IBPP3/4512-978/15/MD | Interpretacja indywidualna

Uznania majątku, który będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e oraz wyłączenia tej czynności z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy
IBPP3/4512-978/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. wyłączenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania majątku, który będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e oraz wyłączenia tej czynności z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania majątku, który będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e oraz wyłączenia tej czynności z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X (dalej zwana Spółką lub Wnioskodawcą) zajmuje się obsługą logistyczną przemysłu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem branży górnictwa węgla kamiennego, energetyki zawodowej, hutnictwa i budownictwa. Spółka prowadzi między innymi działalność polegającą na obsłudze bocznic kolejowych należących do jej klientów (dalej jako działalność bocznicowa). Działalność bocznicowa wykonywana jest przez wyodrębnioną w strukturach Spółki (na podstawie struktury organizacyjnej wprowadzonej uchwałą zarządu Spółki) jednostkę nazwaną Wydziałem Bocznic. Działalność bocznicowa Wydziału Bocznic Spółki polega na:

 • przejęciu za Klienta logistyki związanej z funkcjonowaniem transportu kolejowego, zaangażowaniu optymalnego potencjału technicznego, zatrudnieniu załogi i organizacji pracy na bocznicy kolejowej,
 • sprawowaniu nadzoru nad stanem technicznym infrastruktury kolejowej pojazdami kolejowymi, organizacją i prowadzeniem ruchu na bocznicach kolejowych; prowadzeniu kontroli bocznic kolejowych – torów, rozjazdów, przejazdów kolejowych, pojazdów kolejowych,
 • prowadzeniu uzgodnień z zakresu przebudowy infrastruktury kolejowej,
 • udziale w komisjach związanych z działalnością bocznic kolejowych,
 • reprezentowaniu usługobiorców przed Urzędem Transportu Kolejowego (dalej jako UTK); itp.

Działalność Wydziału Bocznic wyodrębniona jest formalnie w strukturach Spółki. Wydział Bocznic nie jest oddziałem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność bocznicowa wykonywana jest w ramach następujących jednostek składających się na Wydział Bocznic:

 • Bocznica KWK Z.,
 • Bocznica KWK M.
 • Bocznica B.
 • Bocznica G.
 • Bocznica A.
 • Bocznica M.,
 • Bocznica T.,
 • Bocznice W,
 • Bocznica To..

Spółka planuje wniesienie do spółki Y Sp. z o.o. (dalej jako: Nabywca) wkładu niepieniężnego w postaci wyodrębnionego w jej strukturach zespołu składników majątkowych prowadzącego działalność bocznicową (zwanego dalej: przedmiotem aportu). Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) planowane jest na 31 marca 2016 r. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotu aportu, Spółka obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nabywcy.

Działalność bocznicowa Spółki prowadzona jest na bocznicach niestanowiących własności Spółki. Bocznice (zarówno grunt, na którym są położone jak i infrastruktura bocznicowa na stałe związana z gruntem) stanowią własność kontrahentów, na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługi bocznicowe. W celu świadczenia usług bocznicowych na majątku należącym do kontrahentów Spółki, na dzień wniesienia wkładu, do przedmiotu aportu przyporządkowany będzie majątek ruchomy stanowiący własność Spółki (przypisany bezpośrednio do działalności przedmiotu aportu) umożliwiający wykonywanie działalności bocznicowej. Majątek przyporządkowany będzie bezpośrednio do przedmiotu aportu w prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków trwałych – na podstawie Miejsc Powstawania Kosztów (dalej jako MPK) przypisanych bezpośrednio do działalności bocznicowej przedmiotu aportu. Na majątek ten składać się będą między innymi ruchome urządzenia techniczne, radiotelefony, toromierze, narzędzia, komputery, a także wartości niematerialne i prawne. Majątek przyporządkowany będzie bezpośrednio do przedmiotu aportu w prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków trwałych – na podstawie MPK przypisanych bezpośrednio do działalności bocznicowej przedmiotu aportu.

W skład majątku przyporządkowanego do działalności Wydziału Bocznic wchodzą także lokomotywy, przy pomocy których Spółka świadczy usługi bocznicowe. Lokomotywy te nie będą jednak wchodziły w skład przedmiotu aportu. Po wniesieniu wkładu niepieniężnego pozostaną one nadal własnością Spółki – przy czym na dzień wniesienia aportu zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Nabywcą umowa dzierżawy. Na jej podstawie Nabywca będzie miał prawo użytkowania lokomotyw do działalności bocznicowej prowadzonej przez przedmiot aportu.

Do przedmiotu aportu, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, zostaną przyporządkowani pracownicy zajmujący się wyłącznie działalnością bocznicową w ramach przedmiotu aportu. Umowy o pracę osób przypisanych do Wydziału Bocznic zawierają obecnie (i jednakowo zawierać będą na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego) postanowienia, zgodnie z którymi pracodawca (Wnioskodawca) zatrudnia pracowników na konkretnym stanowisku w Wydziale Bocznic – przypisując pracownika do konkretnej bocznicy. Przykładowe postanowienie umowy o pracę w tym zakresie to: Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku: ustawiacz w Dziale Bocznic – Bocznica B. (Dział Bocznic to obecny Wydział Bocznic - przyp. red.). Jednocześnie jako miejsce wykonywania pracy, zawarte z pracownikami umowy przewidują określony obszar (np. obszar województwa s.). Do przedmiotu aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego przyporządkowani będą bezpośrednio wszyscy pracownicy niezbędni do prowadzenia działalności bocznicowej. Wraz z przedmiotem aportu, w trybie art. 23(1) kodeksu pracy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Bocznic zostaną zatrudnieni przez Nabywcę.

Wydział Bocznic (przedmiot aportu) posiada własną kadrę zarządzającą, na którą składają się Dyrektor do spraw Bocznic, Kierownik do spraw Bocznic, Menadżer do spraw rozliczeń i kosztów i Kierownicy/Dyrektorzy odpowiednich bocznic. Dyrektor ds. Bocznic będzie mógł podejmować decyzje co do kierunków rozwoju Wydziału. Osoby stanowiące kadrę zarządzającą posiadają umocowanie do zaciągania zobowiązań na potrzeby przedmiotu aportu. W stopkach e-mailowych osób zarządzających przedmiotem aportu zaznaczona jest (i będzie zaznaczona na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego) odrębność Wydziału Bocznic w strukturach Spółki.

Oprócz tego, do działalności przedmiotu aportu przypisani będą też na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych niezbędni do wykonywania działalności bocznicowej przez przedmiot aportu. Pracownikami tymi będą między innymi:

 • sztygarzy zmianowi;
 • maszyniści;
 • manewrowi;
 • dyżurni ruchu;
 • toromistrzowie;
 • dróżnicy przejazdowi;
 • pomocnicy maszynistów;
 • elektrycy;
 • ustawiacze;
 • ekspedytorzy;
 • robotnicy torowi.

