IBPP3/4512-650/15/JP | Interpretacja indywidualna

Uznanie, że wniesienie aportów w postaci wyodrębnionych jednostek wewnętrznych stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
IBPP3/4512-650/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 24 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że wniesienie aportów w postaci wyodrębnionych jednostek wewnętrznych stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że wniesienie aportów w postaci wyodrębnionych jednostek wewnętrznych stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 listopada 2015 r. nr IBPP3/4512-650/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 16 listopada 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej A S.A. (dalej również: „Wnioskodawca”) we współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) lub w inny sposób powiązanych ze Spółką (dalej „Spółka z Grupy”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz w zakresie wynajmu powierzchni handlowej w salonach meblowych, będących własnością Wnioskodawcy lub Spółek z grupy kapitałowej na terenie całego kraju. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium kraju. Spółka wyodrębnia dwie jednostki wewnętrzne w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa. Od kilku lat – dla potrzeb Zarządu – dla poszczególnych lokalizacji (....), odrębnie ustalane są wyniki finansowe z działalności polegające na sprzedaży towarów, a odrębnie wyniki finansowe z najmu. W przypadku nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy, w których prowadzona jest działalność handlowa i wynajem, sporządza się rozliczenia wewnętrzne przy założeniu, że byłyby wynajmowane przez Wnioskodawcę, tzn. wyniki finansowe obejmują teoretyczną wartość rynkową czynszu z tytułu wynajmu powierzchni handlowej korygowane o np. koszty amortyzacji i inne koszty związane z nieruchomością. Ewidencja księgowa prowadzona jest również w sposób umożliwiający ustalenie wysokości kosztów i przychodów z każdej lokalizacji z podziałem na handel i najem.

W dniu 20 kwietnia 2015 r., Zarząd Wnioskodawcy podjął uchwały o przygotowaniu do wydzielenia jednostek wewnętrznych, aby usankcjonować już podjęte wcześniej decyzje i działania oraz doprowadzić do sytuacji, w której jednostki wewnętrzne w pełni będą jednostkami samodzielnymi w odniesieniu dla nieruchomości położonych w K i P (dalej: „Nieruchomości”), których główną działalnością ma być działalność związana z wynajmem Nieruchomości dla Wnioskodawcy i innych podmiotów. W obu Nieruchomościach wynajmowana jest powierzchnia z przeznaczeniem na działalność instytucji udzielających kredyty.

W dniu 25 czerwca 2015 r., Zarząd Wnioskodawcy podjął kolejne uchwały, w których ujęto wytyczne pozwalające na samodzielne funkcjonowanie jednostek wewnętrznych od 1 lipca 2015 r., w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku są stosowane w zakresie zaistnienia przewidzianego w uchwale przypadku jak i zdarzeń nie przewidzianych w uchwale, a dotyczących nieruchomości położonych w P i K.

Finansowe wyodrębnienie jednostek wewnętrznych w istniejącym przedsiębiorstwie:

