ILPB1/4511-1-552/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania Zakładu za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania objętych akcji w spółce kapitałowej w zamian za aport Zakładu.
ILPB1/4511-1-552/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. spółka kapitałowa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • uznania Zakładu za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania objętych akcji w spółce kapitałowej w zamian za aport Zakładu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania Zakładu za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania objętych akcji w spółce kapitałowej w zamian za aport Zakładu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej o nazwie „A” s.c. (dalej jako Spółka). Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie dochodzenia odszkodowań, co stanowi pośrednictwo finansowe oraz usługi prawne.

W ostatnim kwartale 2012 r. Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem rozpoczęli planowanie poszerzenia spektrum prowadzonej działalności i wzbogacenia oferty o usługi prawne związane z arbitrażem międzynarodowym.

Z uwagi na zakres terytorialny usługi związanej z rozstrzyganiem sporów pomiędzy podmiotami z różnych krajów całego świata, Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem postanowili nabyć odpowiedni majątek, który umożliwiłby Spółce świadczenie usługi w formie elektronicznej.

Z uwagi na: innowacyjność całego przedsięwzięcia oraz celem wyodrębnienia planowanej nowej działalności, Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem podjęli następujące uchwały:

 1. uchwała z dnia 1 czerwca 2013 r. o powołaniu struktury organizacyjnej Spółki (dalej jako Uchwała 1),
 2. uchwała z dnia 15 czerwca o powołaniu Zakładu – „B” oraz zasadach jego funkcjonowania (dalej jako Uchwała 2).

Uchwała 1 określa strukturę organizacyjną Spółki, tj. dzieli ją na dwa segmenty: segment usług odszkodowawczych oraz segment usług arbitrażu międzynarodowego.

Zgodnie z Uchwałą 1, segment usług odszkodowawczych obejmuje: dochodzenie roszczeń powypadkowych oraz innych roszczeń z tytułu ziszczenia się ryzyk z umów ubezpieczeń gospodarczych (osobowych i majątkowych). Segment usług arbitrażu międzynarodowego obejmuje następujące usługi: rozstrzyganie sporów przy użyciu aplikacji internetowej w formie wyroku, który po uznaniu lub nadaniu klauzuli wykonalności ma moc równą wyrokowi sądu państwowego. Uchwała 2 powołuje do działania Zakład „B” oraz określa zasady jego funkcjonowania oraz majątek (składniki materialne oraz niematerialne), który służyć ma wykonywaniu jego zadań.

Zgodnie z Uchwałą 2, Zakład „B” stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Spółki. Wyodrębnienie Zakładu służyć ma w szczególności:

 • utrzymaniu bieżącej kontroli nad świadczeniem usług polegających na arbitrażu międzynarodowym,
 • sprawniejszemu działaniu tego segmentu działalności Spółki,
 • możliwością wiarygodnego monitorowania jego rentowności.

Zgodnie z Uchwałą 2, do Zakładu „B” zostaną przyporządkowane także wszelkie przyszłe należności, prawa i zobowiązania z tytułu świadczonych przez Zakład usług.

Dodatkowo, uchwała przewiduje, że z chwilą osiągania przez Zakład przychodów wyodrębniony zostanie rachunek bankowy, poprzez który Zakład dokonywać będzie rozliczeń swoich zobowiązań, oraz na który wpływać będą należności z tytułu świadczonych przez Zakład usług.

Celem realizacji postanowień wynikających z Uchwały 1 i Uchwały 2, Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem dokonali nabycia majątku, który służyć miał świadczeniu usług właściwych dla segmentu usług arbitrażu międzynarodowego.

19 czerwca 2013 r. „A” s.c. nabyła od C., prowadzącej działalność gospodarczą następujący majątek:

 • aplikację internetową do rozstrzygania sporów w formie elektronicznej,
 • projektor, ekran, notebook, kserokopiarkę,
 • wykładzinę oraz zestaw mebli,

za łączną kwotę 47.000 PLN netto, z czego aplikacja kosztowała 38.000 PLN netto.

Nabycie to zostało potwierdzone fakturami VAT z dnia 19 czerwca 2013 r. o numerach: 1 oraz 2, wystawionymi na „A” s.c. z dopiskiem „Zakład „B”, a także umową sprzedaży z dnia 19 czerwca 2013 r. pomiędzy C. a „A” s.c. A., B. – „Zakład „ B”.

Zgodnie z Uchwałą 2, aplikacja miała być cały czas rozwijana, do czasu aż nie będzie kompletna żeby udostępnić ją publicznie.

Aplikacja cały czas była rozwijana, lecz ostatecznie nie została ukończona na tyle, by udostępnić ją publicznie i świadczyć przy jej pomocy usługi.

20 listopada 2014 r. Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem podjęli uchwałę o wydzieleniu z działalności Spółki z segmentu usług arbitrażu międzynarodowego do spółki akcyjnej, co w praktyce oznaczało wniesienie aportem do nowo zawiązanej spółki akcyjnej Zakładu „B”.

