IBPP4/443-358/14/LG | Interpretacja indywidualna

Uznanie Centrum X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania jego sprzedaży
IBPP4/443-358/14/LGinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. zbycie
  4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Centrum X za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania jego sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Centrum X za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania jego sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. z siedzibą w ... (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC. W ramach przedsiębiorstwa Spółka prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach biznesowych.

Pierwszy obszar działalności Spółki stanowi produkcja nowoczesnych urządzeń diagnostycznych pod znakiem towarowym X wykorzystywanych w okulistyce, ale i w innych specjalizacjach, w oparciu o kompletne zaplecze produkcyjne (budynki i budowle, maszyny i urządzenia, personel, etc). Spółka jest producentem nowoczesnych urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych w okulistyce, w tym m.in. .... Spółka wykorzystuje przy tym najnowsze techniki cyfrowego przetwarzania obrazu, pozwalające na precyzyjną diagnostykę zarówno przedniego jak i tylnego odcinka oka. Światowy rynek okulistyki rozwija się w kierunku unifikacji procedur medycznych, co pozwala na przewidzenie pewnych zachowań rynkowych w poszczególnych krajach. W związku z tym, że następuje niezwykle wysokie wykorzystanie zaawansowanych technik obrazowania oka, spektralna tomografia komputerowa - której Spółka była pionierem i pozostaje jednym z liderów technologicznych - staje się obecnie przyszłością światowej okulistyki na najbliższe kilka, a nawet kilkanaście lat. Ponadto ciągły rozwój technologii z zakresu laserów, światłowodów czy superszybkich kamer optycznych pozwala w sposób ciągły ulepszać i rozwijać metodę spektralnej tomografii komputerowej.

Drugi obszar aktywności Spółki stanowią działania badawczo - rozwojowe (research development, RD) w zakresie technologii diagnostyki medycznej, w szczególności z zakresu okulistyki i ginekologii. W ramach działalności RD odbywa się projektowanie i konstruowanie specjalistycznego sprzętu medycznego we współpracy z akademickimi ośrodkami naukowymi. W ramach tej działalności tworzone jest również specjalistyczne oprogramowanie, w tym do obsługi urządzeń medycznych i do zarządzania placówek medycznych (m.in. rozliczanie z NFZ, wysyłanie sms-ów do pacjentów). Rezultatem prowadzenia działań badawczo-rozwojowych jest wytworzenie niematerialnych praw majątkowych o charakterze know-how, patentów, wzorów etc, które następnie mogą być licencjonowane lub samodzielnie wykorzystywane przez Spółkę w zakresie produkcji urządzeń medycznych. Obecnie, kreowane przez Spółkę niematerialne prawa majątkowe w zakresie rozwoju oprogramowania są odpłatnie udostępniane ...

Reasumując, w Spółce istnieją dwie główne linie biznesowe, pełniące w spółce różne funkcje - jedna przeznaczona do działalności produkcyjnej a druga wykonująca zadania gospodarcze z zakresu RD. Ewentualne świadczenia wzajemne mogą być z łatwością zastąpione poprzez zakup usług z firm zewnętrznych lub wewnętrzną reorganizację.

Działalność produkcyjna i działalność z zakresu RD są wyodrębnione organizacyjnie w strukturach Spółki jako Centrum X i Centrum RD. Operacjami Centrum X zarządza Senior Director, który raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu. Operacjami Centrum RD zarządza Dyrektor, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wyodrębnienie organizacyjne działalności produkcyjnej i działalności RD znajduje również odzwierciedlenie w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Spółki oraz w funkcjonującym w Spółce schemacie organizacyjnym. O organizacyjnym wydzieleniu obu rodzajów działalności świadczy również ich różna lokalizacja. Centrum X posiada osobną lokalizację w ... We tej lokalizacji znajduje się zabudowana nieruchomość, której właścicielem jest Spółka, i która jest użytkowana głównie na potrzeby produkcji. Działalność RD prowadzona jest natomiast głównie poprzez tzw. Biura Regionalne w lokalizacjach w ... i w ... Przy czym, Biuro Regionalne w ... jest zaangażowane głównie w badania i rozwój nowych technologii, a Biuro Regionalne we ... jest zaangażowane głównie w rozwój oprogramowania wykorzystywanego następnie w produktach opatrzonych znakiem towarowym ...

