IBPP3/4512-583/15/BJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku wyłączenia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z zakresu opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1.
IBPP3/4512-583/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Zakres przedmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku wyłączenia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z zakresu opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku wyłączenia transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z zakresu opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-583/15/BJ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” „Spółka” lub „Podatnik”) jest spółką prawa handlowego, w której całościowy udział posiada S. P. działający przez P. W. A. M. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług , noclegowych.

Stosownie do polskiej klasyfikacji działalności wyjawionej w KRS przedmiotem działalności Wnioskodawcy są hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55 1), obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55 2), pozostałe zakwaterowanie (PKD 55 9), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56 10 A), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56 21), przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56 3), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

dzierżawionymi (PKD 68 2), zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68 32), działalność agencji reklamowych (PKD 73 11) oraz działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79 90 A). W związku z wyżej opisaną działalnością gospodarczą Spółka prowadzi wiele obiektów hotelowych ulokowanych w 15 różnych lokalizacjach. Jednocześnie jednak zaznaczyć należy iż obiekty (działki i budynki), w których Podatnik prowadzi opisaną wyżej działalność gospodarczą nie stanowią jego własności lecz są użytkowane przez Wnioskodawcę na podstawie umów użyczenia zawartych ze S. P. reprezentowanym przez P. W. A. M.

W zasobach Spółki znajdują się m.in. obiekty: Hotel „D.” w M., Hotel „N.” w G., „Zamek C.” w miejscowości S., gm. L., Hotel „M.” w W. oraz Hotel „B.” w W. (dalej: „Obiekty”). Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wyżej wymienione Obiekty są użytkowane, w pełni wyposażone oraz posiadają stały personel.

Spółka planuje zbyć składniki majątkowe Obiektów oraz przekazać pracowników (dalej: „Przedmiot transakcji”) do innej spółki z o.o. należącej do W. A. M. – tj. D. W. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: „DW”). Jednocześnie podkreślić należy, że w ramach Przedmiotu transakcji nie zostaną zbyte żadne pasywa.

Spółka oraz DW zawarły w dniu 2 czerwca 2015 r. porozumienie w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu postępowania przez D. W. Sp. z o.o. i G. H. Sp. z o.o. w przedmiocie przejścia na nowego pracodawcę części zakładu pracy, nabycia mienia ruchomego oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych przez Podatnika z podmiotami trzecimi (dalej: „Porozumienie”).

Stosownie do treści Porozumienia:

 1. DW przejmie pracowników zatrudnionych przez Podatnika,
 2. DW dokona nabycia od Spółki mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Obiektów z wyłączeniem ruchomości nie stanowiących własności Spółki,
 3. Wnioskodawca przeniesie na rzecz DW prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez niego z podmiotami trzecimi,
 4. DW dokona nabycia od Spółki stanów magazynowych – zapasu materiałów i towarów (gastronomia, sklepiki, bar), oraz
 5. DW dokona nabycia od Spółki wartości, niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji i innych.

Ponadto zgodnie z Porozumieniem DW przejmie wszystkie rezerwacje dokonane w ramach Obiektów na pobyty, które będą realizowane w całości po dniu przejęcia Obiektów. Natomiast pobrane przez Podatnika zaliczki zostaną przekazane w całości do DW.

W skład majątku, który ma zostać zbyty wchodzą środki trwałe i wyposażenie hoteli, wartości niematerialne i prawne (licencje) i domeny internetowe. Jednocześnie zaznaczyć należy iż w skład zbywanego majątku nie wejdą znaki towarowe, budynki i nieruchomości gruntowe. Podkreślić bowiem należy, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w obiektach należących do S. P. a wykorzystywanych na podstawie umów użyczenia z W. A. M. W ramach zbywanych ruchomości stosownie do treści porozumienia komputery, drukarki, drukarki fiskalne, kasy fiskalny, POS–y, routery i programy nie będą podlegały nabyciu przez DW – Spółka zobligowana będzie do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z DW Co więcej GH nie przekaże DW programów komputerowych ani licencji pozwalających na prowadzenie rezerwacji miejsc hotelowych oraz sprzedaży hotelowej, za wyjątkiem dwóch licencji pozwalających na prowadzenie sprzedaży gastronomicznej. Jednocześnie jednak dodać należy, że Wnioskodawca nie usunie z Obiektów sprzętu komputerowego służącego do obsługi central telefonicznych i systemów kontroli dostępów.