 1. Na podstawie uchwał Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. usankcjonowano w Zakładowym Planie Kont istnienie kont służących do ustalania wyniku finansowego z najmu nieruchomości położonych w P przy ul. ... oraz w K przy ul. ....
 2. Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. otwarto odrębny rachunek bankowy (dalej: „ORB”) dotyczący tylko i wyłącznie ewidencjonowania wpływów z najmu i rozchodów związanych z nieruchomością położoną w P i jej funkcjonowaniem o numerze ... .
 3. Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 kwietnia 2015 r. otwarto ORB, dotyczący tylko i wyłącznie ewidencjonowania wpływów z najmu i rozchodów związanych z nieruchomością położoną w K i jej funkcjonowaniem o numerze ....
 4. W ramach Zakładowego Planu Kont wydzielono od 1 lipca 2015 r. dla potrzeb ewidencji aktywów i pasywów (środki trwałe, umorzenie, należności, zobowiązania) odrębne konta księgowe, które umożliwiają ewidencjonowanie wyłącznie transakcji realizowanych przez jednostki wewnętrzne.
 5. Na „ORB” dokonuje się płatności (rozchodów) związanych z nieruchomością i jej funkcjonowaniem, a w szczególności:
  1. dokonywanie płatności z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,
  2. dokonywanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
 6. Dokonywanie płatności innych zobowiązań związanych z nieruchomością w K oraz w P.
 7. Na „ORB”, na którym będą ewidencjonowane wpływy z najmu powierzchni przeznaczonych na działalność finansową instytucji świadczących usługi udzielania kredytu prowadzi się również wewnętrzne rozliczenia pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, a Wnioskodawcą, a w szczególności:
  1. dokonywanie płatności z innych rachunków bankowych Wnioskodawcy za czynsz jaki Wnioskodawca musiałby płacić z tytułu wynajmu na działalność handlową powierzchni znajdującej się w P przy ul. ... oraz w K przy ul. ...,
  2. dokonywanie zwrotu na rachunek „ORB” z innych rachunków bankowych Wnioskodawcy kwot omyłkowo wpłaconych z tytułu najmu powierzchni pod działalność finansową instytucji świadczących usługi udzielania kredytu,
  3. dokonywanie płatności z „ORB” na inne rachunki bankowe Wnioskodawcy z tytułu:
   • świadczonych usług księgowych dla jednostek wewnętrznych,
   • świadczonych usług (zlecenie) związanych z obsługą finansową, techniczną i prawną dotyczących nieruchomości w P i K,
  4. dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  5. dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
 8. Sporządzanie odrębnych (dla wydzielonych jednostek wewnętrznych w P i K) raportów dla Zarządu, a w szczególności:
  1. bilansu i rachunku zysków i strat,
  2. zestawienia kosztów i przychodów w celu ustalenia podstawy opodatkowania i dokonania rozliczenia wewnętrznego,
  3. zestawienia obejmujące przychody (rzeczywiste jak i wynikające z rozliczeń wewnętrznych) i koszty, z których będzie wynikać jaka kwota podatku od towarów i usług podlega rozliczeniu wewnętrznemu.

Funkcjonalne wyodrębnienie jednostek wewnętrznych w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa:

 1. Wyznacza się osoby odpowiedzialne za:
  1. nadzór nad sprawami finansowymi jednostek wewnętrznych, a w szczególności współpracy z Bankiem w związku z obsługą rachunków bieżących – Główny specjalista ds. finansowych,
  2. dokonywanie przelewów, w tym prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a wydzielonymi jednostkami wewnętrznymi – Z-ca głównego księgowego i uprawniona do podpisywania przelewów Księgowa,
  3. nadzór nad ewidencją księgową oraz sporządzanie raportów dla Zarządu – Główny księgowy,
  4. wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą techniczną Nieruchomości położonych w P i K, w tym prawidłowe opisywanie faktur dotyczących nieruchomości – Główny specjalista ds. zarządzania nieruchomościami,
  5. fakturowanie najmu powierzchni innym podmiotom niż Wnioskodawca, znajdujących się na Nieruchomości w P i K – upoważniona Księgowa,
  6. obsługę administracyjno-prawną – Specjalista ds. administracyjno-prawnych.

Organizacyjne wyodrębnienie jednostek wewnętrznych w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa:

 1. Wyodrębnienie ewidencji i dokumentacji związanej z obsługą techniczną obiektów oraz przekazanie ich osobom odpowiedzialnym.
 2. Wyodrębnienie umów z dostawcami wody, gazu i energii dla Nieruchomości położonej w P oraz przekazanie ich osobie odpowiedzialnej.
 3. Wyodrębnienie umów z dostawcami wody, gazu i energii dla Nieruchomości położonej w K oraz przekazanie ich osobie odpowiedzialnej.
 4. Wyodrębnienie z umowy kompleksowego wynajmu powierzchni z przeznaczeniem na działalność finansową, najmu dotyczącego powierzchni nieruchomości położonej w P i K.
 5. Wyodrębnienie w ramach lokalizacji – P – środków trwałych, które są związane z działalnością handlową i środków trwałych, które są związane z działalnością polegającą na wynajmie.
 6. Wyodrębnienie w ramach lokalizacji – K – środków trwałych, które są związane z działalnością handlową i środków trwałych, które są związane z działalnością polegającej na wynajmie.

Przedmiotowe transakcje wydzielenia jednostek wewnętrznych obejmuje następujące składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane jednostkom wewnętrznym i służące efektywnej samodzielnej realizacji funkcji wynajmu nieruchomości położonej w P i K, tj.:

 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (budynki, budowle, grunty własne, urządzenia techniczne i maszyny),
 • aktywa obrotowe, w szczególności należności z tytułu wynajmu, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ORB,
 • wierzytelności (należności) oraz zobowiązania wobec kontrahentów związane z realizacją funkcji wynajmu (energia, gaz, woda, najem),
 • ewentualne wierzytelności (należności) oraz inne zobowiązania wynikające z umów regulujących świadczenie usług/wykonywanie zadań związanych z wynajmem,
 • ewidencje i dokumenty związane z obsługą techniczną nieruchomości.