Kolejnym czynnikiem wskazującym na organizacyjne wydzielenie obu rodzajów działalności jest to, że są do nich przypisani pracownicy w odrębnych lokalizacjach (z nielicznymi wyjątkami). Znajduje to odzwierciedlenie w ich umowach o pracę. W umowach tych wskazano, oprócz stanowiska pracownika i jednostki organizacyjnej Spółki, miejsce wykonywania pracy pracownika: w przypadku wskazania lokalizacji ... jest to co do zasady Centrum X, zaś w przypadku ... jest to co do zasady Centrum RD.

W szczególności do Centrum X i lokalizacji ... przypisani są pracownicy techniczni obsługujący maszyny produkcyjne, pracownicy techniczni kontrolujący proces produkcji, w tym jakość wytwarzanych produktów w Centrum X (kontroling jakości) oraz wąsko wyspecjalizowana grupa pracowników, w tym 6-osobowa grupa inżynierów, wspierająca proces produkcji. Wsparcie procesu produkcji przez inżynierów realizuje się poprzez wypełnianie przez nich zadań z zakresu konstrukcji, rozwoju i udoskonalania produkowanych przez Centrum X urządzeń diagnostycznych.

Należy zauważyć, że w przypadku pracowników o charakterze administracyjnym, pracownicy ci w większości przypadków wykonują swoje czynności bez względu na lokalizację obsługiwanych jednostek organizacyjnych Spółki. I tak, biorąc pod uwagę rozmiar działalności Spółki i ekonomikę działania, Spółka nie uznawała za konieczne prowadzenia odrębnych działów np. finansów, kadr dla obu głównych rodzajów działalności. W dobie komunikacji elektronicznej możliwe było skupienie tych funkcji w jednej lokalizacji w ... . Natomiast pracownicy marketingu, sprzedaży czy serwisu są zlokalizowani zarówno w ... jak i w ..., i są ściśle związani z obsługą kwestii handlowych dotyczących urządzeń diagnostycznych ze znakiem towarowym X.

Do Centrum X alokowane są przede wszystkim trwałe składniki majątkowe niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności produkcyjnej, tj. oprócz wskazanych powyżej nieruchomości alokowane są w szczególności środki trwałe w postaci maszyn i sprzętu specjalistycznego, aktywa obrotowe w postaci zapasów i towarów wytworzonych przez Centrum X oraz wartości niematerialne i prawne (w szczególności oprogramowanie, know-how, informacje techniczne, licencje, etc.) wykorzystywane do produkcji nowoczesnych urządzeń diagnostycznych stosowanych w okulistyce i sprzedawanych pod znakiem towarowym X. Do Centrum X alokowane są umowy związane z prowadzoną działalnością produkcyjną oraz należności i zobowiązania handlowe wynikające z umów związanych z działalnością produkcyjną. W celu kontynuowania produkcji niektórych urządzeń, np. tomografu ..., Centrum X będzie musiało zawrzeć umowy licencyjne ze Spółką.

Do Centrum RD można alokować następujące istotne składniki majątkowe: niematerialne prawa majątkowe o charakterze know-how, patenty, wzory etc. Można również określić, które z zawartych przez Spółkę umów dotyczą tego rodzaju działalności oraz jakie należności i zobowiązania należy jej przypisać.

Na dzień dzisiejszy Spółka przygotowuje, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, jedno sprawozdanie finansowe obejmujące całokształt prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka nie ma obowiązku przygotowywania osobnych sprawozdań dla Centrum X i dla Centrum RD, w szczególności obie te jednostki organizacyjnie nie są samobilansującymi się oddziałami w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla których wymagane jest sporządzenie osobnego sprawozdania finansowego. Niemniej jednak ze względu na potrzeby wewnętrzne Spółka wprowadziła w planie kont podział kont zespołu „4” na centra kosztowe, co umożliwia bieżącą kontrolę i analizę ponoszonych kosztów operacyjnych w odniesieniu do każdego z Centrów. Odrębne centra kosztowe przypisane są działom produkcyjnym, okołoprodukcyjnym, RD czy administracyjnym. Dodatkowo, przychody z tytułu sprzedanych prac RD ewidencjonowane są na odrębnym koncie.

