ILPB1/4511-1-1397/15-5/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 października 2015 r. oraz w dniu 21 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. znak ILPP3/4512-1-184/15-3/WN, ILPB1/4511-1-1397/15-3/KS na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 7 grudnia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 10 grudnia 2015 r. Natomiast w dniu 21 grudnia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 17 grudnia 2015 r.). Ponadto Wnioskodawca uiścił brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. w zakresie najmu/dzierżawy nieruchomości, urządzeń technicznych, jak również środków transportu. Zakres przedsiębiorstwa Wnioskodawcy obejmuje również działalność produkcyjną oraz handlową.

W grupie, w ramach której działa ww. przedsiębiorstwo, planowana jest restrukturyzacja. Jej głównym elementem będzie przeniesienie własności aktywów (nieruchomości i innych środków trwałych) przez Wnioskodawcę na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcem jest Ojciec Wnioskodawcy oraz Wnioskodawca (jak do tej pory, w niewielkiej części). Operacja ta będzie mieć formę wniesienia do ww. spółki składników majątkowych jako wkładu rzeczowego (aportu). W jej wyniku nastąpi zmiana (znaczący wzrost) wartości posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów.

Do spółki zostaną wniesione następujące składniki majątku Wnioskodawcy:

 • nieruchomości,
 • maszyny i urządzenia,
 • środki transportu,
 • wyposażenie,
 • wartości niematerialne i prawne (w tym licencje dot. oprogramowania),
 • wierzytelności oraz zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami, umów kredytowych, ubezpieczeniowych,
 • prawa i obowiązki z decyzji (pozwoleń, zezwoleń, itp.) w szczególności, odnoszące się do nieruchomości,
 • księgi, dokumenty, itp.

Ww. składniki majątkowe, jako zorganizowany zespół, wyróżniają się na tle reszty składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, zaangażowanych w działalności handlowej i produkcyjnej. W spółce będą one realizować funkcje związane z działalnością gospodarczą tej spółki – we współpracy z resztą składników majątkowych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano następujące informacje.

Zespół składników materialnych i niematerialnych, należących do Wnioskodawcy, będzie wyodrębniony pod względem organizacyjnym.

Zespół składników materialnych i niematerialnych, należących do Wnioskodawcy, będzie wyodrębniony pod względem finansowym.

Zespół składników materialnych i niematerialnych, należących do Wnioskodawcy, będzie wyodrębniony pod względem funkcjonalnym.

Tut. Organ informuje, że opis zdarzenia przyszłego wynika ze złożonego wniosku oraz jego uzupełnień.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony powyżej zespół składników materialnych oraz niematerialnych, należących do Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym oraz od towarów usług, i w konsekwencji, czy planowane jego wniesienie do spółki będzie neutralne podatkowo...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do tej części ww. pytania, która dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wniosek w części dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została spełniona. W konsekwencji, wniesienie składników majątkowych do spółki nie wywoła skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 UPDOF zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZORG”) to wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zespół składników majątku (ZORG) mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje zadania gospodarcze. Definicja ZORG pojawia się również w art. 2 pkt 27e UVAT. Jest ona w zasadzie identyczna jak ta zawarta w UPDOF.

Podstawowym kryterium jest zatem to, aby ZORG stanowił zespół składników majątkowych wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w momencie przenoszenia do innej jednostki, przy czym ww. regulacje nie wymagają, aby zespół ten faktycznie funkcjonował samodzielnie po przeniesieniu („mógłby stanowić” nie oznacza „będzie stanowić”).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZORG powinien być zdolny do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. W interpretacji z dn. 31 marca 2015 r. (IPPP2/4512-61/15-2/KOM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko, w którym przywołany został komentarz A. Bartosiewicza charakteryzujący ZORG:

„Jeżeli wyodrębniona część przedsiębiorstwa, jak i jego pozostałość, mogą funkcjonować w obrocie gospodarczym samodzielnie, wówczas należy uznać, iż „oderwana” część stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa” - A. Bartosiewicz, VAT, Komentarz LEX, Warszawa 2013, str. 70. Wynajem/dzierżawa odróżnia się od pozostałych pól działalności Wnioskodawcy (handel, produkcja), a przy tym była to działalność rozwijana niezależnie od obu tych obszarów. W rezultacie warunek „odrębności organizacyjnej” w jej przypadku został spełniony.