Wyodrębnienie jednostek wewnętrznych nie będzie wpływało na kontynuację działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę w danych lokalizacjach.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie transakcji objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za zorganizowane części przedsiębiorstwa w Spółce „X” i w Spółce „Y” do dnia 31 grudnia 2015 r. Planowane transakcje będą przeprowadzone w związku z tworzeniem ładu organizacyjnego w ramach grupy kapitałowej zapoczątkowanego w roku 2005, tj. w roku, w którym powstała pierwsza Spółka Specjalnego Przeznaczenia, zajmująca się wynajmem nieruchomości. Tak jak w przypadku istniejących Spółek Specjalnego Przeznaczenia, transakcje te mają głównie posłużyć uzyskaniu większej zdolności kredytowej.

Pismem z 16 listopada 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego, w którym poinformował, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej we współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) lub w inny sposób powiązanych ze Spółką (dalej „Spółka z Grupy”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz w zakresie wynajmu powierzchni handlowej w salonach meblowych będących własnością Wnioskodawcy lub Spółek z grupy kapitałowej na terenie całego kraju. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium kraju. Dla potrzeb zarządczych w ramach poszczególnych lokalizacji (....) odrębnie ustalane są wyniki finansowe z działalności polegające na sprzedaży towarów a odrębnie wyniki finansowe z najmu. W przypadku nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy, w których prowadzona jest działalność handlowa i wynajem, sporządza się rozliczenia wewnętrzne przy założeniu, iż byłyby wynajmowane przez Wnioskodawcę tzn. wyniki finansowe obejmują teoretyczną wartość rynkową czynszu z tytułu wynajmu powierzchni handlowej korygowane o np. koszty amortyzacji i inne koszty związane z nieruchomością. Ewidencja księgowa prowadzona jest również w sposób umożliwiający ustalenie wysokości kosztów i przychodów z każdej lokalizacji z podziałem na handel i najem. W związku z powyższym Wnioskodawca podjął decyzję o przygotowaniu do wydzielenia jednostek wewnętrznych, aby usankcjonować już podjęte wcześniej działania oraz doprowadzić do sytuacji, w której jednostki wewnętrzne w pełni będą jednostkami samodzielnymi w odniesieniu dla nieruchomości położonych w K i P, których jedyną działalnością ma być działalność związana z wynajmem nieruchomości dla Wnioskodawcy i innych podmiotów.

Wnioskujący planując działania przedstawione jako zdarzenie przyszłe we wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, zamierza przeprowadzić transakcję objęcia udziałów w zamian za zorganizowane części przedsiębiorstwa w Spółce „X” i Spółce „Y”. Planowane transakcje będą przeprowadzone w związku z tworzeniem ładu organizacyjnego w ramach grupy kapitałowej zapoczątkowanego w roku 2005 tj. roku, w którym powstała pierwsza Spółka Specjalnego Przeznaczenia zajmująca się wynajmem nieruchomości. Tak jak w przypadku istniejących Spółek Specjalnego Przeznaczenia mają głównie posłużyć uzyskaniu większej zdolności kredytowej. Wyodrębnienie jednostek wewnętrznych nie będzie wpływało na kontynuację działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę w danych lokalizacjach.

Wnioskodawca, w ramach swojej struktury organizacyjnej, ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, posiada wydzielone wg kryterium lokalizacji jednostki organizacyjne, w których prowadzi swoją podstawową działalność, tj. handel artykułami meblowymi oraz artykułami wyposażenia wnętrz.

Podstawową działalność Wnioskodawca prowadzi w obiektach stanowiących jego własność, jak również własność Spółek z grupy kapitałowej, czy też w obiektach, w których Wnioskodawca wynajmuje powierzchnie od podmiotów niepowiązanych. Dodatkową działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę jest najem powierzchni handlowej w lokalizacjach, w których Wnioskodawca posiada własne obiekty.

