IBPP4/443-414/14/LG | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do nowopowstałej spółki
IBPP4/443-414/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do nowopowstałej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do nowopowstałej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca prowadzi działalność poprzez trzy jednostki produkcyjne zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ... (dalej: „SSE”). Wnioskodawca posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, w tym Zezwolenie nr ... z dnia ... (dalej: „Zezwolenie I”) oraz Zezwolenie nr ... z dnia ... (dalej: „Zezwolenie II”).

Do wskazanych wyżej trzech odrębnych jednostek produkcyjnych położonych na terenie SSE i składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy należą:

 • Zakład A”, produkujący turbosprężarki na potrzeby producentów samochodowych,
 • Zakład B”, produkujący elektrozawory i moduły kontroli wraz ze sprzęgłami dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Zakład C”, produkujący łańcuchy rozrządu.

Każda ze wskazanych wyżej jednostek produkcyjnych zlokalizowana jest w konkretnym budynku znajdującym się na terenach należących do Wnioskodawcy jak i wyposażona jest w odrębne, specjalistyczne maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji prowadzonej przez poszczególne zakłady. Podobnie, każda z jednostek produkcyjnych (tj. każdy z wymienionych powyżej Zakładów) posiada w ramach swojej struktury organizacyjnej odrębnych pracowników dedykowanych wyłącznie do pracy w ramach danego Zakładu.

Jednocześnie w strukturze Wnioskodawcy, w ramach Zakładu A, wyodrębniony został zespół, którego zadaniem jest świadczenie usług pomocniczych w stosunku do prowadzonej działalności produkcyjnej na rzecz każdej ze wskazanych wyżej wyodrębnionych jednostek produkcyjnych (tzw. centrum usług wspólnych). W tym zakresie każdej jednostce produkcyjnej Wnioskodawca zapewnia obsługę biurową, administracyjną, księgową jak również usługi zapewniania jakości, usługi IT itp.

Planowany podział Wnioskodawcy

Obecnie Wnioskodawca rozważa podjęcie działań mających na celu rozszerzenie działalności produkcyjnej prowadzonej w ramach Zakładu B. W związku z powyższym planowane jest również podjęcie działań mających na celu reorganizację struktury biznesowej i organizacyjnej. W ramach tych działań planowane jest mianowicie wydzielenie ze struktur Spółki i przeniesienie do innego podmiotu działalności produkcyjnej prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu B. Wydzielenie to zostanie dokonane poprzez przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie w trybie przewidzianym w przepisie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Podział przeprowadzony zostanie zatem poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (Wnioskodawcy) na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) - dalej jako „nowa spółka”. Jak wskazano powyżej, w ramach podziału przeniesione zostaną składniki materialne i niematerialne wykorzystywane dotychczas w działalności Wnioskodawcy i związane z funkcjonowaniem działu zajmującego się produkcją elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami, noszącego w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki nazwę ... (Zakład B).

Wydzielenie Zakładu B do odrębnej spółki, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi należytą konsolidację, przyczyniając się do usprawnienia i optymalizacji zarządzania zdolnościami produkcyjnymi i służyć będzie alokacji zasobów projektowych, produkcyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz bilansowaniu zapotrzebowania na te zdolności produkcyjne i zasoby w ramach jednego, odrębnego podmiotu (nowej spółki). Wskazane wyodrębnienie będzie wpływało także pozytywnie na możliwości pozyskiwania finansowania dotyczącego tak wyodrębnionego majątku i działalności.

W związku z planami rozbudowy i rozwoju produkcji prowadzonej w ramach Zakładu B Wnioskodawca wystąpił również do Zarządu SSE ze Zgłoszeniem Inwestora w związku z ubieganiem się o udzielenie kolejnego zezwolenia (dalej: „Zezwolenia III”) na potrzeby realizacji nowej inwestycji dotyczącej rozbudowy ZAKŁADU B. Jak wynika ze Zgłoszenia Inwestora, na podstawie Zezwolenia III Spółka będzie zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 47.675.000 PLN oraz utworzenia 70 nowych miejsc pracy.

