ILPB3/423-297/14-4/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydzielanego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawcę składników majątkowych na rzecz Spółki i Banku.
ILPB3/423-297/14-4/JGinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. podział spółki
 3. powstanie przychodu
 4. przychód
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 27 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielanego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawcę składników majątkowych na rzecz Spółki i Banku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydzielanego majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawcę składników majątkowych na rzecz Spółki i Banku.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka („Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług maklerskich. W zakresie swojej podstawowej działalności Wnioskodawca świadczy m.in. następujące usługi związane z działalnością maklerską: (i) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowanie instrumentów finansowych, (v) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) doradztwo inwestycyjne, (vii) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, (viii) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (xii) wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w pkt (i) – (vi).

Dodatkowo, w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca prowadzi również działalność reklamową i informacyjną polegającą na:

 • prowadzeniu portali internetowych, w tym portalu informacyjno-społecznościowego związanego z rynkiem kapitałowym;
 • świadczeniu usług reklamowych;
 • świadczeniu usług w zakresie informacji;
 • działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi Wnioskodawca uchwałą Zarządu nr (...) z dnia 10 czerwca 2014 r. utworzył i wyodrębnił w obrębie swojego przedsiębiorstwa Departament Reklamy (...), który zajmuje się wskazaną działalnością reklamową i informacyjną („Departament”).

Departament jest kierowany przez Dyrektora Departamentu Reklamy. Do obowiązków dyrektora wydzielonego Departamentu należy m.in. zarządzanie pracą podległej komórki w zakresie ustalonym w Regulaminie organizacyjnym (...).

Działalność prowadzona przez Departament jest wyodrębniona ze wszystkich pozostałych komórek organizacyjnych Wnioskodawcy, a tym samym nie jest prowadzona równolegle, dla tej samej części przedsiębiorstwa, przez inne departamenty Wnioskodawcy. Powyższe wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne znajduje odzwierciedlenie w nowym regulaminie organizacyjnym przyjętym uchwałą z dnia 10 czerwca 2014 r., który to dokument szczegółowo określa za realizację jakich procesów odpowiada Departament.

W celu realizacji zadań, Departament został wyposażony w niezbędne składniki majątkowe. Wydzielona na potrzeby działalności Departamentu część istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy obejmuje w szczególności majątek w postaci:

 1. środków trwałych oraz wyposażenia (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, wyposażenie biurowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Departamentu);
 2. umów związanych z obsługą Departamentu, np. dotyczące usług IT, usług serwisowych i rozwoju portalu prowadzonego przez Departament, usług pocztowych;
 3. wartości niematerialnych i prawnych, w tym niezbędne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Departamentu oraz znak towarowy;
 4. bazy danych (w szczególności użytkowników zarejestrowanych na portalu obsługiwanym przez Departament);
 5. należności i zobowiązania związane z działalnością Departamentu;
 6. dokumenty związane z prowadzoną działalnością Departamentu (np. rejestr kontrahentów).

Dodatkowo, dla celów działalności Departamentu Reklamy została wyodrębniona technicznie (poprzez odpowiednie oznaczenie) część powierzchni wynajmowanej przez Wnioskodawcę.

W celu wyodrębnienia finansowej działalności Departamentu, Wnioskodawca otworzył rachunek bankowy, który służy jedynie jego działalności. Rachunek przeznaczony jest do regulowania należności oraz zobowiązań związanych z Departamentem (np. opłaty wynagrodzeń i szkoleń, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prawne), jak również do odbioru przychodów związanych z działalnością Departamentu (w szczególności z tytułu prowadzenia portalu informacyjno-społecznościowego, z tytułu działalności reklamowej i promocyjnej na portalu, z tytułu prowadzenia szkoleń e-learningowych).

