ILPB3/423-367/12-4/EK | Interpretacja indywidualna

1. Czy zarówno wydzielana część Spółki i majątek Spółki, który pozostanie po podziale w Spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w wyniku podziału Spółka nie uzyska przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
ILPB3/423-367/12-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. definicja
 2. działalność gospodarcza
 3. majątek
 4. należność
 5. podział
 6. powstanie przychodu
 7. prowadzenie działalności gospodarczej
 8. przychód
 9. składniki majątkowe
 10. wierzytelność
 11. wykonanie (wykonywanie)
 12. zadania
 13. zobowiązanie
 14. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2012 r. (data wpływu 12 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 i nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 03 grudnia 2012 r. (data wpływu 07 grudnia 2012 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie,
 • uwzględnienia przez Spółkę w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym zostanie dokonany podział przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskanych i poniesionych przez wydzieloną część przedsiębiorstwa.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hodowli drobiu oraz produkcji wyrobów z mięsa drobiowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.344.122 zł i dzieli się na 40 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 133.603,50 zł każdy. Udziałowcami Spółki są 4 osoby fizyczne, z których 3 osoby posiadają po 8 udziałów, zaś jedna 16 udziałów.

Wspólnicy Spółki planują założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca), w której obejmą udziały proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce.

Spółka w ramach swojej struktury organizacyjnej jest podzielona na piony zarządzane przez poszczególnych członków Zarządu, zaś przedmiotowa struktura została ustalona uchwałą Zarządu Spółki. Zgodnie z przedmiotową strukturą pracownicy Spółki zostali przyporządkowani do poszczególnych Jej Pionów.

W skład pionu podporządkowanego Prezesowi Zarządu wchodzą m.in. jednostki organizacyjne takie jak: Dział Kontrakcji Piskląt i Surowca Drobiowego oraz Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego. W skład ostatniego ze wskazanych pionów wchodzą: własne fermy brojlera kurzego zlokalizowane w (...), (...) (której część jest położona w miejscowości (...)), (...); własne fermy indyka w (...), (...), (...); dzierżawiona od X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: X) ferma reprodukcyjna kur nieśnych w (...), której część znajduje się również w miejscowości (...); własna wylęgarnia gęsi w (...) oraz własna wylęgarnia kur w (...).

Z kolei w gestii jednego z wiceprezesów Zarządu jest Pion ds. transportu oraz służba dozoru mienia. W gestii kolejnego wiceprezesa Zarządu znajdują się trzy piony, tj.: Pion ds. Produkcji, w skład którego wchodzi Wydział Produkcji Drobiarskiej, Wydział Produkcji Wędlin i Konserw oraz Magazyny; Pion ds. Techniczno - Energetycznych, w skład którego wchodzi m. in. Dział Remontów i Inwestycji, Dział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dział Utrzymania Ruchu; Pion ds. Handlu i Marketingu z przyporządkowanymi mu Działem Handlowym, Działem Marketingu oraz Działem Sklepów Firmowych. Ostatniemu działowi zostały podporządkowane poszczególne sklepy firmowe na terenie Polski.

Spółka prowadzi działalność m. in. w zakresie hodowli drobiu oraz produkcji mięsa drobiowego, tj. mięsa kurzego, indyczego, kaczego oraz gęsiego.

W ramach przyszłej transakcji planowany jest podział Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie jej części w postaci Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego oraz przeniesienie go, wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, do Spółki Przejmującej.

W skład wydzielonej części wejdzie również zawarta przez Spółkę z X umowa dzierżawy fermy kur reprodukcyjnych w (...) wraz z jej częścią położoną w (...). Podział zostanie przeprowadzony na podstawie sporządzonego i uzgodnionego przez Zarząd Spółki oraz Zarząd Spółki Przejmującej planu podziału zawierającego obligatoryjne elementy, np. opis składników przenoszonych do Spółki Przejmującej w ramach podziału. W trakcie transakcji nie będą umarzane udziały Spółki ani obniżany Jej kapitał zakładowy z uwagi na posiadane przez Spółkę kapitały rezerwowe, z których zostanie dokonane wydzielenie. Zostanie zaś podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, który będzie pokryty majątkiem Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przydzielone wspólnikom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki. Zgodnie z art. 531 § 1 KSH, zobowiązania Spółki związane z wydzielaną częścią majątku, przejdą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą w dniu wydzielenia. Dzień wydzielania jest zdefiniowany w art. 530 § 2 KSH jako dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Spółka w trakcie roku podatkowego, który w Jej przypadku jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, uiszczała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w formie uproszczonej, tj. na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Dodatkowo, w piśmie z dnia 03 grudnia 2012 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, iż:

 1. W skład wydzielanej części Spółki wejdą następujące kategorie składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w działalności wydzielanej części Spółki:
  • nieruchomości, w tym grunty, budynki i budowle, w tym m. in. kurniki, silosy, budynki odchowalni, budynki administracyjno - socjalne, garaże, budynki hydroforni, magazyny słomy, wylęgarnie, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki przepływowe z przepompowniami, studnie głębinowe, sieci wodociągowe, sieci elektryczne, sieci gazowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenia;
  • urządzenia techniczne, maszyny, w tym m.in.: agregaty prądotwórcze, systemy centralnego mycia, myjki, agregaty sprężarkowe, sieć gazowa, instalacja olejowa, sieć ogrzewania gazowego, aparaty klujnikowe, aparaty lęgowe, gniazda automatyczne, systemy żywienia i pojenia, linie do zadawania pasz, systemy pojenia, linie sterowania mikroklimatem, zbiorniki hydroforowe, systemy wentylacji, systemy schładzania, instalacja klimatyzacyjna, system podczyszczania wód deszczowych, waga samochodowa, lodówki, koparka, kosiarka;
  • środki transportu, w tym: przyczepy, wózki paletowe, wózki do jaj, wózki klujnikowe z koszem, samochody dostawcze, ciągniki rolnicze;
  • inwentarz żywy, w tym indyczki, indory, brojler kurzy, drób reprodukcyjny;
  • inne wyposażenie, takie jak np. stoły, szafy, pralki, komputery, drukarki, kasy fiskalne;
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych;
  • prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z leasingu środków transportu;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami piskląt reprodukcyjnych;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów na dostawę jaj wylęgowych;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z hodowcami drobiu;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami paszy;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów na utylizację,
  • prawa i obowiązki wynikające z innych umów z kontrahentami Spółki;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów kredytowych i przelewu wierzytelności;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami i współpracownikami;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia;
  • prawa i obowiązki wynikające z dwóch umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu dotacji;
  • licencje na programy komputerowe;
  • inne zobowiązania i należności.
  W skład majątku pozostającego w Spółce po Jej podziale wejdą następujące kategorie składników materialnych i niematerialnych:
  • nieruchomości, w tym grunty, budynki i budowle, takie jak np. hala produkcyjna, sklep, hydrofornia, myjnia samochodów, budynek administracyjno - socjalny, portiernie, magistrala ciepłownicza, sieć wodno - kanalizacyjna, inwestycje w obce środki trwałe, zbiorniki wody gorącej, parking;
  • urządzenia techniczne i maszyny, w tym m.in.: sterylizatory natryskowe, linia do puszek, urządzenia ważąco - etykietujące, maszyny rolowe, urządzenie do pakowania kartonów, maszyna do bandowania kartonów, myjki, urządzenie do ostrzenia noży, pompa do krwi, pompa pierza, sprężarka powietrza, sprężarki w maszynowni chłodniczej, tunel zamrażający, tunel schładzania powietrznego, agregaty chłodnicze, klimatyzatory, stacja skraplaczy, tunel chłodzenia indyka, komory chłodnicze, amoniakalny agregat sprężarkowy, zamrażarki, lodówki, lady chłodnicze, ciągi chłodnicze, wytwornica lodu, komora wędzarnicza, mieszałka próżniowa, kuter do gotowania, kuter próżniowy, nastrzykiwarka, kostkownica, nadziewarki, masownice, maszyna multivac, komory S, komory wędzarnicze S, automat K, mieszalniki, detektory metalu, obcinarka batonów wędlin, maszyna do odkręcania i odwieszania, dzielarki batonów, pompa farszu, linia odkręcająco - odwieszająca, urządzenie do ściągania osłonek celulozowych, maszyny pakujące, oparzalnik, skubarka, linia do uboju drobiu, pakowaczki, urządzenie do obróbki indyków, linia dzielenia kurczaków, odkastniarka, system rozładunku kontenerowego, kontenery do kurczaków, system sortowania wagowego, system pakowania, ładowarki, zbiorniki naziemne, system transportu pojemników, automat ważąco - etykietujący, układ pomiaru ścieków;
  • inne wyposażenie w tym m. in.: komputery, drukarki, kasy fiskalne, serwery, drukarka etykiet, system dozoru wizyjnego, klimatyzatory, wagi, kasy fiskalne, zbiorniki do farszu, liczarka banknotów, szafy, szafki, regały, krajalnice, szlifierka, biurka;
  • środki transportu, w tym ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, wózki widłowe, samochody dostawcze, wózki paletowe;
  • licencja na oprogramowanie;
  • znak towarowy;
