ILPB1/4511-1-248/16-3/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 6 maja 2016 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy, w którym wskazał on, że przedmiotem wniosku są dwa zdarzenia przyszłe – jedno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i jedno w zakresie podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do tego pytania, które dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wniosek w części dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I.

Wnioskodawca prowadzi od 1 marca 1969 roku nieprzerwanie, jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „A”. W jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyróżnić można (zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej)

 1. działalność wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych klimatyzacyjnych (43.22.Z) – działalność zasadnicza, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej wodnej (42.22.Z), roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z), roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), wykonywanie instancji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.13.Z), przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), wykonywanie pozostałych robót budowanych wykończeniowych (43.39.Z), wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z), zwana dalej ZCP 1,
 2. działalność wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20Z) zwana dalej ZCP 2.

Działalność polegająca na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych jest działalnością podstawową Wnioskodawcy i wykonywana jest przez Wnioskodawcę osobiście oraz przez zatrudnionych pracowników.

W 2012 r. Wnioskodawca podjął inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku usługowo-mieszkalnego w Z. przy ul. „a” z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń usługowych i mieszkalnych. Budowa prowadzona jest system gospodarczym. Przekazanie budynku do użytkowania planowane jest na I kwartał 2016 r. Działalność gospodarcza polegająca na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami wykonywana jest przez Wnioskodawcę osobiście.

II.

Wartość aktywów bilansu na dzień 25 luty 2016 r. przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wynosi łącznie 11 219 469,90 zł.

Wartość bilansowa na którą składają się środki trwałe w kwocie 2 432 353,89 zł w tym nieruchomości gruntowe na kwotę 1 289 548,72 zł i nieruchomości budynkowe na kwotę 483 028,28 zł oraz urządzenia, maszyny, środki transportu na kwotę 659 776,89 zł.

W skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wchodzą nieruchomości w postaci:

 • działek nr 49/8, 49/9. 49/10 przy ul. „a” w Z. o powierzchni 625,07 m2 oraz o wartości 163 000 zł,
 • działek nr 190/2. 193/2 przy ul. „b” w Z. o powierzchni 0,0286 ha oraz o wartości 298 986,72 zł,
 • zabudowanych działek nr 189/11, 189/12 przy ul. „c” w Z. o powierzchni 0,7814 ha oraz o wartości 771 780,38 zł,
 • zabudowanych działek nr 190/6 przy ul. „cx” w Z. o powierzchni 0,7776 ha oraz o wartości 485 712,90 zł,
 • działki nr 247 przy ul. „d” w Z. o powierzchni 0,2868 ha oraz o wartości 53 097,00 zł.

Na nieruchomości przy ul. „e” w Z. od 2012 r. prowadzona jest budowa budynku usługowo-mieszkalnego.

Wartość inwestycji na dzień 25 lutego 2016 r. wynosi 2 243 212,27 zł,

 • Środki obrotowe w postaci pieniężnej w wysokości około 4 000 000,00 zł,
 • Nadto należy wskazać, że należności z tytułu dostaw i usług, podatków i ubezpieczeń społecznych, gwarancji i zabezpieczeń społecznych wynoszą 1 471 584,99 zł,
 • Ponadto zapasy magazynowe i produkcja w toku wynoszą kwotę 946 038,95 zł.

Łącznie aktywa – suma bilansowa wynoszą: 11 219 469,90 zł.

 • Wnioskodawca wskazuje, że zobowiązania przedsiębiorstwa wynoszą 375 273,74 zł, na co składają się zobowiązania wobec dostaw i usług, z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń dla pracowników i innych.

Wartość aktywów netto wynosi 10 844 196,16 zł.

Wnioskodawca wskazuje, że działalność jego opodatkowana jest obecnie według stawki podatkowej liniowej 19%, nadto Wnioskodawca podaje, że od dnia 01.01.1996 r. prowadzi pełną księgowość (księgi rachunkowe). Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

III.

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca planuje przenieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – ZCP 1 poprzez wydzielenie – do nowopowstałej spółki, tj. „B” spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W tym celu Wnioskodawca wystąpił o przeszacowanie nieruchomości i ruchomości na dzień 24.02.2016 posiada operat szanowania według aktualnych wartości rynkowych.

Na zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP 1 składa się:

 • prawo własności nieruchomości położonej przy ul. „cy” w Z., składającej się z działek nr 189/11 i nr 189/12 o łącznej powierzchni 7 814 m2, składającej się z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno – warsztatowym o powierzchni użytkowej 618,20 m2, magazynem smarów o powierzchni użytkowej 24,30 m2, magazynem stacji paliw o powierzchni użytkowej 47,50 m2, dwiema wiatami o powierzchni użytkowej 98,00 m2 i 350,00 m2 wraz z budowlami towarzyszącymi, tj. oświetlenie terenu, ogrodzenie, drogi i place, służące do prowadzenia działalności gospodarczej, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o łącznej wartości 771 780,38 zł (wartość bilansowa) i 1 150 000,00 zł (wartość rynkowa),
 • środki trwałe związane z działalnością ZCP 1, na które składają się ruchomości w tym maszyny, urządzenia, pojazdy i wyposażenie o łącznej wartości 246 532,51 zł (wartość bilansowa) i 1 930 100,00 zł (wartość rynkowa),
 • środki trwałe inne niż określone powyżej, w tym wartości niematerialne i prawne takie jak licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego i podobne prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego,
 • zapas magazynowy w postaci materiałów znajdujących się w magazynach o wartości 249 729,01 zł (wartość bilansowa) i 249 729,01 zł (wartość rynkowa),
 • półprodukty i produkty w toku o wartości 696 309,94 zł (wartość bilansowa) i 696 309,94 zł (wartość rynkowa),
 • wierzytelności wynikające z umów wykonanych w ramach ZCP 1 z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na czas trwania rękojmi w gotowce o wartości: 763 046,16 zł (wartość bilansowa) i 763 046,16 zł (wartość rynkowa),
 • należności z tytułu dostaw i usług, podatków i ubezpieczeń społecznych innych wynoszą 628 265,07 zł (wartość bilansowa), 628 265,07 zł (wartość rynkowa),
 • środki pieniężne zgromadzone w kasie i na kontach bankowych w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie ok. 3 000 000,00 zł (wartość bilansowa) i 3 000 000,00 zł (wartość rynkowa).