Dodatkowo, system księgowy funkcjonujący u Wnioskodawcy umożliwia przyporządkowanie do Departamentu związanych z nim przychodów (głównie związanych ze świadczeniem usług reklamowych oraz prowadzeniem portalu internetowego) i kosztów (związanych m.in. z kosztami wynagrodzeń, opłatami za domenę, kosztami serwisowymi, kosztami rozwoju portalu itp.) oraz wyodrębnienie ewidencyjne należności i zobowiązań bezpośrednio związanych z działalnością Departamentu.

Jak wynika z powyższego, prowadzona obecnie ewidencja w systemie księgowym wykorzystywanym przez Wnioskodawcę pozwala zatem na formalne wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej Departamentu funkcjonującego w ramach Wnioskodawcy. W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie z polską ustawą o rachunkowości) oraz rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzane są one łącznie na poziomie Wnioskodawcy.

Powyższe wynika z faktu, iż z prawnego punktu widzenia to Wnioskodawca, jako podmiot, jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania finansowego oraz dokonania rozliczeń podatkowych. Sytuacja ta nie wpływa jednak negatywnie na możliwość odpowiedniego przyporządkowania przychodów kosztów oraz należności i zobowiązań – o czym była już mowa powyżej.

W związku z zamiarem akcjonariusza dotyczącym podziału Wnioskodawcy i przeniesienia działalności reklamowej prowadzonej przez Departament na rzecz nowej spółki, majątek Wnioskodawcy w postaci Departamentu zostanie przeniesiony na podstawie art. 529 § 1 pkt 3 KSH, tj. w drodze podziału dokonanego przez przeniesienie części majątku Wnioskodawcy stanowiącego Departament na nowo zawiązaną spółkę (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki) w wyniku, którego to podziału nowa spółka będzie prowadzić działalność reklamową („Spółka”). Pozostała część majątku Wnioskodawcy zostanie przeniesiona w drodze podziału na istniejący podmiot z grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Do Spółki zostaną również przeniesieni pracownicy Wnioskodawcy, którzy pracowali bezpośrednio w Departamencie (forma prawna przeniesienia pracowników i zatrudnienia w Spółce nie została na dzień złożenia wniosku jeszcze określona).

Niezwłocznie po podziale, Spółka zawrze umowę najmu, zgodnie z którą Spółką będzie wynajmować od innego podmiotu powierzchnię biurową, która będzie potrzebna Spółce do prowadzenia działalności.

Po dokonaniu transakcji podziału Wnioskodawcy, Spółka, w oparciu o nabyty od Wnioskodawcy Departament, będzie prowadziła, w szczególności, działalność reklamową i informacyjną. Spółka rozpocznie działalność od razu w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, przejętych pracowników oraz korzystając z umów outsourcingowych dotyczących obsługi administracyjnej (np. w zakresie usług IT, księgowości, obsługi kadrowej).

Wnioskodawca podkreśla, że cała pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. obejmująca przede wszystkim działalność związaną z działalnością maklerską) zostanie przeniesiona na istniejący podmiot z grupy kapitałowej Wnioskodawcy („Bank”). Po podziale Bank będzie kontynuował działalność maklerską Wnioskodawcy przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy otrzymanych w wyniku podziału oraz przejętych pracowników. Majątek przejęty przez Bank będzie obejmował następujące składniki niezbędne do prowadzenia działalności maklerskiej, w szczególności:

 1. środki trwałe oraz wyposażenie (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, wyposażenie biurowe, samochody);
 2. prawa i zobowiązania wynikające z umów z klientami zawartych w ramach świadczonej przez Wnioskodawcę działalności maklerskiej;
 3. prawa i zobowiązania wynikające z innych umów związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością maklerską, w szczególności umów związanych z obsługą działalności maklerskiej;
 4. wartości niematerialne i prawne, w tym niezbędne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania działalności maklerskiej wraz z towarzyszącymi mu licencjami;
 5. dokumenty związane z prowadzoną działalnością maklerską.

