IBPP3/4512-530/16-1/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu 3 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia spod opodatkowania przeniesienia tych składników w formie aportu do innej spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia spod opodatkowania przeniesienia tych składników w formie aportu do innej spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca –jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Wnioskodawca, na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / CEIDG, prowadzi działalność polegającą na produkcji i sprzedały przyczep do samochodów.

W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca oferuje swoim klientom:

 • sprzedaż samodzielnie wyprodukowanych, gotowych przyczep,
 • sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do przyczep (np. koła, łożyska, plandeki, itd.), nabytych uprzednio od dostawców zewnętrznych lub wyprodukowanych przez Wnioskodawcę,
 • serwis przyczep, a więc przegląd techniczny przyczep, ich naprawa i wymiana części zamiennych,
 • wypożyczanie przyczep własnej produkcji,
 • świadczenie usług obróbki metali i cięcia laserowego. Przedmiotowe usługi stanowią działalność pomocniczą i do ich wykonywania wykorzystywane są maszyny i urządzenia wykorzystywane normalnie w procesie produkcji przyczep. Świadczenie tych usług jest zatem podyktowane chęcią optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych.

Sprzedaż przyczep realizowana jest albo w formie sprzedaży bezpośredniej do nabywcy albo też poprzez sieć dystrybutorów. Dystrybutorami Wnioskodawcy są niezależni przedsiębiorcy, którzy kupują produkty Wnioskodawcy we własnym imieniu i na własną rzecz i następnie odsprzedają te produkty swoim klientom.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w dwóch lokalizacjach, tj. w jego głównej siedzibie w K. oraz w Oddziale w miejscowości R. (dalej jako „Oddział”) Nieruchomości wykorzystywane w K. stanowią własność Wnioskodawcy, natomiast nieruchomości w R. wykorzystywane są na podstawie umowy najmu.

Z uwagi na szybki rozwój firmy Wnioskodawcy, ekspansję zagraniczną oraz wzrost skali prowadzonej działalności w ostatnich latach, Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie zmiany struktury i formy obecnie prowadzonej działalności. W przyszłości, zasadnicza część obecnej działalności Wnioskodawcy ma być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie to powinno ograniczyć zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności (tj. wyeliminować odpowiedzialność majątkiem osobistym) oraz zabezpieczyć prowadzoną działalność przed zdarzeniami losowymi, jakie mogą dotknąć Wnioskodawcę jako osobę fizyczną (np. wypadek, choroba czy nawet śmierć).

W celu przeprowadzenia powyższej reorganizacji. Wnioskodawca zdecydował się wyodrębnić w istniejącym przedsiębiorstwie dział zajmujący się działalnością operacyjną Wnioskodawcy („Dział”). Przez Działalność operacyjną rozumie się działalność polegającą na produkcji i sprzedaży przyczep, serwisie przyczep i ich wypożyczaniu, sprzedaży akcesoriów i części zamiennych oraz świadczeniu usług obróbki metali i cięcia laserowego (dalej jako: „Działalność operacyjna”).

Dział zostanie wyodrębniony w strukturze Wnioskodawcy na płaszczyźnie funkcjonalnej, finansowej i organizacyjnej.

Po wyodrębnieniu Działu, podział zadań pomiędzy Dział i pozostałe struktury organizacyjne Wnioskodawcy ma się przedstawiać następująco:

 1. Działalność operacyjna będzie realizowana przez Dział.
 2. Działalność polegająca na zarządzaniu nieruchomościami, będącymi własnością Wnioskodawcy, i ich wynajmowaniu, będzie realizowana przez pozostałe struktury Wnioskodawcy nieprzypisane do Działu (dalej jako: „Działalność nieruchomościowa”).

Działalność operacyjna przypisana do Działu oraz Działalność nieruchomościowa, prowadzona przez pozostałe jednostki organizacyjne Wnioskodawcy, stanowić będą odrębne i niepokrywające się przedmiotowo segmenty działalności.

Dział zostanie powołany w drodze zarządzenia Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustanowi także statut Działu, w którym określony zostanie dokładnie przedmiot działalności Działu oraz jego struktura wewnętrzna. Statut będzie również zawierał opis stanowisk pracy osób, które zostały organizacyjnie przypisane do Działu. Ponadto, ustanowiony zostanie dyrektor Działu, odpowiadający za działalność Działu bezpośrednio przed Wnioskodawcą.

Do Działu zostaną przypisani wszyscy pracownicy oraz współpracownicy (tj, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) zapewniający możliwość prowadzenia przez Dział Działalności operacyjnej. W szczególności, do Działu alokowani zostaną wszyscy pracownicy i współpracownicy działu produkcji, działu kontroli jakości, magazynu, działu handlowego (a więc osoby odpowiedzialne zarówno za sprzedaż produktów gotowych, jak również za marketing, utrzymywanie relacji handlowych, akcje promocyjne, itd.), działu księgowego i kadrowo-płacowego oraz pracownicy administracyjni (pracownicy sekretariatu, sprzątaczki, stróże, itd.).

