowany sposób.

4. Scenariusz alternatywny.

Wnioskodawca rozważa również skutki podatkowe alternatywnego scenariusza rozwoju działalności w postaci przeniesienia do Spółki przejmującej Pionu Ekspansji, przy czym w tym scenariuszu alternatywnym mogą zostać pominięte niektóre z opisanych wyżej elementów lub niespełnione opisane wyżej warunki, które pozwalają na uznanie Pionu Ekspansji (podlegającego wydzieleniu do Spółki przejmującej) lub Pionu Centrali (pozostającego w Spółce) za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

W związku z powyższym w scenariuszu alternatywnym doszłoby do sytuacji, że zarówno Pion Ekspansji jak i Pion Centrali lub tylko jeden z nich, nie stanowiłyby zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

Dodatkowo w piśmie z 20 stycznia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

Ad. 1. Wyodrębnienie na płaszczyźnie organizacyjnej.

Opisane we wniosku Piony Spółki, tj. Pion Ekspansji i Pion Centrali będą wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, zgodnie z opisem cech i elementów zaprezentowanym w opisie zdarzenia przyszłego.

O wyodrębnieniu na płaszczyźnie organizacyjnej obu Pionów stanowić będzie w pierwszej kolejności przypisanie do nich w sposób zorganizowany i zaplanowany (oparty o założone kryteria) poszczególnych materialnych i niematerialnych składników majątku Wnioskodawcy, przypisanie do nich odrębnych zadań gospodarczych (działalności operacyjnej), jak również prowadzenie ewidencji księgowej dla celów zarządczych i controllingowych w sposób umożliwiający w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem i działalnością w zakresie Pionu Ekspansji i Pionu Centrali. Oba Piony będą zatem wyodrębnione organizacyjnie w sposób faktyczny, tj. będą posiadać faktycznie wyodrębnioną pozycję w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Ponadto stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Piony zadań, ich wyodrębnienie organizacyjne będzie również dokonane w sensie formalnym i oparte będzie o regulamin organizacyjny, określający podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. Ponadto pracownicy przypisani do Pionu Ekspansji podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu Centrali.

Zarówno Pion Ekspansji, jak i Pion Centrali, będą posiadać cechę zorganizowanego w sposób formalny i faktyczny zespołu składników materialnych i niematerialnych, ze względu na założone funkcje gospodarcze, co stanowić będzie o ich wyodrębnieniu na płaszczyźnie organizacyjnej.

Ad. 2. Wyodrębnienie na płaszczyźnie funkcjonalnej oraz zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych.

Opisane we wniosku Piony Spółki, tj. Pion Ekspansji i Pion Centrali będą wyodrębnione również na płaszczyźnie funkcjonalnej zgodnie z opisem cech i elementów zaprezentowanym w opisie zdarzenia przyszłego.

Oba Piony realizować będą odrębne funkcje gospodarcze oraz będą prowadziły zdefiniowaną dla nich działalność w taki sposób, że stanowić będą potencjalnie (do czasu podziału, a po dokonaniu podziału faktycznie) niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące przypisane im zadania gospodarcze w oparciu o odrębne, pozostające w funkcjonalnym związku zespoły składników majątku materialnych i niematerialnych.

W konsekwencji powyższego wyodrębnienia obu Pionów, od dnia wydzielenia Spółka przejmująca będzie mogła, w oparciu o przypisany jej w ramach procedury podziału Spółki zespół składników majątku Pionu Ekspansji, kontynuować działalność tego Pionu. Jednocześnie Wnioskodawca, w oparciu o zespół składników majątkowych i niemajątkowych Pionu Centrali, będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą Centrum Usług Wspólnych.

Pion Ekspansji jak i Pion Centrali będą posiadać cechę zorganizowanego w sposób formalny i faktyczny zespołu składników materialnych i niematerialnych, ze względu na założone funkcje gospodarcze. Sposób wyodrębnienia obu Pionów dokonany zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego oraz ich przeznaczenie i przypisanie do Spółki oraz Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie pozwoli traktować je jako potencjalnie niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ad. 3, 4 i 5 – Prawo do nieruchomości oraz przeniesienie tytułu prawnego do nieruchomości.