Konsekwentnie dla potrzeb wewnętrznych Spółka przeprowadza na poziomie zarządczym analizy biznesowe osiąganych wyników finansowych w odniesieniu do rodzaju działalności stosując zarządcze klucze alokacyjne dla pozostałych przychodów i kosztów.

Dla Centrum X i Centrum RD przygotowywane są osobne budżety i plany finansowe na okres roku obrachunkowego.

Centrum X jako wyodrębniona funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo część przedsiębiorstwa Spółki jest w stanie samodzielnie planować, inicjować, kontrolować i realizować działania gospodarcze. W szczególności przypisany do tej działalności personel, aktywa trwałe i obrotowe oraz umowy pozwalają tej jednostce funkcjonować de facto jako odrębne przedsiębiorstwo w ramach Spółki (zorganizowana część przedsiębiorstwa).

Obecnie Spółka rozważa sprzedaż inwestorowi całego Centrum X.

W ramach transakcji na nowego właściciela ma przejść Centrum X wraz z przypisanymi temu działowi składnikami majątkowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania powierzonych temu działowi zadań gospodarczych, w tym środkami trwałymi (a w szczególności nieruchomością zabudowaną w ..., na której odbywa się działalność produkcyjna), wartościami niematerialnymi i prawnymi, środkami obrotowymi (zapasy, towary) powstałymi w związku z działalnością produkcyjną, umowami związanymi z działalnością produkcyjną, wierzytelnościami od klientów związanymi z działalnością produkcyjną i zobowiązaniami handlowymi związanymi z działalnością produkcyjną.

Jak wskazano w poprzednim akapicie, w ramach transakcji zostanie dokonany transfer umów z kontrahentami przypisanych do lokalizacji ... i Centrum X. Umowy te będą kontynuowane lub ewentualnie renegocjowane, a w przypadku, gdy kontrahent odmówi przejścia do nowego zleceniodawcy - zastępowane umowami z nowymi kontrahentami.

W ramach sprzedaży Centrum X zostanie dokonany transfer wszystkich pracowników przypisanych do lokalizacji ... do nowego pracodawcy zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy. Innymi słowy, zgodnie z wyżej wskazanym przepisem transferowani pracownicy staną się z mocy prawa pracownikami nowego pracodawcy. Może się zdarzyć, że jakiś pracownik nie wyrazi woli przejścia do nowego pracodawcy lub też Spółka jako sprzedawca i inwestor jako kupujący wspólnie uznają, że dany pracownik nie powinien być objęty transferem. Wtedy, w zależności od obecnej funkcji pracownika lub stanowiska i jego przydatności dla Centrum RD, pracownikowi temu zostanie zaproponowana umowa o pracę w Centrum RD lub też zostanie rozwiązany z nim obecny stosunek pracy zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład Centrum X i charakteryzujących się stopniem wyodrębnienia w strukturach Spółki przedstawionym w niniejszym wniosku stanowi sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład Centrum X i charakteryzujących się stopniem wyodrębnienia w strukturach Spółki przedstawionym w niniejszym wniosku stanowi sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu ustawy o VAT i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednakże zgodnie z przepisem art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tym samym, wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są wszelkie zdarzenia prowadzące do rozporządzenia przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, w tym również sprzedaż. Takie stanowisko konsekwentnie potwierdzają sądy administracyjne jak i władze skarbowe. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 października 2009 r. (sygn. III SA/Wa 368/09) wskazał, że „transakcją zbycia jest każda czynność, w świetle obowiązujących przepisów skutkująca przeniesieniem własności przedsiębiorstwa”. Podobny pogląd przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 13 grudnia 2013 r. (sygn. IPPP3/443-909/13-3/KT), w której stwierdził, że „pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport przedsiębiorstwa do spółki). Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.”

