IBPP4/443-397/14/LG | Interpretacja indywidualna

Uznanie Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności aportu tego Działu
IBPP4/443-397/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. brak obowiązku opodatkowania
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności aportu tego Działu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności aportu tego Działu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik Zakłady Y SA z siedzibą w ... jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP. Spółka prowadzi pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związaną z wytwarzaniem produktów leczniczych oraz suplementów diety.

Oprócz wskazanej powyżej działalności, od lipca 2008 r. Spółka prowadzi działalność związaną z wynajmem nieruchomości. Spółka jest właścicielem nieruchomości o pow. 3.234 m2 zabudowanych budynkiem biurowo - magazynowym o powierzchni 1.976,50 m2 położonych w innej miejscowości niż siedziba Spółki, tj. w ... W związku z tym, iż prowadzona od 2008 r. działalność Spółki, związana z wynajmem nieruchomości, była działalnością uboczną w stosunku do działalności głównej, na mocy uchwały Zarządu z dnia ... r. zdecydowano o utworzeniu Działu X (X), wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo jednostki, która jest przeznaczona do realizacji wszystkich zadań związanych z gospodarką nieruchomością należącą do Spółki.

Na podstawie wskazanej uchwały postanowiono, iż do zadań Działu będzie należeć poszukiwanie ofert wynajmu nieruchomości, prowadzenie negocjacji w zakresie cen najmu oraz innych cen związanych z działalnością Działu, sporządzenie i opiniowanie wszelkiej dokumentacji związanej z wynajmem nieruchomości i usługami świadczonymi przez podmioty trzecie, kontrola faktur zewnętrznych dotyczących Działu, bieżąca konserwacja budynku, utrzymanie czystości nieruchomości oraz podatek od nieruchomości.

Do X przekazano składniki materialne i niematerialne zgodnie z wykazem do wskazanej uchwały. Wydzielone zostały składniki majątkowe takie jak: składniki rzeczowe - prawa wieczystego użytkowania, budynek magazynowo - biurowy, grunt (działka) w obrębie 93, pow. 0,181 ha środki obrotowe - środki pieniężne na rachunku bieżącym, składniki niematerialne, tj. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących zaopatrzenia w media, najmu powierzchni, umowa rachunku bankowego. W X została zatrudniona osoba na umowę zlecenie.

Zarząd przyjął, iż Dział będzie posiadał wyodrębnienie finansowe i będzie prowadzony pełny rozrachunek wewnętrzny pozwalający na ustalenie dla Działu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz majątku trwałego X.

Zarząd Spółki przyjął, iż należnościami X są należności od podmiotów zewnętrznych z tytułu najmu nieruchomości. Zobowiązaniami X są zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących mediów, zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, zobowiązania wobec podmiotów świadczących usługi związane z X (w tym związane z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie), zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia związane ze świadczeniem usług. Przychodami X są należności z tytułu wynajmu nieruchomości. Kosztami są amortyzacja środków trwałych, podatek, zużycie mediów, ubezpieczenie i pozostałe koszty.

W związku z pełnym rozrachunkiem wewnętrznym Zarząd przyjął Regulamin Prowadzenia Rozrachunku Wewnętrznego dla X określający zasady prowadzenia rozrachunku wewnętrznego w celu zapewnienia wyodrębnienia finansowego X.

W ramach wyodrębnienia organizacyjnego X posiada odrębny rachunek bankowy, za pomocą którego obsługiwane są wszelkie transakcje związane z działem najmu nieruchomości, a mianowicie wpływy czynszu z najmu, płatności związanych z kosztami utrzymania tego Działu, tj. media, koszty związane z administrowaniem nieruchomością ponoszone przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego i inne.

Od podjęcia uchwały w listopadzie 2012 r. w Spółce działa X wyodrębniony w sposób wskazany powyżej, a więc zarówno finansowo jak i organizacyjnie. X realizuje przypisane mu zadania gospodarcze.