W zakresie obsługi administracyjnej (księgowość, kontroling, kadry, obsługa informatyczna, zarządzanie łańcuchem dostaw) Spółka dla działalności przedmiotu aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie nabywać usługi od podmiotów zewnętrznych – przy czym prawa i obowiązki z tych umów przejdą z dniem aportu na Nabywcę przedmiotu aportu. Aport obejmie środki trwałe i całe wyposażenie, które jest związane ze świadczeniem usług w ramach działalności bocznicowej Spółki. Działalność przedmiotu aportu (działalność bocznicowa) wykonywana będzie na dzień wniesienia aportu na podstawie Regulaminów Bocznic sporządzonych dla każdej bocznicy odrębnie.

Spółka nie posiada (nie będzie posiadać na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego) nieruchomości, stanowiących jej własność, przypisanych wyłącznie do przedmiotu aportu. W ramach wykonywania działalności bocznicowej, Spółka jest stroną umów najmu nieruchomości (budynków), niezbędnych do realizacji świadczonych usług. Budynki te wykorzystują pracownicy Spółki do świadczenia usług w ramach działalności bocznicowej. Wynajmującymi budynki są właściciele majątku składającego się na bocznice – kontrahenci Spółki. Umowy najmu powyżej opisanych nieruchomości przypisane będą na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego bezpośrednio do działalności przedmiotu aportu. Na dzień wniesienia przedmiotu aportu do Nabywcy, Spółka zawrze porozumienia z Wynajmującym oraz Nabywcą, z których będzie wynikać, że Nabywca uprawniony będzie do korzystania z nieruchomości od dnia wniesienia aportu.

Oprócz budynków technicznych, Spółka wykorzystuje także do działalności bocznicowej (wykonywanej przez przedmiot aportu) pomieszczenia znajdujące się w budynku należącym do Spółki. W pomieszczeniach tych znajduje się administracja Wydziału Bocznic (kadra zarządzająca, menadżer do spraw rozliczeń i kosztów itp.). Spółka jest właścicielem całego budynku – w innych jego pomieszczeniach znajdują się komórki administracyjne pozostałych jednostek wchodzących w skład Spółki. Na dzień wniesienia aportu dojdzie do zawarcia pomiędzy Spółką a Nabywcą umowy najmu pomieszczeń, w których wykonywana będzie działalność administracyjna przedmiotu aportu po wniesieniu wkładu niepieniężnego.

Wykonywanie przez przedmiot aportu działalności bocznicowej na bocznicach należących do usługobiorców wynika bezpośrednio z umów przychodowych (tzn. umów, z których wykonywania Spółka uzyskuje przychody) na świadczenie usług bocznicowych. Spółka na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie stroną następujących, przykładowych umów przychodowych związanych bezpośrednio z działalnością przedmiotu aportu:

 • Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych z wykorzystaniem składników majątkowych Klienta;
 • Utrzymanie infrastruktury bocznic i urządzeń rozładowczych;
 • Nadzór i zarządzanie bocznicami kolejowymi;
 • Obsługa bocznic kolejowych;
 • Przewóz węgla energetycznego;
 • Obsługa stanowisk w ruchu kolejowym.

Wraz z przedmiotem aportu, Nabywca stanie się stroną umów przychodowych związanych ze świadczeniem usług bocznicowych, a także otrzyma bazę klientów, którzy korzystają z usług świadczonych przez przedmiot aportu.

Część zawartych przez Spółkę umów przychodowych dotyczących działalności bocznicowej to umowy, w których Spółka jest członkiem konsorcjum wraz z Nabywcą - gdzie konsorcjum świadczy wspólnie usługi na rzecz kontrahenta. Część z tych umów została zawarta w trybie uregulowanym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907). Częstokroć prawa i obowiązki stron takich umów nie mogą być przedmiotem cesji na podmiot trzeci – jednak w przypadku wniesienia do Nabywcy przedmiotu aportu, Nabywca pozostanie stroną zawartej umowy jako członek konsorcjum. W przypadku takich umów Spółka na dzień wniesienia aportu dokona z Nabywcą ustaleń w sprawie zakresu podziału obowiązków członków konsorcjum tak, aby umowa uwzględniała fakt wniesienia przedmiotu aportu do Nabywcy.

W przypadku pozostałych umów przychodowych Spółka występuje samodzielnie, bądź jako członek konsorcjum z innym podmiotem niż Nabywca. Niemniej jednak spółka podjęła niezbędne kroki, aby prawa i obowiązki wynikające z tych umów zawartych przez Spółkę w ramach działalności przedmiotu aportu przeszły na Nabywcę. Wśród umów zawartych przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu mogą jednak obowiązywać także takie, których postanowienia wyłączają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków na podmiot trzeci. W ich przypadku Spółka podejmie kroki w celu zawarcia porozumień o przystąpieniu do praw i obowiązków wynikających z umów lub rozwiązania starych umów i zawarcia w ich miejsce nowych umów – których stroną od dnia wniesienia wkładu niepieniężnego będzie Nabywca. W przypadku umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych – Nabywca przystąpi do umów obok Spółki i przejmie na siebie ciężar jej wykonywania – wynika to ze specyfiki prawa zamówień publicznych.

Wnioskodawca dla potrzeb całej swojej działalności korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają Spółce realizację zadań własnych. Dla potrzeb wykonywania działalności bocznicowej, Spółka zawarła między innymi umowy kosztowe na:

 • Outsourcing zadań;
 • Bieżące utrzymanie, konserwację i naprawę urządzeń sterowania ruchu kolejowego;
 • Wykonanie napraw okresowych wagonów;
 • Bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej;
 • Udostępnianie lokomotyw wraz z drużyną trakcyjną;
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • Wykonywanie robót serwisowych i utrzymaniowych;
 • Wywóz stałych odpadów komunalnych;
 • Świadczenie usług warsztatowych;
 • Dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • Udostępnianie łaźni górniczych;
 • Dzierżawę środków trwałych;
 • Dostawę paliw ciekłych i środków smarnych.

Wraz z przedmiotem aportu Nabywca stanie się stroną umów niezbędnych do prowadzenia działalności bocznicowej przez przedmiot aportu. Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby w zakresie umów kosztowych związanych z przedmiotem aportu, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego doszło do cesji na rzecz Nabywcy wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych umów. Może się jednak zdarzyć, że pewna część umów na dzień wniesienia aportu będzie musiała zostać rozwiązana przez Spółkę i zawiązana na nowo przez Nabywcę z usługodawcami/dostawcami. Powyższe czynności nie zakłócą jednak funkcjonowania przedmiotu aportu po wniesieniu wkładu i będą miały charakter marginalny.