Z kolei, poza Działem pozostanie wyłącznie Wnioskodawca, który – będąc właścicielem nieruchomości w których prowadzona jest Działalność operacyjna – będzie zajmował się zarządzaniem tymi nieruchomościami i ich wynajmowaniem na rzecz Działu i innych przedsiębiorców.

Reasumując, do Działu przypisane zostaną wszystkie osoby (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych), niezbędne dla wykonywania Działalności operacyjnej. W celu skutecznego kontynuowania tej działalności, Dział nie będzie musiał korzystać z żadnych pracowników lub współpracowników, którzy nie zostali do Działu przypisani. Alokowane do Działu osoby zostaną także wskazane w statucie Działu.

Do Działu zostaną również przypisane składniki materialne i niematerialne, organizacyjnie i funkcjonalnie związane z Działalnością operacyjną. Przedmiotowe składniki będą obejmować w szczególności:

 • Środki trwałe i inne aktywa rzeczowe – w tym zakresie chodzi zwłaszcza o maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji przyczep oraz w ich serwisie, środki transportu (samochody osobowe i dostawcze), komputery wraz z ich wyposażeniem (np. drukarki) oraz sprzęt biurowy.
 • Umowy – w tym zakresie chodzi w szczególności o umowy o współpracy z dystrybutorami, umowy sprzedaży przyczep, ewentualne zamówienia na przyczepy które wkrótce mogą zaowocować podpisaniem nowych umów sprzedaży przyczep, umowy z dostawcami części zamiennych i innych materiałów, umowę najmu nieruchomości w R. (wykorzystywanej przez Oddział) oraz umowy leasingu samochodów przypisanych do Działu. Do Działu przypisane zostaną także umowy o pracę i umowy cywilnoprawne ze wszystkimi osobami, które zostały alokowane do tego Działu i które odpowiadają za Działalność operacyjną. Ponadto, do Działu zostanie przypisana umowa licencyjna, na podstawie której Dział będzie miał prawo do korzystania ze znaku towarowego „W.”, oraz umowa najmu nieruchomości (szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umowy licencyjnej na znak towarowy i umowy najmu przedstawione zostały w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego).

W związku z faktem, że do Działu przyporządkowani zostaną pracownicy działu księgowości i działu kadrowo-płacowego, Wnioskodawca planuje zawrzeć z Działem umowę o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych na rzecz Wnioskodawcy. Oczywiście, Dział nie będzie podmiotem niezależnym od Wnioskodawcy w sensie prawnym, w związku z czym umowa o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych między Działem a Wnioskodawcą nie będzie skuteczna na gruncie przepisów prawa cywilnego. Niemniej, będzie ona służyć dokonywaniu wzajemnych rozliczeń pomiędzy Działem a pozostałymi strukturami organizacyjnymi Wnioskodawcy, umożliwiając min. przypisanie do Działu wszystkich przychodów i należności, powstających w związku ze świadczeniem przez Dział usług księgowych i kadrowo-płacowych.

Umowa o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych również zostanie przypisana do Działu.

 • Bazy klientów i dystrybutorów - do Działu przyporządkowane zostaną bazy klientów i dystrybutorów, na rzecz których realizowana była dotychczas sprzedaż produktów.
 • Należności – w szczególności chodzi tu o należności z tytułu sprzedanych produktów (gotowych przyczep, części zamiennych i akcesoriów do przyczep), należności z umów o współpracy z dystrybutorami, należności z tytułu wykonanych usług serwisowych, wypożyczania przyczep czy też należności ze sprzedaży usług cięcia laserem i obróbki metali. Dodatkowo, chodzi tu również o ewentualne należności Działu od pozostałych struktur organizacyjnych Wnioskodawcy (np. z tytułu wykonanych usług księgowych i kadrowo-płacowych).
 • Środki pieniężne
 • Prawa majątkowe – do Działu przypisane zostaną prawa własności oraz licencje do programów komputerowych, jak również homologacje na produkcję i sprzedaż przyczep.

Przedstawiony powyżej zespół składników majątkowych, przypisanych do Działu, będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania przez Dział Działalności operacyjnej, prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę. Oznacza to, że prowadzenie przedmiotowej działalności przez Dział nie będzie wymagać udziału pozostałych struktur Wnioskodawcy, które nie zostały wprost alokowane do Działu.

Dział będzie mógł co prawda korzystać z określonych usług świadczonych przez struktury Wnioskodawcy nieprzypisane do Działu, niemniej jednak nie będą to usługi niezbędne dla prowadzenia Działalności operacyjnej przez Dział. W tym zakresie chodzi o przyznanie Działowi prawa do korzystania ze znaku towarowego „W.” oraz prawo do korzystania z części nieruchomości, będących własnością Wnioskodawcy.

Znak towarowy „W.” jest własnością Wnioskodawcy, tj. osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotowy znak towarowy został już zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto Wnioskodawca rozważa zarejestrowanie tego znaku w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Znak towarowy ma być w przyszłości wykorzystywany przez Dział. Znak ten będzie jednak również wykorzystywany przez spółkę W. I.., założoną w maju 2016 roku w której wspólnikami są synowie Wnioskodawcy. W. I.. ma w przyszłości odpowiadać za produkcję przyczep specjalnych, np. produkowanych pod indywidualne zamówienie klienta, ale również modeli testowych i prototypów. W. I.. będzie posiadać własną halę produkcyjną wraz z maszynami, niezbędnym wyposażeniem i pracownikami.