Plan podziału przewidywać będzie także przeniesienie na Bank licencji maklerskich posiadanych przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie na Bank przejdą pracownicy wykonujący pracę w części maklerskiej Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca posiada rachunki bankowe, które służą jego działalności maklerskiej. Dodatkowo Wnioskodawca posiada również system księgowy pozwalający na sporządzenie odpowiednich dokumentów księgowych, w szczególności na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Bank posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone 10 czerwca 2014 r. w zakresie: (i) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, (ii) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, (iii) oferowania instrumentów finansowych, (iv) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (v) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, (vi) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (vii) doradztwa innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (viii) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (ix) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (x) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w pkt (i) – (iv).

Jednocześnie na podstawie licencji maklerskiej przejętej uprzednio w drodze sukcesji generalnej przez Bank w wyniku połączenia z X. S.A. (4 stycznia 2013 r.) Bank świadczyć może usługi maklerskie w zakresie: (i) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz (ii) doradztwa inwestycyjnego. Zakres licencji maklerskich posiadanych przez Bank pokrywa się zatem w pełni z zakresem usług maklerskich wykonywanych przez Wnioskodawcę (i wskazanych na początku niniejszego wniosku).

W piśmie z 8 września 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku Spółka wyjaśniła co następuje:

 1. z treści wniosku z 26 czerwca 2014 r. o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego złożonego przez Spółkę (Wnioskodawca) wynika, że Wnioskodawca na potrzeby działalności Departamentu Reklamy oraz pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy korzysta z nieruchomości na podstawie zawartych umów najmu, gdyż jak wskazano we wniosku: „dla celów działalności Departamentu Reklamy została wyodrębniona technicznie (poprzez odpowiednio oznaczenie) część powierzchni wynajmowanej przez Wnioskodawcę”;
 2. Wnioskodawca nie posiada zatem prawa własności do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności Departamentu Reklamy oraz pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (działalności maklerskiej) – w chwili obecnej na potrzeby działalności Departamentu Reklamy oraz pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (działalności maklerskiej) Wnioskodawca korzysta bowiem z nieruchomości na podstawie zawartych umów najmu, m.in. umowy najmu lokalu (...), stanowiącego siedzibę Wnioskodawcy, zawartej między Wnioskodawcą a Bankiem („Bank”) dnia 20 maja 2002 r.;
 3. Departament Reklamy oraz pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowią części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w związku z tym podmiotem posiadającym tytuł prawny do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności Departamentu Reklamy oraz pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (działalności maklerskiej) jest Wnioskodawca;
 4. na moment przeniesienia na spółkę powstałą w wyniku podziału Wnioskodawcy („Spółka”) wyodrębnionego przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących Departament Reklamy zespół ten obejmować będzie, zgodnie z treścią planu podziału Wnioskodawcy z dnia 24 lipca 2014 r., opublikowanego na stronie internetowej Wnioskodawcy („Plan Podziału”), tytuł prawny do pomieszczenia wykorzystywanego przez Departament Reklamy, tj. umowę najmu powierzchni biurowej w budynku położonym przy (...) wykorzystywanej przez Departament Reklamy zawartą przez Wnioskodawcę z Bankiem dnia 17 lipca 2014 r., która wejdzie w życie z dniem zarejestrowania przez sąd podziału Wnioskodawcy. W wyniku podziału Spółka stanie się w miejsce Wnioskodawcy stroną tej umowy najmu;
 5. na moment przeniesienia na Bank wyodrębnionego przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących pozostałą część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zespół ten obejmować będzie, zgodnie z Planem Podziału, m.in. tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej siedzibę Wnioskodawcy, tj. umowę najmu lokalu (...) zawartą z Bankiem dnia 20 maja 2002 r. oraz tytuły prawne do innych nieruchomości obecnie wykorzystywanych przez Wnioskodawcę (z wyłączeniem lokalu będącego przedmiotem umowy z 17 lipca 2014 r.). W związku z tym, że w wyniku podziału prawa i obowiązki z umów najmu, których stroną jest Bank, przejdą na wynajmującego (Bank), posiadającego prawo własności przedmiotowych nieruchomości, dojdzie do wygaśnięcia takich umów najmu w drodze konfuzji. W konsekwencji, w zakresie takich umów, Bank będzie korzystał z nieruchomości wykorzystywanych uprzednio przez pozostałą część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na podstawie prawa własności nieruchomości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy Departament, który w wyniku podziału zostanie przeniesiony na rzecz Spółki w ramach podziału Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397)...
 2. Czy cała pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. poza Departamentem) zajmująca się działalnością maklerską, która w wyniku podziału zostanie przeniesiona na Bank stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę w drodze podziału na rzecz Spółki i Banku, składników majątkowych stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa zdefiniowana jest jako: organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie powyższej definicji organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 8 maja 2014 r. sygn. ILPP2/443-228/14-2/AKr, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 15 stycznia 2014 r. sygn. ITPP2/443-1163/13/AK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13 stycznia 2014 r. sygn. IPTPP2/443-830/13-4/PR), jak również sądy administracyjne (np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 października 2009 r. sygn. III SA/Wa 674/09 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 21 września 2011 r. sygn. I SA/Bk 258/11) oraz doktryna prawa podatkowego (np. Janusz Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa, 2011, wydanie 11) wskazały na cztery przesłanki, które należy spełnić w celu uznania określonego zespołu składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Sprawdzenie czy wszystkie powyższe przesłanki zostały w omawianym przypadku spełnione, prowadzi do wniosku, że Departament stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia cztery przesłanki i wskazuje, w jaki sposób zostały spełnione w zaprezentowanym stanie faktycznym.

