IBPP3/4512-741/15/BJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania wniesienia aportem Działu nieruchomości do Spółki nieruchomościowej za czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1
IBPP3/4512-741/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wniesienia aportem Działu nieruchomości do Spółki nieruchomościowej za czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia uznania aportem Działu nieruchomości do Spółki nieruchomościowej za czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (dalej: „Spółka”) prowadzącym w ramach swojego przedsiębiorstwa działalność w dwóch głównych dziedzinach:

 • działalność w branży HVAC montując klimatyzatory, instalacje ogrzewania nadmuchowego, a także w zakresie wykonawstwa instalacji teletechnicznych niskoprądowych, instalacji elektrycznych, BMS (dalej: „Dział operacyjny”).
 • działalność związana z posiadanymi nieruchomościami tj. działalność w zakresie obrotu, odpłatnego udostępniania oraz działalność inwestycyjna związana z nieruchomościami (dalej: „Dział nieruchomości”)

W najbliższym czasie, w związku z rozwojem Spółki, a także biorąc pod uwagę, że każdy z działów prowadzi działalność rodzajowo odmienną i wymagającą zaangażowania odmiennych środków i aktywów, planowane jest przeniesienie Działu nieruchomości do wyspecjalizowanej spółki prawa handlowego (dalej: „Spółka nieruchomościowa”). Spółka nieruchomościowa będzie posiadać siedzibę na terenie Polski i będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca pragnie wskazać, że celem przeniesienia do odrębnej spółki Działu nieruchomości jest stworzenie wyspecjalizowanych, organizacyjnie i finansowo odrębnych podmiotów realizujących odmienne rodzajowo zadania gospodarcze (zadania z zakresu działalności operacyjnej oraz z zakresu obrotu, najmu i procesów inwestycyjnych związanych z posiadanymi nieruchomościami).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że na moment aportu zarówno Dział operacyjny jak i Dział nieruchomościowy będą stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wyodrębnienie organizacyjne w ramach Spółki dwóch działów nastąpi w drodze uchwały Wspólników Spółki. W uchwale tej określone zostaną składniki materialne i niematerialne przynależne do poszczególnych Działów.

Do Działu nieruchomości należeć będą m.in.:

 • środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Działu, w tym także przypisane do tego Działu środki pieniężne w kasie Spółki,
 • nieruchomości, w tym budynki, budowle, lokale oraz nieruchomości gruntowe,
 • samochody używane przez pracowników Działu nieruchomości,
 • wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Działu nieruchomości.
 • wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności przez Dział nieruchomości.

Do Działu operacyjnego należeć będą m.in.

 • środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Działu, w tym także przypisane do tego Działu środki pieniężne w kasie Spółki,
 • środki trwałe (w tym maszyny i urządzenia) służące do prowadzenia bieżącej działalności,
 • samochody używane przez pracowników Działu operacyjnego,
 • wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Działu operacyjnego,
 • prawo obligacyjne do korzystania z nieruchomości (Dział operacyjny będzie mieć zapewnione nieprzerwane prawo do korzystania z budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej, zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu),
 • wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności przez Dział operacyjny.

Wyodrębnienie organizacyjne Działów będzie przejawiać się również oddzielnym przechowywaniem dokumentacji prawnej oraz księgowej dotyczącej zdarzeń gospodarczych związanych z opisanymi wyżej zespołami składników materialnych i niematerialnych.

Dodatkowo załącznikiem do uchwały będzie spis zobowiązań i wierzytelności przyporządkowanych do poszczególnych Działów. Do pasywów Działu nieruchomości należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Dział nieruchomości zadań inwestycyjnych oraz zobowiązania w zakresie zarządu i utrzymania nieruchomości (włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony,), kredyty bankowe i pożyczki związane z nieruchomościami, a także zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych w tym Dziale. Do pasywów Działu operacyjnego należeć będą w szczególności zobowiązania wobec dostawców i usługodawców a także wynikające z rozliczeń z klientami i zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych w tym Dziale. Jednocześnie do każdego z Działów zostaną przyporządkowane wierzytelności i umowy związane z prowadzoną przez Dział działalnością gospodarczą.

