IBPP3/4512-716/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania.
IBPP3/4512-716/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 grudnia 2015r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • uznania zespołu składników majątkowych wydzielanego ze Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji braku opodatkowania jego wydzielenia oraz
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektów deweloperskich przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie zostanie przeniesiony do nowo zawiązanej spółki do tego dnia wydzielenia i przeniesienia

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania zespołu składników majątkowych wydzielanego ze Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji braku opodatkowania jego wydzielenia oraz
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektów deweloperskich przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie zostanie przeniesiony do nowo zawiązanej spółki do tego dnia wydzielenia i przeniesienia.

Wniosek został uzupełniony pismem z 9 grudnia 2015r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 2 grudnia 2015 r. znak IBPP3/4512-716/15/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS, NIP:, REGON:) (dalej: „Spółka”), prowadzi działalność gospodarczą w obszarach:

 • produkcji oraz sprzedaży okien i drzwi z PCV/aluminium, rolet i osłon okiennych, bram garażowych, konstrukcji aluminiowych oraz akcesoriów jak również świadczenia obsługi i serwisu okien (dalej: „działalność produkcyjna”);
 • działalności deweloperskiej („działalność deweloperska”).

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym na potrzeby tego podatku na terytorium Polski.

Wyżej wymienione obszary działalności Spółki nie są ze sobą związane funkcjonalnie i mogłyby stanowić dwa odrębne przedsiębiorstwa. Planowana jest reorganizacja powyższych działalności w taki sposób, aby w strukturach organizacyjnych Spółki stanowiły dwie odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa (tj. odpowiednio: (i) działalność produkcyjna jako „ZCP 1” oraz (ii) działalność deweloperska jako „ZCP 2”), poprzez:

 1. wyodrębnienie organizacyjne – wydzielenie w ramach struktury organizacyjnej Spółki pionów i działów zajmujących się odpowiednio działalnością produkcyjną i działalnością deweloperską jako jednostek niezależnych od siebie, które będą osobno zarządzane i nadzorowane przez desygnowanych wspólników;
 2. wyodrębnienie finansowe – wyodrębnienia dla działalności produkcyjnej oraz dla działalności deweloperskiej zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, w taki sposób, że Spółka będzie w stanie przyporządkować odpowiednio do działalności produkcyjnej lub do działalności deweloperskiej konkretne zdarzenia gospodarcze, a w konsekwencji przychody i koszty oraz aktywa (np. środki trwałe, zapasy, należności itp.) i pasywa (np. zobowiązania) związane z daną zorganizowaną częścią działalności gospodarczej Spółki, w szczególności poprzez prowadzenie odrębnych kont analitycznych w ewidencjach księgowych dla ZCP 1 i ZCP 2, odpowiedniej polityki rachunkowości Spółki, wyodrębniony controlling i badanie efektywności, wprowadzenie rozliczeń wewnętrznych, odrębne plany finansowe i budżety, sporządzanie odrębnych sprawozdań finansowych dla celów wewnętrznych (tj. bilans i rachunek zysków i strat), odrębne rachunki bankowe;
 3. wyodrębnienie funkcjonalne (operacyjne, gospodarcze) – zarówno działalność deweloperska, jaki produkcyjna będzie realizowana przy pomocy osobnego zespołów składników majątkowych i osób, które będą zdolne do samodzielnej realizacji zasadniczych funkcji dotyczących tej działalności i mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje cele gospodarcze.

Opisane powyżej wyodrębnienie ZCP 1 i ZCP 2 zostanie dokonane po przeprowadzeniu planowanego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Po przekształceniu Spółki, Walne Zgromadzenie i Zarząd podejmie odpowiednie uchwały, potwierdzające funkcjonalne, organizacyjne, finansowe i operacyjne wydzielenie ZCP 1 i ZCP 2. Planuje się, że uchwały te będą zawierać w szczególności:

 • oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • opis działalności, jaką prowadzi każda ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • wskazanie osób kierujących daną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa przyporządkowanych do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W celu zapewnienia efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, po dokonaniu jej przekształcenia i wydzielenia w ramach Spółki ZCP 1 i ZCP 2, dokonanie zostanie rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności, które realizowane będą przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednej z tych działalności. W związku z powyższym rozważane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). W dotychczasowej Spółce pozostanie przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną (ZCP 1) Na nowo zawiązaną spółkę z o.o. zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa realizująca działalność deweloperską (ZCP 2). Udziały w nowo zawiązanej spółce z o.o. obejmą akcjonariusze Spółki. Nowo zawiązana spółka z o.o. stanie się właścicielem nieruchomości oraz innych składników majątku przypisanych obecnie do ZCP 2, co będzie skutkować także tym, że będzie kontynuować wykonywanie umów dotyczących tych składników majątku. Zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszonych na nowo zawiązaną spółkę z o.o. w wyniku podziału przez wydzielenie będzie obejmować cały majątek przypisany do ZCP 2, w szczególności następujące składniki:

 • prawa do nieruchomości, na których prowadzona jest obecnie lub planowana w przyszłości działalności deweloperska;
 • prawa do dokumentacji dotyczącej prowadzonych projektów deweloperskich;
 • decyzje administracyjne dotyczące realizacji projektów deweloperskich;
 • wszelkie umowy cywilnoprawne związane z prowadzeniem projektów deweloperskich;
 • umowy o pracę dla personelu, których zakres obowiązków dotyczy wykonywania pracy w ramach działalności deweloperskiej w ramach ZCP 2;
 • rachunki bankowe przypisane do ZCP 2 wraz ze znajdującymi się na nich środkami pieniężnymi;
 • środki finansowe uzyskane na finansowanie projektów deweloperskich oraz zobowiązania związane z działalnością deweloperską, w tym w szczególności z tytułu zaciągniętych kredytów i zakupu towarów i usług;
 • bazy klientów.

W piśmie z 9 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że opisane we wniosku przesłanki wyodrębnienia organizacyjnego, wyodrębnienia finansowego oraz wyodrębnienia funkcjonalnego (operacyjnego, gospodarczego) obu obszarów działalności Spółki będą spełnione na dzień dokonania czynności podziału przez wydzielenie.

Obydwa podmioty, tj. zarówno Wnioskodawca, jak również nowo zawiązana spółka, która otrzyma część przedsiębiorstwa (spółka wydzielona) po dokonaniu czynności przeniesienia tej części przedsiębiorstwa będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty.

Dokonując zakupu towarów i usług związanych z działalnością deweloperską, o których mowa w pytaniu nr 2, Wnioskodawca zamierza je wykorzystywać wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wydzielany ze Spółki (ZCP 2) zespól składników majątkowych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, czy na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług planowany podział Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) nie będzie podlegał opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy Spółka będzie miała prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektów deweloperskich przypisanych do ZCP 2, który w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie zostanie przeniesiony do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) do dnia wydzielenia ZCP 2 i jego przeniesienia do nowo utworzonej spółki z o.o....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad.1.

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wydzielany ze Spółki (ZCP 2) zespół składników majątkowych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarowi usług, a na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarowi usług planowany podział Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) nie będzie podlegał opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika tym samym, że aby zespół składników materialnych i niematerialnych stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. w przedsiębiorstwie występuje zespół składników majątkowych, obejmujący składniki o charakterze materialnym i niematerialnym (w tym zobowiązania);
 2. zespół tych składników jest wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo;
 3. składniki to są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2012 r. sygn. IBPBII/2/415-1299/11/MMa).

W związku z powyższym, dla uznania ZCP 2 za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie zespołu składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej (operacyjnej, gospodarczej).

1.Zespół składników majątkowych.

Zgodnie z praktyką organów podatkowych (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 stycznia 2015 r. sygn. (PPB1/415-1127/14-4/MT), aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej. Określony zespół składników majątkowych musi bowiem odznaczać się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki majątkowe powiązane między sobą takiego typu relacjami, aby można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki majątkowe powiązane między sobą takiego typu relacjami, aby można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W świetle powyższego, podstawowym warunkiem uznania, że podatnik ma do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych.

Warunek ten jest w analizowanym przypadku spełniony, gdyż przeniesione na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) będą zarówno składniki materialne (prawo własności nieruchomości, środki pieniężne) jak i niematerialne (np. prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych, baza kontrahentów). Należy podkreślić, iż w ramach transakcji przeniesione zostaną zarówno aktywa jaki pasywa (zobowiązania) przypisane do ZCP 2.

Przenoszone składniki będą stanowiły określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Wynika to z tego, te składniki te umożliwią nowo utworzonej spółce z o.o. podjęcie działalności gospodarczej w dotychczas prowadzonym przez Spółkę zakresie (tj. działalności deweloperskiej). Ponadto, po przeprowadzeniu podziału Spółki przez wydzielenie, do prawidłowego funkcjonowania ZCP 2 na dotychczasowych zasadach nie będzie konieczne posiadanie przez nowo utworzoną spółkę innych elementów/składników należących do Spółki.