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z leasingu środków transportu;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami drobiu rzeźnego;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z innymi kontrahentami Spółki;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów kredytowych i przelewu wierzytelności;
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami i współpracownikami;
  • prawa i obowiązki wynikające z dwóch umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu dotacji;
  • inne zobowiązania i należności.
 2. Zespół składników majątkowych składający się na Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego oraz majątek pozostający w Spółce po podziale będą obejmować wszystkie zobowiązania Wnioskodawcy przyporządkowane poszczególnym przedmiotom działalności Spółki. Zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązania związane z wydzielaną częścią Spółki zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, zaś wszelkie inne zobowiązania pozostaną w Spółce.
 3. Wydzielana część Spółki prowadzi w Jej ramach hodowlę drobiu, w tym również wylęgu drobiu. Po wydzieleniu Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego do Spółki Przejmującej, Pion ten nadal będzie prowadził swoją działalność w dotychczasowym zakresie, sprzedając swoje produkty, tj. drób, dla podmiotów zewnętrznych.
 4. Spółka we wniosku wskazała, iż wydzielana Jej część prowadzi aktualnie działalność gospodarczą w zakresie hodowli drobiu, osiągając określone przychody i ponosząc określone koszty. Część obrotu generowanego przez wydzielaną część powstaje w wyniku transakcji z niepowiązanymi podmiotami zewnętrznymi, co wprost wskazuje na możliwość prowadzenia działalności w sposób samodzielny. Ponadto w jego skład wchodzą pracownicy zajmujący się prowadzeniem bieżącej działalności. Należy więc stwierdzić, iż wydzielana część Spółki ma możliwość uzyskiwania przychodów z dotychczasowych źródeł, zaś wysokość tego przychodu po podziale nie jest wyłącznie zależna od decyzji podejmowanych przez Spółkę. Jednocześnie należy wskazać, iż majątek pozostały w Spółce po wydzieleniu jest związany z pozostałą działalnością Spółki, taką jak np. produkcja mięsa i wędlin, sprzedaż produktów mięsnych. Do prowadzenia działalności przez część Spółki, która pozostanie w Niej po wydzieleniu zostali również przyporządkowani poszczególni pracownicy Spółki. Kwestia możliwości uznania majątku wydzielanego ze Spółki do Spółki Przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest przedmiotem wniosku z dnia 10 września 2012 r., zaś kwestia uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest uzależniona m. in. od stwierdzenia czy dany zespół składników ma możliwość samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. W ocenie Spółki, w kontekście tak wskazanego stanu faktycznego należy uznać, iż zarówno majątek wydzielany ze Spółki, jak i pozostający w Spółce po wydzieleniu będą wystarczające do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych.Kwestia możliwości uznania majątku wydzielanego ze Spółki do Spółki Przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest przedmiotem wniosku z dnia 10 września 2012 r., zaś kwestia uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest uzależniona m. in. od stwierdzenia czy dany zespół składników ma możliwość samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. W ocenie Spółki, w kontekście tak wskazanego stanu faktycznego należy uznać, iż zarówno majątek wydzielany ze Spółki, jak i pozostający w Spółce po wydzieleniu będą wystarczające do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych.Kwestia możliwości uznania majątku wydzielanego ze Spółki do Spółki Przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest przedmiotem wniosku z dnia 10 września 2012 r., zaś kwestia uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest uzależniona m. in. od stwierdzenia czy dany zespół składników ma możliwość samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. W ocenie Spółki, w kontekście tak wskazanego stanu faktycznego należy uznać, iż zarówno majątek wydzielany ze Spółki, jak i pozostający w Spółce po wydzieleniu będą wystarczające do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych.
 5. Okoliczność wydzielenia ze Spółki Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego będzie skutkować zakończeniem działalności Spółki jedynie w przedmiotowym zakresie. Jednak Spółka w dalszym ciągu będzie samodzielnie prowadzić działalność w pozostałym zakresie, tj. produkcji mięsa drobiowego oraz jego przetworów i prowadzenia sprzedaży detalicznej za pośrednictwem posiadanych sklepów firmowych.