Załącznikiem do uchwały będzie także Regulamin organizacyjny (dalej: „Regulamin”).

Regulamin ten będzie zawierał szczegółowy opis funkcji pełnionej przez każdy dział z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności a także będzie wskazywał strukturę organizacyjną każdego działu. W Regulaminie zostaną określeni pracownicy przyporządkowani do każdego Działu wraz z opisem ich stanowiska, funkcji i wskazaniem zakresu ich obowiązków. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w celu formalnego przekazania stanowisk, z pracownikami przyporządkowanymi do Działu nieruchomości zostaną zawarte aneksy do umowy o pracę. Na czele każdego z Działów będzie stał dyrektor działu, który będzie odpowiadał za działalność danego Działu. Dyrektorzy będą od siebie niezależni.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż jednym ze skutków aportu Działu nieruchomości będzie także przeniesienie pomiędzy Spółką a Spółką nieruchomościową pracowników przyporządkowanych do Działu nieruchomości, w sposób przewidziany przez przepisy prawa pracy, np. zgodnie z art. 23 1 Kodeksu pracy.

W regulamin organizacyjny zostanie także wskazany sposób alokacji kosztów i przychodów związanych z każdym Działem oraz rachunki bankowe należące do każdego z Działów.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że ewidencja księgowa będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach każdego z Działów. W szczególności wyodrębnienie działów znajdzie swój wyraz w zakładowym planie kont.

Reasumując, na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Działu osobno. Dodatkowo, w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Spółki dla potrzeb wewnętrznych sporządzane będą odrębne bilanse i rachunki zysków strat dla obu Działów.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż do każdego z Działów będą przypisane zobowiązania i wierzytelności wynikające ze specyfiki działalności prowadzonej przez dany Dział.

Po aporcie każdy z Działów będzie kontynuował prowadzoną działalność gospodarczą. Kontynuowanie prowadzenia działalności przez każdy Dział będzie możliwe bez konieczności angażowania dodatkowych środków. Dział operacyjny będzie działał w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy a Dział nieruchomościowy w ramach Spółki nieruchomościowej.

W związku z powyższym na moment aportu Dział nieruchomości będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym aport Działu nieruchomości do Spółki nieruchomościowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy wniesienie przez niego aportem Działu nieruchomościowego do Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż na moment wniesienia aportu Dział nieruchomościowy będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy VAT). W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów ustawy VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

W ocenie Wnioskodawcy wniesienie przez niego aportem Działu nieruchomościowego do Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż na moment wniesienia aportu Dział nieruchomościowy będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Za uznaniem Działu nieruchomościowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT przemawiają następujące względy:

a. Majątek ten będzie wyodrębniony organizacyjnie

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. Stanowisko takie wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów: przez DIS w Warszawie w dniu 29 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-858/09-4/AM; przez DIS w Bydgoszczy w dniu 18 czerwca 2010 r., nr ITPP2/443-301a/10/RS; przez DIS w Katowicach w dniu 22 grudnia 2012 r., nr IBPB2/423-1186/11/MO. Potwierdza je także WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09.

Organy podatkowe zwracają także uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Spółka dokona wyodrębnienia organizacyjnego Działu nieruchomości i Działu operacyjnego w swojej strukturze, a wyodrębnienie to zostanie dokonane na podstawie Uchwały Wspólników określającej szczegółowo majątek należący do każdego z Działów. Załącznikiem Uchwały będzie Regulamin organizacyjny określającej, strukturę organizacyjną poszczególnych działów, pracowników przyporządkowanych do poszczególnych Działów wraz z opisem ich stanowiska pracy i zakresu obowiązków. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki będzie spełniony.

b. Majątek ten będzie wyodrębniony finansowo

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do danej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych przez DIS w Warszawie w dniu 29 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-858/09-4/AM; przez DIS w Bydgoszczy w dniu 18 czerwca 2010 r„ nr ITPP2/443-301a/10/RS; przez DIS w Katowicach w dniu 22 grudnia 2011 r., nr IBPB2/423-1186/11/MO; przez DIS w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2012 r., nr IPPP2/443-551/12-2/BH.

