IBPP4/443-519/14/EK | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych
IBPP4/443-519/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. przedsiębiorstwa
  2. sprzedaż
  3. wyłączenie
  4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z” oraz KWK „W”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z” oraz KWK „W”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka „A” S.A. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki „A” S.A. jest wydobycie oraz sprzedaż węgla.

Podstawowa działalność Wnioskodawcy jest prowadzona poprzez kopalnie, w tym: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W”. Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładów górniczych KWK „X”, KWK „Y, KWK „Z”, KWK „W”. Kopalnie te stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W szczególności:

  • KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” są zarejestrowanymi Oddziałami Spółki oraz są wyodrębnione w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki „A” SA.
  • W skład każdego z tych Oddziałów wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji ściśle określonych zadań, jakimi jest w szczególności wydobycie węgla na obszarze działalności danej kopalni, takich jak: środki trwałe w tym własność gruntu, wyrobiska górnicze z wyposażeniem, prawo użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze, wartości niematerialne i prawne, dokumentacje techniczne, hydrologiczne, projekty zagospodarowania złóż i plany ruchu zakładów górniczych, regulaminy, instrukcje, procedury, prawa i wierzytelności z zawartych umów, produkty w toku, produkty gotowe, towary, materiały, umowy najmu i dzierżawy, koncesje, licencje i zezwolenia.
  • Wyżej wymienione Oddziały stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych, które mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których są przeznaczone.
  • Do tych Oddziałów przypisani są pracownicy, którzy wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zostaną przejęci przez kupującego w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (kupujący stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziałów: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Spółka „A” SA będzie zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług od tej sprzedaży ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wskazano jako element przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) Oddziały: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” wypełniają opisane wyżej wymienione warunki, w związku z czym stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W szczególności zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W konsekwencji, w przypadku, w którym zbywany majątek może być zakwalifikowany na gruncie przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie to czynność wyłączona z zakresu przedmiotowego ustawy. Z tego też powodu sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży. W związku z faktem, iż Oddziały: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” spełniają warunek uznania każdego z nich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, planowane zbycie przez KW S.A. tych Oddziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego jednolicie potwierdza się, iż zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2013 r.( sygn. ILPP2/443-469/13-5/MR czy też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r„ sygn. IBPP4/443-209/14/LG.

Podsumowując, skoro jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Oddziały: KWK „X”, KWK „Y”, KWK „Z”, KWK „W” stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem Spółka „A” S.A. jako sprzedająca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego. Wniosek w zakresie stanu faktycznego zostanie rozstrzygnięty w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.