Przesłanka 1.

Istnieje zespół składników majątku, który obejmuje zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, a także zobowiązania. W omawianym przypadku Departament obejmuje m.in. następujące składniki:

 1. środki trwałe oraz wyposażenie (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, wyposażenie biurowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Departamentu);
 2. umowy związane z obsługą Departamentu, np. umowy dotyczące usług IT, usług pocztowych, usług serwisowych i rozwoju portalu prowadzonego przez Departament;
 3. wartości niematerialne i prawne, w tym niezbędne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania Departamentu oraz znak towarowy;
 4. bazy danych (w szczególności użytkowników zarejestrowanych na portalu obsługiwanym przez Departament);
 5. należności i zobowiązania związane z działalnością Departamentu;
 6. dokumenty związane z prowadzoną działalnością (np. rejestr kontrahentów).

Dodatkowo, dla celów działalności Departamentu Reklamy została wyodrębniona technicznie (poprzez odpowiednie oznaczenie) część powierzchni wynajmowanej przez Wnioskodawcę.

Dodatkowo, do Spółki zostaną również przeniesieni dotychczasowi pracownicy Wnioskodawcy, którzy pracowali bezpośrednio w Departamencie.

W związku z powyższym pierwszą przesłankę, dotyczącą składników materialnych oraz niematerialnych jak również zobowiązań, należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 2.

Zespół składników majątku winien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie. Przesłanka ta składa się z dwóch elementów, tj. (a) wyodrębnienia organizacyjnego oraz (b) wyodrębnienia finansowego. Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 25 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPP2/443-370/14/AP) stwierdził, że: „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, ze organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze”. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Rz 120/13) stwierdził, że: „wyodrębnienie organizacyjne to kwestia wyłącznie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, która nie została poddana regulacji prawnej, niemniej jednak przedmiotowe wyodrębnienie musi być dostatecznie widoczne, tj. dokonane w oparciu o zobiektywizowane kryteria, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze całego przedsiębiorstwa”.