Biorąc zatem pod uwagę, że znak towarowy ma być wykorzystywany w przyszłości nie tylko przez Dział, ale również przez W. I.. (a niewykluczone, że również przez inne nowe spółki, jeżeli takie spółki zostaną w przyszłości utworzone przez Wnioskodawcę), nieuzasadnione byłoby alokowanie tego znaku do Działu. Natomiast, Dział uzyska prawo do używania znaku towarowego „W.” na podstawie umowy licencyjnej. Umowa ta zostanie podpisana między Działem a Wnioskodawcą jeszcze przed przeniesieniem Działu poza struktury Wnioskodawcy. Umowa ta nie będzie zatem prawnie skuteczna (gdyż nie zostanie zawarta między dwoma podmiotami posiadającymi zdolność do czynności prawnych), niemniej służyć będzie dokonywaniu wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Działem a pozostałymi strukturami Wnioskodawcy. Na jej podstawie, możliwe będzie przypisanie do Działu wszystkich kosztów i zobowiązań, powstających w związku z udostępnianiem znaku towarowego na rzecz Działu na podstawie umowy licencyjnej. W tym kontekście należy jednak zauważyć, że korzystanie ze znaku towarowego „W.” nie będzie warunkiem koniecznym dla dalszego prowadzenia przez Dział Działalności operacyjnej. Wynika to z faktu, że do Działu przypisane zostaną bazy klientów i dystrybutorów, umowy o współpracy z dystrybutorami, a dodatkowo również pracownicy działu handlowego posiadający odpowiednie kontakty i relacje handlowe z klientami i dystrybutorami. Przedmiotowe aktywa są wystarczające, aby móc skutecznie prowadzić sprzedaż przyczep i innych produktów i usług przez Dział, nawet bez prawa do dysponowania znakiem towarowym „W.”. Pomimo tego uznano jednak, że możliwość korzystania ze znaku towarowego może być dla Działu korzystna i z tego powodu zagwarantowano Działowi prawo do korzystania z tego znaku na podstawie umowy licencyjnej.

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię nieruchomości, to działalność gospodarcza Wnioskodawcy prowadzona jest obecnie przede wszystkim w budynkach i na gruntach będących jego własnością (z zastrzeżeniem nieruchomości wykorzystywanych przez Oddział w R., które wykorzystywane są na podstawie umowy najmu). Ponadto, część spośród nieruchomości w Knurowie, będących własnością Wnioskodawcy, jest również wynajmowana przedsiębiorcom zewnętrznym.

Po utworzeniu Działu, do Działu zostanie alokowana część powierzchni w budynkach i ewentualnie część powierzchni gruntów, jaka niezbędna jest dla potrzeb prowadzenia Działalności operacyjnej. Przedmiotowe nieruchomości zostaną oddane do dyspozycji Działu na podstawie umowy najmu zawartej między Działem a Wnioskodawcą. Na podstawie tej umowy Dział będzie również obciążany odpowiednią częścią kosztów mediów (energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, woda, itd.), przypadającą na powierzchnię nieruchomości oddaną mu do dyspozycji. Przedmiotowa umowa najmu, podobnie jak umowa o świadczenie usług księgowych i kadrowo-placowych czy też umowa licencji znaku towarowego, nie będzie skuteczna na gruncie przepisów prawa cywilnego (gdyż Dział nie będzie stanowił niezależnego od Wnioskodawcy podmiotu prawnego), lecz będzie ona służyć dokonywaniu wzajemnych rozliczeń między Działem a pozostałymi strukturami Wnioskodawcy, umożliwiając tym samym prawidłowe przypisanie do Działu kosztów jego działalności.

W tym kontekście należy podkreślić, iż ww. nieruchomości nie są niezbędne do prowadzenia Działalności operacyjnej w tym sensie, iż działalność ta mogłaby być prowadzona również w innych budynkach lub w innym miejscu. W konsekwencji, nawet jeżeli Wnioskodawca nie udostępniłby Działowi części swoich nieruchomości na podstawie umowy najmu, to wówczas Dział mógłby wynająć inną nieruchomość i kontynuować w niej prowadzenie Działalności operacyjnej.

Ponadto, do Działu zostaną przypisane zobowiązania, funkcjonalnie związane z Działalnością operacyjną. Przedmiotowe zobowiązania będą obejmować m.in. zobowiązania handlowe (tj. wynikające z nabycia części, materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę pracowników i współpracowników alokowanych do Działu, zobowiązania z umowy najmu nieruchomości wykorzystywanych przez Oddział w R., zobowiązania z umów leasingu samochodów przypisanych do Działu, zobowiązania z tytułu używania przez Dział części nieruchomości w K. wraz ze zobowiązaniami z tytułu zużycia mediów, zobowiązania z tytułu umowy licencyjnej znaku towarowego, itd. Przypisane do Działu zobowiązania stanowić będą całość zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością Działu oraz dotyczących składników majątkowych przypisanych do Działu.

