IBPP3/4512-95/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Uznanie części przedsiębiorstwa przenoszonej do spółki przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz wyłączenie transakcji przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT
IBPP3/4512-95/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. składnik majątkowy
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania części przedsiębiorstwa przenoszonej do spółki przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz wyłączenie transakcji przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania części przedsiębiorstwa przenoszonej do spółki przejmującej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz wyłączenie transakcji przeniesienia wydzielonejczęści przedsiębiorstwa z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem (spółką kapitałową) należącą do Grupy Kapitałowej (GKI); jedynym udziałowcem Spółki jest ICL.

Działalność Spółki koncentruje się zasadniczo na dwóch obszarach:

 1. zarządzaniu i administrowaniu (cudzymi) nieruchomościami na zlecenie, dodatkowo również
 2. działalności w zakresie wynajmu mieszkań oraz obrotu mieszkaniami na rynku wtórnym (komercjalizacji).

Głównym obszarem prowadzonej działalności gospodarczej Spółki jest działalność w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie.

Dla celów prowadzenia działalności na ww. dwóch rozbieżnych obszarach w strukturze organizacyjnej wyodrębniono zasadniczo dwie „jednostki” organizacyjne (piony), gdzie:

 • obszar działalności przypadający na a) jest realizowany przez Pion Gospodarki Nieruchomościami, zaś
 • obszar działalności przypadający na b) jest realizowany przez Biuro Najmu i Obrotu Mieszkaniami.

ICL – w odniesieniu do omawianego sektora usług w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami – jest udziałowcem nie tylko w Spółce, ale także w innym podmiocie wyspecjalizowanym w profesjonalnym świadczeniu tego rodzaju usług, tj. w IM. Obecnie w GKI prowadzony jest proces integracji rynku usług w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie. Ww. restrukturyzacja ma uzasadnienie ekonomiczne, w szczególności pozwoli na zbudowanie tzw. „efektu skali” w jednym przedsiębiorstwie poprzez „połączenie” tego samego biznesu, prowadzonego obecnie w dwóch podmiotach należących do GKI, jak również na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów posiadanych w GKI, ponadto na: minimalizację kosztów oraz ryzyk wpisanych w naturę działalności gospodarczej w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami.

Jednym z elementów ww. procesu będzie przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w trybie 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t. ze zm.; dalej: KSH), tzn. procesu polegającego na: :

 • dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na zlecenie oraz
 • przeniesieniu ww. wydzielonej części przedsiębiorstwa Spółki na spółkę przejmującą (do podmiotu IM), podmiotu wyspecjalizowanego w świadczeniu usług w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Ww. część przedsiębiorstwa podlegająca wydzieleniu i przeniesieniu na IM (która dalej zwana będzie ZUH Z.) jest zespołem składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, koncentrujących się na świadczeniu usług w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie, oraz umożliwia świadczenie takich usług (występuje tzw. wyodrębnienie funkcjonalne). Opisana powyżej działalność prowadzona jest przez ZUH Z. głównie na zlecenie wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa, w takich lokalizacjach jak: D., S. oraz W. Zarządzanie to obejmuje kompleksową obsługę zarządczo-administracyjną w odniesieniu do lokali mieszkalnych, tj. w zakresie naliczania czynszu oraz dodatkowych opłat, wyboru dostawców mediów, ubezpieczyciela itp. Wieloletnimi klientami biznesowymi Spółki (w odniesieniu do działalności realizowanej przez ZUH Z.) są m.in. A. SA, V. SA, M. Sp. z o.o. oraz przede wszystkim ok. 100 wspólnot mieszkaniowych, gdzie znaczna część wspólnot powierzyła Spółce zarząd w trybie art. 18 ustawy o własności lokali (Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.).