Drugim z kryteriów, które powinno zostać spełnione, aby część przedsiębiorstwa uznać za ZORG, jest wyodrębnienie finansowe, co oznacza, że możliwe powinno być przyporządkowanie przychodów (kosztów, należności oraz zobowiązań itd.) do działalności ZORG / do jego zadań gospodarczych.

Wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać z całkowitą samodzielnością finansową (która jest niemożliwa do osiągnięcia z uwagi na funkcjonowanie w ramach całości przedsiębiorstwa – przykładowo: ww. interpretacja indywidualna z dn. 31 marca 2015 r., sygn. IPPP2/4512-61/15-2/KOM).

Z dokumentacji księgowej Wnioskodawcy łatwo można uzyskać informacje o przychodach z najmu/dzierżawy oraz o związanych z nimi kosztach. Warunek dot. „wyodrębnienia finansowego” także został więc spełniony.

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza, że ZORG może realizować określone zadania gospodarcze jako powiązana funkcjonalnie całość. Nie jest to zatem „przypadkowy” zespół składników majątku.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in., w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 26 maja 2014 r. (IPTPP4/443-195/14-3/OS):

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu”.

Składniki majątkowe oraz zobowiązania przenoszone do spółki spełniają powyższe kryterium, co przejawia się w powiązaniu umów, podlegających cesji (umów z kontrahentami, umów ubezpieczeniowych oraz kredytowych) z przedmiotami najmu/dzierżawy. Dotyczy to także umów rachunków bankowych, obsługujących przepływy finansowe z najmu/dzierżawy.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 23 sierpnia 2013 r. (IPPP2/443-514/13-2/IŻ) czytamy:

„Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. „Zorg” musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2010 r., sygn. IBPB1/423-96/08-4/MB.

Każda z wyodrębnionych w Spółce działalności może stanowić odrębną całość. Każda z działalności mogłaby być bowiem samodzielnym przedmiotem działalności w spółce. Zastosowane wyodrębnienie ma w przyszłości być pomocne, o ile oczywiście taka będzie wola wspólników, do podziału spółki na dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obie działalności posiadają zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Alokowane w ramach Działalności I i Działalności II składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel są ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie każdej działalności odrębnie. Oznacza to również, iż przy prowadzeniu danej działalności, nie będzie konieczne wykorzystywanie składników majątkowych nieprzypisanych do niej (tj. wykorzystywanych przy prowadzeniu drugiej działalności Spółki)”.

Powyższe oznacza, że zespół składników (ZORG), o którym mowa wyżej spełnia kryteria, o których mowa w art. 5a pkt 4 UPDOF, a jednocześnie art. 2 pkt 27e UVAT.

W konsekwencji wniesienie ww. składników jako wkładu rzeczowego do spółki nie podlega PDOF ani VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorstwo należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy Kodeks cywilny, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści powołanych przepisów wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności planuje przenieść w drodze aportu własność składników majątkowych Wnioskodawcy na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Składniki majątkowe wnoszone w formie aportu do spółki, jako zorganizowany zespół wyróżniają się na tle reszty składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że należący do niego zespół składników materialnych i niematerialnych będzie wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wymienione we wniosku składniki majątku, mające być przedmiotem aportu, będą posiadały cechy wymienione w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem będą mieściły się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, należących do Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do skutków podatkowych wniesienia ww. składników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym, jak stanowi art. 5a pkt 28 lit. a cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251).

Zatem, co do zasady, nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny jest przychodem z kapitałów pieniężnych.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że wniesienie w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 cyt. ustawy.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że opisany we wniosku aport nie wywoła skutków podatkowych po jego stronie. Wprawdzie przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie, jednakże będzie on korzystał ze zwolnienia z opodatkowania.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że przedmiot aportu Wnioskodawcy będzie spełniał wymogi wskazane w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w momencie jego wniesienia do spółki kapitałowej Wnioskodawca uzyska przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w cyt. art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, z uwagi na fakt, że przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.