ILPB3/423-371/11-5/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2011 r. (data wpływu 09 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 02 listopada 2011 r. (data wpływu 03 listopada 2011 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

A” Sp. z o.o. (zwana dalej: „Wnioskodawcą”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uboju kurcząt oraz rozbioru i konfekcjonowania elementów drobiowych. Działalność produkcyjna Wnioskodawcy wspomagana jest przez następujące, wydzielone organizacyjnie w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy działy: Dział Księgowo - Kadrowy (9 zatrudnionych), Dział Sprzedaży (4 zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 współpracownik) i Dział Logistyki (3 zatrudnionych), tworzące łącznie departament wsparcia (dalej zwany: „Departamentem Wsparcia”).

Ponadto, Wnioskodawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do oznaczenia słowno - graficznego „A”. Oznaczenie to nosi wszelkie znamiona utworu, tak jak zdefiniowano je w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 j. t. z późn. zm.) i jest przejawem działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalonym w postaci graficznej (dalej: „B”).

B” nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „WNIP”), pomimo iż są składnikiem prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej, m. in. do oznaczania produktów produkowanych przez Wnioskodawcę. Obecnie planowana jest zmiana modelu działalności Wnioskodawcy poprzez wniesienie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej: „Spółką Usługową”) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z „B”, a dokładniej w postaci: majątku (sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, mebli biurowych, wyposażenia biurowego), praw i obowiązków z umów licencyjnych na oprogramowanie m. in. księgowo - kadrowe, „B”, praw i obowiązków z umów z dostawcami m. in. usług telekomunikacyjnych, usług serwisowych (w tym informatycznych). Wraz z wyżej wymienionymi składnikami majątkowymi i niemajątkowymi przejdą do Spółki Usługowej w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 j. t.) pracownicy zatrudnieni w Departamencie Wsparcia.

Zmiana ta umożliwi Wnioskodawcy skoncentrowanie całości jego zasobów na podstawowej działalności, jaką jest działalność produkcyjna, gdyż problematyką związaną z działalnością wspierającą działalność produkcyjną będzie zajmować się Spółka Usługowa jako usługodawca świadczący na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie stosownej umowy, która zostanie zawarta w dniu wniesienia przez Wnioskodawcę aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Usługowej.

Ponadto, w piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

 1. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca z faktu otrzymania interpretacji, że opisany we wniosku „Departament Wsparcia” będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa chciałby wywieść prawidłowość swojego postępowania w zakresie rozliczenia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co wynika z tego że na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutki wniesienia aportu są diametralnie różne w zależności od tego czy przedmiot aportu stanowi, czy też nie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 2. W skład „Departamentu Wsparcia” nie wchodzą inne składniki majątkowe oprócz tych, które zostały opisane we wniosku.
 3. Zespół składników majątkowych przypisanych do „Departamentu Wsparcia” obejmuje wszystkie zobowiązania związane z działalnością tej części przedsiębiorstwa.
 4. Wydzielone składniki majątkowe wymagają możliwości korzystania z pomieszczeń biurowych.
 5. Wśród składników przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma prawa własności lub innego tytułu prawnego do nieruchomości (lokalu). Po otrzymaniu aportu Spółka Usługowa podpisze z Wnioskodawcą umowę najmu w celu zapewnienia sobie pomieszczeń biurowych niezbędnych dla prowadzenia działalności.
 6. Wraz z przeniesieniem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie dojdzie do przeniesienia tytułów prawnych do pomieszczeń czy nieruchomości. Spółka Usługowa zawrze umowę najmu powierzchni biurowej z Wnioskodawcą po wniesieniu do niej aportu.
 7. Przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań, udział pozostałych struktur Wnioskodawcy nie będzie wymagany.
 8. Spółka Usługowa jako odrębny podmiot prawa (osoba prawna) będzie w pełni autonomiczna w podejmowaniu decyzji.
 9. W odpowiedzi na pytanie: Czy przedstawiony we wniosku zespół składników majątkowych został wyodrębniony:
  • na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowi on wyodrębnioną organizacyjnie część (zespół składników jest wyodrębnioną w sposób faktyczny działalnością operacyjną, do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe); organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania,
  • na płaszczyźnie finansowej, tj. na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego,
  • na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowi on potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze
  Wnioskodawca wskazał, iż przedstawiony we wniosku zespół składników został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.
 10. Przedmiotem aportu do Spółki Usługowej będą wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, stanowiące majątek „Departamentu Wsparcia”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia, w skład którego wchodzą „B”, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki Usługowej Wnioskodawca uzyska przychód, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy...

Ostateczna treść pytania wynika z pisma uzupełniającego z dnia 02 listopada 2011 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, aport do Spółki Usługowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie oznaczać uzyskania przez Niego przychodu, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi bowiem, iż przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Ponieważ przedmiotem aportu Wnioskodawcy do Spółki Usługowej będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa (co szczegółowo uzasadniono we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej), czynność ta nie będzie objęta hipotezą art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Wnioskodawca nie uzyska przychodu, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) to „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Definicja ta bazuje na pojęciu „przedsiębiorstwo”, które z kolei zdefiniowane jest w art. 551 Kodeksu cywilnego jako: „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z porównania wyżej przedstawionych definicji przedsiębiorstwa i ZCP jasno wynika, że istotną różnicą pomiędzy przedsiębiorstwem a ZCP jest uznanie przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych za składnik ZCP również zobowiązań. Tak więc, aby można było mówić o ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: a) istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w istniejącym przedsiębiorstwie (tutaj: Departament Wsparcia już teraz wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy podzielony na działy tematyczne); b) zespół ten przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych; c) zespół ten może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP występuje w strukturze organizacyjnej podatnika, czyli stanowi ona wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Z kolei, „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)” (tak: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 marca 2010 r. nr IPPP3/443-1200/09-4/KG).

