IBPP4/443-519/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z” oraz KWK „W”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z” oraz KWK „W”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka „A” S.A. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki „A” S.A. jest wydobycie oraz sprzedaż węgla.

Podstawowa działalność Wnioskodawcy jest prowadzona poprzez kopalnie, w tym: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W”. Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładów górniczych KWK „X”, KWK „Y, KWK „Z”, KWK „W”. Kopalnie te stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W szczególności:

  • KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” są zarejestrowanymi Oddziałami Spółki oraz są wyodrębnione w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki „A” SA.
  • W skład każdego z tych Oddziałów wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji ściśle określonych zadań, jakimi jest w szczególności wydobycie węgla na obszarze działalności danej kopalni, takich jak: środki trwałe w tym własność gruntu, wyrobiska górnicze z wyposażeniem, prawo użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze, wartości niematerialne i prawne, dokumentacje techniczne, hydrologiczne, projekty zagospodarowania złóż i plany ruchu zakładów górniczych, regulaminy, instrukcje, procedury, prawa i wierzytelności z zawartych umów, produkty w toku, produkty gotowe, towary, materiały, umowy najmu i dzierżawy, koncesje, licencje i zezwolenia.
  • Wyżej wymienione Oddziały stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych, które mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których są przeznaczone.
  • Do tych Oddziałów przypisani są pracownicy, którzy wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zostaną przejęci przez kupującego w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (kupujący stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziałów: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Spółka „A” SA będzie zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług od tej sprzedaży ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wskazano jako element przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) Oddziały: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” wypełniają opisane wyżej wymienione warunki, w związku z czym stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W szczególności zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W konsekwencji, w przypadku, w którym zbywany majątek może być zakwalifikowany na gruncie przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie to czynność wyłączona z zakresu przedmiotowego ustawy. Z tego też powodu sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży. W związku z faktem, iż Oddziały: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” spełniają warunek uznania każdego z nich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, planowane zbycie przez KW S.A. tych Oddziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego jednolicie potwierdza się, iż zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2013 r.( sygn. ILPP2/443-469/13-5/MR czy też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r„ sygn. IBPP4/443-209/14/LG.

Podsumowując, skoro jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Oddziały: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem Spółka „A” S.A. jako sprzedająca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego. Wniosek w zakresie stanu faktycznego zostanie rozstrzygnięty w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.