ILPB1/4511-1-411/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wniesienie Działu Produkcji aportem do Spółki Celowej będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy o PIT, w szczególności czy w wyniku wniesienia aportem Działu Produkcji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym oraz wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i sprzedaży herbaty.

Spółka rozważa przeprowadzenie reorganizacji struktury biznesowej w celu oddzielenia działalności produkcyjnej (dalej: „Dział Produkcji”) od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Celem realizacji przyjętego założenia Spółka rozważa wniesienie aportem Działu Produkcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Celowa”). W zamian za aport Działu Produkcji Spółka Celowa wyda Spółce swoje udziały.

Spółka Celowa po otrzymaniu aportu będzie prowadziła działalność w zakresie produkcji herbaty na zlecenie podmiotów powiązanych, jak również na zlecenie podmiotów niepowiązanych.

Na mocy odpowiednich przepisów Kodeksu pracy, w wyniku dokonania aportu dojdzie do wstąpienia Spółki Celowej w obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Dziale Produkcji. Przejmie ona również zobowiązania związane z działalnością Działu Produkcji, np. zobowiązania wobec pracowników, czy też zobowiązania cywilnoprawne, w tym zobowiązania kredytowe.

W momencie ewentualnego wniesienia aportu Dział Produkcji będzie:

 • posiadać zasoby pieniężne przypisane do tego Działu,
 • system finansowo-księgowy Spółki umożliwia sporządzanie oddzielnego bilansu oraz rachunku zysków i strat, pozwalającego w szczególności na wyodrębnienie majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przypisanych do tego Działu.

Dział Produkcji obejmuje składniki majątkowe pozwalające na realizację określonych zadań gospodarczych, przede wszystkim zadań produkcyjnych. Do składników tych w szczególności należą:

 1. składniki o charakterze materialnym, w szczególności:
  • wyposażenie biurowe (meble, biurka i urządzenia biurowe) oraz wyposażenie produkcyjne (drobne narzędzia, części zapasowe do maszyn),
  • środki trwałe (m.in. nieruchomości, linie produkcyjne, urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie produkcji, samochody, komputery),
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Produkcji, włącznie z obecną i planowaną strategią planami biznesowymi, materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez Dział działalności produkcyjnej,
  • środki finansowe przypisane do Działu,
 2. składniki o charakterze niematerialnym, w szczególności:
  • prawa i obowiązki wynajmującego wynikające z umów dotyczących Działu,
  • prawa majątkowe przypisane do Działu Produkcji i wykorzystywane przez ten Dział do prowadzenia działalność produkcyjnej,
  • bazy danych kontrahentów Działu Produkcji,
  • zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Produkcji, w szczególności wynikające z zakupionych usług towarów, jak również wobec pracowników Działu,
  • zobowiązania wynikające z umów kredytowych i leasingowych, dotyczących nieruchomości, budynku produkcyjnego oraz maszyn,
  • należności funkcjonalnie związane z prowadzonym Działem Produkcji.

Spółka posiada schemat organizacyjny, zgodnie z treścią którego odrębnym działem w Spółce jest Dział Produkcji. Dział Produkcji posiada osobę kierującą tym działem. Do Działu przypisane są poszczególne komórki organizacyjne. Do Działu produkcji przypisani są również określeni pracownicy Spółki.

Przy pomocy systemów Spółki, tj. systemu finansowo-księgowego oraz kadrowego możliwe jest wyodrębnienie pozycji ewidencyjnych dotyczących przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Działu Produkcji. Ponadto do Działu Produkcji alokowana została część środków znajdujących się w kasie Spółki.

Dział Produkcji dysponuje wszystkimi aktywami wykorzystywanymi przez Spółkę w działalności produkcyjnej. Składniki materialne Działu Produkcji umożliwiają mu przede wszystkim świadczenie usług produkcji.