W związku z utworzeniem Działu, wprowadzone zostaną także zmiany w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy w taki sposób, aby poprzez odpowiednią alokację zdarzeń gospodarczych możliwe było ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Działu, wyodrębnionych z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Wnioskodawcy. W tym też celu, w sytuacji wystąpienia wzajemnych świadczeń pomiędzy Działem a pozostałymi strukturami organizacyjnymi Wnioskodawcy, na podstawie dokumentów wewnętrznych ewidencjonowane będą obroty wewnętrzne (przychody i koszty) oraz rozrachunki wewnętrzne (należności i zobowiązania).

W oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy, będzie również możliwe prowadzenie dla Działu odrębnej sprawozdawczości finansowej (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów).

Wnioskodawca planuje przeniesienie w przyszłości Działu do innej spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu), w trybie art. 158 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych. W zamian za wnoszony wkład niepieniężny, Wnioskodawca otrzyma udziały w kapitale zakładowym nabywcy Działu.

Przenoszony aportem Dział obejmowałby wszystkie wymienione powyżej składniki materialne i niematerialne (środki trwałe, umowy, bazy klientów i dystrybutorów, należności, środki pieniężne, prawa majątkowe). Również zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością Działu, zostaną przeniesione na spółkę otrzymującą aport. Wobec faktu, że zobowiązania nie mogą być przedmiotem aportu ze względu na konieczność zachowania wymogów określonych w art. 519 Kodeksu cywilnego, ich przeniesienie dokonane zostanie odrębną czynnością prawną. Czynność ta pozostawać będzie w ścisłym związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego. Na spółkę otrzymującą aport przeniesione zostaną wszystkie zobowiązania, które zostały już uprzednio przypisane do Działu. Wraz z wniesieniem aportu dojdzie również do przeniesienia na spółkę otrzymującą aport wszystkich pracowników, alokowanych do Działu, w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

Spółka, do której wniesiony zostanie aport w postaci Działu, zawrze również z Wnioskodawcą stosowne umowy, które będą kontynuacją umów i porozumień obowiązujących już uprzednio pomiędzy Działem a Wnioskodawcą (przy czym, przed przeniesieniem Działu do innego podmiotu, umowy te nie były skuteczne na gruncie prawa cywilnego, gdyż Dział nie był odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem prawnym). Obecnie, umowy te, poprzez zawarcie ich z odrębną spółką kapitałową, będą już w pełni skuteczne na gruncie przepisów prawa cywilnego

Przykładowo, ze spółką otrzymującą aport w postaci Działu, zawarta zostanie umowa, na podstawie której spółka ta, w zamian za uzgodnione wynagrodzenie, uzyska prawo do korzystania ze znaku towarowego „W.”.

Dodatkowo, wraz z przeniesieniem Działu, doszłoby do przeniesienia na spółkę otrzymującą aport tytułu prawnego do nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy, które zostały przypisane do Działu i wykorzystywane są do prowadzenia Działalności operacyjnej. Otóż, w takiej sytuacji, z nabywcą Działu zostanie zawarta umowa najmu tych nieruchomości (lub ich części).

Należy jednak podkreślić, iż wymienione powyżej świadczenia, jakie spółka otrzymującą aport ma nabywać od Wnioskodawcy, nie będą niezbędne dla potrzeb prowadzenia Działalności operacyjnej i nie będą warunkować możliwości prowadzenia tej działalności. W szczególności, korzystanie ze znaku towarowego „W.” nie warunkuje możliwości prowadzenia Działalności operacyjnej, gdyż Dział dysponował będzie bazą klientów i dystrybutorów, umowami o współpracy z dystrybutorami oraz zatrudniał będzie handlowców, posiadających kontakty handlowe i odpowiednie relacje z klientami i dystrybutorami. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię nieruchomości, to prowadzenie Działalności operacyjnej nie jest ściśle związane z nieruchomościami udostępnianymi przez Wnioskodawcę na podstawie umowy najmu. Działalność ta mogłaby być z powodzeniem prowadzona w innej lokalizacji, gdyby zaszła taka potrzeba.

Ponadto. Spółka otrzymująca aport w postaci Działu zawrze z Wnioskodawcą umowę o świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług księgowych i kadrowo-płacowych. Również ta umowa będzie kontynuacją umowy obowiązującej już uprzednio pomiędzy Działem a Wnioskodawcą (przy czym, przed przeniesieniem Działu do innego podmiotu, umowa ta nie była skuteczne na gruncie prawa cywilnego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Dział utworzony przez Wnioskodawcę, wyodrębniony w sposób przedstawiony w stanie faktycznym, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna (tj. Dział będzie spełniał definicję ZCP), to czy transakcja wniesienia Działu w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? (oznaczone we wniosku numerem 3).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Opisany w stanie faktycznym Dział spełnia definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 2. Wniesienie Działu w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. (oznaczone we wniosku numerem 3)

Ad. 1 Spełnienie przez Dział definicji ZCP

Pojęcie ZCP zdefiniowane jest w przepisie art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przy czym definicja ZCP w obu tych ustawach jest taka sama. Zgodnie z tymi przepisami, ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, na gruncie ustawy o PIT oraz ustawy o VAT, z ZCP mamy do czynienia wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania);
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumentację dowodzącą spełnienia przez Dział wszystkich w/w warunków.