Ze wskazanych wyżej przyczyn mających na celu jak najlepszą realizację inwestycji planowane jest przeprowadzenie rozbudowy Zakładu B już po wydzieleniu Zakładu B do nowej spółki.

Opis Zakładu B podlegającego wydzieleniu

Jak wskazano powyżej obecny zakres działalności Zakładu B obejmuje całokształt działalności gospodarczej Wnioskodawcy związanej z produkcją i handlem elektrozaworami i modułami kontroli wraz ze sprzęgłami. Sprzedaż produktów Zakładu B prowadzona jest w oparciu o umowy ramowe, w ramach których realizowane są poszczególne zamówienia przesyłane od klientów na konkretne produkty.

Pod względem organizacyjnym, Zakład B działa na zasadach wyodrębnionej w strukturze Spółki jednostki funkcjonalnej. W szczególności Zakład B posiada całkowicie odrębną, od pozostałych działów produkcyjnych Spółki, infrastrukturę techniczną w postaci linii produkcyjnych wykorzystywanych wyłącznie w procesie produkcji realizowanej przez Zakład B, które stanowią środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej w tym zakresie.

Zakład B posiada również określony zespół pracowników dedykowanych do pracy w jego strukturach (tj. w procesie produkcji prowadzonej przez Zakład B).

Zgodnie z aktualną strukturą organizacyjną Zakładu B, pracami Zakładu B zarządza Dyrektor Zakładu tzw. Plant Manager, który przekazuje sprawozdania i raporty związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu B bezpośrednio do zarządu Spółki. Dyrektor nadzoruje pracę poszczególnych kierowników, odpowiadających za poszczególne zespoły/zadania realizowane w ramach Zakładu B (tj. w szczególności kierowników odpowiedzialnych za: produkcję, logistykę, zarządzanie projektami, kadry w zakresie innym niż ewidencja płac i rekrutacja, finanse, organizację dostaw, inżynierię, kontrolę jakości oraz inwestycje, itd).

Do czynności bezpośrednio związanych z produkcją Zakładu B zaangażowani są pracownicy operacyjni (w sumie w ramach Zakładu B pracują ok. 133 osoby, co stanowi ok 20% całkowitego zatrudnienia Wnioskodawcy). Do najważniejszych składników majątkowych wykorzystywanych w ramach Zakładu B należą środki trwałe, obejmujące urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji Zakładu B. Wnioskodawca jest też stroną umów najmu lub leasingu, których przedmioty wykorzystywane są w działalności Zakładu B, np. samochody służbowe. Zakład B mimo odrębności od pozostałych struktur organizacyjnych Spółki nie posiada statusu jednostki samobilansującej się w rozumieniu przepisów prawa bilansowego. Sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji rachunkowej pozwala jednak na przyporządkowanie - dla celów rachunkowości zarządczej - Zakładowi B przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, jak również przypisanie innych aktywów i pasywów związanych z funkcjonowaniem Zakładu B. Odbywa się to za pośrednictwem specjalnych kodów, gdyż księgowanie każdej transakcji związanej z Zakładem B oznaczone jest indywidualnym kodem, różnym od kodów przypisanych do transakcji związanych z funkcjonowaniem pozostałych jednostek w ramach struktur organizacyjnych Spółki. Na potrzeby rachunkowości zarządczej sprawozdania dla Zakładu B sporządzane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Zakład B nie posiada odrębnego konta bankowego, jednakże z uwagi na prowadzoną politykę finansową przez Wnioskodawcę, w każdej chwili możliwe określenie wartości należności handlowych i zobowiązań handlowych dotyczących Zakładu B. Jak wskazano już wcześniej, odbywa się to za pośrednictwem specjalnych kodów, gdyż księgowanie każdej transakcji związanej z Zakładem B oznaczone jest indywidualnym kodem, różnym od kodów przypisanych do transakcji związanych z funkcjonowaniem pozostałych jednostek w ramach struktur organizacyjnych Spółki. W oparciu o te same zasady możliwe jest wyodrębnienie i przypisanie do Zakładu B odpowiednich transakcji wynikających z prowadzonych przez Wnioskodawcę ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. W ten sam sposób (tj. za pomocą indywidualnych kodów) odbywa się również przypisanie do Zakładu B określonych składników majątkowych wynikających z ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, jak również kosztów pracowników dedykowanych wyłącznie do pracy w ramach Zakładu B.