Również część majątku Spółki pozostała w niej po podziale (ZCP 1) spełnia przedmiotowy warunek, w szczególności Spółka po podziale nadal będzie mogła prowadzić działalność produkcyjną na dotychczasowych zasadach.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zatem uznać, że składniki majątkowe przenoszone na nowo zawiązaną spółkę z o.o. w ramach podziału przez wydzielenie (tj. ZCP 2), jak również część majątku pozostała w Spółce po podziale (ZCP 1) będą stanowiły zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

2.Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 stycznia 2015 r., sygn. IPPB1/415-1127/14-4/MT, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 października 2009r., sygn. ITPP2/443-594a/09/AW). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 r, sygn. IPPP3/443-896/09-4/MM).

Jak wskazano w przedstawionym stanie faktycznym, wyodrębnienie ZCP 1 i ZCP 2 nastąpi w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia i uchwały Zarządu. Powyższe uchwały będą zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) przyporządkowanych odpowiednio do ZCP 1 i do ZCP 2 oraz wskazywać osoby kierujące lub nadzorujące poszczególne zorganizowane części przedsiębiorstwa. Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki poszczególnych działalności przemawia fakt iż zarówno ZCP 1 jak i ZCP 2 będą realizować odrębne funkcje. Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki, a zarówno ZCP 1 jak i ZCP 2 będą posiadać majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia danej działalności.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki należy uznać, iż obydwa Zakłady (ZCP 1 i ZCP 2) będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, dla uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

3.Wyodrębnienie finansowe.

Zdaniem Wnioskodawcy o finansowym wyodrębnieniu w strukturze Spółki ZCP 1 i ZCP 2 przemawia okoliczności, iż Spółka będzie w stanie przyporządkować odpowiednio do działalności produkcyjnej lub do działalności deweloperskiej konkretne zdarzenia gospodarcze, a w konsekwencji przychody i koszty oraz aktywa (np. środki trwałe, zapasy, należności itp.) i pasywa (np. zobowiązania) związane z daną zorganizowaną częścią działalności gospodarczej Spółki. Powyższe przyporządkowanie będzie możliwe dzięki prowadzeniu odrębnych kont analitycznych w ewidencjach księgowych dla ZCP 1 i ZCP 2, odpowiedniej polityki rachunkowości Spółki, wyodrębnionemu controllingowi i badaniom efektywności, wprowadzeniu rozliczeń wewnętrznych, odrębnym planom finansowym i budżetom, sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych dla celów wewnętrznych (tj. bilans i rachunek zysków i strat) oraz odrębnym rachunkom bankowym. Należy przy tym podkreślić, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wstanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)” (por. Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2011 r. sygn. IBPBI/1/415-980/11/AB, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2009 roku, sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki zarówno ZCP 1 jak i ZCP 2 będą spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług.

4.Wyodrębnienie funkcjonalne (operacyjne, gospodarcze).

Wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2012 r. sygn. IPTPB2/415-264/12-4/AKr, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. IPPP3/443-842/09-3/MM). Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, ZCP 2 jest przeznaczona do prowadzenia działalności deweloperskiej. W tym celu zostały jej przypisane składniki majątkowe o charakterze materialnym i niematerialnym konieczne do kontynuacji tej działalności przez nowo utworzoną sp. z o.o. w taki sposób, aby nowo utworzona spółka z o.o. mogła bez przeszkód i od samego początku funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wydzielany ze Spółki (ZCP 2) zespół składników majątkowych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarowi usług planowany podział Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) nie będzie podlegał opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie miała prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektów deweloperskich przypisanych do ZCP 2, który w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie zostanie przeniesiony do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) do dnia wydzielenia ZCP 2 i jego przeniesienia do nowo utworzonej spółki z o.o.

Uzasadnianie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle tego przepisu, aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od dokonanych zakupów konieczne jest, aby poniesione wydatki służyły działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W momencie dokonywania wydatków na przedmiotowe projekty deweloperskie Spółka prowadziła działalność deweloperską (działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług). Po dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesieniu ZCP 2 do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) działalność deweloperska będzie kontynuowana przez ten podmiot, który wykaże z tego tytułu obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy podkreślić, iż na podstawie wydanych dotychczas interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w przypadku podziału przez wydzielenie nie następuje utrata prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od aktywów będących przedmiotem wydzielenia, jeżeli środki były nabywane z zamiarem wykorzystywania w działalności opodatkowanej podmiotu.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienie ZCP 2 do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie powodować utraty przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wynikającego z wydatków poniesionych przez Spółkę, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług. Wydatki na realizację projektów deweloperskich będą wykorzystywane w działalności nowo utworzonej spółki z o.o., opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ponieważ po dokonaniu podziału przez wydzielenie nowo zawiązana sp. z o.o. będzie kontynuować działalność deweloperską.

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie będzie zobligowana do dokonywania korekty podatku naliczonego od towarów i usług odliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektów deweloperskich.