Ad. A. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Jak zostało to już wskazane w stanie faktycznym, w skład Działu będą wchodzić składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działalnością Działu, tj.:

 • środki trwałe i inne aktywa rzeczowe (maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji przyczep oraz w ich serwisie, środki transportu, komputery, sprzęt biurowy, itd.)
 • umowy (umowy o współpracy z dystrybutorami, umowy sprzedaży przyczep z klientami, umowy z dostawcami części zamiennych i innych produktów, umowy leasingu samochodów przypisanych do Działu, umowy o pracę i umowy cywilnoprawne z osobami przypisanymi do Działu, umowa licencyjna, umowa najmu, umowa o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych)
 • bazy klientów i dystrybutorów
 • należności (należności z tytułu sprzedanych produktów i wykonanych usług, należności z umów o współpracy z dystrybutorami, należności z umowy o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych)
 • środki pieniężne
 • prawa majątkowe (prawa własności oraz licencje do programów komputerowych, homologacje na produkcję i sprzedaż przyczep)
 • zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Działu (tj. zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę pracowników i współpracowników alokowanych do Działu, zobowiązania z umów leasingu samochodów przypisanych do Działu, zobowiązania z tytułu używania przez Dział części nieruchomości, zobowiązania z tytułu umowy licencyjnej znaku towarowego, itd.). Przypisane do Działu zobowiązania stanowić będą całość zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością Działu oraz dotyczących składników majątkowych przypisanych do Działu.

Dodatkowo, w skład Działu będą wchodzić również wszyscy pracownicy i współpracownicy, odpowiedzialni za prowadzenie Działalności operacyjnej.

Wymienione powyżej składniki majątkowe, zobowiązania oraz pracownicy, stanowić będą „zespół”, tj. będą wyodrębnione w strukturze Wnioskodawcy i będą stanowić zorganizowaną wewnętrznie całość, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na produkcji i sprzedaży przyczep.

Powyższe wskazuje, iż spełniony będzie warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działu.

Ad. B. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Takie rozumienie wyodrębnienia organizacyjnego jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 lipca 2009 r. sygn. ITPB3/423-199/09/MT, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2013 r. sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lipca 2015 r. sygn. IPPP3/4512-522/15-2/KP).

W tym zakresie należy zauważyć, iż Dział będzie wyodrębnioną w strukturach Wnioskodawcy jednostką organizacyjną. Podstawą wydzielenia Działu będzie zarządzenie Wnioskodawcy. Dla Działu zostanie ustanowiony statut, szczegółowo określający przedmiot działalności Działu oraz jego strukturę wewnętrzną. Statut będzie również zawierał opis stanowisk pracy osób, które zostały organizacyjnie przypisane do Działu. Ponadto, ustanowiony zostanie dyrektor Działu, odpowiadający za działalność Działu bezpośrednio przed Wnioskodawcą. Do Działu przypisany zostanie również zespół pracowników i współpracowników, zapewniających możliwość prowadzenia Działalności operacyjnej.

Powyższe okoliczności wskazują jednoznacznie, iż Dział będzie spełniał warunek wyodrębnienia organizacyjnego.

Z kolei, wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP (patrz – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2014 r. sygn. ITPP2/443-1163/13/AK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 marca 2014 r. sygn. ITPP2/443-1417/13/AK).

W tym kontekście należy zaznaczyć, iż system finansowo-księgowy Wnioskodawcy będzie umożliwiał ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Działu, w oderwaniu od ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Wnioskodawcy. Dodatkowo, będzie również możliwe prowadzenie dla Działu odrębnej sprawozdawczości finansowej (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów).

Powyższe okoliczności potwierdzają jednoznacznie, iż Dział będzie spełniał warunek wyodrębnienia finansowego.

Tym samym, Dział będzie wyodrębniony w strukturach Wnioskodawcy zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej jak i finansowej.

Ad. C. Przeznaczenie wyodrębnionych składników majątkowych do realizacji określonych zadań gospodarczych (tzw. wyodrębnienie funkcjonalne)

W świetle ustalonej praktyki, ZCP musi być przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, a więc musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (patrz - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2010 r., sygn. IBPB1/423-96/08-4/MB, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 lutego 2015 r. sygn. IPTPB3/423-400/14-4/GG). Wnioskodawca wskazuje, iż składniki majątkowe, w tym zobowiązania, zostaną przyporządkowane do Działu w taki właśnie sposób, aby spełniały kryterium przydatności do realizacji określonych zadań gospodarczych. Alokowane do Działu składniki materialne i niematerialne, zobowiązania oraz personel, będą ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie Działalności operacyjnej, w tym samym zakresie i skali jaką Wnioskodawca prowadził dotychczas. Oznacza to również, iż przy prowadzeniu przedmiotowej działalności, nie będzie konieczne wykorzystywanie składników majątkowych nieprzypisanych do Działu (np. wykorzystywanych przy prowadzeniu Działalności nieruchomościowej).