Do Działu Produkcji przypisany jest zespół pracowników merytorycznych odznaczających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności produkcyjnej oraz personel pomocniczy. Dział Produkcji dysponuje również własną kadrą zarządzającą, która jest odpowiedzialna za organizowanie, nadzorowanie i koordynację prac podległych pracowników. Wyodrębnione w powyżej przedstawiony sposób składniki materialne i niematerialne Działu Produkcji będą stanowiły zespół składników zdolnych do realizacji wyznaczonych mu zadań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie Działu Produkcji aportem do Spółki Celowej będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy o PIT, w szczególności czy w wyniku wniesienia aportem Działu Produkcji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem Działu Produkcji do Spółki Celowej będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy, który będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9.

Art. 21 ust. 1 ustawy o PIT stanowi katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wśród wyłączeń z opodatkowania znajdują się także przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT).

Mając zatem na uwadze przywołane powyżej przepisy, należy stwierdzić, iż wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co do zasady prowadzi do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych po stronie Wnioskodawcy, jednakże przychód ten będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT.

W związku z powyższym, nie ma wątpliwości, iż wartość udziałów objętych w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT wniesionych do spółki z o.o. nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu, jak również brak jest jakichkolwiek innych podstaw prawnych w ustawie o PIT, które skutkowałyby uznaniem, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Celowej w zamian za udziały spowodowałoby powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w szeregu interpretacjach podatkowych wydanych przez różne organy podatkowe. Jako przykłady można wymienić interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-558/14/AK), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-38/14-4/AG), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2013 r. (sygn. ITPB1/415-827/13/WM), a także interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB2/415-983/12-3/AS).

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Produkcji, obejmujący wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) zdolny do oddzielnego funkcjonowania, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się: „,(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Z powyższej definicji wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie),
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Produkcji spełnia wszystkie ww. przesłanki, tj. stanowi zorganizowany zbiór składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań), wyodrębniony w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze - wobec tego będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Za potwierdzeniem powyższego przemawiają następujące okoliczności:

Zespół składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić pewien zespół składników majątkowych, obejmujący zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi się on składać z co najmniej jednego składnika materialnego i co najmniej jednego składnika niematerialnego (S. Krempa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe. Warszawa 2007, s. 53).

Podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe, m.in. w piśmie z dnia 29 października 2009 r. znak IBPBI/2/423-875/09/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

Ponadto ponieważ zobowiązania są jedynym, bezpośrednio wymienionym w definicji legalnej składnikiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawca jest zdania, że stanowią one fundamentalny element tego pojęcia, gdyż ustawodawca celowo wyeksponował rolę zobowiązań w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiot transakcji będzie obejmował składniki majątkowe mające zarówno charakter materialny (między innymi nieruchomości, linie produkcyjne, maszyny, wyposażenie oraz środki pieniężne), jak i niematerialny (między innymi prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów dotyczących Działu Produkcji) oraz zobowiązania.

Powyższe oznacza zatem, iż Dział Produkcji będą tworzyć nie przypadkowe, ale odpowiednio dobrane (alokowane do tego Działu) składniki majątku - punktem odniesienia w powyższym doborze będzie zaś rola jaką składniki te odgrywają przy wykonywaniu powierzonych temu Działowi funkcji lub zadań. W konsekwencji wchodzące w skład Działu Produkcji składniki majątkowe, pozostające we wzajemnych relacjach z racji pełnionych przez nie funkcji lub zadań, będą tworzyły wyodrębnioną całość lub zespół majątku. Tym samym wskazany wyżej zespół składników majątkowych, połączony węzłem organizacyjnym funkcji lub zadań sprawowanych przez Dział Produkcji, pozwoli na samodzielną i efektywną realizację powierzonych temu Działowi funkcji lub zadań. W konsekwencji, pierwsza przesłanka zostanie spełniona.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa (potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się jednak, iż o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (patrz m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r. sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, Dział, wydział itp.” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r. sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB). Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Dział Produkcji stanowi odrębny dział w Spółce (zgodnie z treścią schematu organizacyjnego), wybrana osoba kieruje tym działem, do działu tego przypisane są poszczególne komórki organizacyjne. Do Działu Produkcji przypisani są również określeni pracownicy.

Powyższe oznacza, iż od strony faktycznej (z racji pełnionych zadań) oraz formalnej (tj. w sposób udokumentowany stosownymi dokumentami wewnętrznymi), Dział Produkcji opisany w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku będzie stanowił odrębną organizacyjnie całość dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki.