Stanowisko Spółki zostało potwierdzone w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-110/94 z 29 lutego 1996 roku w sprawie Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) v Belgian State oraz C-37/95 z 15 stycznia 1998 roku w sprawie Belgishe Staat v Ghent Coal Terminal NV. Zgodnie z pierwszym wskazanym powyżej orzeczeniem działalność polegająca na czynnościach przygotowawczych, np. na zakupie aktywów oraz nieruchomości, winna być traktowana jako prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. orzeczeniem niezbędne jest także uwzględnienie początkowych intencji podatnika dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W sprawie C-37/95 Trybunał potwierdził wnioski z cytowanego orzeczenia C-110/94, i stwierdził, iż prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy dokonywanych wydatkach na zakup towarów i usług przysługuje podatnikowi, nawet jeśli nie osiągnął on z projektu przychodów opodatkowanych, lecz ponosił wydatki związane z jego realizacją.

W ocenie Spółki istotny jest tutaj zamiar podatnika nawet, jeśli działalność deweloperska będzie kontynuowana w nowo utworzonej spółce z o.o. Wydatki były bowiem ponoszone z zamiarem prowadzenia działalności deweloperskiej przez Spółkę, a po dokonaniu podziału przez wydzielenie działalność ta będzie kontynuowana przez nowo utworzoną spółkę z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, podział przedsiębiorcy, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem przeniesienie prawa do rozporządzania w wyniku podziału spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy wydzielony zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ponadto wymogiem do uznania, aby zespół składników stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest to by stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres przenoszonego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Podkreślić należy, że interpretacji pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej. W wyroku z 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) Trybunał stwierdził, że „(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

Podobnie Trybunał wypowiedział się w wyroku z 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, wskazując, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wynika z wniosku, przedmiot wydzielenia stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. Składniki wydzielonego zespołu składników majątkowych są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalność deweloperska). Ponadto z opisu sprawy wynika, że na dzień dokonania czynności podziału będą spełnione opisane przesłanki wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego, funkcjonalnego obu obszarów działalności Spółki. Wskazano, że część przedsiębiorstwa realizująca działalność deweloperską „ZCP2” będzie wydzielona w ramach struktury organizacyjnej Spółki. W ramach wyodrębnienia finansowego Spółka będzie w stanie przyporządkować odpowiednio do działalności produkcyjnej lub do działalności deweloperskiej konkretne zdarzenia gospodarcze, a w konsekwencji przychody i koszty oraz aktywa i pasywa w szczególności przez prowadzenie odrębnych kont analitycznych w ewidencjach księgowych, odpowiedniej polityki rachunkowości Spółki, wprowadzenie rozliczeń wewnętrznych, odrębnych planów finansowych i budżetów oraz odrębnych rachunków bankowych. W ramach wyodrębnienia funkcjonalnego, działalność deweloperska będzie zdolna do samodzielnej realizacji zasadniczych funkcji dotyczących działalności. Obydwa podmioty, tj. zarówno Wnioskodawca, jak również nowo zawiązana spółka, która otrzyma część przedsiębiorstwa (spółka wydzielona) po dokonaniu czynności przeniesienia tej części przedsiębiorstwa będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty.

Analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście powyższych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników Spółki (tj. ZCP 2 realizująca działalność deweloperską) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i opisana przez Wnioskodawcę czynność polegająca na przeniesieniu majątku do nowozawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tzw. działalności deweloperskiej realizowanej przez ZCP 2 będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego wydzielany ze Spółki zespół składników majątkowych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarowi usług, a na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarowi usług planowany podział Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) nie będzie podlegał opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Przechodząc do kolejnej kwestii, dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych w związku z realizacją projektów deweloperskich przypisanych do ZCP 2 do dnia wydzielenia ZCP 2 i jego przeniesienia do nowo utworzonej spółki z o.o., wskazać należy, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT.

W myśl art. 90 ust. 1 tej ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Analizując przywołane powyżej regulacje prawne wskazać należy, ze prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do doliczenia lub niedających takiego prawa.

Jak wynika z treści wniosku, dokonując zakupu towarów i usług związanych z działalnością deweloperską, o których mowa w pytaniu nr 2, Wnioskodawca zamierza je wykorzystywać wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT. Z wniosku wynika również, że działalność deweloperska będzie kontynuowana w nowopowstałej spółce.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem towarów i usług związanych z projektami deweloperskimi przypisanymi do ZCP 2. Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, czynność planowanego podziału Spółki przez wydzielenie wyłączona jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z realizacją projektów deweloperskich do dnia wydzielenia. Obowiązek dokonania ewentualnych korekt w zakresie podatku naliczonego spoczywa na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienie ZCP 2 do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie powodować utraty przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wynikającego z wydatków poniesionych przez Spółkę, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług, jest prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego interpretacja traci ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.