W analizowanym stanie faktycznym przesłanka ta jest spełniona, gdyż wyodrębnienie Departamentu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zostało dokonane na podstawie uchwały zarządu Wnioskodawcy, zgodnie z którą został powołany dział o nazwie Departament Reklamy oraz uchwały zarządu dotyczącej zmian w regulaminie organizacyjnym, która określa pozycję korporacyjną Departamentu i umiejscowienie Departamentu w strukturze Wnioskodawcy.

Odnośnie wyodrębnienia finansowego, w interpretacji z 16 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-74/14-2/KW) podkreślił, że: „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2836/11) podkreślił, że „w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części”.

Również i ta przesłanka jest w omawianym stanie faktycznym spełniona, gdyż Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie aktywów i zobowiązań oraz przyporządkowanie odpowiednich przychodów i kosztów do Departamentu. Ewidencja ta jest prowadzona przez dział księgowy Wnioskodawcy przy użyciu narzędzi informatycznych.

Dodatkowo, w ramach wyodrębnienia finansowanego Wnioskodawca otworzył rachunek bankowy przyporządkowany do działań prowadzonych przez Departament, przeznaczony do regulowania należności oraz zobowiązań związanych z Departamentem, jak również do odbioru przychodów związanych z działalnością Departamentu.

Analogiczne podejście do kwestii wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego można odnaleźć również w innych interpretacjach organów podatkowych:

jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 25 września 2013 r. (sygn. I SA/Go 373/13);
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 maja 2011 r. (sygn. III SA/Wa 2292/10) oraz
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Wr 1150/70).

W związku z powyższym, drugą przesłankę dotyczącą wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego, należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 3.

Zespół składników majątku powinien być przeznaczony do realizacji konkretnych zadań.

W omawianym przypadku należy zauważyć, że Departament sam w sobie ma na celu realizację określonych zadań Wnioskodawcy, polegających na świadczeniu usług reklamowych i informacyjnych polegających m.in. na prowadzeniu portalu informacyjno-społecznościowego związanego z rynkiem kapitałowym.

Przeznaczenie do realizacji wskazanej działalności ma podstawy nie tylko w prawnych fundamentach (uchwała zarządu wyodrębniająca Departament oraz uchwała określająca pozycję Departamentu w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy), ale również w faktycznych (z racji odrębności działalności reklamowej polegającej na świadczeniu usług reklamowych oraz prowadzenia portalu informacyjno-społecznościowego, która znacznie odbiega od podstawowej działalności Wnioskodawcy (działalność maklerska), wyodrębnienie jednostki wyspecjalizowanej było uzasadnione). Na charakter przeznaczenia Departamentu mogą wskazywać również przyporządkowane do tego Departamentu, w uchwale zarządu, składniki majątku Wnioskodawcy wskazane powyżej, których charakter jednoznacznie wskazuje, że są niezbędne (bezpośrednio oraz pośrednio) przy prowadzeniu działalności reklamowej (np. znak towarowy portalu, bazy danych użytkowników zarejestrowanych na portalu, serwis portalu).

W związku z powyższym, trzecią przesłankę dotyczącą przeznaczenia zespołu składników majątku do realizacji konkretnych zadań, należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 4.

Zespół składników majątku mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako wymaganie, aby „zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 19 grudnia 2013 r. sygn. IPTPP4/443-657/13-4/BM). Innymi słowy oznacza „potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa” (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 10 czerwca 2013 r. sygn. IPTPP2/443-234/13-2/JS). Jak zauważył z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 7 grudnia 2011 r. sygn. ILPP1/443/1160/11-4/KG) winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i art. 552 ustawy – Kodeks cywilny”.