  1. Spółka w treści wniosku z dnia 10 września 2012 r. wskazała, iż działalność prowadzona przez Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego została już wydzielona w ramach struktury organizacyjnej Spółki przyjętej uchwałą Zarządu. Pion ten prowadzi działalność na terenie odrębnych nieruchomości, które są przeznaczone do realizowania jego celów. Przy sporządzaniu planu podziału Spółki zostały wymienione określone składniki majątkowe i niemajątkowe wchodzące w skład wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki, a więc przedmiotowego Pionu, co pozwala w sposób jednoznaczny określić majątek przenoszony do Spółki Przejmującej. Dodatkowo do prowadzenia działalności w ramach wyodrębnianej części są przyporządkowani pracownicy Spółki, którzy w wyniku podziału staną się pracownikami Spółki Przejmującej.Powyższe pozwala jednocześnie na stwierdzenie, iż pozostała część majątku Spółki również posiada cechę wydzielenia w ramach działalności Spółki. Pozostała po zakończeniu Jej podziału część majątku będzie mogła dalej prowadzić działalność w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego czy też sprzedaży produktów w sklepach firmowych, gdyż zakład produkcyjny i sklepy prowadzące działalność w tym zakresie wraz z zatrudnionymi w nich pracownikami pozostaną nadal Jej własnością.Kwestia możliwości uznania majątku wydzielanego ze Spółki do Spółki Przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest przedmiotem wniosku z dnia 10 września 2012 r., zaś kwestia uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest uzależniona m. in. od stwierdzenia czy dany zespół składników jest wyodrębniony organizacyjnie. W ocenie Spółki, w kontekście tak wskazanego stanu faktycznego należy uznać, iż zarówno majątek wydzielany ze Spółki, jak i pozostający w Spółce spełnia cechy wydzielenia organizacyjnego.
  2. Spółka we wniosku z dnia 10 września 2012 r. wskazała, iż prowadzona przez Nią ewidencja księgowa pozwala na rozpoznanie i przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do wydzielanej części albo do pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym m. in. przychodów związanych z hodowlą drobiu oraz powiązanymi z nimi kosztami działalności. Zasady księgowości obowiązujące w Spółce, pozwalają na precyzyjne przypisanie poszczególnych kosztów do danego rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Koszty związane z prowadzeniem działalności przez Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego są ewidencjonowane za pomocą poszczególnych kont rozliczeniowych pozwalających na identyfikację miejsca powstania kosztów. Przykładowo, działalność transportowa jest przyporządkowywana do czterech grup stanowisk, takich jak: transport dotyczący ferm, transport dotyczący działalności handlowej, transport żywca oraz transport ogólny. Następnie koszty transportu dotyczące ferm są rozdzielane na poszczególne fermy i wylęgarnie. Analogiczna operacja jest przeprowadzona w stosunku do kosztów transportu związanych z produkcją wyrobów mięsnych. Z kolei koszty wydziałowe są przyporządkowywane do trzech podstawowych działalności Spółki, tj. do kosztów wydziałowych działalności hodowlanej, przetwórczej i reprodukcyjnej. Z kolei charakter przychodów pozwala na przypisanie generowanych przychodów do poszczególnych Pionów Spółki. Podobne zasady dotyczą kosztów produkcji, które są przyporządkowywane poszczególnym rodzajom działalności Spółki. Powyższe działania, dzięki opisaniu stanowisk kosztów przyporządkowanych poszczególnym zakładom wylęgu drobiu lub fermom, pozwalają na oddzielne ewidencjowanie zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością prowadzoną przez wydzielany Pion i resztę majątku Spółki.Należy w tym miejscu dodać, iż koszty związane z całością działalności Spółki, np. koszty obsługi kredytów w rachunku bieżącym, z którego korzysta całość działalności Spółki, są przyporządkowane proporcjonalnie wg struktury przychodów osiąganych przez określone części Spółki. Jedynie koszty ogólnego zarządu, w tym np. koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej, nie są przypisywane do żadnej z prowadzonych działalności. Istnienie tego typu kosztów nie oznacza, iż wydzielana część majątku Spółki lub pozostający w Spółce majątek nie stanowi ZCP. Stanowisko takie jest akceptowane przez organy podatkowe, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2011 r. sygn. IPPB5/423-784/11-5/DG.Kwestia możliwości uznania majątku wydzielanego ze Spółki do Spółki Przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest przedmiotem wniosku z dnia 10 września 2012 r., zaś kwestia uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest uzależniona m. in. od stwierdzenia czy dany zespół składników jest wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej. W ocenie Spółki, w kontekście tak wskazanego stanu faktycznego należy uznać, iż zarówno majątek wydzielany ze Spółki, jak i pozostający w Spółce spełnia cechy wydzielenia finansowego.