W ramach prowadzonych organizacyjnych i porządkujących działań w grupie kapitałowej zmierzających do lepszego, sprawniejszego zarządzania posiadanymi w grupie nieruchomościami oraz przede wszystkim uzyskaniu większej zdolności kredytowej, Wnioskodawca zamierza wnieść m.in. wyodrębnione pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym jednostki położone w K i P do spółek specjalnego przeznaczenia X i Y.

Pod względem funkcjonalnym wyodrębnia się dwa rodzaje prowadzonej w wyżej wspomnianych lokalizacjach działalności tj. działalność handlowa oraz wynajem powierzchni.

Podstawowymi aktami wewnętrznymi Wnioskodawcy regulującym wydzielenie jednostek wewnętrznych których główną działalnością jest wynajem powierzchni są Uchwały Zarządu. Z prawnego punktu widzenia nie nastąpiło jeszcze funkcjonalne wyodrębnienie jednostek wewnętrznych nastąpiło ono organizacyjnie. Wnioskodawca świadczy usługi zarządzania nieruchomością, utrzymania nieruchomości, obsługi prawnej i biurowej dla innych podmiotów będących Spółkami powiązanymi jak niepowiązanymi. Ze struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wynikają zasady postępowania w odniesieniu zarówno do nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy jak i również nieruchomości nie stanowiących jego własności. W momencie przystąpienia do wydzielenia jednostek wewnętrznych dla nieruchomości położonych w K i P w stosunku do wszystkich umów, dokumentów, zasad postępowania, kontroli, opisu dokumentów, płatności obowiązują procedury dotyczące obsługi nieruchomości będących własnością podmiotów zewnętrznych. Np. dla nieruchomości będącej własnością Wnioskodawcy pracownicy zajmujący się obsługą danej nieruchomości nie sporządzają wykazu czasu pracy poświęconego na wykonanie czynności zapewniających ciągłość prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, natomiast dla nieruchomości nie będącej własnością Wnioskodawcy a obsługiwanej na podstawie umowy o świadczenie usług taki wykaz godzinowy jest sporządzany. W okresie przejściowym tj. od dnia postanowienia Zarządu Wnioskodawcy o przystąpieniu do wydzielenia jednostek wewnętrznych do dnia ich formalnego wniesienia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej Spółki każda z jednostek wewnętrznych jest obsługiwana tak jakby to była nieruchomość stanowiąca własność innej Spółki pomimo tego iż prawnie należy ona do Wnioskodawcy. W ramach prowadzonych organizacyjnych i porządkujących działań w grupie kapitałowej zmierzających do lepszego, sprawniejszego zarządzania posiadanymi w grupie nieruchomościami oraz przede wszystkim uzyskaniu większej zdolności kredytowej, Wnioskodawca zamierza wnieść m.in. wyodrębnione pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym jednostki położone w K i P do spółek specjalnego przeznaczenia X i Y.

W obydwu lokalizacjach Wnioskodawca posiada składniki majątkowe w postaci nieruchomości gruntowych, nieruchomości budowlanych, tj. salony meblowe z całą niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej infrastrukturą jak parkingi, przyłącza wodno-kanalizacyjne, samochody, komputery oraz wyposażenie. Składniki te są wyodrębnione także pod względem ewidencyjnym co oznacza, że dla wszystkich składników prowadzona jest ewidencja środków trwałych jak i składników niematerialnych.

Zgodnie z przyjętą przez Wnioskodawcę polityką rachunkowości, który to dokument zgodnie z treścią art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. określa zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych, w planie kont Wnioskodawcy wyodrębnione są poszczególne lokalizacje w których prowadzone są wyżej wspomniane rodzaje działalności zarówno w obszarze ewidencji przychodów, w podziale na rodzaje działalności oraz ewidencje kosztów ponoszonych przez poszczególne jednostki, salony meblowe w tym w szczególności położone w lokalizacji K i P. Dodatkowo Wnioskodawca określił zasady ewidencji kosztów rodzajowych według miejsc ich powstawania tj. przypisanie kosztów do poszczególnych salonów według ich lokalizacji. Zasady te zawarte zostały w dokumencie „Procedura dotycząca zasad księgowania kosztów rodzajowych na centra kosztów oraz ich raportowania”. Prowadzona jest także osobna ewidencja finansowa dla wyodrębnionych jednostek w K i P.

Każda z tych jednostek posiada własne konto bankowe, poprzez które prowadzi rozliczenia finansowe ze swoimi odbiorami usług polegających na wynajmie powierzchni handlowej jak również z dostawcami usług niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności np. dostawcami mediów.