Spółka jest także stroną umów ramowych zawartych w grupie kapitałowej, do której należy zarówno Spółka jak i Nabywca przedmiotu aportu. Umowy te przewidują dostawy materiałów/świadczenie usług dla wszystkich podmiotów w grupie kapitałowej. Rozliczenie dostaw/usług dokonywane jest na podstawie odrębnych zamówień składanych przez konkretną Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną.

Spółka oraz Nabywca są stronami takich umów – po wniesieniu aportu, zamówienia dotyczące Przedmiotu aportu będą realizowane przez Nabywcę na dotychczasowych zasadach obowiązujących dla dostaw realizowanych na rzecz przedmiotu aportu – w ramach nieprzerwanie obowiązujących umów ramowych.

W związku z funkcjonowaniem przedmiotu aportu, będą istnieć zobowiązania i należności, które nie zostaną uregulowane na dzień wniesienia aportu przez Wnioskodawcę. Należności będą przedmiotem wkładu niepieniężnego. Również zobowiązania będą przeniesione na Nabywcę – przy tym w tym zakresie może okazać się konieczne zawarcie dodatkowych porozumień regulujących ich przeniesienie.

Funkcjonujący w Spółce sposób księgowania umożliwia przypisanie do przedmiotu aportu związanych z ich działalnością kosztów i przychodów oraz zobowiązań i należności.

Przyporządkowanie bezpośrednio do przedmiotu aportu jego przychodów możliwe jest na podstawie ujęcia uzyskiwanych przez przedmiot aportu przychodów w systemie księgowym na odpowiednim MPK – do poziomu przychodów operacyjnych. Przedmiot aportu, na dzień wniesienia wkładu, będzie mieć bezpośrednio przypisane do swojej działalności MPK, na których ujmowane będą zdarzenia gospodarcze dotyczące tylko tej jednostki organizacyjnej Spółki. W przypadku pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych, na dzień wniesienia aportu możliwe będzie bezpośrednie ich przypisanie do przedmiotu aportu na podstawie odpowiednich znaczników zaimplementowanych w systemie księgowym Spółki.

System księgowy Spółki pozwalać także będzie (na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego) na wyodrębnienie kosztów bezpośrednio związanych z działalnością przedmiotu aportu – dla których wydatki ponoszone w związku działalnością przedmiotu aportu będą przypisane do konkretnych MPK. Większość wydatków przypisana będzie bezpośrednio do działalności przedmiotu aportu – poprzez ujęcie ich w całości na odpowiednio przypisanym MPK – do poziomu kosztów operacyjnych. W przypadku pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego możliwe będzie bezpośrednie ich przypisanie do działalności bocznicowej prowadzonej przez przedmiot aportu na podstawie odpowiednich znaczników zaimplementowanych w systemie księgowym Spółki.

Niewielka część wydatków ponoszonych przez Spółkę, które dotyczą działalności całej Spółki, przyporządkowywana będzie na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego do działalności przedmiotu aportu za pomocą odpowiednich kluczy alokacji kosztów. Są to dla przykładu:

 • koszty wynikające z umowy wsparcia w zakresie finansów i księgowości – przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie klucza przewidywanej sprzedaży;
 • umowa wsparcia w obszarze Zintegrowanych Systemów Zarządzania – przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie klucza przewidywanej sprzedaży;
 • umowa wsparcia w obszarze zarządzania projektami – przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie klucza przewidywanej sprzedaży;
 • umowa wsparcia-zarządzanie łańcuchem dostaw – przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie zaangażowania w czas obsługi Spółki w zakresie zakupów;
 • umowa wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie ilości obsługiwanych osób;
 • umowa wsparcia w zakresie IT - przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie liczby użytkowników systemu IT;
 • opłata licencyjna - przydzielenie do działalności przedmiotu aportu na podstawie procenta wartości przychodów zewnętrznych.

Koszty ogólnego zarządu, na dzień wniesienia aportu, przypisane będą do działalności bocznicowej przedmiotu aportu odpowiednim kluczem podziałowym.

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego możliwe będzie sporządzenie dla Przedmiotu aportu odrębnego Rachunku Zysków i Strat – do poziomu wyniku brutto – poprzez wykorzystanie znacznika w systemie „jednostka organizacyjna”. Dla tego celu, na dzień wniesienia aportu dojdzie do przyporządkowania przychodów i kosztów Spółki do MPK Przedmiotu aportu w zakresie kosztów/przychodów operacyjnych. Za pomocą odpowiedniego znacznika w systemie księgowym, dojdzie także do przyporządkowania do Działalności bocznicowej Przedmiotu aportu także pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, przychodów/kosztów finansowych oraz rozrachunków.

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, nie będzie możliwe przygotowanie odrębnego bilansu dla przedmiotu aportu. Niemniej jednak na dzień wniesienia aportu możliwe będzie wyodrębnienie z zakresu działalności Spółki takich elementów przyporządkowanych bezpośrednio do przedmiotu aportu, jak środki trwałe, należności zobowiązania, rezerwy, zapasy itp.

Ponadto system księgowy na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie umożliwiać sporządzenie odrębnie dla Przedmiotu aportu następujących raportów i zestawień:

 • budżetu (do poziomu marży II – na poszczególnych MPK),
 • ewidencji środków trwałych (przypisanie na podstawie MPK),
 • kosztów osobowych,
 • raportów rentowności dla Przedmiotu aportu – na podstawie MPK.

Polityka rachunkowości obowiązująca w Spółce na dzień wniesienia aportu potwierdzać będzie odrębność finansową przedmiotu aportu.

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego (przedmiotu aportu) nie dojdzie do przyporządkowania do wnoszonego majątku środków pieniężnych. Na dzień wniesienia aportu nie dojdzie także do przyporządkowania do przedmiotu aportu odrębnych rachunków bankowych lub subkont obsługujących wyłącznie wnoszony aportem wydział bocznic.

Spółka, w celu prowadzenia działalności bocznicowej, posiada wydane jej pozwolenia oraz koncesje. Są to przykładowo:

 • świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdów szynowych;
 • świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego;
 • świadectwa bezpieczeństwa bocznic;
 • decyzje o nadaniu numeru EVN (europejski numer pojazdu) pojazdom kolejowym;
 • decyzje o zatwierdzeniu DSU (Dokumentacji Systemu Utrzymania) pojazdów kolejowych;
 • decyzje o zatwierdzeniu przepisów wewnętrznych.