ZUH Z. jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki również na płaszczyźnie organizacyjnej. W szczególności, w Spółce wyodrębniono jednostkę organizacyjną w zakresie administrowania oraz zarządzania nieruchomościami na zlecenie – czyli wskazany powyżej Pion Gospodarki Nieruchomościami. Istnieją dokumenty wewnętrze potwierdzające istnienie wyodrębnionej struktury organizacyjnej w tym zakresie; powyższe ma m.in. odzwierciedlenie w „Koncepcji wyodrębnienia z ZUH P. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z zarządzaniem nieruchomościami” przygotowywanej przez zarząd Spółki na potrzeby planu podziału.

Zgodnie w ww. dokumentacją, wyodrębnienie organizacyjne ZUH Z. opiera się na wyodrębnieniu w Spółce struktury składającej się z następujących jednostek:

 • Pionu Gospodarki Nieruchomościami,
 • Administracji Domów Mieszkalnych wydzielonych w ramach ww. Pionu ze względu na lokalizację, tj. ADM1 w D., ADM2 w S., ADM3 we W.,
 • Kierownika ww. Pionu – tzn. Dyrektora Gospodarki Nieruchomościami.

Wyodrębnienie organizacyjne wiąże się również z faktem, że do ww. Pionu Gospodarki Nieruchomościami przypisani zostali określeni pracownicy. Spółka zatrudnia 24 osoby (w przeliczeniu na etaty 22,3), z czego przeważająca liczba osób przypisana jest do ZUH Zarządzania (reszta etatów przypisana jest do Biura Najmu oraz Obrotu Mieszkań). Struktura organizacyjna przewiduje, że ZUH Zarządzanie stanowi organizacyjnie odrębny obszar przedsiębiorstwa względem reszty przedsiębiorstwa, która pozostanie w Spółce po podziale (część ta będzie dalej zwana ZUH Mieszkania).

W szczególności należy wskazać, że Pion Gospodarki Nieruchomościami kierowany jest przez Dyrektora ds. Gospodarki Nieruchomościami, który koncentruje się na działalności obszaru w zakresie ZUH Z. i nie jest odpowiedzialny za realizację zadań przypisanych do Biura Najmu i Obrotu Mieszkaniami – pionu, w którym koncentruje się drugi obszar działalności gospodarczej Spółki (tj. w zakresie wynajmu i obrotu mieszkań), i która to działalność będzie stanowiła zasadniczą działalność operacyjną „reszty” przedsiębiorstwa po podziale Spółki (ZUH M.). Należy podkreślić, że w istniejącej strukturze organizacyjnej Spółki ZUH Z. stanowi organizacyjnie (nie tylko odrębny, ale i) równorzędny obszar przedsiębiorstwa względem ZUH M., jako że zarówno Pion Gospodarki Nieruchomościami (tworzący ZUH Z.), jak i Biuro Najmu i Obrotu Mieszkań (tworzące ZUH M.), podlega Dyrektorowi Operacyjnemu, nie występuje zatem pomiędzy ww. działami hierarchia podległości (struktura „pionowa”).

Spółka ma możliwość przypisania do wydzielanej części przedsiębiorstwa (ZUH Z.) odpowiednio przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów, w tym należności oraz zobowiązań, które Spółka uznaje za dotyczące ZUH Z., w szczególności sporządzenia bilansu w podziale na aktywa i pasywa dotyczące ZUH Z., jak również rachunku zysków i strat w podziale na przychody i koszty dotyczące ZUH Z. Podsumowując zatem, w ocenie Spółki, już przed podziałem Spółka jest w stanie wyodrębnić i przypisać do wydzielanej części przedsiębiorstwa (ZUH Z.) przychody oraz koszty, jak również należności oraz zobowiązania, oraz inne aktywa i pasywa, które Spółka uznaje za dotyczące ZUH Z.

Dodatkowo należy podkreślić, że rozliczenia finansowe ZUH Z. prowadzone są przez wyodrębniony rachunek bankowy.