  3. Spółka we wniosku z dnia 10 września 2012 r. wskazała, iż wydzielana część Spółki prowadzi aktualnie działalność gospodarczą w zakresie wylęgu piskląt oraz hodowli drobiu, osiągając określone przychody i ponosząc określone koszty. Część obrotu generowanego przez wydzielaną część powstaje w wyniku transakcji z niepowiązanymi podmiotami zewnętrznymi, co wprost wskazuje na możliwość prowadzenia działalności w sposób samodzielny. Ponadto w jego skład wchodzą pracownicy zajmujący się prowadzeniem bieżącej działalności. Należy więc stwierdzić, iż wydzielana część Spółki ma możliwość uzyskiwania przychodów z dotychczasowych źródeł, zaś wysokość tego przychodu po podziale nie jest wyłącznie zależna od decyzji podejmowanych przez Spółkę.Należy dodać, iż również część majątku Spółki pozostała w Niej po podziale, w ocenie Spółki, powinna być uznana za spełniająca przedmiotowy warunek. Spółka, po zwiększeniu zakupu surowca od podmiotów zewnętrznych, nadal będzie mogła prowadzić swoją działalność w zakresie produkcji wyrobów mięsnych, zaś źródła Jej przychodów w przedmiotowym zakresie nie ulegną zmianie. Również pozostała działalność Spółki będzie kontynuowana, w tym w zakresie prowadzenia sieci sklepów firmowych oraz sprzedaży hurtowej wyrobów mięsnych.Kwestia możliwości uznania majątku wydzielanego ze Spółki do Spółki Przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest przedmiotem wniosku z dnia 10 września 2012 r., zaś kwestia uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest uzależniona m. in. od stwierdzenia czy dany zespół składników jest wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej. W ocenie Spółki, w kontekście tak wskazanego stanu faktycznego należy uznać, iż zarówno majątek wydzielany ze Spółki, jak i pozostający w Spółce spełnia cechy wydzielenia funkcjonalnego.
 6. Do działalności Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego wymagane jest posiadanie nieruchomości, na których mogą zostać zlokalizowane obiekty, takie jak np. kurniki czy też zakłady wylęgu. Nieruchomości te są niezbędne z uwagi na konieczność posiadania kurników, w których jest prowadzona hodowla drobiu oraz zakładów wylęgu, wykorzystywanego do odnawiania ilości posiadanego drobiu.
 7. Składniki majątkowe przypisane Pionowi Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego obejmują zarówno własność nieruchomości, na których prowadzona jest działalność w ramach danego Pionu, jak i prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości zawartej przez Spółkę z X sp. z o.o. (dalej: X). Przedmiotem umowy dzierżawy są nieruchomości będące własnością X, wykorzystywane przez Spółkę w działalności Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego. Planowane jest, iż w wyniku podziału Spółki do Spółki Przejmującej zostanie przeniesiona własność nieruchomości wykorzystywanych przez Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego, jak i prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej przez Spółkę z X dotyczącej dzierżawionych przez Spółkę nieruchomości wykorzystywanych w działalności Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego.
 8. W wyniku podziału Spółki, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione wszystkie tytuły prawne do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej przez wydzielaną część Spółki. Jeżeli Wnioskodawca wykorzystuje na potrzeby wydzielanej działalności nieruchomość będącą jego własnością, na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona własność tej nieruchomości. Na dzień dzisiejszy z działalnością wydzielanej części Spółki związane jest 11 nieruchomości będących własnością Spółki, zaś wszystkie zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku innych tytułów prawnych do nieruchomości wykorzystywanych przez wydzielaną część Spółki, tj. umów najmu, dzierżawy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zarówno wydzielana część Spółki i majątek Spółki, który pozostanie po podziale w Spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w wyniku podziału Spółka nie uzyska przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy Spółka nie będzie uprawniona ani obowiązana do uwzględniania w swoich rozliczeniach podatkowych za rok, w którym zostanie dokonany Jej podział, przychodów i kosztów uzyskania przychodów uzyskanych i poniesionych przez wydzielaną do Spółki Przejmującej częścią przedsiębiorstwa...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2. Jednocześnie informuje się, iż w zakresie pytania nr 3 w dniu 14 grudnia 2012 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/423-367/12-5/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wszystkie powyższe pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Uzasadnienie.