26 listopada 2014 r. Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem wniósł Zakład „B” do nowo zawiązanej spółki akcyjnej „C” S.A., obejmując za majątek akcje. Przedmiotem aportu był Zakład, tj. aplikacja razem z prawami do domen oraz autorskimi prawami do logotypu, projektor, kserokopiarka, ekran i zestaw mebli.

Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem z ostrożności zapłacili podatek dochodowy od objętych akcji oraz podatek VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany w przedmiotowym wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który tworzył Zakład „B”, spełniał definicję ZCP w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 4 ustawy o PIT...
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna (tj. wydzielany i zbyty w drodze aportu Zakład „B” spełniał definicję ZCP na gruncie art. 5a pkt 4 ustawy o PIT), to czy Wnioskodawca słusznie zapłacił podatek dochodowy z tytułu przedmiotowego aportu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisany w przedmiotowym wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który tworzył Zakład „B”, spełniał definicję ZCP w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Ad. 2.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna (tj. wydzielany i zbyty w drodze aportu Zakład „B” spełniał definicję ZCP na gruncie art. 5a pkt 4 ustawy o PIT), a tym samym Wnioskodawca niesłusznie zapłacił podatek dochodowy z tytułu przedmiotowego aportu.

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, ZCP oznacza: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Powyższe oznacza, że aby dany zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek łącznie:

1) istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych obejmującego zobowiązania.

Przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia zespołu składników materialnych i niematerialnych, które tworzą ZCP. W interpretacjach indywidualnych można spotkać tezę, że określenie „zespół” należy wiązać ze zorganizowanym zbiorem elementów, których wzajemne relacje wskazują, że elementy te nie zostały dobrane w sposób przypadkowy.

W związku z powyższym, zespół składników majątkowych stanowiących ZCP może obejmować w szczególności:

 • aktywa rzeczowe,
 • należności,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • środki pieniężne,
 • umowy,
 • zobowiązania,
 • inne składniki majątkowe

które są ściśle związane z funkcjonowaniem masy majątkowej, mającej być przedmiotem planowanego aportu.

Mając na względzie powyższe, Zakład „B” stanowił, zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych, które były ściśle związane z funkcjonowaniem masy majątkowej, która była przedmiotem aportu. Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na fakcie, iż zbyte składniki majątkowe stanowiły „zespół”, innymi słowy zorganizowaną wewnętrznie całość, która służyć miała samodzielnemu wykonywaniu działalności gospodarczej.

2) zespół (o którym mowa w punkcie powyżej) powinien zostać wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp., przy czym organizacyjne wyodrębnienie powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym decydować może przykładowo fakt wstępowania wyodrębnionej grupy składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przypisanych w całości do realizacji funkcji danej masy majątkowej mającej być w przyszłości przedmiotem aportu.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca uważa, że składniki majątkowe będące przedmiotem aportu stanowiły ZCP.

3) zespół powinien zostać wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

W ocenie organów podatkowych, wystarczające do spełniania warunku wyodrębnienia finansowego jest prowadzenie przez dany podmiot rachunkowości w taki sposób, aby możliwe było przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo, Minister Finansów w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej za pośrednictwem właściwego Dyrektora Izby Skarbowej stwierdził, że „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W związku z powyższym, o fakcie wyodrębnienia finansowego może świadczyć przykładowo wystawianie faktur związanych funkcjonalnie z masą majątkową mającą być przedmiotem aportu z dodatkowymi opisami (w przypadku „A” s.c. były to specjalnie oznaczone faktury i umowa dokumentujące nabycie składników majątkowych mających służyć wykonywaniu działalności Zakładu „B”).

Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawcy, Zakład „B” stanowi ZCP.

4) zespół powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalnie).

Warunek przeznaczenia składników majątkowych do realizowania określonych zadań gospodarczych należy odnosić do funkcjonalnego wyodrębnienia ZCP, a spełnienie tego warunku należy ocenić przez pryzmat przypisania do ZCP określonych funkcji (działań) gospodarczych. Powołany w drodze Uchwały 2 Zakład „B” miał pełnić ściśle określone zadanie (rozstrzyganie sporów międzynarodowych drogą elektroniczną), odrębne od pozostałej działalności Spółki, z tego względu, zdaniem Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia funkcjonalnego składników majątkowych, które były przedmiotem aportu został spełniony.

5) wyodrębniony w Spółce zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie wskazane zadania.

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność do samodzielnego realizowania określonych zadań gospodarczych, co należy rozumieć jako potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Innymi słowy, warunkiem klasyfikacji określonej masy majątkowej jako ZCP jest zapewnienie jej odrębności organizacyjnej i finansowej, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym w sytuacji wyodrębnienia jej ze struktur przedsiębiorstwa Spółki, w którego skład wchodzi.