Wyodrębnienie funkcjonalne Działu przejawia się także odmiennością profilu działalności prowadzonej przez Dział oraz pozostałe jednostki organizacyjne Wnioskodawcy. Działalność prowadzona przez Dział (a więc Działalność operacyjna) będzie działalnością odrębną i niepokrywającą się z działalnością prowadzoną przez pozostałe struktury Wnioskodawcy (Działalność nieruchomościowa), w związku z czym składniki majątkowe oraz personel Działu nie będą wykorzystywane do prowadzenia innych rodzajów działalności Wnioskodawcy.

W kontekście powyższego, fakt wyodrębnienia funkcjonalnego Działu (tj. przeznaczenia Działu do realizacji określonych zadań gospodarczych) w strukturze Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości.

Ad. D. Zdolność wyodrębnionego zespołu składników majątkowych do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Kolejną cechą definiującą ZCP jest zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład ZCP muszą zatem umożliwić potencjalnemu nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy składników majątkowych przypisanych do Działu oraz stopień ich zorganizowania, jak również fakt że z wyjątkiem kilku pojazdów wykorzystywanych na podstawie umów leasingu wszystkie inne środki trwałe są sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy (a nie np. z kredytów lub pożyczek od podmiotów trzecich), a dodatkowo uwzględniając fakt przypisania do Działu zespołu pracowników i współpracowników, należy uznać, iż Dział będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia Działalności operacyjnej. Przedmiotowa działalność może być prowadzona przez Dział w ramach struktur Wnioskodawcy, jak również może być skutecznie kontynuowana po ewentualnym wydzieleniu Działu poza struktury Wnioskodawcy. Tym samym, Dział będzie posiadał zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Powyższą konkluzję potwierdza również ta okoliczność, iż działalność Działu nie będzie wymagać zaangażowania składników majątkowych, które nie zostały do niego wprost alokowane. Oznacza to bowiem, iż w przypadku wydzielenia Działu poza strukturę Wnioskodawcy, Dział nie będzie zależny od Wnioskodawcy lub od należących do niego składników majątkowych. Będzie mógł zatem funkcjonować jako w pełni niezależne przedsiębiorstwo. Ponadto, z uwagi na fakt, że z wyjątkiem pojedynczych składników majątkowych wykorzystywanych na podstawie umów leasingu, Dział nie będzie wykorzystywał żadnych środków trwałych, z którymi związane byłyby zobowiązania względem podmiotów trzecich (np. z tytułu umowy pożyczki lub dzierżawy), Dział nie powinien mieć problemów z utrzymaniem własnej płynności finansowej i będzie tym samym również niezależny w stosunku do podmiotów trzecich.

Zdaniem Wnioskodawcy, na powyższą konkluzję nie będzie mieć wpływu fakt, iż po wydzieleniu Działu, Dział będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z określonych usług świadczonych przez struktury Wnioskodawcy nieprzypisane do Działu (np. usługi najmu nieruchomości, udzielenie prawa do korzystania ze znaku towarowego). Jak zostało to już bowiem wskazane w stanie faktycznym, usługi nabywane od Wnioskodawcy nie będą niezbędne dla potrzeb prowadzenia Działalności operacyjnej przez Dział i nie będą warunkować możliwości prowadzenia tej działalności. Na przykład, Działalność operacyjna Działu może być prowadzona również w innej lokalizacji (tj. innych budynkach), aniżeli ta udostępniana Działowi przez Wnioskodawcę.

Również przyznane Działowi na podstawie umowy licencyjnej prawo do korzystania ze znaku towarowego „W.” nie pozbawia Działu zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Po pierwsze, Dział będzie posiadał aktywa, które pozwolą mu na realizację sprzedaży przyczep, części zamiennych i akcesoriów lub też świadczenie usług (serwis, wypożyczalnia przyczep) na dotychczasowym poziomie nawet bez wykorzystywania znaku towarowego „W.”. Chodzi tu o przypisane do Działu bazy dystrybutorów i klientów, umowy o współpracy ze wszystkimi dystrybutorami, a dodatkowo cały dział handlowy, którego pracownicy nie tylko posiadają niezbędną wiedzę i specjalizację w obszarze sprzedaży przyczep, ale przede wszystkim mają szerokie kontakty handlowe i nierzadko relacje osobiste z dystrybutorami lub klientami. Po drugie, nawet gdyby uznać, że dla skutecznego prowadzenia przez Dział Działalności operacyjnej niezbędna jest możliwość korzystania ze znaku towarowego „W.”, to Dział i tak będzie miał taką możliwość z uwagi na zawartą umowę licencji znaku towarowego. O niezależności ZCP i możliwości samodzielnego realizowania zadań gospodarczych nie może przesądzać okoliczność, czy ZCP jest właścicielem praw do znaku towarowego. Takie twierdzenie prowadziłoby do absurdalnych wniosków, ponieważ za pozbawione możliwości funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo musiałyby zostać uznane liczne spółki z kapitałem zagranicznym, które w większości przypadków korzystają ze znaków towarowych nie będących ich własnością.

W świetle powyższych uwag, uznać należy, że żadne spośród usług nabywanych przez Dział od pozostałych struktur Wnioskodawcy, nie pozbawią go możliwości funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których został powołany.