Część z posiadanych przez Spółkę pozwoleń i koncesji (wydawanych w formie decyzji administracyjnych), związanych z działalnością bocznicową wykonywaną przez przedmiot aportu, jest przypisana bezpośrednio do konkretnych składników majątku. Nie wystąpi więc konieczność występowania przez Nabywcę o wydanie nowych decyzji, gdyż zmiana właściciela składnika majątku nie będzie skutkować koniecznością otrzymania nowej decyzji administracyjnej. Pewna część decyzji administracyjnych w związku z aportem wymagać będzie jednak uzyskania przez Nabywcę nowych decyzji. Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby na dzień wniesienia aportu Nabywca otrzymał wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia działalności bocznicowej za pomocą przedmiotu aportu. Z uwagi jednak na obowiązujące przepisy prawne nie można wykluczyć sytuacji, w której Nabywca będzie mógł wystąpić o wydanie decyzji administracyjnych dopiero po uzyskaniu tytułu prawnego do przedmiotu aportu. Nabywca będzie zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do wydania dla niego nowej decyzji – będzie przy tym musiał spełniać wymogi kwalifikujące go do otrzymania tego dokumentu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 3 i nr 4):
 1. Czy przedmiot aportu – na dzień wniesienia aportu – będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotu aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy: (oznaczone we wniosku nr 3 i nr 4)

Ad.3

Przedmiot aportu – na dzień jego wniesienia aportem – będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Należy zauważyć, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest w pełni tożsama z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Skoro tak i skoro - jak wykazano w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania oznaczonego nr 1 – Przedmiot aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, to Przedmiot aportu będzie również stanowił ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W związku ze wskazaniem przez Wnioskodawcę, w myśl którego definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o VAT jest zbieżna z definicją istniejącą na gruncie podatku CIT, poniżej przywołano uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania przedstawionego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w części odnoszącej się do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z uwagi na powyższe, należy uznać, iż o ZCP można mówić wówczas, gdy dany zespół składników majątkowych mógłby stanowić samodzielnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie natomiast z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wymagane jest zatem, aby ZCP mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie wykonujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Ponadto wymogiem do uznania, że dany zespół składników stanowi ZCP jest by stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to powinno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym, w doktrynie prawa podatkowego zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zasadniczo jednak wyodrębnienie organizacyjne nie musi być jednak tożsame z wyodrębnieniem formalno-prawnym.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. W odniesieniu do wyodrębnienia finansowego, przyjmuje się że występuje ono wówczas, gdy wskutek należytej ewidencji zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, należności i zobowiązań ZCP, tak aby możliwe było oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Z kolei, w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane są również takie twierdzenia, że o finansowym wyodrębnieniu ZCP nie może świadczyć tylko prowadzenie dla wydziału odrębnych kont w celu ewidencjonowania operacji związanych z jego działalnością (wyrok NSA z 5 lipca 2007 r., sygn. akt II FSK 874/06). Warto wskazać, że pojęcia wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać z posiadaniem przez ZCP pełnej samodzielności finansowej, czy też z samodzielnym sporządzaniem bilansu.

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza, że ZCP powinna być przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, a więc powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Z tego rodzaju wyodrębnieniem związana jest też (konieczna) potencjalna zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

I. Zespół składników materialnych i niematerialnych

W ocenie Wnioskodawcy, Przedmiot aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego bez wątpienia stanowić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych. Na Przedmiot aportu składać się będą środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, a także umowy (w tym umowy najmu i dzierżawy nieruchomości) zawarte w celu zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług bocznicowych w ramach działalności bocznicowej. W ramach działalności przedmiotu aportu zatrudnieni będą pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie usług bocznicowych. Pracownicy w trybie art. 231 kodeksu pracy przejdą do Nabywcy. Wraz z zespołem składników materialnych i niematerialnych do Nabywcy przejdą także zobowiązania i wierzytelności istniejące w momencie wniesienia aportu, które nie zostaną do tego czasu uregulowane. Do Nabywcy zostaną także przeniesione umowy przychodowe, a także baza klientów, którzy obecnie korzystają z usług bocznicowych świadczonych przez Spółkę.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot aportu będzie obejmował zarówno czynnik materialny (aktywa, składniki materialne), czynnik ludzki (niezbędny personel) jak i czynnik biznesowy (klienci, możliwość generowania przychodów). Tym samym będzie to całokształt elementów tworzących wydzielaną jednostkę w strukturze Spółki – co pozwala na mówienie o nich jako o zespole składników materialnych i niematerialnych, a nie o zbiorze przypadkowych składników.

II. Wyodrębnienie organizacyjne przedmiotu aportu

Wyodrębnienie organizacyjne nie jest tożsame z wyodrębnieniem formalno-prawnym. W efekcie, aby określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie nie musi ona stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej, czy oddziału (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 stycznia 2010 r., znak IPPB1/415-B33/09-4/MT). Przedmiot aportu na dzień wniesienia wkładu będzie wyodrębniony w strukturach Spółki jako wydział (na podstawie oficjalnej struktury organizacyjnej Spółki – wprowadzonej uchwałą Zarządu Spółki). Nie jest przy tym niezbędne, aby ZCP było wyodrębnione jako odrębny oddział zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ocenie Wnioskodawcy, opisywane wyodrębnienie w strukturach Spółki pozwala na uznanie, że na dzień wniesienia aportu spełniona będzie pierwsza przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego przedmiotu aportu.

Jednocześnie na dzień wniesienia aportu możliwe będzie wyodrębnienie majątku i pracowników wykorzystywanych przez przedmiot aportu do celów prowadzonej przez niego działalności bocznicowej. Pracownicy Spółki są bowiem bezpośrednio przyporządkowani do Wydziału Bocznic (przedmiotu aportu) na podstawie zawieranych umów o pracę. Występuje także kadra zarządzająca jednostką organizacyjną, dzięki której na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego przedmiot aportu będzie mógł funkcjonować jak odrębne przedsiębiorstwo. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe fakty potwierdzają, że w omawianym stanie przyszłym na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego dojdzie do wystarczającego wyodrębnienia organizacyjnego Przedmiotu aportu, aby można go było traktować jako ZCP.

Na powyższy wniosek nie może wpływać to, że działalność bocznicowa w ramach przedmiotu aportu nie będzie na dzień wniesienia aportu wykonywana na nieruchomościach należących do Spółki (za wyjątkiem nieruchomości, w której znajduje się dział administracji przedmiotu aportu). Dla celów wyodrębnienia ZCP nie jest bowiem istotne posiadanie własności nieruchomości – lecz posiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego pozwalającego na wyodrębnienie organizacyjnie.