W efekcie, ZUH Z. jest wyodrębniony finansowo, w szczególności:

 • ZUH Z. można przypisać przychody i koszty związane z działalnością ZUH Z. (tj. przychody związane z wydzielaną działalnością będą identyfikowane jako przychody ZUH Z., a koszty związane z tą działalnością będą identyfikowane jako koszty ZUH Z.);
 • do ZUH Z. można przypisać aktywa i pasywa związane z jego działalnością (tj. aktywa i pasywa związane z działalnością ZUH Z. są identyfikowane jako aktywa i pasywa ZUH Z.);
 • możliwe jest sporządzanie dla ZUH Z. jego „własnego” bilansu i „własnego” rachunku zysków i strat.

W związku z powyższym należy podkreślić, że ewidencja środków trwałych (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) prowadzona jest w taki sposób, że umożliwia wyodrębnienie ŚT oraz WNIP, które należy przypisać do ZUH Zarządzanie.

W skład ZUH Z. wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami. Obejmują one składniki materialne, w tym w szczególności:

 • infrastrukturę biurową związaną z prowadzeniem działalności Spółki (np. komputery, inny sprzęt biurowy, etc);
 • inne aktywa trwałe związane z prowadzeniem działalności Spółki (np. środki transportu – tj. samochody służbowe pracowników).

Aktywa materialne przypisane do ZUH Z. nie obejmują lokali mieszkalnych, które wchodzą do ZUH M.

Do składników niematerialnych ZUH Z. należą w szczególności:

 • wartości niematerialne i prawne, w tym licencje dotyczące oprogramowania używanego przez pracowników Spółki w prowadzonej działalności (np. „M.”),
 • należności z tytułu usług świadczonych na rzecz kontrahentów oraz spółek z GKI,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Spółki przypisanym do ZUH Z.

Odpowiednio, do ZUH Z. zostaną przypisane także zobowiązania, w tym w szczególności:

 • zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług realizowanych przez poddostawców (usługi nabywane przez Spółkę, niezbędne do prowadzenia działalności w ramach ZUH Z., m.in. z tytułu usług najmu powierzchni wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, usług telekomunikacyjnych, zobowiązań wobec dostawców mediów (np. energia elektryczna), usług w zakresie utrzymania czystości w zarządzanych/administrowanych budynkach, ochrony budynków i pogotowia technicznego itp.;
 • zobowiązania z tytułu usług wspierających, nabywanych przez Spółkę od podmiotów zewnętrznych (np. usługi obsługi kadrowo-płacowej, informatyczne, obsługi prawnej lub tzw. obsługi BHP etc), związanych z działalnością ZUH Z.

Zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością ZUH Z., zostaną zatem przypisane do ZUH Z.

Ponadto, obecnie biura Wnioskodawcy mieszczą się głównie w wynajętych powierzchniach odpowiednio w lokalizacjach, w których koncentruje się rynek administrowania/zarządzania nieruchomościami na zlecenie. W odniesieniu do tych powierzchni Spółka zawarła umowę najmu z podmiotem zewnętrznym. Planowane jest, że na moment wydzielenia spółka przejmująca IM uzyska tytuł prawny do powierzchni biurowych, na których zlokalizowani będą pracownicy stanowiący obecnie ZUH Z. (którzy następnie staną się pracownikami spółki przejmującej - IM). ZUH Z. w swym całokształcie posiada zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zarządzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie, takie jak zasoby materialne, odpowiednio wykwalifikowany personel, zasoby finansowe, etc.

W efekcie planowanej restrukturyzacji, IM przejęłaby dotychczasowy rynek usług, jaki należy do Spółki, oraz niezbędną grupę pracowników aktualnie zatrudnionych w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami (tj. w Pionie Gospodarki Nieruchomościami). W ocenie Spółki, określony powyżej zespół składników przypisanych do ZUH Z. po zakończeniu restrukturyzacji umożliwi kontynuowanie w podmiocie przejmującym (czyli IM) działalności operacyjnej w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami (realizowanej obecnie w Spółce w ramach ZUH Z.).