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład „B” był wyodrębniony organizacyjnie (w drodze Uchwał 1 i 2) i finansowo (stosowne opisy na fakturach dotyczących Zakładu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • uznania Zakładu za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania objętych akcji w spółce kapitałowej w zamian za aport Zakładu – jest prawidłowe.

W myśl art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zatem w sytuacji, gdy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przy czym organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie dochodzenia odszkodowań, co stanowi pośrednictwo finansowe oraz usługi prawne. Wspólnicy Spółki rozpoczęli planowanie poszerzenia spektrum prowadzonej działalności i wzbogacenia oferty o usługi prawne związane z arbitrażem międzynarodowym. Postanowili nabyć odpowiedni majątek, który umożliwiłby Spółce świadczenie usługi w formie elektronicznej. Z uwagi na: innowacyjność całego przedsięwzięcia oraz celem wyodrębnienia planowanej nowej działalności, podjęta została uchwała o powołaniu struktury organizacyjnej Spółki (dalej jako: Uchwała 1) oraz uchwała o powołaniu Zakładu – „B” oraz zasadach jego funkcjonowania (dalej jako: Uchwała 2). Uchwała 1 określa strukturę organizacyjną Spółki, tj. dzieli ją na dwa segmenty: segment usług odszkodowawczych oraz segment usług arbitrażu międzynarodowego. Zgodnie z Uchwałą 2, Zakład „B” stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Spółki. Wyodrębnienie Zakładu służyć ma w szczególności utrzymaniu bieżącej kontroli nad świadczeniem usług polegających na arbitrażu międzynarodowym, sprawniejszemu działaniu tego segmentu działalności Spółki, możliwością wiarygodnego monitorowania jego rentowności. Do Zakładu „B” zostaną przyporządkowane także wszelkie przyszłe należności, prawa i zobowiązania z tytułu świadczonych przez Zakład usług. Z chwilą osiągania przez Zakład przychodów wyodrębniony zostanie rachunek bankowy, poprzez który Zakład dokonywać będzie rozliczeń swoich zobowiązań, oraz na który wpływać będą należności z tytułu świadczonych przez Zakład usług. Celem realizacji postanowień wynikających z Uchwały 1 i Uchwały 2, Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem dokonali nabycia majątku, który służyć miał świadczeniu usług właściwych dla segmentu usług arbitrażu międzynarodowego, tj. aplikację internetową do rozstrzygania sporów w formie elektronicznej, projektor, ekran, notebook, kserokopiarkę, wykładzinę oraz zestaw mebli. Nabycie to zostało potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Spółkę z dopiskiem „Zakład B”, a także umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedającym a Spółką – „Zakład B”. Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem podjęli uchwałę o wydzieleniu z działalności Spółki z segmentu usług arbitrażu międzynarodowego do spółki akcyjnej, co w praktyce oznaczało wniesienie aportem do nowo zawiązanej spółki akcyjnej Zakładu „B”. Wspólnicy Spółki wnieśli Zakład „B” do nowo zawiązanej spółki akcyjnej, obejmując za majątek akcje. Przedmiotem aportu był Zakład, tj. aplikacja razem z prawami do domen oraz autorskimi prawami do logotypu, projektor, kserokopiarka, ekran i zestaw mebli.

Wnioskodawca uzasadniając własne stanowisko wskazał, że Zakład „B” spełniał definicję ZCP w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych – które były ściśle związane z funkcjonowaniem masy majątkowej, będącej przedmiotem aportu – wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, przeznaczony do realizacji ściśle określonego zadania odrębnie od pozostałej działalności Spółki (wyodrębniony funkcjonalne), zdolny do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Wobec powyższego należy wskazać, że opisany w przedmiotowym wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który tworzył Zakład „B”, spełniał definicję ZCP w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z powołanego uregulowania wynika, ze powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego aport do spółki kapitałowej, uzależnione jest od spełnienia przesłanek m.in. uznania aportowanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera zanalizowany powyżej art. 5a pkt 4 cytowanej ustawy. Skoro wydzielany i zbyty w drodze aportu Zakład „B” spełniał definicję ZCP na gruncie art. 5a pkt 4 ustawy o PIT), to nominalna wartość akcji objętych w spółce akcyjnej w zamian za aport w takiej postaci (Zakładu, tj. aplikacji razem z prawami do domen oraz autorskimi prawami do logotypu, projektor, kserokopiarka, ekran i zestaw mebli) korzysta ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca niesłusznie zapłacił podatek dochodowy z tytułu przedmiotowego aportu na podstawie

Reasumując, opisany w przedmiotowym wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który tworzył Zakład „B”, spełniał definicję ZCP w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej przez Wnioskodawcę, stanowi dla zainteresowanego przychód ze źródła, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca niesłusznie zapłacił podatek dochodowy z tytułu przedmiotowego aportu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania Zakładu za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania objętych akcji w spółce kapitałowej w zamian za aport Zakładu jest prawidłowe.

Wskazać należy, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości wówczas wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.