Zakład B obciążany jest również, w oparciu o klucze alokacji kosztami tzw. funkcji wspólnych, głównie o charakterze wspomagającym (księgowość ogólna, administracja, wspomaganie informatyczne, utrzymanie budynków, system zarządzania jakością, kadry w zakresie rekrutacji oraz ewidencji płac, zapewnianie bezpieczeństwa oraz usługi laboratoryjne, itp.).

Przykładowo, z tytułu zajmowania określonej powierzchni biurowej Wnioskodawca dokonuje proporcjonalnej alokacji kosztów utrzymania biura do rozliczeń Zakładu B. W ten sam sposób, czyli zgodnie z odpowiednim kluczem alokacji kosztów (tj. powierzchniowym, procentowym, ustalonym w zależności od konkretnych kosztów w oparciu o stopień zaangażowania czasu pracy, wykorzystywanej powierzchni, liczby pracowników itp.) Zakład B jest obciążany na potrzeby rachunkowości zarządczej innymi wydatkami np. mediów, ogólnego zarządu, obsługi administracyjnej, księgowej, prawnej, kosztami leasingu samochodów służbowych, kosztami IT, itp.

Majątek wydzielany do nowej spółki.

Stanowiące przedmiot zapytania zdarzenie przyszłe, obejmowało będzie transakcję podziału Spółki przez wydzielenie, która to transakcja polegała będzie na przeniesieniu na odrębną spółkę majątku Wnioskodawcy, na który składać będą się składniki materialne i niematerialne przypisane do wskazanego Zakładu B, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i sprzedażą elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami.

Podsumowując, przedmiotem wydzielenia będzie zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębniony w ramach dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności, w zakresie związanym z funkcjonowaniem Zakładu B, czyli w szczególności:

 • środki trwałe obejmujące urządzenia składające się na dwie nowe linie produkcyjne wykorzystywane w ramach produkcji prowadzonej w Dziale B (linia ... oraz linia ...) oraz środki trwałe (urządzenia, w tym np. tester olejowy, nawijarka itp.) związane z produkcją prowadzoną w ramach Zakładu B; jednocześnie niektóre pozostałe środki trwałe (w tym również inne linie produkcyjne wykorzystywane obecnie przez Zakład B, które nie przejdą na nową spółkę z uwagi na ograniczenia prawne w czasowym dysponowaniu majątkiem ciążące na Wnioskodawcy z uwagi na udzielenie w przeszłości pomocy publicznej) zostaną przez Wnioskodawcę udostępnione nowej spółce do wyłącznego korzystania na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie umów najmu/dzierżawy zawartych przez Wnioskodawcę i nową spółkę
 • uprawnienia wynikające z umów handlowych związanych z działalnością Zakładu B, w szczególności umowy z kontrahentami oraz dostawcami;
 • prawa majątkowe związane z prowadzoną przez Zakład B działalnością, w szczególności licencje związane z działalnością Zakładu B;
 • prawa wynikające z przyznanego Wnioskodawcy pozwolenia na budowę budynku, który zgodnie z planami ma zostać przeznaczony w całości na potrzeby działalności związanej z Zakładem B (pod warunkiem uzyskania przez dniem podziału takiego pozwolenia przez Wnioskodawcę). W takim przypadku nastąpi również podział gruntu znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy i przeniesienie na rzecz nowej spółki (w ramach wydzielanego majątku) własności gruntu wydzielonego pod budowę nowego budynku, którego to budowa prowadzona będzie już przez nową spółkę;
 • Zezwolenie III na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, o które Wnioskodawca wystąpił w związku z realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy Zakładu B.