Ponadto na mocy Porozumienia Podatnik udostępni i przekaże DW wszelką posiadaną dokumentacje związaną z bieżącą eksploatacją Obiektów oraz zainstalowanych w nich urządzeń technicznych oraz dokumentację projektową i formalno-prawną dotyczącą inwestycji lub etapów planowanych do zrealizowania wraz z prawami majątkowymi i autorskimi do tejże dokumentacji.

Zgodnie z treścią Porozumienia Wnioskodawca w ramach możliwości przeniesie na DW uprawnienia wynikające z posiadanych gwarancji oraz prawa wynikające z rękojmi, a także przekaże DW stosowne dokumenty.

Dodatkowo Spółka przekaże DW posiadane materiały reklamowe dotyczące Obiektów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, oraz przeniesie majątkowe prawa autorskie bądź udzieli odpłatnej, nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utworów będących składowymi tych materiałów. Co więcej Podatnik przekaże DW listę podmiotów, z którymi współpracuje w zakresie sprzedaży i reklamy Obiektów.

Ponadto zaznaczyć należy iż Wnioskodawca sporządza jedno sprawozdanie finansowe, wspólne dla wszystkich posiadanych obiektów hotelowych (nie tylko obiektów objętych zakresem niniejszego wniosku). Ponadto GH posiada jeden plan kont w ramach, którego dla każdego z Obiektów można wyodrębnić przychody i koszty. Obiekty posiadają także zindywidualizowane konta bankowe, z których środki są konsolidowane na jedno wspólne konto pod koniec dnia. Dodatkowo dla Obiektów sporządzane są rachunki wyników dla celów sprawozdawczych.

Wnioskodawca posiada również jeden wspólny plan finansowy, jednakże jednocześnie poszczególne obiekty posiadają własne plany operacyjne. Co więcej GH prowadzi ujednoliconą wspólną księgowość dla wszystkich posiadanych obiektów (nie tylko objętych zakresem niniejszego wniosku).

Podkreślić należy iż opisany wyżej Przedmiot transakcji stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół składników Podatnika. Niemniej jednak ten zespół składników nie posiada cech wyodrębnienia funkcjonalnego i pełnego wyodrębnienia finansowego. Należy bowiem podkreślić iż w skład zbywanego zespołu składników majątkowych, zobowiązań oraz przekazywanych składników nie wchodzi nieruchomość, która umożliwiłaby funkcjonowanie działalności gospodarczej typu hotelarskiego oraz wydzielone w ramach struktury Wnioskodawcy departamenty odpowiedzialne za prowadzenie spraw GH – po przeprowadzonej transakcji wszystkie departamenty (Nadzoru Organizacyjno–Prawnego, Finansowy, Inwestycji i zarządzania nieruchomościami oraz Operacyjno–handlowy) pozostaną w ramach struktury Podatnika.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie podkreślić iż w ramach funkcjonującej w jego przedsiębiorstwie struktury nie wprowadzono wewnętrznego systemu rozliczeń (uznań i obciążeń) pomiędzy poszczególnymi obiektami prowadzonymi przez Spółkę.

W piśmie z dnia 3 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że DW sp. z o.o. będzie korzystała z nieruchomości do wykonywania działalności hotelowej i gastronomicznej. Dotychczasowe umowy użyczenia obiektów (działek i budynków), które były zawarte pomiędzy G. H. sp. z o.o. a S. P. reprezentowanym przez P. W. A. M. zostały wypowiedziane przez S. P. reprezentowany przez P. W. A. M. i tym samym nie zostały one przeniesione na DW sp. z o.o. W odniesieniu do hoteli B., M. oraz Zamek C., okres wypowiedzenia minął z dniem 30 września 2015 r.