Jak da się zauważyć, podstawowym kryterium ZCP jest samodzielność, tj. zdolność do realizacji obecnie wykonywanych funkcji również po odseparowaniu ZCP od przedsiębiorstwa.

Departament Wsparcia będzie mógł samodzielnie realizować swoje unikalne funkcje (tj. świadczyć usługi księgowo - kadrowe, logistyczne i sprzedażowe oraz udzielać licencji na korzystanie z „B”) również po jego wniesieniu tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Usługowej, a to dlatego, że już teraz Departament Wsparcia jest wyodrębniony zarówno organizacyjnie, funkcjonalnie (odrębne pomieszczenia biurowe, trwale przypisane składniki majątkowe, odrębna załoga pracownicza, własne i unikalne zadania i funkcje), jak i finansowo (własny budżet na zadania inwestycyjne, wydzielone księgowo poprzez księgowanie na odrębnych kontach koszty i budżet). Również po wniesieniu aportem do Spółki Usługowej Departament Wsparcia będzie dalej realizował swoje zadania.

Ze względu na powyższe, przedmiot wkładu niepieniężnego w postaci Departamentu Wsparcia wraz z „B” będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), do przychodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, należy w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Źródłem powstania przychodu opisanego w przedmiotowym przepisie, powstającego po stronie udziałowca (podmiotu wnoszącego aport), jest objęcie udziałów (akcji), wkładów w zamian za wkłady niepieniężne (aporty), z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przychodem nazwanym w tym przepisie jest nominalna, a więc deklarowana, ustalona w umowie lub w statucie, wartość udziałów (akcji), wkładów.

Regulując powyższym przepisem skutki podatkowe objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, ustawodawca w przepisie art. 12 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie określił moment powstania przychodu udziałowca z tego tytułu, stanowiąc, że powstaje on w dniu:

 1. zarejestrowania spółki kapitałowej albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych niezbędne jest określenie, czy przedmiotem tych wkładów jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera przepis art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą definicją, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji prawnej, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać powinien następujące warunki:

 • musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.

Zatem nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Dokonanie analizy w niniejszym zakresie, wymaga każdorazowo uwzględnienia profilu działalności danego przedsiębiorcy, warunków rynkowych oraz specyfiki danej branży.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uboju kurcząt oraz rozbioru i konfekcjonowania elementów drobiowych. Działalność produkcyjna Spółki wspomagana jest przez wydzielone organizacyjnie w strukturze wewnętrznej działy: Dział Księgowo - Kadrowy, Dział Sprzedaży i Dział Logistyki, tworzące łącznie Departament Wsparcia.

Spółka jest też właścicielem autorskich praw majątkowych do oznaczenia słowno - graficznego „A”, które nosi wszelkie znamiona utworu, tak jak zdefiniowano je w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest przejawem działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalonym w postaci graficznej.

Obecnie Wnioskodawca zamierza wnieść Departament Wsparcia wraz z „B” w formie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. (Spółki Usługowej) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego będą:

 • majątek w postaci sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, mebli biurowych, wyposażenia biurowego;
 • prawa i obowiązki z umów licencyjnych na oprogramowanie m. in. księgowo - kadrowe,
 • B”,
 • prawa i obowiązki z umów zawartych z dostawcami m. in. usług telekomunikacyjnych, usług serwisowych (w tym informatycznych).

Wnioskodawca wskazał także, iż zespół przypisanych do Departamentu Wsparcia obejmuje wszystkie zobowiązania związane z działalnością tej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wraz z wyżej wymienionymi składnikami majątkowymi do Spółki Usługowej przejdą w trybie art. 231 ustawy Kodeks pracy pracownicy zatrudnieni w Departamencie Wsparcia.

Powyższe umożliwi Wnioskodawcy skoncentrowanie całości jego zasobów na podstawowej działalności, jaką jest działalność produkcyjna, gdyż problematyką związaną z działalnością wspierającą działalność produkcyjną będzie zajmować się Spółka Usługowa jako usługodawca świadczący na rzecz Wnioskodawcy usługi na podstawie stosownej umowy, która zostanie zawarta w dniu wniesienia przez Wnioskodawcę aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Usługowej.

Wnoszona aportem część przedsiębiorstwa (Departament Wsparcia) jest wyodrębniona, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno organizacyjnie, funkcjonalnie (odrębne pomieszczenia biurowe, trwale przypisane składniki majątkowe, odrębna załoga pracownicza, własne i unikalne zadania i funkcje), jak i finansowo (własny budżet na zadania inwestycyjne, wydzielone księgowo poprzez księgowanie na odrębnych kontach koszty i budżet, na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie jej wyniku finansowego). Wymieniony zespół składników (materialnych i niematerialnych) będzie mógł samodzielnie realizować swoje unikalne funkcje (tj. świadczyć usługi księgowo - kadrowe, logistyczne i sprzedażowe oraz udzielać licencji na korzystanie z „B”).

Reasumując, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w okolicznościach przeniesienia wszystkich niezbędnych składników bez przenoszenia prawa własności lub innego tytułu prawnego do nieruchomości (Spółka Usługowa jako najemca podpisze z Wnioskodawcą jako wynajmującym umowę najmu powierzchni zajmowanych przez Departament Wsparcia) można przyznać Departamentowi Wsparcia status zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, wniesienie przez Wnioskodawcę w opisanym zdarzeniu przyszłym wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały (akcje) nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacji, iż przedstawiony we wniosku zespół składników został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto, odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego, stwierdzić należy, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie konkretnego zainteresowanego i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo nadmienia się, iż w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.