Na powyższy wniosek nie może w ocenie Wnioskodawcy wpływać także to, że na dzień wniesienia aportu działalność administracyjna w ramach działalności bocznicowej przedmiotu aportu wykonywana będzie w tym samym budynku, w którym znajdują się inne jednostki administracyjne Spółki. Zawarcie pomiędzy Spółką a Nabywcą umowy dotyczącej wynajmu powierzchni biurowej od dnia wniesienia aportu pozwala bowiem na zachowanie ciągłości działalności przedmiotu aportu jak odrębnie działającego przedsiębiorstwa.

Samodzielność co do kierunków rozwoju

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego przedmiot aportu będzie posiadać samodzielność co do podejmowanych kierunków rozwoju – Dyrektor do spraw bocznic będzie mieć możliwość podejmowania takich decyzji. W ocenia Wnioskodawcy powyższy fakt potwierdza wyodrębnienie organizacyjne (a także funkcjonalne oraz finansowe) przedmiotu aportu.

Budżet

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka będzie w posiadaniu odrębnego dla Przedmiotu aportu budżetu - do poziomu marży II (nieobejmującej kosztów sprzedaży i kosztów zarządu). W ocenie Wnioskodawcy powyższy fakt potwierdza, że w tym zakresie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego (a także funkcjonalnego oraz finansowego) przedmiotu aportu.

III. Wyodrębnienie funkcjonalne przedmiotu aportu

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego wskazać należy, że o jego istnieniu można mówić wtedy, gdy działalność ZCP jest na tyle wyodrębniona, żeby samodzielnie prowadził on działalność jak odrębny od Spółki przedsiębiorca. Niezbędne jest zatem ustalenie, czy możliwe jest funkcjonowanie na rynku przedsiębiorcy prowadzącego tylko taką działalność, jaką obecnie wykonuje przedmiot aportu.

W przedstawionym stanie przyszłym, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, przedmiot aportu będzie realizować odrębne od innych jednostek Spółki zadania gospodarcze – w ramach działalności bocznicowej. Wraz z przedmiotem aportu na Nabywcę przejdą także umowy dotyczące usług bocznicowych, a także dane kontrahentów, którzy obecnie korzystają z usług świadczonych przez Spółkę. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych i niemajątkowych, w tym zobowiązania, w postaci przedmiotu aportu, jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych polegających na świadczeniu usług bocznicowych. Zdaniem Wnioskodawcy, zachowany został więc wymóg wyodrębnienia funkcjonalnego przedmiotu aportu.

IV. Wyodrębnienie finansowe przedmiotu aportu

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza wymogu samodzielności finansowej, ale sytuację, w której, poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. Warta przytoczenia jest tu więc interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2010 r. (znak IPPB5/423-384/10-4/MB), potwierdzająca wskazany pogląd. Wyodrębnienie finansowe nie musi przy tym polegać na samodzielnym sporządzaniu bilansu przez ZCP.

Wyodrębnienie finansowe oznacza więc sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. Aby więc można było mówić o ZCP – niezbędna jest taka ewidencja księgowa zdarzeń, aby możliwe było ich przyporządkowanie do wyodrębnianej działalności.

Przychody

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, możliwe będzie bezpośrednie przyporządkowanie do działalności Przedmiotu aportu uzyskanych przez tę jednostkę przychodów. Do poziomu przychodów operacyjnych będzie to możliwe na podstawie ujmowania przychodów na poszczególnych MPK. Na poziomie pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych – przyporządkowanie na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie możliwe za pomocą odpowiednich znaczników w elektronicznym systemie księgowym Spółki. W zakresie przyporządkowania przychodów do Przedmiotu aportu, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie można mówić o wyodrębnieniu finansowym.

Koszty uzyskania przychodów

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka dokona przyporządkowania wszystkich kosztów uzyskania przychodów do działalności Przedmiotu aportu. Dokonane to będzie:

 • w przypadku kosztów działalności operacyjnej – poprzez odpowiednie MPK;
 • w przypadku pozostałych kosztów operacyjnych – poprzez odpowiednie znaczniki w systemie księgowym Spółki;
 • na zasadzie wyjątku, przy przyjęciu odpowiednich kluczy podziału kosztu – w przypadku, gdy bezpośrednie przyporządkowanie nie będzie możliwe (takie przyporządkowanie na dzień wniesienia aportu będzie dotyczyło także kosztów ogólnego zarządu Spółki).

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów w opisywanym stanie przyszłym, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego dojdzie do pełnego wyodrębnienia finansowego Przedmiotu aportu.

Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy nie jest warunkiem koniecznym ujmowanie wszystkich zdarzeń dotyczących ZCP na odrębnych kontach rachunkowych - gdyż istotna jest możliwość przyporządkowania zdarzeń gospodarczych, a nie forma w jakiej się to odbywa. Warunek powyższy będzie w ocenie Spółki spełniony w opisywanym stanie przyszłym na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego.

W ocenie Wnioskodawcy także przydzielenie niektórych kosztów działalności przedmiotu aportu kluczami podziału nie spowoduje braku możliwości uznania Przedmiotu aportu za ZCP –gdyż dla opisanych wydatków wystąpi faktyczny brak możliwości przyporządkowania bezpośredniego, przez co przyjęcie klucza podziału kosztów będzie jedynym racjonalnym rozwiązaniem powodującym przyporządkowanie do przedmiotu aportu ponoszonych przez tę jednostkę kosztów.

Możliwość sporządzenia rachunku zysków i strat

W omawianym stanie przyszłym, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego możliwe będzie sporządzenie dla przedmiotu aportu odrębnego Rachunku Zysków i Strat do poziomu ustalenia wyniku brutto – na podstawie odpowiednich MPK oraz ujmowania w systemie księgowym zdarzeń za pomocą odpowiednich znaczników. Powyższy fakt w ocenie Wnioskodawcy potwierdza, że na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w tym zakresie dojdzie do wyodrębnienia finansowego przedmiotu aportu.

Polityka rachunkowości

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotu aportu, polityka rachunkowości Spółki zawierać będzie zasady wyodrębnienia rozliczeń dotyczących przedmiotu aportu oraz innych jednostek wchodzących w skład Spółki. Potwierdza to wyodrębnienie finansowe przedmiotu aportu.