Nie ulega wątpliwości, że Departament może prowadzić działalność, jako podmiot działający niezależnie od Wnioskodawcy. W obrocie gospodarczym występuje szereg podmiotów specjalizujących się w świadczeniu usług reklamowych. Spółka przejmując Departament, będzie w stanie rozpocząć bez zbędnej zwłoki przedmiotową działalność, gdyż będzie posiadała do tego wszelkie niezbędne składniki majątku (bazy danych, znak towarowy, zaplecze techniczne), jak również personel. Dodatkowo, niezwłocznie po podziale Spółka zawrze z innym podmiotem umowę najmu powierzchni biurowej oraz umowy outsourcingowe na obsługę administracyjną (np. w zakresie księgowości). Wnioskodawca podkreśla, że konieczność korzystania z umów outsourcingowych nie oznacza, że przenoszone składniki majątkowe nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2011 r. sygn. I FSK 1383/10), w którym stwierdził wprost, że: „dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, ze zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych”.

W związku z powyższym, czwartą przesłankę dotyczącą (potencjalnej) niezależności, należy uznać za spełnioną.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy, że wszystkie cztery przesłanki wymagane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wskazywane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz doktrynę prawa podatkowego, zostaną w analizowanym przypadku spełnione, Departament może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Jak wskazano w stanowisku przedstawionym odnośnie pytania nr 1, w celu uznania określonego zespołu składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest stwierdzenie, że spełnione zostały 4 przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Sprawdzenie, czy wszystkie powyższe przesłanki zostały w omawianym przypadku spełnione, prowadzi do wniosku, że pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. poza Departamentem) zajmującą się działalnością maklerską stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanego wyżej art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje, w jaki sposób powyższe przesłanki zostały spełnione w zaprezentowanym stanie faktycznym.

Przesłanka 1.

Istnieje zespół składników majątku, który obejmuje zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, a także zobowiązania. W omawianym przypadku pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, (tj. poza Departamentem) zajmującą się działalnością maklerską obejmuje m.in. następujące składniki:

 1. środki trwałe oraz wyposażenie (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, wyposażenie biurowe, samochody);
 2. prawa i zobowiązania wynikające z umów z klientami zawartych w ramach świadczonej przez Wnioskodawcę działalności maklerskiej;
 3. prawa i zobowiązania wynikające z innych umów związanych z prowadzona przez Wnioskodawcę działalnością maklerską, w szczególności umów związanych z obsługą działalności maklerskiej;
 4. wartości niematerialne i prawne, w tym niezbędne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania działalności maklerskiej wraz z towarzyszącymi mu licencjami;
 5. dokumenty związane z prowadzoną działalnością maklerską.

Jednocześnie na Bank przejdą pracownicy wykonujący pracę w części maklerskiej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, pierwszą przesłankę dotyczącą składników materialnych oraz niematerialnych jak również zobowiązań, należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 2.

Zespół składników majątku winien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie. Jak wskazano w stanowisku wyrażonym odnośnie pytania 1, przesłanka ta składa się z dwóch elementów, tj. (a) wyodrębnienia organizacyjnego oraz (b) wyodrębnienia finansowego.

W analizowanym stanie faktycznym przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego jest spełniona, gdyż wyodrębnienie Departamentu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy spowodowało odpowiednie wyodrębnienie w całości przedsiębiorstwa pozostałej części przeznaczonej do działalności maklerskiej. Działalność maklerska prowadzona przez pozostałą część Wnioskodawcy jest wyodrębniona od działalności reklamowej i nie jest prowadzona równolegle przez Departament. Również przesłanka wyodrębnienia finansowego jest w omawianym stanie faktycznym spełniona, gdyż Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie aktywów i zobowiązań oraz przyporządkowanie odpowiednich przychodów i kosztów do pozostałej część Wnioskodawcy (tj. poza Departamentem) zajmującej się działalnością maklerską. Ewidencja ta jest prowadzona przez dział księgowy Wnioskodawcy przy użyciu narzędzi informatycznych.

Ponadto Wnioskodawca posiada rachunki bankowe, które służą jego działalności maklerskiej.

W związku z powyższym, drugą przesłankę dotyczącą wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego, należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 3.