Łącznie aktywa – suma bilansowa wynoszą 6 355 663,07 zł (wartość bilansowa) i 8 417 450,18 zł (wartość rynkowa),

 • zobowiązania pieniężne z tytułu dostaw i usług, ubezpieczeń, podatków, gwarancji, wynagrodzeń innych, wynikających z działalności ZCP 1 wynoszą 309 129,90 zł (wartość bilansowa) i 309 129,90 zł (wartość rynkowa).

Wartość aktywów netto wynosi 6 046 533,17zł (wartość bilansowa) i 8 108 320,28 zł (wartość rynkowa),

 • wartości niematerialne, tj. doświadczenie i wiedza organizacyjna, techniczna i handlowa (know-how),
 • księgi rachunkowe, zapisy elektroniczne, akta pracownicze związane ze stosunkami pracy i wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP 1,
 • prawa wynikające ze stosunków pracy zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w „A” wraz ze zobowiązaniami i wierzytelnościami wynikającymi ze stosunków pracy,
 • wierzytelności wynikające z umów wykonywanych w ramach ZCP 1 z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na czas trwania rękojmi z linii gwarancji.

Wnioskodawca wnosząc aportem tak zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmie udziały w podwyższonym kapitale spółki w wysokości odpowiadającej wartości wniesionego aportu.

IV.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, czyli „A”, po podziale pozostanie ZCP 2, w skład którego wchodzi:

 • prawo własności nieruchomości składających się z działek nr 49/8, 49/9, 49/10 przy ul. „a” w Z. o powierzchni 625,07 m2 oraz o wartości 163 000 zł; działek nr 190/2, 193/2 przy ul. „b” w Z. o powierzchni 0,0286 ha oraz o wartości 298 986,72 zł, działek nr 190/6 przy ul. „cx” w Z. o powierzchni 0,7776 ha oraz o wartości 405 941,00 zł zabudowanej drogami i placami o wartości 79 771,90 zł; działki nr 247 przy ul. „d” w Z. o powierzchni 0,2868 ha oraz o wartości 53 097,00 zł, co daje łączną wartość nieruchomości zabudowanych 1 000 796,62 zł (wartość bilansowa):
 • środki trwałe w postaci maszyn, urządzeń i pojazdów o wartości 413 244,38 zł (wartość bilansowa),
 • inwestycja budowlana w postaci budowy przy ul. „e” w Z. prowadzona jest budowa budynku usługowo-mieszkalnego o wartości 2 243 212,27 zł (wartość bilansowa),
 • środki pieniężne w wysokości ok. 1 000 000,00 zł (wartość bilansowa),
 • należności z tytułu dostaw i usług, podatków i ubezpieczeń społecznych, gwarancji i zabezpieczeń społecznych w kwocie 206 553,56 zł (wartość bilansowa).

Łączna wartość aktywów – suma bilansowa wynosi: 4 863 806,83 zł (wartość bilansowa),

 • zobowiązania pieniężne z tytułu dostaw usług, ubezpieczeń, podatków, gwarancji w kwocie 66 143,84 zł,

Łączna wartość aktywów netto wynosi 4 797 662,99 zł (wartość bilansowa).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż powzięcie decyzji o podziale istniejącego przedsiębiorstwa „A” jest podyktowane chęcią monitorowania i usprawnienia zarządzania dwoma profilami działalności, tj. wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych i działalności wynajmu i zarządzania nieruchomościami.

Opisane powyżej działy ZCP 1 i ZCP 2 funkcjonują niezależnie jako zorganizowane jednostki – wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym a każde z nich może stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące przypisane im zadania. W systemie księgowym od stycznia 2016 r. dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów, należności, zobowiązań i majątku trwałego działalności wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz kosztów i przychodów, należności, zobowiązań i majątku trwałego działalności wynajmu i zarządzania nieruchomościami, które posiadają odrębne rachunki bankowe, na których ewidencjonowane są operacje gospodarcze dotyczące poszczególnych działów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy na skutek opisanego w części III uzasadnienia, podział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, polegający na wniesieniu ZCP 1 do „B” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podatkowy Wnioskodawcy nie wystąpi...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniona część jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegająca na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – ZCP 1 – spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy – ZCP 1 – w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym skutkować będzie powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwolniony będzie z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca prosi o odpowiedź, czy stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 5a pkt 28 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 • spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Oznacza to, że co do zasady, w przypadku wniesienia aportu do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych u podatnika powstaje przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport akcji lub udziałów. Jednakże, jeżeli do takiej spółki wnoszony jest aport stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z kolei stosownie do art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi zatem stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jej istnienia jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zatem w sytuacji, gdy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przy czym, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany planuje przenieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, oznaczoną we wniosku jako ZCP 1 – poprzez wydzielenie – do nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Wnioskodawca wskazał, że ZCP 1 jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane mu zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wskazana opisie zdarzenia przyszłego część przedsiębiorstwa, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W momencie jej wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca co prawda uzyska przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w cyt. art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże z uwagi na fakt, że przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.