Działalność prowadzona przez wyodrębniony w ramach Spółki Pion Ekspansji oraz Pion Centrali wymaga korzystania z lokali biurowych, w których świadczyć pracę będą przypisani do tych Pionów pracownicy. Nieruchomość, w której wykonywana jest działalność obu Pionów wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę na podstawie tytułu własności i odpłatnej umowy o korzystanie z nieruchomości (stosunek cywilnoprawny).

Wśród składników majątkowych przypisanych do Pionu Ekspansji, który zostanie wydzielony do Spółki przejmującej, będzie znajdować się również, wynikające z umowy, prawo do korzystania z części nieruchomości, w której ta część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie usytuowana. Umowa, na mocy której Pion Ekspansji będzie korzystał z pomieszczeń biurowych, w zakresie stanowiącym tytuł prawny do tej części nieruchomości, będzie przedmiotem sukcesji prawnej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie Pionu Ekspansji do Spółki przejmującej.

W konsekwencji Pion Ekspansji będzie mieć zapewniony tytuł prawny – nieprzerwane prawo korzystania z pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników – na podstawie stosunku prawnego, zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu. Dodatkowo Pion Ekspansji będzie posiadał tytuł prawny do pozostałych nieruchomości (innych niż biurowe) wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego jako aktywa związane z działalnością Pionu Ekspansji, które będą przedmiotem sukcesji prawnej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie Pionu Ekspansji do Spółki przejmującej.

Ad. 6, 7 i 8 – Przeniesienie wszystkich składników Pionu Ekspansji, w tym przypisanych pracowników.

Przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Pionu Ekspansji zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego transferem do Spółki Przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Pionu Ekspansji, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Pionu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we wniosku i stanowiące o wyodrębnieniu Pionu Ekspansji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Ekspansji będzie także przeniesienie pomiędzy Spółką a Spółką przejmującą pracowników przyporządkowanych do Pionu Ekspansji, w sposób przewidziany przez przepisy prawa pracy, np. zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca podkreśla, że jedynie w ramach scenariusza alternatywnego opisanego w pkt 4 wniosku (Scenariusz alternatywny) mogą zostać pominięte niektóre z elementów lub niespełnione warunki do uznania Pionu Ekspansji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Sytuacja taka nie będzie natomiast miała miejsca w przypadku scenariusza standardowego opisanego w pkt 3 wniosku (Rozwój działalności), w którym przedmiotem transakcji podziału będą wszystkie składniki przyporządkowane do Pionu Ekspansji.

Ad. 9. – Sposób nabycia poszczególnych składników majątku.

Składniki majątku Spółki przyporządkowane do Pionu Ekspansji, które w ramach rozważanej transakcji podziału przez wydzielenie podlegać będą wydzieleniu do Spółki przejmującej (takie jak środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inne składniki materialne i niematerialne, w tym środki pieniężne lub należności), zostały (lub zostaną do dnia wydzielenia) przez Spółkę nabyte odpłatnie bądź zostały (lub zostaną do dnia wydzielenia) wytworzone przez Spółkę we własnym zakresie. Składniki majątkowe przypisane do Pionu Ekspansji nie zostały (lub nie zostaną do dnia wydzielenia) nabyte przez Spółkę tytułem otrzymania wkładu niepieniężnego lub w wyniku sukcesji od innego podmiotu np. połączenie, przekształcenie itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Ekspansji będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Centrali będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 3. Czy ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątkowych wydzielonych do Spółki przejmującej w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 4. Czy w przypadku realizacji scenariusza alternatywnego, tj. w przypadku gdy majątek wydzielany ze Spółki do Spółki przejmującej na skutek podziału (Pion Ekspansji) i/lub majątek pozostający w Spółce w wyniku Podziału (Pion Centrali) nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód Spółki należy ustalić jako różnicę pomiędzy wartością wynikającą z art. 12 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. jako wartość rynkową składników majątkowych przenoszonych na Spółkę przejmującą (rozumianą jako wartość aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszona o przenoszone długi związane z działalnością gospodarczą) a wartością wynikającą z art. 15 ust. 1ł tej ustawy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 1, 2 i 3. Jednocześnie nadmienia się, że w zakresie pytania nr 4 w dniu 30 stycznia 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/423-526/14-5/EK.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2.