Zespół składników majątku powinien być przeznaczony do realizacji konkretnych zadań.

Należy zauważyć, że pozostała część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. poza Departamentem), w odróżnieniu od Departamentu przeznaczonego m.in. do realizacji usług reklamowych, przeznaczona została do realizacji zadań Wnioskodawcy polegających na świadczeniu usług maklerskich. Działalność polegająca na świadczeniu usług maklerskich stanowi podstawową działalność Wnioskodawcy i znacznie odbiega od działalności świadczonej przez Departament, co uzasadniało wyodrębnienie w drodze uchwały zarządu wyspecjalizowanej jednostki w postaci Departamentu.

Na charakter przeznaczenia pozostałej części Wnioskodawcy mogą wskazywać również przyporządkowane do tej części składniki majątku Wnioskodawcy wskazane powyżej, których charakter jednoznacznie wskazuje, że są niezbędne (bezpośrednio oraz pośrednio) przy prowadzeniu działalności maklerskiej (np. prawa i zobowiązania wynikające z umów z klientami zawartych w ramach świadczonej przez Wnioskodawcę działalności maklerskiej, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania działalności maklerskiej wraz z towarzyszącymi mu licencjami).

W związku z powyższym, trzecią przesłankę dotyczącą przeznaczenia zespołu składników majątku do realizacji konkretnych zadań, należy uznać za spełnioną.

Przesłanka 4.

Zespół składników majątku mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania. Jak wynika z art. 531 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: KSH), na spółkę przejmującą przechodzą z dniem podziału w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Z kolei, zgodnie z art. 531 § 6 KSH, powyższego przepisu nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, zgłosił sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu podziału. Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz.94 ze zm.), jest Komisja Nadzoru Finansowego. Zatem mimo przypisania w planie podziału licencji maklerskich do części Wnioskodawcy zajmującej się działalnością maklerską, KNF może zgłosić sprzeciw na przejście w wyniku podziału licencji maklerskich na Bank.

W ocenie Wnioskodawcy, ewentualne zgłoszenie sprzeciwu (co jest zdarzeniem nieprzewidywalnym i niezależnym zarówno od Wnioskodawcy, jak i Banku) i będący jego konsekwencją brak przejścia licencji maklerskich posiadanych przez Wnioskodawcę na Bank nie będą miały żadnego wpływu na ocenę, czy część Wnioskodawcy zajmująca się działalnością maklerską stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt bowiem, że na mocy regulacji ustawowych dotyczących sukcesji prawnej przy restrukturyzacjach spółek kapitałowych, niektóre rodzaje koncesji, zezwoleń czy licencji nie mogą zostać przeniesione (czy to z mocy prawa, czy na skutek działania uprawnionego organu) na spółkę przejmującą, nie ma wpływu na definicje i skutki wynikające z ustaw podatkowych.

Istotnym elementem, który winien być wzięty pod uwagę, jest to, że taka zorganizowana część przedsiębiorstwa kontynuować może swoją działalność w oparciu o nowo uzyskane koncesje, zezwolenia czy licencje lub, co jeszcze dodatkowo wzmacnia prawdziwość tezy, o koncesje, zezwolenia czy licencje już posiadane na moment nabycia przez podmiot przejmujący (co zapewnia nieprzerwaną kontynuację działalności).

Takie stanowisko potwierdzające istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyrażone zostało w przypadku braku przeniesienia m.in.: (i) koncesji na wytwarzanie i obrót energią (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2012 r. sygn. IPPP1/443-911/12-2/EK), (ii) licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób, na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz na udostępnianie pojazdów trakcyjnych (interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2009 r. sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).

