IBPP3/4512-711/15/JP | Interpretacja indywidualna

Uznanie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyodrębnionej jako „handel” za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i uznania wniesienia przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
IBPP3/4512-711/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyodrębnionej jako „handel” za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i uznania wniesienia przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyodrębnionej jako „handel” za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i uznania wniesienia przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 października 2015 r. nr IBPP3/4512-711/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 5 listopada 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą P na podstawie wpisu do CEIDG.

Wnioskodawca posiada na własność trzy trzykondygnacyjne budynki: jeden handlowo-usługowy oraz dwa handlowo-usługowo-mieszkalne. W każdym z tych budynków podmiot prowadzi własną działalność handlową: dwa sklepy „Market”, oraz hurtownię i biura. Pozostała, przeważająca powierzchnia budynków wynajmowana jest na podstawie umów najmu na sklepy, biura, oraz mieszkania.

Oprócz działalności prowadzonej we własnych budynkach, podmiot posiada sieć sześciu sklepów samoobsługowych „Market”, które prowadzi w wynajętych do tego celu lokalach. Podmiot realizuje również usługi transportu międzynarodowego – do tego celu przeznaczony jest jeden samochód dostawczy. Podmiot na każdym ze sklepów i na hurtowni zatrudnia pracowników: kierowników, oraz podległych mu kasjerów – sprzedawców, magazynierów, kierowców. Wszystkie te placówki posiadają niezbędne do prowadzenia swojej działalności wyposażenie oraz programy komputerowe do prowadzenia ewidencji zakupów, sprzedaży oraz wykonywania analiz bieżącej działalności.

Rachunkowość prowadzona jest w formie ksiąg handlowych w sposób umożliwiający rozliczenie wyników finansowych osiąganych przez poszczególne elementy przedsiębiorstwa: przychody, koszty księgowane sana kontach przypisanych dla poszczególnych sklepów, hurtowni, transportu międzynarodowego, oraz odrębnie dla każdego z budynków stanowiących własność podmiotu. Przy księgowaniu należności i zobowiązań stosowany jest podział na dwie grupy: zapisy dotyczące handlu i transportu międzynarodowego oraz funkcjonowania własnych budynków.

Wnioskodawca w najbliższym czasie chciałby dokonać podziału prowadzonej działalności gospodarczej przez wyodrębnienie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której będą wchodzić: sieć wszystkich ośmiu sklepów „Market”, hurtownia, usługi transportu międzynarodowego, księgowość, oraz związane z nimi należności i zobowiązania. W ramach obecnie prowadzonej działalności gospodarczej planuje pozostawić trzy budynki będące jego własnością w których będzie prowadził działalność polegającą na wynajmie lokali handlowych, usługowych i mieszkalnych oraz związane z tą działalnością należności i zobowiązania

Ponadto, pismem z 5 listopada 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego, wskazując że zamierza dokonać wyodrębnienia składników majątku w celu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do nowo tworzonej spółki z o.o.

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wydzielone są dwa działy prowadzonej działalności:

 • handel” – obejmujący handel detaliczny, hurtowy i usługi transportu międzynarodowego;
 • nieruchomości” – obejmujący wynajem własnych nieruchomości.

Wydzielenie takie wskazane jest w Regulaminie Pracy P” oraz w Schemacie Organizacyjnym P.

Przenoszona aportem do spółki z o.o. działalność to „handel”. Część ta jest funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie – na każdej placówce zatrudnieni są pracownicy i kierownicy, całością zarządza Dyrektor Handlowy. Każda placówka posiada niezbędny do samodzielnego funkcjonowania sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie komputerowe itp.

Prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwala przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do każdego z opisanych powyżej dwóch działów działalności tj. odrębnie do handlu oraz odrębnie do nieruchomości. Na podstawie zapisów księgowych możliwe jest obliczenie wyniku finansowego dla każdego z działów.

Przenoszona część przedsiębiorstwa posiada zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot. Po przeniesieniu aportem do spółki „handlu”, pozostała część przedsiębiorstwa, czyli nieruchomości będzie posiadać pełną zdolność do niezależnego działania jako samodzielny podmiot.

W razie przeniesienia części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. wszyscy obecnie zatrudnieni przez Wnioskodawcę pracownicy staną się pracownikami spółki z o.o. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Wnioskodawca nie planuje żadnych zwolnień ani zmian w poziomie zatrudnienia.

Wnioskodawca planuje wnieść do spółki z o.o. wyodrębnioną z prowadzonej obecnie działalności zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. „handel”. Spółka z o.o. będzie kontynuowała prowadzona obecnie działalność polegającą na handlu detalicznym i świadczeniu usług transportu międzynarodowego.

Zdarzenie przyszłe: utworzenie spółki z o.o. przez Wnioskodawcę i jego najbliższą rodzinę. Wniesienie aportem do utworzonej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 listopada 2015 r.):

Czy do wniesienia aportem do spółki z o.o. wyodrębnionej jako „handel” części przedsiębiorstwa będą miały zastosowanie zapisy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 listopada 2015 r.):

Według oceny Wnioskodawcy takie wyodrębnienie opisanych wyżej składników przedsiębiorstwa prowadzonego w dotychczasowej formie, które zostanie wniesione aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wniesienie aportem do spółki z o.o. wyodrębnionej jako „handel” części przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie Organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W ocenie Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opis sprawy, z którego wynika, że przedmiot aportu:

 • stanowi zespół składników wyodrębniony z prowadzonej działalności gospodarczej, w skład którego będą wchodzić: sieć wszystkich ośmiu sklepów Wnioskodawcy, hurtownia, usługi transportu międzynarodowego, księgowość, oraz związane z nimi należności i zobowiązania.
 • zespół ten jest funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • zespół ten jest wydzielony w Regulaminie Pracy Wnioskodawcy oraz w Schemacie Organizacyjnym Wnioskodawcy,
 • prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwala przyporządkować do niego przychody i koszty oraz należności i zobowiązania,
 • na podstawie zapisów księgowych możliwe jest obliczenie wyniku finansowego,
 • wszyscy obecnie zatrudnieni przez Wnioskodawcę pracownicy staną się pracownikami spółki z o.o. otrzymującej aport na podstawie art. 231 Kodeksu pracy,
 • nabywca będzie kontynuował prowadzoną obecnie działalność Wnioskodawcy

należy stwierdzić, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i opisana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wyodrębnionej jako „handel”, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-588/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPB3/4510-1-420/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-711/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.