W świetle brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla odpowiedzi na zadane przez Spółkę pytanie konieczne i kluczowe jest wyjaśnienie użytego w nim pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu należy posłużyć się definicją legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach ustawy o VAT jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle brzmienia art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT wskazać należy, że dany zespół składników majątkowych posiada przymiot „zorganizowanej części przedsiębiorstw”", o ile łącznie spełnia następujące warunki:

  1. w przedsiębiorstwie istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
  2. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie;
  3. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie finansowo;
  4. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie funkcjonalnie (tj. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych);
  5. zespół ten mógłby zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W przekonaniu Spółki, w świetle przestawionego zdarzenia przyszłego, Centrum X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W przypadku Centrum X spełniona jest bowiem każda z przesłanek określonych w punkcie a-e powyżej.

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych obejmujących także zobowiązania (warunek z punktu a powyżej).

W praktyce organów podatkowych podkreśla się, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zaledwie sumą poszczególnych składników majątkowych, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębne przedsiębiorstwo. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi bowiem stanowić zorganizowany zespół składników majątkowych, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 26 listopada 2008 r. o sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z dnia 16 lutego 2009 r. o sygn. IPPB/415-1303/08-7/JB).

Dodatkowo, wymogiem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który musi być spełniony, jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

W ocenie Spółki warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony w przypadku Centrum X. W skład sprzedawanego Centrum X wejdą aktywa i pasywa pozwalające na realizacje funkcji Centrum X. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego będą to w szczególności środki trwałe (w tym nieruchomość zabudowana w ..., na której odbywa się działalność produkcyjna), środki obrotowe (zapasy, towary) powstałe w związku z działalnością produkcyjną, wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w procesie produkcji, wierzytelności od klientów związanymi z działalnością produkcyjną. W skład przenoszonych składników będą wchodziły również zobowiązania, które zostały wymienione jako element definicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności przejdą na kupującego Centrum X zobowiązania handlowe związane z działalnością produkcyjną.

Ponadto, przenoszone składniki będą tworzyły określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Składniki są ze sobą powiązane funkcjonalnie. Zespół tych składników umożliwi bowiem inwestorowi prowadzenie działalności produkcyjnej w Centrum X po jego „odłączeniu” od Spółki i osiąganie z tego tytułu przychodów.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że składniki majątkowe alokowane do Centrum X i sprzedawane w ramach Centrum X inwestorowi stanowią zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Odnosząc się do warunku wyodrębnienia organizacyjnego (warunek z punktu b), Wnioskodawca pragnie wskazać, że przepisy ustawy o VAT ani żadnego innego aktu prawnego nie wymieniają warunków, które muszą zostać spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce władz skarbowych wskazuje się jednak, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze przedsiębiorstwa jako wyodrębniona jednostka - dział, wydział, oddział etc. Przy czym, nie jest istotna nazwa tej jednostki ani formalny charakter wyodrębnienia (np. w akcie organizacyjnym podmiotu, czy poprzez wpis do rejestru). Istotne, zdaniem władz skarbowych, są w szczególności natomiast następujące cechy wskazujące na wyodrębnienie organizacyjne w strukturze przedsiębiorstwa: przypisanie do jednostki organizacyjnej składników majątkowych, przydzielenie danej jednostce określonej funkcji gospodarczej i alokowanie pracowników do tej jednostki, którzy za pomocą przypisanych tej jednostce składników majątkowych wykonywać będą wyżej wskazaną działalność gospodarczą. Pomocne może być również wyodrębnienie geograficzne danej jednostki organizacyjnej i zarządzanie jednostką przez osobę raportującą bezpośrednio do najwyższych władz wykonawczych spółki, tj. zarządu (por. przykładowo interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 r. o sygn. IPPP1/443-1280/13-2/AW). Podkreślić przy tym należy, że nie istnieje żaden zamknięty katalog cech, którego spełnienie świadczy o istnieniu wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Centrum X jest wyodrębnione organizacyjnie w ramach przedsiębiorstwa Spółki. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Centrum X jest wyodrębnione organizacyjne w strukturach spółki nie tylko faktycznie ale również w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Spółki oraz w funkcjonującym w Spółce schemacie organizacyjnym. Centrum X znajduje się w odrębnej lokalizacji w .... Jest odrębnie zarządzane. Ma przypisane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Do Centrum X przypisani są co do zasady odrębni pracownicy, za pomocą których prowadzona jest działalność produkcyjna. Przypisanie pracowników do Centrum Produkcyjnego znajduje również odzwierciedlenie w umowach o pracę.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że Centrum X jest wyodrębnione organizacyjnie w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy Centrum X spełnia warunki do uznania jej za wyodrębnioną ze struktur Spółki pod względem finansowym (warunek z punktu c).