Powyżej zaprezentowane zasady ewidencji składników majątkowych, ewidencji zdarzeń gospodarczych, dokumentów, jak również księgowania przychodów i kosztów z uwzględnieniem rodzaju działalności w podziale na handel i wynajem powierzchni pozwalają jednoznacznie na wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne wydzielonych jednostek w ramach struktury organizacji Wnioskodawcy znajdujących się w K i P, a także pozwalają stwierdzić ich możliwość samodzielnego prowadzenia działalności polegającej na wynajmie powierzchni handlowej jako wyodrębnionych jednostek wewnętrznych. Ze względu na fakt, iż w księgach rachunkowych jednostka nie może ujmować zdarzeń które faktycznie nie zostały dokonane np. nie może ujmować kosztu czynszu za własne składniki majątkowe czyli składniki majątkowe wydzielone w ramach jednostki wewnętrznej K i P część ewidencji jest prowadzona poza księgami rachunkowymi. W ramach rozliczeń CIT i VAT również nie ma możliwości prowadzenia ewidencji w ramach ksiąg handlowych a z punktu widzenia jednostek wewnętrznych do dnia ewentualnego ich wniesienia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez istniejące konto bankowe dokonane zostaną rozliczenia z tych tytułów w taki sposób że podatek CIT i VAT jaki jednostki wewnętrzne musiałyby zapłacić do budżety obciąży konto bankowe jednostki wewnętrznej którego stan, z uwzględnieniem wszelkich innych płatności o których Wnioskodawca napisał we wniosku zostanie przekazany w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki X i Y.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją bilansową i pozabilansową możliwe jest nie tylko ustalenie przychodów i kosztów, zobowiązań i należności ale również sporządzenie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rozliczenia CIT i VAT odrębnie dla jednostek wewnętrznych w K oraz w P z uwzględnieniem tylko i wyłącznie działalności polegającej na wynajmie powierzchni.

Art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wnioskodawca w ramach swojej struktury organizacyjnej, a co za tym idzie także w ramach prowadzonej rachunkowości zarówno finansowej jak i zarządczej, wydziela każdą z lokalizacji w których prowadzi swoja podstawową działalność jaką jest handel artykułami meblarskimi oraz artykułami wyposażenia wnętrz osobno.

Dla każdej lokalizacji prowadzona jest ewidencja posiadanego majątku materialnego i niematerialnego, jak również ewidencja przychodowa i kosztowa, niezależnie czy właścicielem obiektu jest Wnioskodawca, Spółka z grupy kapitałowej, czy też Wnioskodawca wynajmuje powierzchnię handlową od podmiotu z poza grupy. W ramach struktury wyodrębnione są organizacyjnie, wszystkie lokalizacje, a w ramach wyodrębnienia funkcjonalnego w podziale na prowadzona działalność tj. działalność handlową jak i działalność polegającą na wynajmie. Także w ramach rozliczeń finansowych, lokalizacje w których prowadzona jest przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza wyodrębnione są niezależnie poprzez posiadanie swoich niezależnych subkont bankowych, na których prowadzone są operacje finansowe.

Według Wnioskodawcy zdolność wydzielonej części organizacji do samodzielnego funkcjonowania nie powinna być rozumiana jako pełna niezależność od pozostałej części przedsiębiorstwa i samowystarczalność. Powinno się mieć na względzie fakt, że ogromna ilość działań jest wykonywanych w ramach przedsiębiorstwa centralnie. Należą do nich działania pomocnicze do głównej działalności podmiotu jak ochrona, księgowość, sprzątanie, doradztwo prawne i inne. Część tych działań podmioty wykonują poprzez swoje wyspecjalizowane służby a część z nich jest zlecane do podmiotów zewnętrznych.