Spółka stoi na stanowisku, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Pion Ekspansji i Pion Centrali będą, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych i niemajątkowych będący przedmiotem określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych czynności prawnej posiada następujące cechy:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika (wyodrębnienie organizacyjne);
 3. został finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika (wyodrębnienie finansowe);
 4. przedmiotowy zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa mogących podlegać np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej (Spółki przejmującej) w trybie podziału przez wydzielenie Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego sprawy wskazuje, że wszystkie składniki majątku Wnioskodawcy (materialne i niematerialne), przypisane Pionowi Ekspansji oraz Pionowi Centrali, a także zobowiązania tych Pionów, pozostają w ścisłym funkcjonalnym związku, służąc prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu usług wchodzących w zakres odrębnych funkcji tych Pionów.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym Pionu Ekspansji świadczyć będą zarówno odrębne realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Pionu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej aktywa (w tym środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa Spółki przypisane wyłącznie do działalności Pionu Ekspansji; nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowane w postaci sklepów i centrów dystrybucji, a także nieruchomości, na których trwać będzie proces budowlany oraz nieruchomości gruntowe; projekty budowlane; samochody używane przez pracowników Pionu Ekspansji; wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe) służące do działalności Pionu Ekspansji; licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Ekspansji), pasywa (w tym zobowiązania wynikające z realizowanych przez Pion Ekspansji zadań inwestycyjnych oraz w zakresie zarządu i utrzymania nieruchomości, w tym kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń; zobowiązania wynikające z umów na najem i obsługę nieruchomości, tym włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony) oraz m.in. umowy związane z realizowanymi funkcjami (prowadzeniem procesów budowlanych najmem i utrzymywaniem nieruchomości).

Pion Ekspansji będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce przed dniem podziału, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu.

Natomiast, w przypadku Pionu Centrali o wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym tego Pionu świadczyć będą składniki materialne i niematerialne, w tym m.in. aktywa (w szczególności: środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych Pionu Centrali, a także przypisane do Pionu Centrali środki pieniężne w kasie przedsiębiorstwa Spółki; nieruchomość biurowa, w której, co do zasady, pracownicy Pionu Centrali będą wykonywać swoje obowiązki; samochody używane przez pracowników Centrali; wyposażenie biurowe i techniczne, w tym meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu Centrali; licencje na programy komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Centrali) oraz pasywa (w tym zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania związane z utrzymaniem nieruchomości biurowej oraz infrastruktury informatycznej) przedsiębiorstwa Spółki, związane wyłącznie z opisaną powyżej działalnością.

Dodatkowo, Pion Centrali będzie prowadzić swoją działalność przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w Spółce, posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w realizacji poszczególnych zadań z zakresu świadczonych usług.

Tym samym, na tle opisanego zdarzenia przyszłego, nie powinno także budzić wątpliwości wyodrębnienie organizacyjne Pionów. W ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Pion Ekspansji i Centrali realizować będą swoje (odrębnie przypisane) funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania przypisane do poszczególnych Pionów, przy wykonywaniu odrębnej kadry pracowników wyspecjalizowanych realizacji zadań z zakresu działalności Pionów.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Piony zadań, oparte one będą o odrębne regulaminy organizacyjne określające podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