Środki pieniężne

W ramach wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotu aportu, nie będą przeniesione na Nabywcę środki pieniężne. W ocenie Wnioskodawcy, powyższy fakt nie wpływa na powstanie wyodrębnienia finansowego przedmiotu aportu. Pojęcia wyodrębnienia finansowego nie należy bowiem utożsamiać z posiadaniem przez ZCP pełnej samodzielności finansowej. Co więcej, dla spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego nie jest ważne, aby w skład ZCP wchodziły środki finansowe. Powyższe koresponduje z prawomocnym wyrokiem WSA z 21 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2836/11 „(...) uzależnienie istnienia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od przeniesienia środków finansowych oznaczałoby konieczność analizowania jakiego rzędu kwota byłaby niezbędna do uznania, że zbycie obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa -100 złotych, 100.000 złotych czy może 1.000.000 złotych, ewentualnie rozważenie, na jaki okres funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny wystarczyć owe środki finansowe”. Kluczowym bowiem dla wyodrębnienia finansowego jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie odpowiedniej ewidencji zdarzeń gospodarczych (co będzie mieć miejsce w omawianym stanie przyszłym - na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego), nie zaś konieczność wyodrębnienia (poprzez ilościowe wskazanie) aktywów i pasywów.

Rachunki bankowe

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, do Przedmiotu aportu nie będą przyporządkowane odrębne rachunki bankowe założone dla czynności wykonywanych przez przedmiot aportu. W ocenie Wnioskodawcy, dla powstania ZCP nie jest niezbędne prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla wyodrębnianej jednostki – jeśli istnieje inna możliwość wydzielenia zdarzeń gospodarczych przypisanych wyłącznie do działalności tej jednostki. Taka możliwość będzie mieć miejsce w omawianym stanie przyszłym – na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego (co opisano we wcześniejszych częściach niniejszego wniosku). Z uwagi na powyższe, brak przyporządkowania do Działalności bocznicowej Przedmiotu aportu odrębnych rachunków bankowych nie może oznaczać, że przedmiot aportu nie stanowi ZCP.

V. Zobowiązania

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego dojdzie do przejęcia przez Nabywcę pracowników Spółki, którzy przyporządkowani będą do działalności przedmiotu aportu (w trybie rozwiązań Kodeksu pracy). W przypadku zobowiązań pracowniczych dojdzie zatem do ich przyporządkowania do Przedmiotu aportu – przez co w tym zakresie warunek wyodrębnienia zobowiązań można uznać za spełniony.

W zakresie zobowiązań handlowych, dla omawianego stanu przyszłego warto przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt II FSK 2222/09 z 12 maja 2011 r., w którym Sąd wskazuje, że zespół składników majątkowych wchodzących w skład ZCP powinien zawierać także zobowiązania. Jednakże, w ocenie sądu, „(...) w przypadku, gdy zbywca wykazuje wolę przekazania zobowiązań wraz z pozostałą częścią przedsiębiorstwa, a na przeszkodzie skutecznej transakcji stoi jedynie brak zgody wierzyciela na zmianę dłużnika, to fakt ten nie powinien mieć wpływu na ocenę, czy mamy do czynienia z ZCP czy też nie.” Sąd uznał zatem, iż definicja ZCP nie wymaga, aby w skład ZCP, musiały wchodzić wszystkie zobowiązania, jakie związane są z daną częścią przedsiębiorstwa.

W analizowanym stanie przyszłym, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, na Nabywcę przeniesione zostaną zobowiązania (podobnie jak i należności) związane bezpośrednio

z – działalnością bocznicową przedmiotu aportu – funkcjonalnie związane z przedmiotem aportu. Na dzień wniesienia aportu możliwe będzie wydzielanie przez Spółkę takich zobowiązań (jak i należności) – na podstawie odpowiedniego MPK oraz znacznika wprowadzonego do systemu księgowego Spółki. W tym zakresie, w ocenie Wnioskodawcy, na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie można mówić o spełnieniu przesłanki wyodrębnienia finansowego przedmiotu aportu.

Na powyższy wniosek nie wpływa to, że wydzielenie zobowiązań (a także należności) dokonywane będzie za pomocą odpowiednich MPK oraz znaczników systemu księgowego –gdyż istotna jest możliwość przyporządkowania zdarzeń gospodarczych do działalności ZCP, a nie forma w jakiej się to odbywa.

VI. Cesje umów Umowy przychodowe

Spółka podjęła niezbędne kroki, aby prawa i obowiązki wynikające z umów przychodowych zawartych przez Spółkę w ramach działalności Przedmiotu aportu przeszły na Nabywcę.

W dniu składania niniejszego wniosku Spółka jest jednak też stroną umów przychodowych, w których występuje:

 • jako członek konsorcjum – świadcząc usługi na rzecz kontrahentów wspólnie z Nabywcą. Umowy takie najczęściej przewidują brak możliwości zmiany ich strony (np. w formie cesji) – także na skutek np. aportu ZCP, która w omawianym przypadku byłaby bezprzedmiotowa. Dla omawianych umów nie dojdzie więc do zawarcia umów cesji, na podstawie których Nabywca wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki Spółki wynikające z takiej umowy.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższy fakt w żadnym zakresie nie może wpływać na możliwość uznania przedmiotu aportu za ZCP w dacie wniesienia wkładu. Powyższy wniosek wynika z faktu, że Spółka oraz Nabywca po wniesieniu wkładu nadal będą stronami umowy z kontrahentem – jako członkowie konsorcjum. Pomimo więc braku cesji umów po wniesieniu wkładu niepieniężnego zachowana będzie ciągłość świadczenia przez przedmiot aportu usług w ramach działalności bocznicowej. Z tego powodu w omawianym zakresie na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie można mówić o spełnieniu warunków uznania przedmiotu aportu za ZCP w rozumieniu ustaw podatkowych.

 • Samodzielnie, bądź jako członek konsorcjum z innym podmiotem niż Nabywca. Spółka podjęła niezbędne kroki, aby prawa i obowiązki wynikające z tych umów zawartych przez Spółkę w ramach działalności Przedmiotu aportu przeszły na Nabywcę. Wśród umów zawartych przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu mogą jednak obowiązywać także takie, których postanowienia wyłączają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków na podmiot trzeci. W ich przypadku Spółka podejmie kroki w celu zawarcia porozumień o przystąpieniu do praw i obowiązków wynikających z umów lub rozwiązania starych umów i zawarcia w ich miejsce nowych umów – których stroną od dnia wniesienia wkładu niepieniężnego będzie Nabywca. W przypadku umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych – Nabywca przystąpi do umów obok Spółki i przejmie, na siebie ciężar jej wykonywania – wynika to ze specyfiki prawa zamówień publicznych.

Umowy kosztowe

Spółka podjęła niezbędne kroki, aby prawa i obowiązki wynikające z umów kosztowych zawartych przez Spółkę w ramach działalności przedmiotu aportu przeszły na Nabywcę. Wśród umów zawartych przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu mogą jednak obowiązywać także takie, których postanowienia wyłączają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków na podmiot trzeci. W ich przypadku Spółka podejmie kroki w celu zawarcia porozumień o przystąpieniu do praw i obowiązków wynikających z umów lub rozwiązania starych umów i zawarcia w ich miejsce nowych umów – których stroną od dnia wniesienia wkładu niepieniężnego będzie Nabywca.