W związku z powyższym w celu wykonywania działalności hotelowej i gastronomicznej DW sp. z o.o. zawarła ze S. P. reprezentowanym przez P. W. A. M. nowe umowy dzierżawy tych nieruchomości tj. dla Hotelu N. i D. – umowa dzierżawy od 1 sierpnia 2015 r. oraz dla Hoteli M., B. i Zamek C. – umowa dzierżawy od 1 października 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja zbycia opisana w stanie faktycznym objęta będzie zakresem wyłączenia zawartym w dyspozycji przepisu artykułu 6 pkt 1 ustawy o VAT, a tym samym czy do transakcji tej znajdą zastosowanie przepisy ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do transakcji opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku nie znajdzie zastosowanie norma zawarta w przepisie artykułu 6 pkt 1 ustawy o VAT gdyż Przedmiot transakcji nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), a zatem cała przedmiotowa transakcji będzie objęta zakresem wskazanej ustawy.

Przechodząc natomiast do analizy prawnej Wnioskodawca pragnie podkreślić, że stosownie do przepisu artykułu 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tejże ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ponadto zaś Spółka pragnie zwrócić uwagę na pogląd wyrażany w literaturze przedmiotu zgodnie, z którym: „(...) wyłączone z opodatkowania jest zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia także forma zbycia – podatkowi nie będą podlegać także sprzedaż, aport, zamiana i darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo (jego samodzielny oddział).” – tak A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, LEX 2014.

Jednocześnie Podatnik chciałby zaznaczyć, że powyższe potwierdza również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał bowiem nie miał w powyższym zakresie wątpliwości i wielokrotnie wskazywał, że „ (...) (wyłączenie) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą” – wyroki ETS w sprawach: C 497/01 Zita Modes, C–29/08 SKF czy C–4/10 Schriever.

Ponadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zgodnie natomiast z przepisem artykułu 2 pkt 27e ustawy o VAT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Co więcej Spółka zwraca uwagę iż stosownie zaś do poglądu wyrażonego w doktrynie: „(...) zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Najistotniejsze znaczenie w powyższej definicji ma jej końcowy fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, należy zbadać, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo”. – tak A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, LEX 2014.

Przenosząc powyższe orzeczenia TSUE, poglądy wyrażane w doktrynie prawa podatkowego oraz normy wynikające z przytoczonych powyżej przepisów Podatnik stoi na stanowisku, że zważywszy na brak pełnego wyodrębnienia finansowego i funkcjonalnego Przedmiot transakcji nie może zostać zaklasyfikowany jako ZCP a tym samym nie znajdzie zastosowania norma zawarta w przepisie artykułu 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W świetle powyższego, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno on mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Zatem, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa, tj. część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z wyłączeniem niektórych składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Należy również podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt I FSK 1062/10 podtrzymał wyrok WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 132/10) w zakresie uznania za czynność opodatkowaną wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa z wyłączeniem nieruchomości. Sąd I instancji wskazał na składniki wymienione przez Spółkę składające się na jej przedsiębiorstwo i uznał, że charakter prowadzonej działalności gospodarczej (handel), zagwarantowanie korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu, sprawiają, że wyłączenie ze składników przedsiębiorstwa nieruchomości nie niweczy możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.

Ponadto w wyroku z 27 kwietnia 2012 r., sygn. I FSK 1039/11 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wskazał, że słusznie zatem Sąd pierwszej instancji odniósł się do definicji przedsiębiorstwa, zawartej w art. 551 k.c., zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej (...). Nie wszystkie elementy wskazane w przepisie muszą wystąpić łącznie, aby można było uznać je za przedsiębiorstwo. Musi być to jednak pewne minimum, bez którego przedsiębiorstwo w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych nie mogłoby realizować swoich działań gospodarczych.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy należy stwierdzić, że wskazany zespół składników majątkowych, które spółka zamierza zbyć innej spółce z o.o., stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiot transakcji stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół składników Podatnika. Wyodrębnienie finansowe zespołu składników majątkowych nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka posiada jeden plan kont, w ramach którego dla każdego z Obiektów można wyodrębnić przychody i koszty, ponadto Obiekty posiadają także zindywidualizowane konta bankowe. Dodatkowo dla Obiektów sporządzane są rachunki wyników dla celów sprawozdawczych, Obiekty posiadają własne plany operacyjne. Na wyodrębnienie funkcjonalne wskazuje fakt, że w ramach Przedmiotu transakcji zostaną przejęci pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami trzecimi. Środki trwałe i wyposażenie hoteli, wartości niematerialne i prawne (licencje) i domeny internetowe stanowią majątek, który ma zostać zbyty.