Art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, iż za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) uważa się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wskazuje, iż przychodem w spółce podlegającej podziałowi – jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP - jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, zaś art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

1.

Pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 4 cyt. ustawy jako „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Z kolei pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny w art. 551 definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, praw wynikających z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz praw do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP niezbędne jest, aby dany zespół zawierał również związane z nim zobowiązania.

Definicja z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje na konieczność spełnienia szeregu warunków, aby dany zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP. Za warunki takie uważane są: istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, jego wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe, przeznaczenie zespołu do realizacji zadań gospodarczych oraz zdolność zespołu do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych (tak m.in. A. Mariański <w:> Komentarz do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, LEX 2011, czy też: P. Małecki <w:> Komentarz do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, P. Małecki, M. Mazurkiewicz, LEX 2011.). Warunki te są akceptowane przez organy podatkowe – np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. ITPB3/423-11a/11/DK wskazał, iż: „Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze” (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2009 r. sygn. ILPB3/423-74/09-4/HS). Dla uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP niezbędne jest aby dany zespół zawierał również związane z nim zobowiązania.

2.

Warunek wyodrębnienia organizacyjnego jest spełniony m. in. w sytuacji, gdy dany zespół ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej np. jako oddział, zakład, wydział, biuro, projekt itp. Takie też kryteria są wskazywane przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r. sygn. IPPB5/423-797/10-4/DG uznał, iż: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itd. Zatem, wyodrębnienie jednostki organizacyjnej z istniejącego przedsiębiorstwa powinno tworzyć odrębną organizacyjnie całość, dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki”.

Wydzielana część Spółki spełnia przedmiotowe kryterium wyodrębnienia organizacyjnego. Działalność prowadzona przez Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego została wydzielona w ramach struktury organizacyjnej Spółki przyjętej uchwałą Zarządu. Pion ten prowadzi działalność na terenie odrębnych nieruchomości, które są przeznaczone do realizowania jego celów. Przy sporządzaniu planu podziału Spółki zostaną wymienione określone składniki majątkowe i niemajątkowe wchodzące w skład wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki, a więc przedmiotowego Pionu, co pozwoli w sposób jednoznaczny określić majątek przenoszony do Spółki Przejmującej. Dodatkowo do prowadzenia działalności w ramach wyodrębnianej części są przyporządkowani określeni pracownicy Spółki.

W związku z powyższym, należy uznać, iż wydzielana ze Spółki część Jej przedsiębiorstwa spełnia warunek wyodrębnienia organizacyjnego. Przedmiotowy warunek jest również spełniony w stosunku do pozostałej w Spółce części Jej przedsiębiorstwa. Pozostała po zakończeniu Jej podziału część majątku będzie mogła dalej prowadzić działalność w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego, gdyż zakłady prowadzące działalność, w tym zakresie wraz z zatrudnionymi w nich pracownikami, pozostaną nadal Jej własnością.

3.