W praktyce organów podatkowych wskazuje się, że wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak przykładowo: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w interpretacji z dnia 10 lipca 2007 r. o sygn. PD-3/423-17/07 oraz Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2006 r. o sygn. 1472/ROP1/423-38/144/06/MC).

W praktyce podkreśla się, że w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części, natomiast ta zorganizowana część nie musi przybrać postaci oddziału samobilansującego. Przenoszone zobowiązania i należności powinny być wyodrębnione i przyporządkowane organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r. o sygn. IPPB5/423-6/08-3/ MB).

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych warunkiem wystarczającym do uznania, że spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego, jest zapewnienie możliwości przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej (por. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 22 sierpnia 2005 r. o sygn. DF/415-15/05, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r. o sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB). W szczególności nie jest istotny sam fakt prowadzenia odrębnych kont, na których księgowane są np. przychody związane z określonym zespołem składników, ale musi istnieć zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających określenie wyniku finansowego osiągniętego przez dany zespół składników majątkowych.

Należy podkreślić, że Spółka posiada obecnie narzędzia z zakresu rachunkowości zarządczej pozwalające na przypisanie kosztów działalności jak i zobowiązań do Centrum X. Również za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej możliwe jest przeprowadzenie analiz biznesowych pozwalających na zidentyfikowanie przychodów wygenerowanych przez Centrum X i należności przynależnych do Centrum X.

Ponadto o wyodrębnieniu finansowym Centrum X świadczy osobne budżetowanie i planowanie finansowe. Zdaniem Wnioskodawcy z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Centrum X jest wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki również funkcjonalnie i mogłoby zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze z zakresu produkcji (warunki z punktu d i e).

Jak wskazuje praktyka organów podatkowych, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się do kwestii, czy Centrum X jest przeznaczone do realizacji określonych (wyodrębnionych) zadań gospodarczych. Nie ulega wątpliwości, że zbywane Centrum X ma przypisane obecnie wyodrębnione zadania gospodarcze polegające na produkcji wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego.

Z przesłanką wyodrębnienia funkcjonalnego związany jest bezpośrednio warunek, iż funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, mógłby samodzielnie realizować zadania gospodarcze mu przypisane. Oznacza to że, dany zespół składników majątkowych będzie stanowić zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli posiada potencjalną zdolność do niezależnego działania jako samodzielny podmiot w obrocie gospodarczym (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008r. - sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz interpretacji z dnia 19 lutego 2009 r. - sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).

Jak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2006r. (sygn. 1472/ROP1/423-38/144/06/MC): „W sytuacji, gdy nabyciu podlegają składniki majątkowe, na których opierała się działalność gospodarcza Sprzedającego i które zarazem umożliwiają przejęcie funkcji spełnianej za pomocą tego majątku, zachodzą podstawy do przyjęcia, że przedmiotem umowy jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W świetle powyższych uwag co do potencjalnej samodzielności gospodarczej zespołu składników majątkowych Spółka pragnie wskazać, że Centrum X będzie wyposażone we wszelkie aktywa i personel, a także umowy, które pozwolą kontynuować działalność produkcyjną w ramach Centrum X po jego zbyciu i funkcjonować Centrum Produkcyjnemu jako samodzielnemu przedsiębiorstwu.

Reasumując, zdaniem Spółki, sprzedaż Centrum X stanowić będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.