W związku z powyższym, należy uznać, że Dział Produkcji opisany w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o PIT.

Zatem, druga przesłanka zostanie spełniona.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o PIT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów. Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, iż przesłanka ta oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Produkcji opisany w zdarzeniu przyszłym będący przedmiotem niniejszego wniosku stanowić będzie taki zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tego Działu.

Powyższe oznacza, iż sposób prowadzenia ewidencji księgowej Spółki pozwoli na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działu produkcji odrębnie, a ściślej do realizowanych przez ten Dział zadań.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Produkcji spełnia warunek wyodrębnienia finansowego wskazany w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa równocześnie wypełniając wskazaną powyżej trzecią przesłankę.

Wyodrębnienie funkcjonalne oraz zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

W świetle powołanej definicji, kompleks majątkowy stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa winien być ponadto wyodrębniony funkcjonalnie. Jednakże ustawa o PIT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak w praktyce przyjmuje się, że dany kompleks majątkowy musi tworzyć zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Według stanowisk prezentowanych w literaturze chodzi o rzeczywistą a nie tylko potencjalną zdolność do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. zdolność zespołu wyodrębnionych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych, który to zespół zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, już od momentu jej wyodrębniania. Składniki majątkowe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić podjęcie określonej działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Należy podnieść, że takie rozumienie kryterium zdolności do funkcjonowania, jako niezależne przedsiębiorstwo znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, np. w wyrokach: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 355/08, Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. sygn. akt I SA/Gd 1097/96, w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 26 listopada 2008 r. znak IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z dnia 12 maja 2008 r. znak IP-PB3-423-282/08-2/PS.

Wnioskodawca podkreślił, iż Dział Produkcji jest wyodrębniony również pod względem funkcjonalnym, gdyż posiada składniki majątkowe, które umożliwiają mu realizację czynności z zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (przede wszystkim w zakresie działalności produkcyjnej). Obok odrębnych składników majątkowych Dział Produkcji posiada również własnych, wykwalifikowanych pracowników.

Powyższe powoduje spełnienie ostatnich dwóch przesłanek dla uznania Działu Produkcji opisanego w zdarzeniu przyszłym za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz określenie funkcji i zakresu działań Działu Produkcji opisanego w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku nie ulega wątpliwości, iż Dział Produkcji będzie stanowił zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Do Działu przydzielone zostaną wszystkie składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) umożliwiające wykonywanie ww. funkcji (całościowy zespół/agregat praw i obowiązków). Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż ww. składniki majątkowe będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający samodzielne i efektywne realizowanie ww. funkcji.

W konsekwencji, przed dniem dokonania przez Spółkę planowanego aportu Działu Produkcji do Spółki Celowej, Dział ten będzie zdolny (w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki) do samodzielnego kontynuowania prowadzonej działalności w obrocie gospodarczym za pomocą posiadanych składników majątku oraz wykwalifikowanego personelu przypisanego do Działu. Natomiast po dokonaniu planowanego zbycia przez Spółkę w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka Celowa będzie realizowała dotychczasowe zadania funkcje Działu, wykorzystując nabyty od Spółki zorganizowany, kompletny samodzielny zespół / agregat składników materialnych i niematerialnych oraz pracowników.

W związku z przytoczoną powyżej argumentacją Wnioskodawca podkreśla, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Produkcji, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Powyższe oznacza, iż spełnione zostaną łącznie wszystkie przesłanki warunkujące uznanie Działu Produkcji przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, co w konsekwencji oznacza, że jego wniesienie aportem do Spółki Celowej będzie neutralne podatkowo.

Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, że powyższe stanowisko w przedmiocie wykładni przepisu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, tj. kwalifikacji zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, potwierdzają również liczne interpretacje przepisów podatkowych w tym zakresie. Tytułem przykładu wskazuje, m.in. na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-582/13-4/KSU),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. IBPBII/2/415-348/14/MW),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-930/12-4/AG),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB1/415-885/12-4/AA),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 lipca 2010 r. (sygn. IBPBI/1/415-364/10/AB).

Mając na uwadze powyższe, Zainteresowany wnosi o stwierdzenie prawidłowości stanowiska zajętego w niniejszej sprawie przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.