IBPP4/443-312/14/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy opisany w zdarzeniu przyszłym Majątek będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki SPP nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 1 października 2014r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2013r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 października 2014r. (data wpływu 3 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 25 września 2014 r. znak: IBPP4/443-312/14/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S” Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) w listopadzie 2010 r. nabyło prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków, budowli i urządzeń oraz rzeczy ruchomych pięciu zespołów dawnej S. ... (dalej łącznie jako: „Majątek”, „ZCP”). Obecnie Wnioskodawca prowadzi na tym Majątku działalność usługową m.in.:

 • wynajem nieruchomości na cele produkcyjne i usługowe (np. hal montażowych i magazynów),
 • wypożyczanie składników Majątku,
 • świadczenie specjalistycznych usług dla przemysłu stoczniowego,
 • świadczenie usług przy użyciu urządzeń dźwignicowych,
 • świadczenie usług gięcia, cięcia konserwacji blach, profili.

Wnioskodawca stworzył szerokie projekty działalności gospodarczej w zakresie Majątku, także z uwzględnieniem prowadzonej na tych terenach działalności obecnych najemców ( produkcja i świadczenie usług).

W dniu 25 października 2013 r. Wnioskodawca nabył spółkę celową, której aktualna nazwa brzmi SPP (dalej jako: „Spółka SPP”) do administrowania Majątkiem. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. pracownicy Wnioskodawcy przypisani do ZCP, na podstawie trójstronnych porozumień zostali przeniesieni do Spółki SPP. Na podstawie zawartej w dniu 28 kwietnia 2014 r. umowy o Zarządzanie Nieruchomością i Świadczenie Usług pracownicy spółki SPP wykonują te same usługi, które wykonywali przed przeniesieniem do Spółki SPP na rzecz Spółki, w imieniu i na rzecz Spółki.

ZCP stanowiący zespół składników majątkowych i niemajątkowych znajduje odrębne miejsce w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Struktura organizacyjna Spółki uwzględnia Majątek jako wyodrębnioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co jest potwierdzone w regulacjach wewnętrznych Spółki, tj. w uchwale zarządu zatwierdzającej aktualny schemat organizacyjny, w ramach którego wyodrębniona jest komórka Dział Operacyjny, do której to przypisani byli przeniesieni do Spółki SPP pracownicy oraz wskazana przez Zarząd Spółki, osoba której zostało powierzone koordynowanie działalności oraz sprawowanie nadzoru nad ZCP.

Dla ZCP prowadzona jest odrębna ewidencja na kontach analitycznych zdarzeń gospodarczych przedstawiająca aktywa i pasywa ( w tym zobowiązania) oraz koszty i przychody związane z funkcjonowaniem ZCP, co umożliwia określenie wyniku finansowego dla ZCP. Prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących zespołu umożliwia generowanie raportów finansowych przedstawiających dane odpowiednie jak bilans oraz rachunek zysków i strat.

ZCP jest wydzielonym organizacyjnie i finansowo (w ramach działalności, jest otwarty odrębny rachunek bankowy) w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespołem składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określanych zadań gospodarczych.

W celu zapewnienia efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, planowana jest reorganizacja działalności Spółki, w ramach której Spółka planuje wnieść aportem ZCP do Spółki SPP.

W momencie aportu w skład wnoszonego Majątku wchodzić będą w szczególności następujące składniki stanowiące funkcjonalną całość i służące prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • prawa własności do nieruchomości w tym także prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • środki trwałe w postaci nieruchomości (budynki i budowle wraz z przypisaną do nich infrastrukturą) oraz ruchomości ( pojazdy mechaniczne, urządzenia), a także wyposażenie,
 • należności i zobowiązania związane z prowadzoną w zakresie ZCP działalnością,
 • długoterminowe umowy wynajmu z najemcami,
 • wszelkie umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP (m.in. na dostawę mediów prąd, woda, gaz, itp.)
 • baza klientów, cenniki, plany biznesowe, księgi i dokumenty dotyczące ZCP, oraz wszelkie inne informacje które mogą zostać uznane jako istotne dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Po dokonaniu aportu Majątku, Spółka SPP będzie kontynuowała prowadzenie działalności w takim zakresie, w jakim obecnie prowadzona jest działalność ZCP w ramach Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisany w zdarzeniu przyszłym Majątek będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki SPP nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Majątek wskazany w opisie zdarzenia przyszłego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i w związku z tym transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci tego Majątku do Spółki SPP nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Według art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przy czym pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Powyższy przepis stanowi implementację art. 19 Dyrektywy VAT Dyrektywy VAT 2006/112/WE (poprzednio art. 5 (8) VI, dalej: „Dyrektywa VAT”).

We wskazanym przepisie Dyrektywy VAT postanowiono, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie, bądź też jako aportu do spółki, całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca, oraz że w takim przypadku beneficjent (odbiorca) będzie traktowany jako prawny następca przekazującego majątek. W miarę potrzeb państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki konieczne dla zapobieżenia naruszaniu zasad konkurencji, gdy beneficjent nie podlega w pełni opodatkowaniu.