W zakresie kryterium wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 18 marca 2008 r. sygn. IBPB3/423-100/08/MS stwierdzając, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Niemniej, w świetle informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Ekspansji i Centrali, funkcjonujących jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Koszty i przychody związane z działalnością poszczególnych Pionów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Pionu Ekspansji i Centrali. Za wyodrębnieniem finansowym Pionów przemawiać będzie także korzystanie z odrębnych rachunków bankowych i przyporządkowanej tym Pionom gotówki w kasie Wnioskodawcy.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, opisywane powyżej Pion Ekspansji i Pion Centrali będą spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są takie wyodrębnione zespoły składników majątkowych oraz zobowiązań, które wykonują określone funkcje na rzecz podatnika w ramach którego istnieją, jeżeli w oparciu o taki zespół składników majątkowych i zobowiązań możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, np. jak w niniejszej sprawie polegającej na świadczeniu odpłatnych usług przez daną część przedsiębiorstwa o jej wydzieleniu (np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r. sygn. IPPB5/423-621/10-3/MB, z 25 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-553/10-4/DG, z 18 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-550/10-4/DG oraz w wiele innych).

W ramach zespołu składników materialnych i niematerialnych podlegających wydzieleniu do Spółki przejmującej przeniesione lub udostępnione zostaną także dokumenty (w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością Pionu Ekspansji; zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące tego zespołu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe (w tym także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związane ze świadczeniem usług), zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Pion Ekspansji, podlegający wydzieleniu do Spółki przejmującej, stanowić będzie odrębne przedsiębiorstwo. Taki sam charakter będzie posiadać zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący Centralę, mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia. W konsekwencji, w wyniku podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie ze Spółki Pionu Ekspansji i pozostawienie w niej Centrali, powstaną dwa odrębne przedsiębiorstwa zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując, pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Pion Ekspansji, zachodzą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym. Analogiczne powiązania zachodzą również pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Pion Centrali (który ma pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia). Powyższe powiązania istniejące w ramach poszczególnych Pionów służyć będą wykonywaniu określonych zadań gospodarczych, tj. świadczeniu wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego usług. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Pion Ekspansji, jak i Pion Centrali w oparciu o przyporządkowane im składniki materialne i niematerialne, mogłyby zatem funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwa realizujące przypisane im zadania (funkcje).

W szczególności, podjęcie działalności przez Pion Ekspansji w ramach Spółki przejmującej powinno być możliwe zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i operacyjnym, począwszy od dnia dokonania podziału.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, zespoły składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związane ze świadczeniem usług przez wyodrębniony Pion Ekspansji mający podlegać wydzieleniu do Spółki przejmującej w drodze podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion Centrali, będą stanowić (każdy z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do ustalenia wartości przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stosować odpowiednio art. 14 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy.

Zatem, co do zasady, jeśli wydzielane składniki majątkowe lub składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka dzielona zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w oparciu o wartość rynkową wydzielanych składników majątkowych. Natomiast, jeśli wydzielane składniki majątkowe oraz składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas z perspektywy spółki dzielonej, nie uzyskuje ona przychodu, a transakcja wydzielenia pozostaje dla tej spółki neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, mający podlegać wydzieleniu ze spółki Wnioskodawcy do Spółki przejmującej, zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności przez Pionu Ekspansji, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion Centrali, stanowić będą (każdy z nich) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, w przypadku wydzielenia Pionu Ekspansji do Spółki przejmującej, będącej spółką kapitałową, w trybie podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie na podstawie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, wobec niewypełnienia hipotezy przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wystąpi przychód dla Spółki, o którym mowa w przedmiotowym przepisie.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 października 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-785/11/MO wskazał, iż: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (...). A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem” (tak też: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 października 2011 r. sygn. IPTPB3/423-169/11-2/MF, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 października 2011 r. sygn. ILPB3/423-314/11-2/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-348/11-4/DG).

W konsekwencji Wnioskodawca (jako spółka podlegająca podziałowi) w ramach podziału przez wydzielenie nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe wynika z faktu, że majątek wydzielany na skutek tego podziału, tj. Pion Ekspansji oraz majątek pozostający w Spółce, tj. Pion Centrali stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie odnosząc się do powołanych we wniosku pism urzędowych, tut. Organ nadmienia, że rozstrzygnięcia te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.