Potwierdzają to również WSA w Warszawie w ww. wyroku sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, dla każdego Działu prowadzona będzie odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tego działu. Ewidencja ta będzie oparta na systematyce kont właściwych dla całej Spółki, aby w jej ramach możliwe było ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń związanych z działalnością poszczególnych Działów. Ewidencja umożliwiać będzie przypisanie zarówno do Działu nieruchomości jak i do Działu operacyjnego przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań. Spółka pragnie wskazać, że prowadzona księgowość umożliwi przygotowanie dla każdego z Działów bilansu i rachunku zysków i strat. Działy będą też posiadać przypisane rachunki bankowe, na który będą wpływać środki pieniężne generowane przez działalność prowadzoną przez ten dział oraz z którego będą regulowane zobowiązania związane z jego działalnością.

c. Majątek ten będzie wyodrębniony funkcjonalnie

Jak wynika ze stanowisk organów podatkowych, wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. ZCP musi posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego wynika m.in. z interpretacji indywidualnej DIS w Warszawie z dnia 29 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-858/09-4/AM interpretacji DIS w Katowicach z dnia 22 grudnia 2012 r., nr EBPB2/423-1186/11/MO. Tak również WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Dodatkowo z interpretacji wydanej przez DIS w Łodzi w dniu 18 marca 2013 r., nr IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia.

W ocenie Wnioskodawcy zarówno Dział nieruchomości jak i Dział operacyjny spełniać będzie kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki. Działy te będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu, udostępniania i inwestowania w nieruchomości (Dział Nieruchomości) oraz prowadzenia działalności operacyjnej w branży HVAC (montaż klimatyzatorów, instalacje ogrzewania nadmuchowego, a także w zakresie wykonawstwa instalacji teletechnicznych niskoprądowych, instalacji elektrycznych, BMS; Dział Operacyjny). Szczegółowy opis zadań i zakres prowadzenia działalności przez każdy Dział zostanie ujęty w Regulaminie.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział nieruchomości stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi Spółce nieruchomościowej, do której ten zespół składników zostanie wniesiony aportem podjęcie działalności w zakresie prowadzonym przez ten dział w takim samym zakresie bez konieczności angażowania dodatkowych środków.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Dział nieruchomości stanowić będzie wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

d. Zobowiązania oraz inne składniki niematerialne

Do każdego z Działów zostaną przyporządkowane zobowiązania wynikające z prowadzonej przez ten dział działalności gospodarczej. Przyporządkowanie zobowiązań nastąpi w formie załącznika do Uchwały Wspólników w sprawie wyodrębnienia Działów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Dział nieruchomościowy będzie spełniał definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT, w związku z powyższym jego aport nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W świetle powyższego, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno on mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy należy stwierdzić, że wskazany zespół składników majątkowych, które spółka zamierza wnieść aportem do innej spółki prawa handlowego, stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca, na moment aportu zarówno Dział operacyjny jak i Dział nieruchomościowy będą stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych będą przypisane wyłącznie do tego Działu, w tym także przypisane do tego Działu środki pieniężne w kasie Spółki. Wraz z aportem Działu nieruchomości będzie także przeniesienie pomiędzy Spółką a Spółką nieruchomościową pracowników przyporządkowanych do Działu nieruchomości zgodnie z art. 23 1 Kodeksu pracy. Ewidencja księgowa będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach każdego z Działów. W szczególności wyodrębnienie działów znajdzie swój wyraz w zakładowym planie kont. Na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Działu osobno. Dodatkowo, w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Spółki dla potrzeb wewnętrznych sporządzane będą odrębne bilanse i rachunki zysków strat dla obu Działów. Do każdego z Działów będą przypisane zobowiązania i wierzytelności wynikające ze specyfiki działalności prowadzonej przez dany Dział. Ponadto dział będzie kontynuował prowadzoną działalność gospodarczą. Dział operacyjny będzie działał w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, a Dział nieruchomościowy w ramach Spółki nieruchomościowej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, wniesienie aportem Działu nieruchomości do spółki prawa handlowego stanowić będzie czynność, która jest wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.