W związku z powyższym nie byłoby właściwym działaniem powielanie tych działań na potrzeby odpowiedniego wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odpowiednie zorganizowanie powinno dotyczyć głównego przedmiotu zadań realizowanych przez ZCP, czyli działalności polegającej na wynajmie powierzchni w obiekcie w K czy tez w P, a centralizacja w ramach struktury Wnioskodawcy niektórych z funkcji nie powinna mieć negatywnego wpływu na ocenę poziomu wydzielenia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego. Wszystkie funkcje pomocnicze, niezbędne do samodzielnego działania jako samoistny podmiot mogą być przez Spółki X i Y wykonywane samodzielnie lub zlecane na zewnątrz po podjęciu samodzielnej działalności. Wydzielone w zakresie wynajmu powierzchni jednostki wewnętrzne w K i P posiadają pełną zdolność do samodzielnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo, finansowania swoich zobowiązań ale nie stanowią samodzielnego podmiotu gospodarczego. Jako jednostki wewnętrzne nie posiadają odrębnego Zarządu w związku z czym do momentu wniesienia ich aportem do Spółki X i Y nie mają możliwości działać niezależnie od Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza iż, jeżeli tylko powstaną nowe podmioty do których aportem zostaną wniesione jednostki wewnętrzne wydzielone w sposób opisany we wniosku i w niniejszym uzupełnieniu jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, to wszelkie umowy które są związane bezpośrednio z nieruchomością i jej wynajmem zostaną przeniesione w drodze cesji, bądź zostaną rozwiązane i nowe Spółki odrębnie zawrą nowe umowy (np. media) jak tylko to będzie możliwe. Do dnia podpisania cesji lub nowych umów wszelkie zobowiązania związane z nieruchomością będą pokrywać nowe Spółki natomiast pożytki z nieruchomości będą czerpać nowe Spółki od dnia formalnego wniesienia jednostek wewnętrznych jako aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca we współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) lub w inny sposób powiązanych ze Spółką prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz w zakresie wynajmu powierzchni handlowej w salonach meblowych będących własnością Wnioskodawcy lub Spółek z grupy kapitałowej na terenie całego kraju.

Dążąc do efektywniejszego ekonomicznie zarządzania nieruchomościami w których prowadzona jest działalność polegająca na najmie powierzchni handlowej Wnioskodawca w ramach podejmowanych działań w grupie, zmierza do wyodrębnienia z całości prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, działalności dotyczącej wynajmu powierzchni handlowej do wyspecjalizowanych podmiotów, w których ta działalność będzie prowadzona. Ma to na celu wyodrębnienie prowadzonej dodatkowej działalności jaką jest najem do osobnych podmiotów, a w ramach swoich działań skupienie się na głównie na handlu artykułami meblowymi i artykułami wnętrz.

W związku z powyższym prowadzone przez Wnioskodawcę działania zmierzające do przeniesienia w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wydzielonego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym wszystkich umów i zobowiązań przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych dotyczących działalności polegającej na wynajmie powierzchni handlowych w obiektach położonych K i P zmierza do wydzielenia tej działalności do spółek celowych, co w ostateczności prowadzi do tego, że Wnioskodawca nie będzie prowadził, kontynuował tego samego typu, jaki w takim samym zakresie działalności co Spółki X i Y.

Po wniesieniu aportem wydzielonych jednostek wewnętrznych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowych Spółek X i Y, spółki te na początku swojej działalności będą zajmowały się głównie działalnością polegającą na wynajmie powierzchni nieruchomości położonych w K i P, dodatkową działalnością tych Spółek może być działalność polegająca na udzielaniu pożyczek działalność finansowa.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca we współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi oraz w zakresie wynajmu powierzchni handlowej w salonach meblowych będących własnością Wnioskodawcy lub Spółek z grupy kapitałowej na terenie całego kraju. Od kilku lat w ramach Grupy Spółek prowadzone są działania zmierzające do wyodrębnienia z całości prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej działalności dotyczącej wynajmu powierzchni handlowej do wyspecjalizowanych podmiotów, w których ta działalność już jest lub będzie prowadzona.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, jako zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zdolność wydzielonej części organizacji do samodzielnego funkcjonowania nie powinna być rozumiana jako pełna niezależność od pozostałej części przedsiębiorstwa i samowystarczalność. Należy bowiem mieć na uwadze, iż wiele funkcji jest scentralizowanych w ramach przedsiębiorstwa (np. księgowość, ochrona, sprzątanie, inne funkcje pomocnicze) i nie byłoby zasadne ich dublowanie dla potrzeb odpowiedniego wydzielenia ZCP. Dlatego odpowiednie zorganizowanie powinno dotyczyć głównego przedmiotu zadań realizowanych przez ZCP, a centralizacja niektórych z funkcji nie powinna mieć negatywnego wpływu na ocenę poziomu wydzielenia organizacyjnego.

W ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wyodrębniony jest dział techniczny w ramach którego zatrudnieni specjaliści zajmują się wsparciem technicznym i zarządzaniem nieruchomościami których są Spółki z Grupy, a w których prowadzona jest działalność polegająca na wynajmie powierzchni handlowej. Spółki specjalnego przeznaczenia tzw. Spółki obiektowe jakim także będą Spółki X i Y i które w ramach swojej działalności gospodarczej będą prowadzić działalność tylko w zakresie wynajmu powierzchni handlowej (w oparciu o wniesiony aport w postaci ZCP), w celu ograniczenia kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością np. będą tak jak inne spółki tego typu w ramach grupy kapitałowej, korzystać z usług Wnioskodawcy w tym zakresie. Obecnie w ramach wydzielenia jednostek wewnętrznych są prowadzone rozliczenia wewnętrzne w taki sposób że z rachunków bankowych wydzielonych jednostek wewnętrznych przekazywane są na rachunki bankowe Wnioskodawcy kwoty odpowiadające zobowiązaniu jednostek wewnętrznych z tytułu prowadzenia usług księgowych przez Wnioskodawcę na rzecz tych jednostek. Ponadto sporządzane jest comiesięczne zestawienie dla każdej jednostki wewnętrznej na którym gromadzone są godziny i kwoty za godzinę pracy każdego z pracowników działu technicznego, działu finansowego, działu prawnego, sekretariatu Wnioskodawcy wykonane na rzecz tych jednostek wewnętrznych. Na podstawie tego zestawienia po doliczeniu kwoty VAT dokonywane są obciążenia rachunków bankowych przypisanych do jednostek wewnętrznych.

Wnioskodawca zawrze umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomością obsługą administracyjną i prawną dotyczącą nieruchomości w P i K z nowymi Spółkami z dniem formalnego wniesienia jednostek wewnętrznych w P i K jako aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa a w konsekwencji zapewni ciągłą obsługę nowych Spółek i zapewni jej ciągłość w działaniu bez konieczności zatrudniania pracowników w nowych Spółkach czy też przenoszenia ciężaru ich zatrudnianie na te Spółki. Zostanie zawarta również umowa o świadczenie usług księgowych przez Wnioskodawcę na rzecz nowych Spółek X i Y.

W takim przypadku nie jest zasadne ekonomicznie wyodrębniać osobne struktury pracownicze w ramach ZCP Wnioskodawcy ponieważ generowało by to tylko nieuzasadniony wzrost kosztów.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej wyodrębnić należy działalność polegająca na wynajmie powierzchni handlowej w obiektach (salonach) położonymi na terenie kraju. Działalność ta prowadzona jest razem z innymi podmiotami stanowiącymi grupę kapitałową. Wnioskodawca wyodrębnia i alokuje działalność polegającą na wynajmie powierzchni do Spółek specjalnego przeznaczenia.

Art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z cytowanym zapisem ustawy w ramach wyodrębnionego zespołu składników należy uwzględnić wszelakie umowy, które służą do realizacji określonego zadania gospodarczego. Zarówno Spółka X jak i Y po nabyciu aportu w postaci ZCP związanej z działalnością polegającą na wynajmie powierzchni handlowej przejmie wszystkie dotychczas zawarte przez Wnioskującą umowy najmu, jak również w ramach rozwoju działalności zawrze nowe, w tym z Wnioskująca na wynajem powierzchni handlowej na której Wnioskodawca będzie prowadzić swoją podstawową działalność jaka jest handel artykułami meblarskimi i artykułami wyposażenia wnętrz.