Przedmiotem wydzielenia będą również zobowiązania przypisane do Zakładu B.

Jednocześnie w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie pomiędzy Wnioskodawcą a nową spółką zawarta zostanie umowa najmu/dzierżawy dotycząca budynku, w którym zlokalizowany jest Zakład B. Na podstawie tej umowy budynek zajmowany przez Zakład B zostanie udostępniony nowej spółce. Ponadto podkreślić należy, że transakcja wydzielenia obejmująca wskazane wyżej składniki majątkowe skutkować będzie również przejściem zakładu pracy w rozumieniu przepisu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W konsekwencji opisanej transakcji, pracownicy Zakładu B staną się z mocy prawa pracownikami spółki przejmującej majątek Zakładu Bw wyniku podziału.

Dodatkowo cała dokumentacja (np. kontrakty handlowe, poszczególne zamówienia handlowe realizowane w ramach kontraktów, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń itp.) związana z funkcjonowaniem Zakładu B również zostanie przekazana nowej spółce.

W zakresie określonych usług funkcji wsparcia, wspólnych dla całej działalności Wnioskodawcy (np. administracja, księgowość, utrzymanie budynków, usługi IT), których koszt przypisywany był dotychczas do Zakładu B dla celów rachunkowości zarządczej, po dokonaniu transakcji podziału przez wydzielenie nowa spółka zawrze w tych zakresach odrębne umowy na świadczenie tego rodzaju usług przez Wnioskodawcę lub podmiot trzeci. W szczególności z Wnioskodawcą zostaną przez nową spółkę zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie usług wspomagania IT, utrzymania budynków, kadr i płac, usług laboratoryjnych Równocześnie, możliwe jest, iż część tych funkcji może być realizowana samodzielnie przez nową spółkę (administracja, księgowość, itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników niematerialnych i materialnych przenoszonych na nową spółkę w drodze podziału Spółki przez wydzielenie jak również zespół składników niematerialnych i materialnych pozostających w Spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy przeniesienie opisanego w zdarzeniu przyszłym zespołu składników materialnych i niematerialnych w drodze podziału przez wydzielenie na nową spółkę podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę wskazaną definicję oraz stanowiska prezentowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, należy przyjąć, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej,
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W opinii Wnioskodawcy, wnoszony zespół składników, stanowiący Zakład B funkcjonujący dotychczas w ramach Spółki, spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki, pozwalające uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębniony zespół składników

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przedmiotem wydzielenia do nowej spółki będzie zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych w ramach Zakładu B składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych formalnie i faktycznie w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy. Owo wyodrębnienie przejawia się tak w aspekcie funkcjonalnym - w ramach Zakładu B Wnioskodawca prowadzi bowiem wyspecjalizowaną produkuje elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami, co wyróżnia Zakład B od pozostałej produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach innych zakładów (tj. Zakładu A oraz Zakładu C) jak również w aspekcie faktycznym - składniki majątkowe związane z działalnością Zakładu B są wyraźnie wyodrębnione w strukturze spółki i służą wyodrębnionej działalności: produkcji elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami dla przemysłu motoryzacyjnego

Składnikami tymi będą środki trwałe oraz inne rzeczy ruchome, w tym linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne w procesie produkcji prowadzonej w ramach Zakładu B, prawa majątkowe, środki pieniężne związane z działalnością B oraz wierzytelności i uprawnienia wynikające z umów handlowych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Zakładu B. Zobowiązania dotyczące działalności Zakładu B zostaną, w związku z transakcją wydzielenia, przejęte przez nową spółkę, z ewentualnym wyłączeniem tych z nich, w stosunku do których wierzyciele nie wyrażą zgody na ich przeniesienie na inny podmiot (tj. przejęcie długu przez nową spółkę). Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, sytuacja braku zgody wierzycieli na przeniesienie zobowiązania, o ile w ogóle wystąpi, będzie mieć całkowicie marginalny i jednostkowy charakter.