Wyodrębnienie finansowe jest rozumiane jako sytuacja, gdy prowadzone ewidencje pozwalają na przyporządkowanie przychodów i odpowiednio należności, oraz kosztów i odpowiednio zobowiązań, do ZCP. Takie przyporządkowanie rozumiane jest jako możliwość przypisania tych wartości do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie musi ono jednak polegać na samodzielnym sporządzaniu bilansu przez ZCP (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r. sygn. IPPB5/423-797/10-4/DG, czy też Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2010 r. sygn. ILPB3/423-769/10-4/EK, w której stwierdzono, iż: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”).

Prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na rozpoznanie i przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do wydzielanej części albo do pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym m.in. przychodów związanych z hodowlą drobiu oraz powiązanymi z nimi kosztami działalności. Zasady księgowości obowiązujące w Spółce, pozwalają na precyzyjne przypisanie poszczególnych kosztów do danego rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Koszty związane z prowadzeniem działalności przez Pion Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego są ewidencjonowane za pomocą poszczególnych kont rozliczeniowych pozwalających na identyfikację miejsca powstania kosztów. Przykładowo, działalność transportowa jest przyporządkowywana do czterech grup stanowisk takich jak: transport dotyczący ferm, transport dotyczący działalności handlowej, transport żywca oraz transport ogólny. Następnie koszty transportu dotyczące ferm są rozdzielane na poszczególne fermy i wylęgarnie. Analogiczna operacja jest przeprowadzona w stosunku do kosztów transportu związanych z produkcją wyrobów mięsnych. Z kolei koszty wydziałowe są przyporządkowywane do trzech podstawowych działalności Spółki, tj. do kosztów wydziałowych działalności hodowlanej, przetwórczej i reprodukcyjnej. Podobne zasady dotyczą kosztów produkcji, które są przyporządkowywane poszczególnym rodzajom działalności Spółki. Z kolei charakter przychodów pozwala na przypisanie generowanych przychodów do poszczególnych Pionów Spółki. Powyższe działania, dzięki opisaniu stanowisk przyporządkowanych poszczególnym zakładom wylęgu drobiu lub fermom, pozwalają na oddzielne ewidencjowanie zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością prowadzoną przez wydzielany Pion i resztę majątku Spółki.

Koszty związane z całością działalności Spółki, np. koszty obsługi kredytów w rachunku bieżącym, z którego korzysta całość działalności Spółki, są przyporządkowane proporcjonalnie wg struktury przychodów osiąganych przez określone części Spółki. Jedynie koszty ogólnego zarządu, w tym np. koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej, nie są przypisywane do żadnej z prowadzonych działalności. Istnienie tego typu kosztów nie oznacza, iż wydzielana część majątku Spółki lub pozostający w Spółce majątek nie stanowi ZCP. Stanowisko takie jest akceptowane przez organy podatkowe np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2011 r. sygn. IPPB5/423-784/11-5/DG. Powyższe oznacza, iż wydzielana ze Spółki część przedsiębiorstwa spełnia warunek wyodrębnienia finansowego. Powoduje to także, iż przedmiotowy warunek można uznać za spełniony również w stosunku do pozostałej w Spółce po podziale części majątku.

4.

Kolejnym warunkiem jaki powinien spełniać zespół składników majątkowych dla uznania go za ZCP jest zdolność do samodzielnej realizacji zadań jakie wykonuje w dotychczasowym przedsiębiorstwie. Oznacza to, iż dany zespół składników powinien mieć możliwość samodzielnego działania jako niezależny podmiot. Tak więc dany podmiot, oprócz wypełniania określonych funkcji gospodarczych w ramach dotychczasowego przedsiębiorstwa, powinien mieć możliwość prowadzenia działalności samodzielnie. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2009 r. sygn. ILPB3/423-74/09-4/HS: „(...) zorganizowana część przedsiębiorstwa to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który może stanowić odrębny zakład mogący realizować zadania gospodarcze. (...). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki”.

Z kolei, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2011 r. sygn. ILPB4/423-141/11-2/DS(...) wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)”.