Dodatkowo Spółki X i Y przejmą wszystkie zobowiązania Wnioskodawcy, w tym umowy z dostawcami mediów tj. energii elektrycznej, gazu, wszelakie zobowiązania publicznoprawne wynikające z posiadania nieruchomości itp. Wszystkie przejęte przez Spółki X i Y umowy, zarówno zawarte z dostawcami jak i odbiorcami usług będą przez nie kontynuowane, bądź zostaną rozwiązane i nowe Spółki X i Y zawrą samodzielnie nowe umowy jak tylko to będzie możliwe. Dodatkowo Wnioskodawca zawrze umowę najmu powierzchni handlowej w P i K z nowymi Spółkami z dniem formalnego wniesienia jednostek wewnętrznych w P i K jako aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wyodrębnione jednostki wewnętrzne w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym będą spełniać warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy wniesienie aportów w postaci jednostek wewnętrznych wydzielonych przez Wnioskodawcę w sposób opisany we wniosku uznawane przez Wnioskodawcę za zorganizowane części przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w ustawie jest mowa o „Zorganizowanej części przedsiębiorstwa” – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 2222/09) oraz w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (8 sierpnia 2013 r. sygn. IPTPB3/423-168/13-4/MF), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (17 czerwca 2013 r. sygn. IPPB5/423-222/13-2/MW), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (5 luty 2014 r. sygn. ILPB4/423-441/13-2/DS) w tym również indywidualna interpretacja wydana dla naszej Spółki przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (4 września 2014 r. sygn. IBPP4/443-266/14/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielenie jednostek wewnętrznych w sposób opisany we wniosku spełnia wymogi definicji art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Objęcie udziałów w zamian za wyżej opisane zorganizowane części przedsiębiorstwa nie spowoduje u Wnioskodawcy opodatkowania tej transakcji podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie C-497/01, Zita Modes Sarl, Trybunał stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego. Natomiast w wyroku

C-44/10 z dnia 10 listopada 2011 r. TSUE wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy.

Z powołanych orzeczeń wynika, że wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu jej od reszty przedsiębiorstwa.

W ocenie Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opis sprawy, z którego wynika, że przedmiot aportu:

 • stanowi zespół składników wyodrębniony z prowadzonej działalności gospodarczej, w skład którego będą wchodzić jednostki wewnętrzne w P i K,
 • jest wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach struktury organizacji Wnioskodawcy znajdujących się w K i P,
 • prowadzona jest osobna ewidencja finansowa dla wyodrębnionych jednostek, każda z tych jednostek posiada własne konto bankowe,
 • możliwe jest ustalenie przychodów i kosztów, zobowiązań i należności a także sporządzenie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rozliczenia CIT i VAT odrębnie dla jednostek wewnętrznych w K oraz w P,
 • wydzielone w zakresie wynajmu powierzchni jednostki wewnętrzne w K i P posiadają pełną zdolność do samodzielnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo, finansowania swoich zobowiązań,
 • wszelkie umowy które są związane bezpośrednio z nieruchomością i jej wynajmem zostaną przeniesione w drodze cesji, bądź zostaną rozwiązane i nowe Spółki odrębnie zawrą nowe umowy (np. media) jak tylko to będzie możliwe,
 • Wnioskodawca zawrze umowy o świadczenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomością obsługą administracyjną i prawną dotyczącą nieruchomości w P i K z nowymi Spółkami z dniem formalnego wniesienia jednostek wewnętrznych jako aportu a w konsekwencji zapewni ciągłą obsługę nowych Spółek i zapewni jej ciągłość w działaniu bez konieczności zatrudniania pracowników w nowych Spółkach czy też przenoszenia ciężaru ich zatrudnianie na te Spółki,
 • zostanie zawarta umowa o świadczenie usług księgowych przez Wnioskodawcę na rzecz nowych Spółek X i Y,
 • zarówno Spółka X jak i Y po nabyciu aportu w postaci ZCP związanej z działalnością polegającą na wynajmie powierzchni handlowej przejmie wszystkie dotychczas zawarte przez Wnioskującą umowy najmu, jak również w ramach rozwoju działalności zawrze nowe, w tym z Wnioskująca na wynajem powierzchni handlowej na której Wnioskodawca będzie prowadzić swoją podstawową działalność jaką jest handel artykułami meblarskimi i artykułami wyposażenia wnętrz,
 • Spółki X i Y przejmą wszystkie zobowiązania Wnioskodawcy, w tym umowy z dostawcami mediów tj. energii elektrycznej, gazu, wszelakie zobowiązania publicznoprawne wynikające z posiadania nieruchomości
 • wszystkie przejęte przez Spółki X i Y umowy, zarówno zawarte z dostawcami jak i odbiorcami usług będą przez nie kontynuowane, bądź zostaną rozwiązane i nowe Spółki X i Y zawrą samodzielnie nowe umowy jak tylko to będzie możliwe,
 • wyodrębnienie jednostek wewnętrznych nie będzie wpływało na kontynuację działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę w danych lokalizacjach

należy stwierdzić, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania zlokalizowanych w P i K zespołów składników majątkowych i niemajątkowych Wnioskodawcy za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i opisana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), udzielona interpretacja traci ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.