Ponadto, jak wskazano powyżej, opisana transakcja skutkować będzie również przejściem wszystkich pracowników zatrudnionych na potrzeby Zakładu B do nowej spółki (ok. 133 osoby). W konsekwencji nowym pracodawcą tych pracowników stanie się nowa spółka, na którą przeniesiony zostanie majątek Wnioskodawcy związany z wydzieleniem Zakładu B.

Wyodrębnienie organizacyjne, finansowe oraz funkcjonalne

Z powyższego wynika zatem, że przedmiot wyżej opisanej transakcji nie jest jedynie przypadkowym zbiorem składników, ale wyodrębnioną wewnętrznie, w dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, całością mogącą pełnić samodzielnie funkcję gospodarczą w zakresie produkcji i handlu elektrozaworami oraz modułami kontroli wraz ze sprzęgłami.

O odrębności organizacyjnej Zakładu B w strukturze Wnioskodawcy świadczy fakt, że Zakład B wyposażony został w odrębną od pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy infrastrukturę techniczną. Przede wszystkim Zakład B zlokalizowany jest w odrębnym budynku, w którym znajdują się również wszystkie urządzenia i maszyny, w tym środki trwałe, wykorzystywane w procesie produkcji prowadzonej w ramach Zakładu B.

Jednocześnie Zakład B posiada - w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy - własną, zhierarchizowaną strukturę pracowników, świadczących pracę na potrzeby związane z funkcjonowaniem Zakładu B we wszelkich przejawach jego działalności, w tym odrębny zespół pracowników odpowiedzialnych w ramach Zakładu B za produkcję, logistykę, zarządzanie projektami, kadry w zakresie innym niż ewidencja płac i rekrutacja, finanse i controlling, organizację dostaw, inżynierię, kontrolę jakości oraz inwestycje. Dodatkowo, pracami Zakładu B kieruje Dyrektor Zakładu, który przekazuje sprawozdania z działalności Zakładu B bezpośrednio do Zarządu Spółki, z pominięciem innych przełożonych funkcjonujących w ramach struktur Wnioskodawcy. Świadczy to o samodzielności i niezależności Działu B od innych jednostek wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy i potwierdza jednocześnie jego wyodrębnienie organizacyjne.

W opinii Wnioskodawcy zespół składników będący przedmiotem planowanego wydzielenia spełnia również warunek odrębności finansowej. Jak przyjmuje się bowiem w praktyce organów skarbowych: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” (tak min. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2010 r., znak: IBPP1/443-1098/09/AZb).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, sposób prowadzenia przez Wnioskodawcę ewidencji rachunkowej (system kodów) pozwala na przyporządkowanie Zakładowi B przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, co również pozwala wygenerować związane z tą jednostką sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie takie jest sporządzane przez Wnioskodawcę regularnie, za okres każdego miesiąca kalendarzowego na potrzeby controllingu oraz sprawozdawczości zarządczej w ramach Spółki.

Zakład B nie posiada odrębnego konta bankowego, jednakże z uwagi na prowadzoną politykę finansową przez Wnioskodawcę, w każdej chwili możliwe określenie wartości należności handlowych i zobowiązań handlowych dotyczących Zakładu B. Świadczy to również o wyodrębnieniu finansowym Zakładu (por. w zakresie braku konieczności posiadania rachunku bankowego: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2012 r., znak: IBPBI/2/423-199/12/JD oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2012 r., znak: IBPP1/2/443-214/12/BM).

Punktem odniesienia przy ocenie odrębności funkcjonalnej Zakładu B powinna być rola, jaką zespół składników wydzielanych ze Spółki w procesie podziału przez wydzielenie odgrywał w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i na ile stanowił w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Zakład B zajmuje się produkcją i sprzedażą elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami, a sposób podziału zadań w Spółce powoduje, że sprawuje on tę funkcję samodzielnie. Jest to odrębny segment działalności od działalności pozostałych zakładów funkcjonujących w ramach Spółki. Wraz dokonaniem transakcji polegającej na wydzieleniu i przeniesieniu na nową spółkę zespołu składników związanych z Zakładem B nowa spółka przejmie w całości funkcję gospodarczą sprawowaną dotychczas przez Zakład B. Przejęcie funkcji gospodarczych Zakładu B może przy tym odbyć się bez konieczności dokonania restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników. W opinii Wnioskodawcy Zakład B, w zakresie, w którym stanowi przedmiot wydzielenia, spełnia zatem warunki, aby uznać, iż jest wyodrębniony funkcjonalnie.

Zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo

Ostatnim warunkiem koniecznym do uznania zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest jego zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Miarodajnym kryterium jest zatem ustalenie, czy w skład zespołu składników będącym przedmiotem wydzielenia wchodzi minimum elementów, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności realizowanej przed zbyciem nie byłoby możliwe

W opinii Wnioskodawcy zespół składników, które podlegają wydzieleniu i przeniesieniu do nowej spółki, obejmujący pracowników (stających się z mocy prawa pracownikami nowej spółki), środki trwałe, inne ruchomości, uprawnienia wynikające z umów związanych z realizowaną działalnością, należności oraz inne wierzytelności pozwalają na samodzielne kontynuowanie procesu produkcji i sprzedaży elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami. Wraz z transakcją, na nową spółkę przeniesione zostaną również zobowiązania związane funkcjonalnie z działalnością Zakładu B.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje że na zdolność funkcjonowania w ramach nowej spółki wydzielanego zespołu składników nie będzie wpływać okoliczność, że niektóre środki trwałe związane z Zakładem B jak również prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym zlokalizowany jest obecnie Zakład B nie będą mogły, z przyczyn wskazanych powyżej, zostać przez Wnioskodawcę przeniesione na własność nowej spółki. Na moment wydzielenia bowiem składniki te (środki trwałe związane z Zakładem B pozostawione w Spółce jak również budynek) zostaną udostępnione przez Wnioskodawcę nowej spółce do korzystania na podstawie umowy najmu/dzierżawy na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej dotąd w ramach Zakładu B.

W konsekwencji, jeżeli niektóre składniki konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającego wydzieleniu do nowej spółki zostaną tej spółce udostępnione do korzystania na podstawie przykładowo umowy najmu/dzierżawy, to fakt, że prawo własności tych składników nie zostanie przeniesione na nową spółkę nie może skutkować uznaniem, że zespół składników przeniesionych na nową spółkę wraz ze składnikami udostępnionymi tej spółce do korzystania nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dla oceny bowiem czy zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma - poza wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym tych składników - zdolność funkcjonowania tego zespołu składników jako niezależnego przedsiębiorstwa. W przypadku zatem przeniesienia zespołu tych składników na nową spółkę przy jednoczesnym udostępnieniu niektórych składników związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do korzystania nowej spółce na podstawie umowy dzierżawy przyjąć należy, że nowa spółka będzie mogła w związku z przekazanymi jej na własność i do korzystania składnikami materialnymi i niematerialnymi realizować zadania gospodarcze w zakresie działalności prowadzonej dotychczasowo przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu B.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że powyższy pogląd jest również prezentowany w orzecznictwie sądów administracyjnych Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt: II FSK 2529/11 wskazał, że: „Żaden z przepisów prawa powoływanych przez Sąd pierwszej instancji oraz wnoszącego skargę kasacyjną nie zawiera wprost, dosłownie i jednoznacznie wymogu, zgodnie z którym dla bytu prawnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezbędne jest prawo własności nieruchomości. Organy podatkowe nie ustaliły też w sprawie, że składniki wnoszonego aportem przedsiębiorstwa E. nie mogły funkcjonować jako zorganizowana część przedsiębiorstwa bez prawa własności nieruchomości albo też z wykorzystaniem innych nieruchomości niż te, których podatnik nie wniósł do spółki. Istotne znaczenie ma również podnoszona przez Sąd pierwszej instancji okoliczność, że w dniu wniesienia - otrzymania aportu spółka kapitałowa otrzymała także, tytułem dzierżawy, prawo do przywoływanych powyżej nieruchomości. W tym stanie faktycznym nie przekracza granic swobodnej oceny dowodów konstatacja Sądu pierwszej instancji, że przedmiot ocenianego aportu mógł realizować określone działania gospodarcze, tak jak definiując zorganizowaną częśći przedsiębiorstwa stanowi art. 5a pkt 4 u.p.d.o.f.”.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn akt: III SA/Wa 483/11 podkreślił, że „jeżeli w ramach nowego przedsiębiorstwa, w oparciu o wskazany we wniosku o wydanie interpretacji, zespół składników majątkowych możliwe będzie wynajęcie nieruchomości potrzebnych do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a taki stan występuje w niniejszej sprawie, to należało stwierdzić zespół ten spełniał kryteria zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższy pogląd prezentowany jest także w praktyce organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2013 r., znak: IBPBI/1/415-341/13/AB.