Zgodnie z zawartym porozumieniem DW przejmie wszystkie rezerwacje dokonane w ramach Obiektów na pobyty, które będą realizowane w całości po dniu przejęcia Obiektów. Natomiast pobrane przez Wnioskodawcę zaliczki zostaną przekazane w całości do DW Zostanie przekazana dokumentacja związana z bieżącą eksploatacją Obiektów oraz zainstalowanych w nich urządzeń technicznych oraz dokumentację projektową i formalno–prawną dotyczącą inwestycji lub etapów planowanych do zrealizowania wraz z prawami majątkowymi i autorskimi do tejże dokumentacji.

Dodatkowo Spółka przekaże DW posiadane materiały reklamowe dotyczące Obiektów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, oraz przeniesie majątkowe prawa autorskie bądź udzieli odpłatnej, nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utworów będących składowymi tych materiałów. Co więcej Podatnik przekaże DW listę podmiotów, z którymi współpracuje w zakresie sprzedaży i reklamy Obiektów.

Nie zostaną przekazane programy komputerowe i licencje pozwalające na prowadzenie rezerwacji miejsc hotelowych oraz sprzedaży hotelowej, za wyjątkiem dwóch licencji pozwalających na prowadzenie sprzedaży gastronomicznej. Wnioskodawca jednak nie usunie z Obiektów sprzętu komputerowego służącego do obsługi central telefonicznych i systemów kontroli dostępów.

Podkreślić należy, że wyłączenie pewnych składników (budynków, nieruchomości gruntowej i znaków towarowych) w zbywanym majątku nie wpływa na funkcjonalne związki pomiędzy składnikami, które pozwalają na prowadzenie dotychczasowej działalności. Ponadto nieruchomość nie stanowi własności Wnioskodawcy, którą to działalność gospodarczą prowadzi w obiektach należących do S. P., a wykorzystywanych na podstawie umów użyczenia z W. A. M. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wyżej wymienione Obiekty są użytkowane, w pełni wyposażone oraz posiadają stały personel. Jak wskazał Wnioskodawca DW W. sp. z o.o. będzie korzystała z nieruchomości do wykonywania działalności hotelowej i gastronomicznej. W związku z powyższym w celu wykonywania działalności hotelowej i gastronomicznej DW W. sp. z o.o. zawarła ze S. P. reprezentowanym przez P. W. A. M. nowe umowy dzierżawy tych nieruchomości tj. dla Hotelu N. i D. – umowa dzierżawy od 1 sierpnia 2015 r. oraz dla Hoteli M., B. i Zamek C. – umowa dzierżawy od 1 października 2015 r.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że wyłączenie z masy majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa znaków towarowych, budynków i nieruchomości gruntowej, wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności nie pozbawia tego zespołu składników, w okolicznościach opisanych we wniosku, cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a zatem spełnia wymagania ustawowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarte w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, zbycie do spółki prawa handlowego opisanego we wniosku zespołu składników majątkowych stanowić będzie czynność, która jest wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Przedmiot tej transakcji będzie obejmował składniki materialne i niematerialne, z wyłączeniem pewnych składników, co jednak pozostaje bez wpływu na możliwość natychmiastowego kontynuowania przez nabywcę w tych obiektach działalności gospodarczej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPB-1-2/4510-593/15/BG | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPB1/4511-1035/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-583/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.