W zakresie powyższych umów, dla których na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego może nie dojść do ich cesji, lecz jedynie do rozwiązania starych umów i zawiązania nowych, zdaniem Wnioskodawcy wystarczające jest zapewnienie ciągłości dostaw niezbędnych dla funkcjonowania ZCP - co nastąpi w omawianym stanie przyszłym na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego. Brak cesji niektórych umów, spowodowany obiektywnym brakiem możliwości ich dokonania, nie wpływa negatywnie na możliwość uznania Przedmiotu aportu za ZCP w rozumieniu ustaw podatkowych. Stanowisko takie potwierdzają także niektóre organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Dla przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 października 2011 r. (znak IPPP2/443-936/11-2/JO) potwierdził powstanie ZCP w rozumieniu ustawy o VAT w przypadku, gdy wnoszący dokonał cesji praw (w tym praw do korzystania z nakładów kwalifikowanych jako inwestycje w obcych środkach trwałych) i obowiązków z umów najmu sklepów w jedenastu lokalizacjach, a w odniesieniu do dwóch sklepów nastąpiło rozwiązanie umów najmu i zawarcie nowych umów najmu na te same lokale.

Zdaniem zatem Wnioskodawcy, w omawianym zakresie na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego będzie można mówić o spełnieniu warunków uznania przedmiotu aportu za ZCP w rozumieniu ustaw podatkowych.

VII. Możliwość funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo

Mając na względzie całokształt przedstawionego we wniosku stanu przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy przedmiot aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego mogłyby stanowić odrębne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Takie hipotetyczne, niezależne przedsiębiorstwo dysponowałoby zarówno środkami trwałymi i wyposażeniem, a także odpowiednimi nieruchomościami wynajmowanymi od właściciela, jak i pracownikami, zobowiązaniami i wierzytelnościami, których istnienie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przedmiot aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego dysponować będzie daleko idącą samodzielnością organizacyjną i finansową. Możliwość wskazania i przypisania przedmiotowi aportu konkretnych kosztów i przychodów prowadzi do konkluzji, że na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego dojdzie do sytuacji zbliżonej do funkcjonowania niezależnego przedsiębiorcy. Wraz z przedmiotem aportu, na Nabywcę przejdą zarówno umowy kosztowe, jak i przychodowe, a także pracownicy, baza klientów, środki trwałe i wyposażenie, co stanowi o tym, że przedmiot aportu w ocenie Wnioskodawcy mógłby na dzień wniesienia wkładu stanowić niezależne przedsiębiorstwo świadczące usługi w ramach działalności bocznicowej.

Pozwolenia, koncesje

W ramach ZCP nie muszą zostać bezwzględnie przekazane wszystkie związane z nią składniki. Pominięte mogą zostać te, które nie są niezbędne do realizacji dotychczasowych zadań gospodarczych (przykładowo środki pieniężne). Konieczne jest jednak, aby ZCP potencjalnie mogło stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tym samym ZCP powinno mieć zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie więc z art. 551 Kodeksu Cywilnego w skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in. prawa podmiotowe z zakresu prawa publicznego, do których należą koncesje oraz zezwolenia. Zaznaczyć jednak należy, iż koncesje oraz różnego typu zezwolenia wydawane są na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i są bezpośrednio z nim związane.

Pomimo, iż w orzecznictwie podnosi się, iż zbycie ZCP, co do zasady, nie powoduje automatycznego przejścia na nabywcę koncesji i zezwoleń ze względu na ich charakter prawny jako aktów administracyjnych.

W dniu składania niniejszego wniosku Spółka posiada wydane dla Niej decyzje administracyjne pozwalające na prowadzenie bocznic kolejowych. Spółka podjęła wszelkie możliwe kroki, aby decyzje te były wydane także Nabywcy już na dzień wniesienia przedmiotu aportu. Może się jednak zdarzyć, że o decyzje te ponownie będzie musiał się ubiegać Nabywca - po uzyskaniu tytułu prawnego do przedmiotu aportu.

W ocenie Wnioskodawcy, warunkiem uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) za ZCP jest, by zespół ten mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Chodzi tu zatem wyłącznie o potencjalną możliwość funkcjonowania danego zespołu składników jako niezależnego przedsiębiorstwa. Powyższe potwierdza wyrok TSUE w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (C-497/01). Trybunał uznał w nim, że: „Jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5(8) VI Dyrektywy VAT uznając, iż w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak posiadać zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. Sprzeczne z tym przepisem jest uwarunkowanie przez państwo członkowskie stosowania wyłączenia, od posiadania przez nabywcę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu nabytego majątku.

Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, pozwolenia/zezwolenia nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za ZCP w każdym przypadku. Istotne znaczenie ma natomiast ocena, czy nabywca ma zamiar dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa lub jego części. W ocenie Wnioskodawcy przedmiot aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego musi posiadać potencjalną możliwość funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Zatem konieczność ubiegania się o wydanie nowych decyzji przez Nabywcę nie może zdaniem Wnioskodawcy wpływać na możliwość uznania przedmiotu aportu za ZCP w rozumieniu ustaw podatkowych – tym bardziej, że konieczność ta wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

W tym miejscu warto przywołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2009 r. (znak IPPB5/423-96/08-4/MB), w której organ podatkowy uznał, że: „brak przenoszenia koncesji/licencji, które z mocy prawa nie mogą być przedmiotem obrotu nie stanowi przeszkody do uznania Oddziału za ZCP, zwłaszcza gdy beneficjent wydzielonego oddziału na dzień objęcia wydzielonego majątku będzie dysponował odpowiednimi koncesjami/licencjami.

Ad. 4

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotu aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wykazano w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania oznaczonego nr 3, przedmiot aportu będzie stanowić ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie zatem z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, opisana w stanie faktycznym czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedmiotu aportu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z powoływanym art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Termin „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Kwestią wymagającą interpretacji w niniejszej sprawie jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników materialnych i niematerialnych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, w szczególności wyroków w sprawach C-497/01 oraz C 444/10 odnoszących się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, ze zm.).