Przepis art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT z kolei stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika. Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM): „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

Wyodrębnienie finansowe.

Zdaniem organów podatkowych wystarczające do spełniania warunku wyodrębnienia finansowego jest prowadzenie przez podmiot rachunkowości w taki sposób, aby możliwe było przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo Minister Finansów w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 września 2011 r. (sygn. ILPB3/423-255/11-6/EK) stwierdził, że „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Takie samo stanowisko zajął Minister Finansów w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11 października 2011 r. (sygn. ILPB3/423-294/11-8/KS).

Wyodrębnienie funkcjonalne.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów, zespół składników materialnych i niematerialnych, aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien być wyodrębniony w sposób funkcjonalny, tj. powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mieć zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe łącznie oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Orzecznictwo.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że interpretacji powyższych pojęć z Ustawy o VAT w tym także definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy dokonywać w ramach wykładni wspólnotowej z uwzględnieniem normy art. 19 Dyrektywy VAT.

Wykładni powyższych przepisów Dyrektywy VAT dokonał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: „ETS”), m.in. w wyroku z 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita Modes (C-497/01). W orzeczeniu tym ETS stwierdził, że „(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które, łącznie, stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów”.

Z orzeczenia tego wynika ponadto, że w świetle tej normy Dyrektywy VAT nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

Podobnie ETS wypowiedział się w wyroku z 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Lüdenscheid przeciwko Christel Schriever, orzekając że artykuł 5 (8) VI Dyrektywy (obecnie art. 19 Dyrektywy VAT) należy interpretować w ten sposób, że „przeniesienie własności zapasu towarów oraz wyposażenia sklepu z jednoczesnym oddaniem nabywcy w dzierżawę lokalu handlowego na podstawie umowy na czas nieoznaczony, ale możliwej do rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem krótkiego terminu wypowiedzenia, stanowi przekazanie całości lub części aktywów, w rozumieniu tego przepisu, pod warunkiem iż przekazane aktywa są wystarczające do prowadzenia przez nabywcę w sposób trwały samodzielnej działalności gospodarczej”.

ETS stwierdził także w powyższym wyroku, że pojęcie "przekazanie, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako wkładu do spółki całości lub części aktywów, użyte w art. 5 (8) zdanie pierwsze VI Dyrektywy, jest terminem autonomicznym prawa Unii Europejskiej, który należy interpretować jednolicie na całym jej obszarze. Wobec braku definicji tego pojęcia w VI Dyrektywie oraz wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich znaczenie i zakres tego pojęcia należy ustalić z uwzględnieniem jego kontekstu oraz celu, jakiemu służy omawiane uregulowanie”.

Trybunał podkreślił także, iż „Stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w rozumieniu art. 5 (8) VI Dyrektywy, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej”.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT jest transakcja dotycząca całości lub części składników majątku podatnika, które stanowią zbiór aktywów zdolny do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, odznaczający się pewnym stopniem zorganizowania i powiązania funkcjonalnego.

Powyższe wyroki ETS są istotne dla właściwej wykładni art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, a zasadniczo użytych w tym przepisie pojęć przedstawionych w art. 2 pkt 27 e wskazanej ustawy. Interpretacja tych pojęć, mających na celu implementację art. 19 Dyrektywy VAT, powinna być dokonywana w zgodzie z powyższą normą unijną.

Przenosząc powyższe orzecznictwo ETS na grunt polskiego orzecznictwa administracyjnego należy wskazać przykładowo, iż w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1001/11 sąd stwierdził, że „sformułowanie zawarte w art. 6 pkt 1 u.p.t.u., zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub - do 30 listopada 2008 r. - zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, a od 1 grudnia 2008 r. - zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy w aspekcie art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny, tzn. analizując, czy dany zespół aktywów (przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), który jest przedmiotem zbycia, pozwalał na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, której służy”.

Z kolei w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 roku sygn. I FSK 1586/11 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że „najistotniejszy w definicji przedsiębiorstwa jest element funkcjonalny, tak więc poszczególne składniki majątku staną się przedsiębiorstwem, jeżeli połączy je funkcja, jaką łącznie mogą spełnić, tj. realizacja określonych zadań gospodarczych. Takie rozumienie przedsiębiorstwa spełnia wymogi art. 19 Dyrektywy 112 i może być stosowane przy wykładni pojęcia „przedsiębiorstwo" z art. 6 pkt 1 u.p.t.u. Pojęcie to należy zatem rozumieć jako każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 maja 2011 roku sygn. III SA/Wa 2292/10 odwołując się do orzeczenia ETS C-497/01 w sprawie Zita Modes stwierdził: „interpretowany przepis prawa krajowego dotyczy zatem przedsiębiorstwa lub samodzielnej jego części, a więc składników rzeczowych i innych stanowiących łącznie przedsiębiorstwo lub jego część”.