A zatem, mając na uwadze zakres składników majątkowych wchodzących w skład Działu oraz stopień ich zorganizowania oraz fakt sfinansowania majątku trwałego ze środków własnych (co potwierdza niezależność ekonomiczną Działu względem Wnioskodawcy i podmiotów trzecich), a także okoliczność, iż Dział będzie miał do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający możliwość samodzielnego prowadzenia Działalności operacyjnej, należy uznać, iż przesłanka w zakresie zdolności funkcjonowania przez Dział jako niezależne przedsiębiorstwo również będzie spełniona.

Podsumowanie

W związku z faktem, iż Dział będzie spełniał wszystkie przesłanki wyodrębnienia ZCP, wymienione powyżej w punktach A) - D), zdaniem Wnioskodawcy. Dział powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ad. 2 (oznaczone we wniosku numerem 3)

Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia Działu aportem do innej spółki.

W związku z faktem, iż Dział będzie spełniał definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27 e ustawy o VAT, aport Działu do innej spółki kapitałowej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na brzmienie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak zatem wynika z przedmiotowego przepisu, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w tym również w formie wkładu niepieniężnego) stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze, iż Dział spełnia definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wniesienie go przez Wnioskodawcę aportem do innej spółki kapitałowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym wniosku argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5

ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów

w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa

C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedały przyczep do samochodów. Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie zmiany struktury i formy obecnie prowadzonej działalności. W przyszłości, zasadnicza część obecnej działalności Wnioskodawcy ma być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu przeprowadzenia powyższej reorganizacji. Wnioskodawca zdecydował się wyodrębnić w istniejącym przedsiębiorstwie dział zajmujący się działalnością operacyjną Wnioskodawcy. Przez Działalność operacyjną rozumie się działalność polegającą na produkcji i sprzedaży przyczep, serwisie przyczep i ich wypożyczaniu, sprzedaży akcesoriów i części zamiennych oraz świadczeniu usług obróbki metali i cięcia laserowego.

Dział zostanie wyodrębniony w strukturze Wnioskodawcy na płaszczyźnie funkcjonalnej, finansowej i organizacyjnej.

Po wyodrębnieniu Działu, podział zadań pomiędzy Dział i pozostałe struktury organizacyjne Wnioskodawcy ma się przedstawiać następująco:

 1. Działalność operacyjna będzie realizowana przez Dział.
 2. Działalność polegająca na zarządzaniu nieruchomościami, będącymi własnością Wnioskodawcy, i ich wynajmowaniu, będzie realizowana przez pozostałe struktury Wnioskodawcy nieprzypisane do Działu (dalej jako: „Działalność nieruchomościowa”).

Działalność operacyjna przypisana do Działu oraz Działalność nieruchomościowa, prowadzona przez pozostałe jednostki organizacyjne Wnioskodawcy, stanowić będą odrębne i niepokrywające się przedmiotowo segmenty działalności.

Do Działu przypisane zostaną wszystkie osoby (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych), niezbędne dla wykonywania Działalności operacyjnej. W celu skutecznego kontynuowania tej działalności, Dział nie będzie musiał korzystać z żadnych pracowników lub współpracowników, którzy nie zostali do Działu przypisani. Alokowane do Działu osoby zostaną także wskazane w statucie Działu.

Do Działu zostaną również przypisane składniki materialne i niematerialne, organizacyjnie i funkcjonalnie związane z Działalnością operacyjną. Przedmiotowe składniki będą obejmować w szczególności:

 • Środki trwałe i inne aktywa rzeczowe – w tym zakresie chodzi zwłaszcza o maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji przyczep oraz w ich serwisie, środki transportu (samochody osobowe i dostawcze), komputery wraz z ich wyposażeniem (np. drukarki) oraz sprzęt biurowy.
 • Umowy – w tym zakresie chodzi w szczególności o umowy o współpracy z dystrybutorami, umowy sprzedaży przyczep, ewentualne zamówienia na przyczepy które wkrótce mogą zaowocować podpisaniem nowych umów sprzedaży przyczep, umowy z dostawcami części zamiennych i innych materiałów, umowę najmu nieruchomości w R. (wykorzystywanej przez Oddział) oraz umowy leasingu samochodów przypisanych do Działu. Do Działu przypisane zostaną także umowy o pracę i umowy cywilnoprawne ze wszystkimi osobami, które zostały alokowane do tego Działu i które odpowiadają za Działalność operacyjną. Ponadto, do Działu zostanie przypisana umowa licencyjna, na podstawie której Dział będzie miał prawo do korzystania ze znaku towarowego „W.”, oraz umowa najmu nieruchomości (szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umowy licencyjnej na znak towarowy i umowy najmu przedstawione zostały w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego).
 • Bazy klientów i dystrybutorów – do Działu przyporządkowane zostaną bazy klientów i dystrybutorów, na rzecz których realizowana była dotychczas sprzedaż produktów.
 • Należności – w szczególności chodzi tu o należności z tytułu sprzedanych produktów (gotowych przyczep, części zamiennych i akcesoriów do przyczep), należności z umów o współpracy z dystrybutorami, należności z tytułu wykonanych usług serwisowych, wypożyczania przyczep czy też należności ze sprzedaży usług cięcia laserem i obróbki metali. Dodatkowo, chodzi tu również o ewentualne należności Działu od pozostałych struktur organizacyjnych Wnioskodawcy (np. z tytułu wykonanych usług księgowych i kadrowo-płacowych).
 • Środki pieniężne
 • Prawa majątkowe – do Działu przypisane zostaną prawa własności oraz licencje do programów komputerowych, jak również homologacje na produkcję i sprzedaż przyczep.