Z drugiej strony należy podkreślić, że Spółka nie ulegnie likwidacji i będzie nadal prowadzić działalność w zakresie koncentrującym się na wynajmie (niesprzedanych) mieszkań oraz na obrocie (komercjalizacji) mieszkaniami na rynku wtórnym (będzie to sprzedaż na wolnym rynku w trybie negocjacji i/lub przetargów).

Należy wskazać, że ww. pozostająca w Spółce część przedsiębiorstwa (ZUH M.) już obecnie spełnia kryterium wyodrębnienia organizacyjnego (na potrzeby prowadzenia powyższej działalności w strukturze organizacyjnej wyodrębniona jest jednostka, tj. Biuro Najmu i Obrotu Mieszkaniami, poza tym do ww. Biura przypisani zostali określeni pracownicy (reszta kadry po odjęciu etatów przypisanych do ZUH Z.), zaś działalnością ww. Biura kierować będzie Dyrektor Operacyjny.

Już obecnie zachodzi wyodrębnienie finansowe, występuje bowiem możliwość przypisania do ZUH M. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, aktywów i pasywów, w tym zobowiązań, związanych z działalnością operacyjną w zakresie wynajmu oraz obrotu (komercjalizacji) mieszkań. Najistotniejszym składnikiem majątkowym przypisanym do ZUH M. są:

 • budynki i lokale klasyfikowane jako środki trwałe oraz
 • tzw. nieruchomości inwestycyjne (mieszkalne). Ponadto do ZUH M. przypisuje się także aktywa finansowe (udziały posiadane przez Spółkę w jednostkach zależnych), a także określone WNIP (licencje), (drobne) maszyny i urządzenia techniczne (sprzęt biurowy), jak również należności, zobowiązania, środki pieniężne – związane z działalnością ZUH M.

W kontekście wyodrębnienia finansowego należy dodatkowo wskazać, że pomiędzy ZUH Z. a resztą przedsiębiorstwa Spółki (ZUH M.) może wystąpić w określonym (marginalnym) zakresie alokacja pewnych kosztów, które co prawda powstają w jednym z ZCP, ale dotyczą (w określonym zakresie) drugiego ZCP, np. alokacja do ZUH M. kosztów zatrudnienia personelu przypisanego organizacyjnie do ZUH Z., jeśli wystąpi zapotrzebowanie ze strony ZUH M. na pozyskanie wsparcia personelu ZUH M. w zakresie tzw. obsługi administracyjnej mieszkań (w zakresie rozliczeń czynszu, zaopatrzenia w media, ubezpieczenie itp.), gdzie czynności w zakresie administrowania stanowią czynności pomocnicze względem działalności głównej ZUH M. (tj. w zakresie wynajmu oraz komercjalizacji mieszkań). Po procesie podziału przewiduje się zawarcie ze spółką przejmującą (IM) umowy o świadczenie usług administracyjnych w zakresie obsługi administracyjnej wynajmowanych lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją procesu podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH i przeniesienia do spółki przejmującej (IM) wydzielonej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca może uznać, że część przedsiębiorstwa przenoszona do spółki przejmującej (IM) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT, w efekcie, czy transakcja przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa na IM nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT... (oznaczono nr 2)

Stanowisko Wnioskodawcy (w zakresie pytania nr 2):

W ocenie Spółki, część przedsiębiorstwa Spółki wydzielona z majątku Spółki w omawianym procesie podziału w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH i przenoszona na IM (tj. ZUH Z.) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w efekcie, transakcja przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa na IM nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27e ustawy o podatku VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) – podobnie jak na gruncie CIT – rozumiana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Definicja ta jest zbieżna z definicją istniejącą na gruncie podatku CIT, stąd też argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska nr 1 może zostać w pełni wykorzystana na potrzeby dowodzenia, że ZUH Z. stanowi ZCP także dla potrzeb podatku VAT.