Potwierdzenie, że wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w ramach nowej spółki stanowi także fakt, iż już w ramach struktury Wnioskodawcy Zakład B, jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizował powierzone mu zadania i efektywnie prowadził działalność gospodarczą, którą może kontynuować w ramach nowej spółki, bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych oraz większych nakładów finansowych.

Warto podkreślić także, iż fakt, że świadczenie niektórych jedynie usług wspomagających działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. księgowość, usługi IT, utrzymanie czystości, itp.) dokonywane będzie w oparciu o nowo zawarte umowy z dostawcami takich usług lub też ich refakturowanie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki nie będzie miało wpływu na ocenę wydzielanego zespołu składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak bowiem w praktyce organów skarbowych jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, iż „dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u. konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych” (tak przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt: I FSK 1590/10 oraz w wyroku z dnia 27 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1383/10).

Powyższy pogląd podzielany jest również w praktyce organów skarbowych. Możliwość funkcjonowania wydzielanego zespołu składników w oparciu o nowo zawarte umowy z podmiotami trzecimi w zakresie usług wspomagających została potwierdzona przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2012 r., znak: IBPBI/2/423-199/12/JD oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2012 r. znak: IBPP1/2/443-214/12/BM.

Z powyższego wynika zatem, że specjalizacja w zakresie realizowanych zadań w ramach Zakładu B sprawia, że zespół składających się nań elementów materialnych i niematerialnych (zarówno aktywa, pasywa, jak również pracownicy) stanowiący przedmiot wydzielenia byłby w stanie samodzielnie i w oderwaniu od pozostałych struktur Wnioskodawcy realizować powierzone działania gospodarcze.

Podsumowując należy uznać, że opisany we wniosku zespół składników niematerialnych i materialnych przenoszonych w efekcie podziału przez wydzielenie do odrębnego podmiotu spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Majątek pozostający w Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie

Po przeprowadzonym podziale przez wydzielenie skutkującego przeniesieniem składników związanych z Zakładem B na nową spółkę, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu prowadził działalność gospodarczą w zakresie Zakładu A oraz Zakładu C.

Oznacza to. że Wnioskodawca w dalszym ciągu po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie prowadził będzie działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży turbosprężarek zorganizowanej w ramach Zakładu A oraz w zakresie produkcji i sprzedaży łańcuchów rozrządu zorganizowanej w ramach Zakładu C. Jednocześnie wskazać należy, że zarówno Zakład A jak i Zakład C jest zorganizowany i funkcjonuje według zasad opisanych powyżej w przypadku Zakładu B. Oznacza to, że zarówno Zakład A jak i Zakład C może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, organizacyjne, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, który jednocześnie posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

W konsekwencji zatem również składniki materialne i niematerialne pozostające w Spółce po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie Zakładu B, tj. składniki tworzące Zakład A i Zakład C powinny zostać, zdaniem Wnioskodawcy, uznane ze zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja podziału Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opinii Wnioskodawcy planowana czynność przeniesienia na nową spółkę składników niematerialnych i materialnych związanych z dotychczasową działalnością Zakładu B, który zgodnie z uzasadnieniem odpowiedzi na pytanie pierwsze powinien być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.