Należy wskazać, iż wydzielana część Spółki prowadzi aktualnie działalność gospodarczą w zakresie hodowli drobiu, osiągając określone przychody i ponosząc określone koszty. Część obrotu generowanego przez wydzielaną część powstaje w wyniku transakcji z niepowiązanymi podmiotami zewnętrznymi, co wprost wskazuje na możliwość prowadzenia działalności w sposób samodzielny. Ponadto, w jego skład wchodzą pracownicy zajmujący się prowadzeniem bieżącej działalności. Należy więc stwierdzić, iż wydzielana część Spółki ma możliwość uzyskiwania przychodów z dotychczasowych źródeł, zaś wysokość tego przychodu po podziale nie jest wyłącznie zależna od decyzji podejmowanych przez Spółkę. Również część majątku Spółki pozostała w Niej po podziale spełnia przedmiotowy warunek. Spółka, po zwiększeniu zakupu surowca od podmiotów zewnętrznych nadal będzie mogła prowadzić swoją działalność w zakresie produkcji wyrobów mięsnych, zaś źródła Jej przychodów w przedmiotowym zakresie nie ulegną zmianie.

5.

Dla uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP niezbędne jest również, aby poszczególne składniki były powiązane funkcjonalnie. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. ITPB3/423-11a/11/DK wskazał, iż: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą (...) składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

Struktura Spółki oraz źródła Jej przychodów wskazują, iż wydzielana część spełnia przedmiotowy warunek.

Składniki wchodzące w skład wyodrębnianego zespołu nie są przyporządkowane w sposób przypadkowy, ale tworzą określoną gospodarczą całość pozwalającą na samodzielne prowadzenie działalności, jedynie z pomocniczym zaangażowaniem aktywów pozostałej części Spółki. Przedmiotowe pomocnicze aktywa Spółki mogą być zastąpione usługami podmiotów zewnętrznych np. w zakresie księgowości, transportu, napraw, obsługi bankowej prowadzonej działalności, co nie odbiera wydzielanej części statusu ZCP. Takie też stanowisko zostało zaakceptowane m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2011 r. sygn. IPPB5/423-784/11-5/DG.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład wydzielanego Pionu nie jest przypadkowym zbiorem, a składniki te są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny i umożliwiają samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Również pozostały po wydzieleniu w Spółce majątek spełnia przedmiotowe kryterium. Pozostawione w Spółce zakłady produkcyjne wraz z pracownikami, sklepami firmowymi oraz komórkami pomocniczymi są podporządkowane działalności Spółki oraz stanowią aktualnie działającą część przedsiębiorstwa zdolną do samodzielnego istnienia na rynku, bez wydzielanej części.

6.

Kolejnym warunkiem uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest okoliczność zawierania się w tym zespole zobowiązań z nim związanych. Należy wskazać, że w przedmiotowym stanie faktycznym w związku z treścią art. 531 § 1 KSH, wszelkie zobowiązania związane ze składnikami majątkowymi przypisanymi do wydzielanego Pionu przejdą na Spółkę Przejmującą w dniu wydzielenia z mocy prawa.

W związku z powyższym, należy uznać, iż przedmiotowy warunek zostanie spełniony. Z kolei reszta zobowiązań niewskazanych w planie podziału jako przechodząca na Spółkę Przejmującą, pozostanie w Spółce.

7.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż w wyniku transakcji podziału Spółki przez wydzielenie części Jej majątku do Spółki Przejmującej, zarówno część wydzielana, jak i część pozostająca w Spółce spełniają warunki do uznania ich za ZCP w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, iż przychodem w spółce podlegającej podziałowi przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany lub majątek pozostający w spółce nie stanowią ZCP, stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące ustalona na dzień wydzielenia, zaś art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zatem, w sytuacji przeciwnej, tj. gdy obie części majątku spółki dzielonej, czyli część przenoszona do spółki przejmującej, jak i pozostająca w spółce dzielonej stanowią ZCP, przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie. Przedmiotowa wykładnia jest akceptowana przez organy skarbowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-785/11/MO wskazał, iż: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (...). A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”. (tak też: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2011 r. sygn. IPTPB3/423-169/11-2/MF, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2011 r. sygn. ILPB3/423-314/11-2/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-348/11-4/DG).

Przedmiotowe przepisy oznaczają, iż z uwagi na fakt, iż zarówno majątek wydzielany do Spółki Przejmującej, jak i pozostający w Spółce stanowią ZCP, po stronie Spółki nie powstanie w wyniku podziału przychód do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.