Co więcej, stanowisko Wnioskodawcy także na gruncie działalności maklerskiej potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażone w interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-1313/09/SD), dotyczącej braku przeniesienia na nowo utworzoną spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w sytuacji, gdy nowo utworzona spółka uzyska, niezależnie od zezwolenia posiadanego przez spółkę, przewidziane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. W powyższej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że: „w przypadku gdy wydzielona część przedsiębiorstwa spełnia przesłanki określone wyżej w pkt 1–4, natomiast do wykonywania potencjalnej działalności musi wystąpić o licencję, to pomimo jej braku na dzień wydzielenia lub w przypadku dysponowania nową licencją na dzień wydzielenia należy przyjąć, iż stanowi ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop”.

Uznanie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, także w sytuacji, gdy spółka nabywająca dopiero wystąpi o taką licencję, zgodnie z zasadą qui licet quod est plus utique quod est minus pozwala na przyjęcie takiej samej tezy w przypadku, gdy podmiot przejmujący już taką licencję posiada. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego, podmiot przejmujący (Bank) posiada wymagane zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Co więcej, zakres posiadanych licencji maklerskich pokrywa się z zakresem usług maklerskich wykonywanych przez Wnioskodawcę (i wskazanych na początku niniejszego wniosku). W ocenie Wnioskodawcy, część Wnioskodawcy zajmująca się działalnością maklerską może zatem stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania i w konsekwencji stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, część Wnioskodawcy zajmująca się działalnością maklerską będzie mogła stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie swoje zadania, nawet w przypadku wyrażenia przez KNF sprzeciwu na przeniesienie licencji maklerskiej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy, że wszystkie cztery przesłanki wymagane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wskazywane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz doktrynę prawa podatkowego, zostaną w analizowanym przypadku spełnione, część Wnioskodawcy zajmująca się działalnością maklerską może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

W ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie w drodze podziału na podmiot istniejący (Bank) i podmiot nowo zawiązany (Spółka) składników majątkowych stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie spowoduje u Wnioskodawcy konieczności rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych, pod warunkiem, że zarówno majątek przejmowany przez Spółkę, jak również majątek przejmowany przez Bank stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zasadniczo, zgodnie z regulacjami ww. ustawy, odpłatne zbycie składników majątkowych przez podatnika powoduje konieczność rozpoznania z jednej strony przychodów, z drugiej kosztów dla celów podatkowych. Wynika to z treści art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 tej ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera normatywnej definicji terminu przychód. Art. 12 ust. 1 ww. ustawy tworzy bowiem tylko otwarty (przykładowy) katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy. Zarówno w orzecznictwie (np. wyrok NSA z 14 maja 1998 r. sygn. SA/Sz 1305/97, czy wyrok NSA w Warszawie z 27 listopada 2003 r. sygn. III SA 3382/02), jak i doktrynie (S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowlcz, R. Pęk, K. Winiarski „Podatek dochodowy od osób prawnych”, Warszawa 2012, str. 308) przyjmuje się, że przychodem jest ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa i która ma charakter definitywnego przyrostu (majątku podatnika).

Z tego punktu widzenia, w ocenie Wnioskodawcy, na odrębną uwagę zasługuje treść art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Przepis ten wskazuje zatem, że w niektórych sytuacjach spółka dzielona zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu w związku z przeniesieniem składników majątkowych na rzecz spółki przejmującej. Zważywszy zatem na fakt, że w przypadku Wnioskodawcy zarówno majątek przenoszony na Spółkę, jak i majątek przejmowany przez Bank stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie uzyska przychodów w myśl art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się do powołanych w treści wniosku orzeczeń sądów administracyjnych należy wskazać, że nie mogą one wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Z kolei, w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Natomiast odnośnie przywołania przez Wnioskodawcę poglądu występującego w doktrynie prawa podatkowego, zaznaczyć należy, że odzwierciedla on indywidualne stanowisko jego autora na dany temat. Ponadto dodaje się, że komentarze podatkowe znajdujące się w publikacjach nie posiadają waloru wykładni powszechnej normującej prawo.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że wniosek Spółki w zakresie podatku od towarów i usług rozpatrzony został odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.