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes Trybunał zwracając uwagę, że niezgodnie z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie, podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami

oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, personel, infrastrukturę, itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu możliwe musi być kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca w opisie sprawy podał, że przedmiotem transakcji jest nabycie przez Nabywcę wyodrębnionych składników majątkowych Wnioskodawcy tj. Wydziału Bocznic, który jest formalnie wyodrębniony w strukturach Spółki na podstawie struktury organizacyjnej wprowadzonej uchwałą Zarządu Spółki. Przedmiotem aportu będą środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie. Przedmiotem transakcji będą również umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, zawarte w celu zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług bocznicowych w ramach działalności bocznicowej. Przedmiotem transakcji będą również między innymi ruchome urządzenia techniczne, radiotelefony, toromierze, narzędzia, komputery, a także wartości niematerialne i prawne. Majątek przyporządkowany będzie bezpośrednio do przedmiotu aportu w prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków

trwałych – na podstawie Miejsc Powstawania Kosztów (MPK) przypisanych bezpośrednio do działalności bocznicowej przedmiotu aportu. W skład majątku przyporządkowanego do działalności Wydziału Bocznic wchodzą również lokomotywy, przy pomocy których Spółka świadczy usługi bocznicowe. Nie będą jednak one wchodziły w skład przedmiotu aportu – przy czym na dzień wniesienia aportu zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Nabywcą umowa dzierżawy na podstawie, której Nabywca będzie miał prawo użytkowania lokomotyw do działalności bocznicowej prowadzonej przez przedmiot aportu. Ponadto przedmiotem transakcji będą inne prawa czy zobowiązania wynikające z umów, których stroną jest Wnioskodawca. W wyniku transakcji Nabywca przejmie wraz z przedmiotem aportu pracowników zajmujących się wyłącznie działalnością bocznicową w ramach przedmiotu aportu, którzy w trybie art. 231 kodeksu pracy na dzień transakcji będą zatrudnieni przez Nabywcę. W szczególności Nabywca zamierza przejąć bazę klientów, którzy obecnie korzystają z usług bocznicowych świadczonych przez Wnioskodawcę. Przedmiotem aportu będą również umowy przychodowe oraz umowy kosztowe. Wraz z przedmiotem aportu Nabywca stanie się stroną umów kosztowych niezbędnych do prowadzenia działalności bocznicowej. W marginalnych sytuacjach może się jednak zdarzyć że na dzień wniesienia aportu, pewna część umów będzie musiała zostać rozwiązana przez Spółkę i zawiązana na nowo przez Nabywcę. Powyższe czynności nie zakłócą jednak funkcjonowania przedmiotu aportu. Przedmiotem aportu będą również zobowiązania i wierzytelności istniejące w momencie wniesienia aportu, które nie zostaną do tego czasu uregulowane. Przedmiotem aportu będą również wszystkie decyzje administracyjne (pozwolenia i koncesje) niezbędne do prowadzenia działalności bocznicowej za pomocą przedmiotu aportu.

Ponadto analiza opisu sprawy wskazuje, że Nabywca będzie kontynuował prowadzenie działalności Wydziału Bocznic. Wraz z przedmiotem aportu Nabywca stanie się stroną umów niezbędnych do prowadzenia działalności bocznicowej. Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby na dzień wniesienia aportu Nabywca otrzymał wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia działalności bocznicowej za pomocą przedmiotu aportu. Część z posiadanych przez Spółkę pozwoleń i koncesji (wydawanych w formie decyzji administracyjnych), związanych z działalnością bocznicową wykonywaną przez przedmiot aportu, jest przypisana bezpośrednio do konkretnych składników majątku. Nie wystąpi więc konieczność występowania przez Nabywcę o wydanie nowych decyzji, gdyż zmiana właściciela składnika majątku nie będzie skutkować koniecznością otrzymania nowej decyzji administracyjnej. Pewna część decyzji administracyjnych w związku z aportem wymagać będzie jednak uzyskania przez Nabywcę nowych decyzji. Z uwagi jednak na obowiązujące przepisy prawne nie można wykluczyć sytuacji, w której Nabywca będzie mógł wystąpić o wydanie decyzji administracyjnych dopiero po uzyskaniu tytułu prawnego do przedmiotu aportu. Nabywca będzie zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do wydania dla niego nowej decyzji – będzie przy tym musiał spełniać wymogi kwalifikujące go do otrzymania tego dokumentu. Ponadto Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby również w zakresie umów kosztowych, z których korzysta w celu realizacji zadań związanych z przedmiotem aportu na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego doszło do cesji na rzecz Nabywcy wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych umów. Natomiast w przypadku umów przychodowych Wnioskodawca wskazał, że wraz z przedmiotem aportu Nabywca stanie się stroną tych umów. Umowy te będą związane bezpośrednio z przedmiotem aportu.

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi regulacjami prawnymi, zdaniem Organu składniki majątkowe będące przedmiotem wskazanej we wniosku transakcji stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa ponieważ przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych. Zbywany majątek stanowi już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych do realizacji określonych zadań gospodarczych jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu dojdzie do kontynuowania działalności gospodarczej przez nabywcę. W przypadku opisanych we wniosku składników majątkowych został spełniony warunek wyodrębnienia organizacyjnego rozumiany jako ich umiejscowienie w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci „odrębnej jednostki” tj. Wydziału Bocznic, który jest formalnie wyodrębniony w strukturach Spółki na podstawie struktury organizacyjnej wprowadzonej uchwałą Zarządu Spółki. Ponadto opis sprawy wskazuje, że został również spełniony warunek wyodrębnienia finansowego rozumiany jako sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast o wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy potencjalna zdolność Wydziału Bocznic do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwiają nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca podał, że Nabywca przejmie bazę klientów, którzy obecnie korzystają z usług świadczonych przez Spółkę i stanie się stroną umów dotyczących usług bocznicowych. Nabywca w trybie art. 231 kodeksu pracy przejmie pracowników zajmujących się działalnością bocznicową w ramach przedmiotu aportu, którzy na dzień transakcji będą zatrudnieni przez Nabywcę. Dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków lub zawarcia umów najmu i dzierżawy w celu zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług bocznicowych w ramach działalności bocznicowej. Przedmiotem aportu będą również umowy przychodowe oraz umowy kosztowe. Wnioskodawca wskazał również że na dzień wzniesienia aportu – przedmiot aportu będzie realizować odrębne od innych jednostek Spółki zadania gospodarcze – w ramach działalności bocznicowej. Na Nabywcę przejdą także umowy dotyczące usług bocznicowych. Ponadto na Nabywcę przejdą również zobowiązania i wierzytelności związane z prowadzoną działalnością, istniejące w momencie wniesienia aportu, które nie zostaną do tego czasu uregulowane.

W konsekwencji, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 27e ustawy, na podstawie których można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skutek powyższego stwierdzenia, wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Wydziału Bocznic – będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług. W zakresie podatku od dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP1/4512-1068/15/KM | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPB-1-2/4510-905/15/KP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.