Spółka obecnie rozważa wniesienie, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Działu X, jako aportu do spółki z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy aport wydzielonego na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia ... 2012 r. Działu X do spółki z o.o., w zamian za udziały w tej Spółce, będzie stanowił aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e i art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i czynność ta będzie wyłączona z zakresu opodatkowania tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej. Jednocześnie przepis art. 6 powołanej ustawy wyłącza określone czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W powołanym przepisie wskazane są czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, ze zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

W związku z powyższym, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, aby mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawne, jak również opis zdarzenia wskazuje, iż w ocenie Spółki Dział X stanowi zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych.

Dział X jest wydzielony w ramach Spółki w sposób organizacyjny i funkcjonalny, finansowy wskazany opisie stanu faktycznego.

Zdaniem spółki aport wydzielonego na mocy uchwały Zarządu Działu X do spółki z o.o. w zamian za objęcie w tej spółce udziałów w kapitale zakładowym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wyodrębniony zespół składników majątkowych (Dział X) wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Z powyższego wynika, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest kwalifikowany jak dostawa towarów. Tym samym czynność aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest świadczeniem usług.

Przedmiotem zapytania jest uznanie Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności aportu tego Działu.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie Organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Należy zauważyć, iż prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: „Przegląd Podatkowy” 2004/4/50, ECR 2003/11B/I-14393) Trybunał zwracając uwagę, iż niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, iż pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa, tj. Dział X, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów leczniczych i suplementów diety, jak również działalność tzw. uboczną związaną z wynajmem nieruchomości. Na podstawie uchwały Zarządu utworzono Dział X, który strukturalnie ma stanowić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę, która jest przeznaczona do realizacji wszystkich zadań związanych z gospodarką nieruchomością należącą do Spółki. Do Działu przekazano składniki materialne i niematerialne zgodnie z wykazem do wskazanej uchwały. Wydzielone zostały składniki majątkowe i składniki niematerialne. Zarząd przyjął, że Dział będzie posiadał wyodrębnienie finansowe i będzie prowadzony pełny rozrachunek wewnętrzny. Pełny rozrachunek wewnętrzny będzie działał w sposób pozwalający na ustalenie dla Działu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz majątku trwałego. Zarząd Spółki przyjął, że należnościami Działu są należności od podmiotów zewnętrznych z tytułu najmu nieruchomości. Zobowiązaniami są zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących mediów, zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, zobowiązania wobec podmiotów świadczących usługi związane z Działem, zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia związane ze świadczeniem usług. Przychodami są należności z tytułu wynajmu nieruchomości. Kosztami są amortyzacja środków trwałych, podatek, zużycie mediów, ubezpieczenie i pozostałe koszty. W związku z pełnym rozrachunkiem wewnętrznym Zarząd przyjął Regulamin Prowadzenia Rozrachunku Wewnętrznego dla Działu określający zasady prowadzenia rozrachunku wewnętrznego w celu zapewnienia jego wyodrębnienia finansowego. W ramach wyodrębnienia organizacyjnego Dział posiada odrębny rachunek bankowy, za pomocą którego obsługiwane są wszelkie transakcje związane z działem najmu nieruchomości, a mianowicie wpływy czynszu z najmu, płatności związanych z kosztami utrzymania tego Działu, tj. media, koszty związane z administrowaniem nieruchomością ponoszone przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego i inne. Dział od podjęcia uchwały w listopadzie 2012 r. działa w sposób wyodrębniony zarówno finansowo jak i organizacyjnie oraz realizuje przypisane mu zadani gospodarcze. Wnioskodawca rozważa wniesienie, wyodrębnionego uchwałą Zarządu Działu X, jako aportu do spółki z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce udziałów.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że Dział X, który będzie realizował określone zadania gospodarcze będzie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż jak przedstawił Wnioskodawca będzie on odznaczał się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zatem Dział X spełnia wymagania ustawowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarte w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, aport Działu X do spółki prawa handlowego stanowić będzie czynność, która jest wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia spod działania ustawy o podatku od towarów i usług aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest prawidłowe. Przy czym niezasadnie Wnioskodawca wywodzi, że aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi świadczenie usług, gdyż aport taki należy traktować jako dostawę towaru, która zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.