Biorąc pod uwagę warunki zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, iż zachodzą wszystkie przesłanki istotne z punktu widzenia przepisów Ustawy o VAT oraz Dyrektywy VAT, aby uznać, iż opisany Majątek będący zespołem składników majątkowych i niemajątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Spełnienie przesłanki istnienia składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego ZCP, który będzie podlegał wniesieniu do Spółki SPP obejmuje zarówno składniki o charakterze materialnym (w tym środki trwałe, wyposażenie), jak i składniki niematerialne (w tym zobowiązania). ZCP, na podstawie umowy Spółki ze Spółką SPP posiada również zasoby ludzkie pozwalające jej na prowadzenie działalności gospodarczej. Składniki te są ze sobą funkcjonalnie powiązane, służą realizacji określonych zadań gospodarczych oraz pozostają w relacjach umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka stoi na stanowisku, iż warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych pozostających wobec siebie w relacjach umożliwiających realizację zadań gospodarczych jest spełniony w odniesieniu do opisanego Majątku.

Spełnienie przesłanki wyodrębnienia organizacyjnego.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego wskazują, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Przykładowo w indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 18 października 2013 r. sygn. ILPB3/423-340/13-2/JG Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż „Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość”.

W ocenie Spółki mając na uwadze powyższe, kryterium wyodrębnienia organizacyjnego Majątku jest spełnione. Struktura organizacyjna Spółki uwzględnia Majątek jako wyodrębnioną organizacyjnie część Spółki, rozumianą jako wyodrębniona w sposób faktyczny działalność operacyjna, do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe. Jest to potwierdzone w regulacjach wewnętrznych Spółki, tj. w uchwale zarządu, zatwierdzającej aktualny schemat organizacyjny, w ramach którego wyodrębniona jest komórka Dział Operacyjny, do której to przypisani byli przeniesieni do Spółki SPP pracownicy oraz wskazana przez Zarząd Spółki, osoba której zostało powierzone koordynowanie działalności oraz sprawowanie nadzoru nad ZCP.

Spełnienie przesłanki wyodrębnienia finansowego.

Na podstawie stanowiska organów oraz orzecznictwa administracyjnego przyjmuje się, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 października 2013 r. sygn. ILPB3/423-340/13-2/JG). Opisany w zdarzeniu przyszłym Majątek jest wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej w ramach Spółki.

O wyodrębnieniu finansowym Majątku świadczą, zdaniem Wnioskodawcy, następujące elementy:

 • aktywa i pasywa (w tym zobowiązania) oraz koszty i przychody związane z funkcjonowaniem ZCP są przedstawiane na odrębnych kontach analitycznych,
 • prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP umożliwia generowanie raportów finansowych przedstawiających dane odpowiednie jak bilans, rachunek zysków i strat, oraz ustalenie wyniku finansowego ZCP,
 • na moment aportu do ZCP będzie przypisany rachunek bankowy, odrębny od innych rachunków Spółki, wykorzystywany w celu pokrywania zobowiązań, czy też otrzymywania płatności z tytułu należności związanych ze świadczeniem usług przez ZCP, na którym będą zdeponowane środki pieniężne.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż ZCP na dzień aportu spełni kryterium wyodrębnienia finansowego.

Spełnienie przesłanki wyodrębnienia funkcjonalnego.

Jak wskazano w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, ZCP jest zdolny do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyż w chwili obecnej funkcjonuje niezależnie, obejmuje niezbędny do tego zespół składników, w tym nieruchomości, wyposażenie, należności i zobowiązania, zawarte umowy, zasoby ludzkie (na podstawie umowy Spółki ze Spółką SPP) itd. Przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego składniki Majątku umożliwiają realizacją zadań gospodarczych, stanowią organizacyjnie i funkcjonalnie powiązany zespół składników majątkowych, w oparciu o który prowadzona jest niezależna, samodzielna działalność gospodarcza.

Po dokonaniu aportu działalność gospodarcza realizowana w ramach Spółki przez ZCP (opisana w warunkach zdarzenia przyszłego), nie będzie już realizowana w ramach Spółki, lecz w ramach Spółki SPP. Niewątpliwie zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący ZCP, który ma być przedmiotem przeniesienia do Spółki SPP jest wystarczający do prowadzenia w sposób trwały samodzielnej działalności gospodarczej w oparciu o przekazane składniki majątkowe. W związku z tym należy uznać, iż kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego jest spełnione.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na gruncie przepisów Ustawy o VAT, bowiem spełnione są w stosunku do wskazanego Majątku łącznie wskazane w wymienionej ustawie przesłanki.

Mając na uwadze przepisy Ustawy o VAT oraz wydane orzecznictwo w tym zakresie zdaniem Spółki, Majątek Spółki, który będzie przedmiotem aportu stanowi zbiór aktywów zdolny do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, odznaczający się pewnym stopniem zorganizowania i powiązania funkcjonalnego.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2014 r. sygn. ITPP2/443-266/14/PS, w indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 maja 2014 r. sygn. IBPP4/443-134/14/EK, indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. sygn. IPPP1/443-373/14-2/AW, indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. IPTPB3/423-421/12-2/IR, indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 stycznia 2013 r. sygn. IPTPB3/423-339/12-3/GG.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Majątek, który ma zostać przeniesiony do Spółki SPP posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, które mieszczą się w pojęciu „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W konsekwencji w opisanym zdarzeniu przyszłym przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki SPP, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.