W efekcie, w ocenie Spółki, czynność przeniesienia części majątku na IM wydzielonej z przedsiębiorstwa Spółki, nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu – na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie tut. organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: „Przegląd Podatkowy” 2004/4/50, ECR 2003/11B/I-14393) Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem (spółką kapitałową) należącym do Grupy Kapitałowej (GKI). Działalność Wnioskodawcy koncentruje się zasadniczo na dwóch obszarach:

 1. zarządzaniu i administrowaniu (cudzymi) nieruchomościami na zlecenie
 2. działalności w zakresie wynajmu mieszkań oraz obrotu mieszkaniami na rynku wtórnym (komercjalizacji).

Głównym obszarem prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność w zakresie zarzadzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie. Dla celów prowadzenia działalności na ww. dwóch rozbieżnych obszarach w strukturze organizacyjnej wyodrębniono zasadniczo dwie „jednostki” organizacyjne (piony), gdzie:

 • obszar działalności przypadający na a) jest realizowany przez Pion Gospodarki Nieruchomościami,
 • obszar działalności przypadający na b) jest realizowany przez Biuro Najmu i Obrotu Mieszkaniami.

Obecnie w Grupie Kapitałowej prowadzony jest proces integracji rynku usług w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie. Jednym z elementów ww. procesu będzie przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w trybie 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tzn. procesu polegającego na:

 • dokonaniu podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na zlecenie oraz
 • przeniesieniu ww. wydzielonej części przedsiębiorstwa Spółki na spółkę przejmującą (do podmiotu IM), podmiotu wyspecjalizowanego w świadczeniu usług w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Ww. część przedsiębiorstwa podlegająca wydzieleniu i przeniesieniu na IM (zwana dalej ZUH Z.) jest zespołem składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, koncentrujących się na świadczeniu usług w zakresie zarzadzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie, oraz umożliwia świadczenie takich usług (występuje tzw. wyodrębnienie funkcjonalne). ZUH Z. jest wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy również na płaszczyźnie organizacyjnej. W szczególności, w Spółce wyodrębniono jednostkę organizacyjną w zakresie administrowania oraz zarzadzania nieruchomościami na zlecenie – czyli wskazany Pion Gospodarki Nieruchomościami. Istnieją dokumenty wewnętrzne potwierdzające istnienie wyodrębnionej struktury organizacyjnej w tym zakresie. Wnioskodawca ma możliwość przypisania do wydzielanej części przedsiębiorstwa (ZUH Z.) odpowiednio przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów, w tym należności oraz zobowiązań, które Spółka uznaje za dotyczące ZUH Z., w szczególności sporządzenia bilansu w podziale na aktywa i pasywa dotyczące ZUH Z., jak również rachunku zysków i strat w podziale na przychody i koszty dotyczące ZUH Z. Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, że rozliczenia finansowe ZUH Z. prowadzone są przez wyodrębniony rachunek bankowy. W efekcie ZUH Z. jest wyodrębniony finansowo. ZUH Z. w swym całokształcie posiada zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zarzadzania oraz administrowania nieruchomościami na zlecenie, takie jak zasoby materialne, odpowiednio wykwalifikowany personel, zasoby finansowe, etc.

W efekcie planowanej restrukturyzacji, IM przejęłaby dotychczasowy rynek usług, jaki należy do Wnioskodawcy, oraz niezbędną grupę pracowników aktualnie zatrudnionych w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami (tj. w Pionie Gospodarki Nieruchomościami). W ocenie Spółki, określony powyżej zespół składników przypisanych do ZUH Z. po zakończeniu restrukturyzacji umożliwi kontynuowanie w podmiocie przejmującym (czyli IM) działalności operacyjnej w zakresie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami (realizowanej obecnie w Spółce w ramach ZUH Z.).

Mając na uwadze zaprezentowany opis sprawy należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Wydzielona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest bowiem zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych i potencjalnie mógłby on stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i opisana przez Spółkę czynność polegająca na podziale spółki przez wydzielenie i przeniesienie do podmiotu IM części majątku spółki dzielonej w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ksh stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

składnik majątkowy
IPPP3/443-1083/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP3/4512-112/15/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.