Wnioskodawca podał, że przedstawiony powyżej zespół składników majątkowych, przypisanych do Działu, będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania przez Dział Działalności operacyjnej, prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę. Dział uzyska prawo do używania znaku towarowego „W.” na podstawie umowy licencyjnej.

Ponadto po utworzeniu Działu, do Działu nie zostanie włączona część powierzchni w budynkach i ewentualnie część powierzchni gruntów, jaka niezbędna jest dla potrzeb prowadzenia Działalności operacyjnej, jednakże przedmiotowe nieruchomości zostaną oddane do dyspozycji Działu na podstawie umowy najmu zawartej między Działem a Wnioskodawcą.

Przedmiotowa umowa najmu, podobnie jak umowa licencji znaku towarowego, nie będzie skuteczna na gruncie przepisów prawa cywilnego (gdyż Dział nie będzie stanowił niezależnego od Wnioskodawcy podmiotu prawnego), lecz będzie ona służyć dokonywaniu wzajemnych rozliczeń między Działem a pozostałymi strukturami Wnioskodawcy, umożliwiając tym samym prawidłowe przypisanie do Działu kosztów jego działalności.

Do Działu zostaną przypisane zobowiązania, funkcjonalnie związane z Działalnością operacyjną.

W związku z utworzeniem Działu, wprowadzone zostaną także zmiany w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy w taki sposób, aby poprzez odpowiednią alokację zdarzeń gospodarczych możliwe było ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Działu, wyodrębnionych z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Wnioskodawcy. W tym też celu, w sytuacji wystąpienia wzajemnych świadczeń pomiędzy Działem a pozostałymi strukturami organizacyjnymi Wnioskodawcy, na podstawie dokumentów wewnętrznych ewidencjonowane będą obroty wewnętrzne (przychody i koszty) oraz rozrachunki wewnętrzne (należności i zobowiązania).

W oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy, będzie również możliwe prowadzenie dla Działu odrębnej sprawozdawczości finansowej (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów).

Wnioskodawca planuje przeniesienie w przyszłości Działu do innej spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu), w trybie art. 158 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych. W zamian za wnoszony wkład niepieniężny, Wnioskodawca otrzyma udziały w kapitale zakładowym nabywcy Działu.

Przenoszony aportem Dział obejmowałby wszystkie wymienione powyżej składniki materialne i niematerialne (środki trwałe, umowy, bazy klientów i dystrybutorów, należności, środki pieniężne, prawa majątkowe). Również zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością Działu. Wraz z wniesieniem aportu dojdzie również do przeniesienia na spółkę otrzymującą aport wszystkich pracowników, alokowanych do Działu, w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Spółka, do której wniesiony zostanie aport w postaci Działu, zawrze również z Wnioskodawcą stosowne umowy, które będą kontynuacją umów i porozumień obowiązujących już uprzednio pomiędzy Działem a Wnioskodawcą. Umowy te (w tym umowa najmu nieruchomości), poprzez zawarcie ich z odrębną spółką kapitałową, będą już w pełni skuteczne na gruncie przepisów prawa cywilnego. Zatem wraz z przeniesieniem Działu, doszłoby do przeniesienia na spółkę otrzymującą aport tytułu prawnego do nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy, które zostały przypisane do Działu i wykorzystywane są do prowadzenia Działalności operacyjnej.

Powyższe zatem prowadzi do wniosku, że w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ww. zespół składników majątkowych o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, stanowiący Dział Działalności Operacyjnej będzie w chwili przeniesienia do innej spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, a ww. składniki materialne są ze sobą funkcjonalnie powiązane i służą realizacji zadań gospodarczych Działu Działalności Operacyjnej. Ponadto spółce do której Dział ten będzie wniesiony w formie aportu zostanie zapewnione prawo korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu.

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi regulacjami prawnymi, zdaniem Organu w opisanej sytuacji zostały spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania zespołu składników majątku tworzących Dział Działalności Operacyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji uznania majątku tworzącego Dział Działalności Operacyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, planowana czynność przeniesienia tego majątku – Działu Działalności Operacyjnej do innej spółki kapitałowej w trybie art. 158 ustawy kodeks spółek handlowych będzie wyłączona spod działania ustawy o VAT jako czynność niepodlegająca przepisom ustawy, zgodnie z cytowanym powyżej art. 6 pkt 1.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym z uwagi na to, że Dział spełnia definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wniesienie go przez Wnioskodawcę aportem do innej spółki kapitałowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jest prawidłowe.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zapadnie odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Tym samym w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienne zdarzenie przyszłe, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.