IBPP3/4512-470/15/JP | Interpretacja indywidualna

Uznanie przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenie tej transakcji z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
IBPP3/4512-470/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. składnik majątkowy
 3. sprzedaż
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia tej transakcji z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia tej transakcji z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 sierpnia 2015 r. nr IBPP3/4512-470/15/JP, IBPB-2-1/4514-110/15/MD.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 14 sierpnia 2015 r., zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wiesława S i Marek S są wspólnikami Spółki Komandytowej „S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w T jako komandytariusze przy czym S Spółka z o.o. z siedzibą w T, jest komplementariuszem.

Marek i Wiesława małżonkowie S w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej są właścicielami, a Marek S prowadzi, w T przy ul. ..., działalność gospodarczą pod firmą „...”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającą nr NIP ... oraz Regon ... .

Marek i Wiesława S oświadczają, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą ... są właścicielami i posiadają:

 • nieruchomości złożone z działek niezabudowanych i zabudowanych (prawo własności oraz prawo wieczystego użytkowania działek i prawo własności budynków):
 1. własność nieruchomości objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w T, położonej w T, przy ul. ..., składającej się z działek numer: ... i ... obrębu ... oraz działki ... obrębu ... o łącznej powierzchni 0,6038 hektara,
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w T, położonej w T przy ul. ..., składającej się z działek numer ..., ..., ..., obrębu ..., o łącznej powierzchni 0,4796 hektara oraz własności, budynków: administracyjno-hotelowego i budynku zaplecza,
 3. własność nieruchomości objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w T, położonej w T, w obrębie ..., składającej się z działki ... o powierzchni 0,0006 hektara,
 4. własność nieruchomości objętej księgą wieczystą numer ... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w T, położonej w T, o obrębie ... i składającej się z działek ... i ... o łącznej powierzchni 0,1380 hektara.

Część składową nieruchomości opisanej pod:

 • pozycją nr 1 są: budynek murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni 1962 m2, wiata o powierzchni 366 m2, wiata o powierzchni 392 m2, zadaszenie nad placem manewrowym o powierzchni 228,10 m2,
 • pozycją nr 2 są: budynek administracyjno-hotelowy i budynek zaplecza, użytkowane jako biurowiec o powierzchni 635,5 m2, hale montażu o powierzchni 210 m2 i hala magazynowa o powierzchni 917,95 m2 ,
 • pozycją nr 4 jest budynek dawnej drukami o powierzchni 377,88 m2.

Nieruchomość wymieniona pod pozycją nr 3 jest niezabudowana i dlatego nie przypisano do niej żadnej części składowej.

Nieruchomości te stanowią element części przedsiębiorstwa w skład, którego wchodzą także prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów i kontraktów, oraz prawa i obowiązki związane z przejęciem pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy.

Umowami tymi są umowy i kontrakty:

 • umożliwiające funkcjonowanie obiektów (dostawy wody, energii elektrycznej, telefony etc.),
 • umożliwiające produkcję klocków hamulcowych oraz haków holowniczych (umowy homologacyjne, umowy na dostawę i montaż stanowisk pracy w tym np. stanowisk spawalniczych, na badanie haków etc.),
 • umowy umożliwiające zbycie tychże produktów (umowy handlowe etc.),
 • umowy umożliwiające sfinansowanie prowadzonej działalności (umowy leasingu, umowy kredytowe etc.).

Wyżej opisane elementy są ze sobą powiązane i umożliwiają (w chwili obecnej) produkcję i zbyt klocków hamulcowych i haków holowniczych.

– zgodnie z wyceną - przekracza 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych.

Zamiarem Wiesławy S i Marka S jest wniesienie opisanej części funkcjonującego przedsiębiorstwa do Spółki Komandytowej „S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w T, jako aportu „w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa” a przez to podniesienie wkładów przysługujących Wiesławie S i Markowi S w tej spółce.

Ponadto, pismem z 14 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że wnoszona aportem część przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniona (wyodrębnienie finansowe, zdolność do niezależnego – od reszty zakładu – działania gospodarczego); aport stanowi pracujący zakład wraz z nieruchomościami, maszynami i wszystkimi umowami; w Zakładzie Mechanicznym pozostają tylko nieruchomości niezwiązane z produkcją, dotychczas wynajmowane innym podmiotom.

Wnoszona aportem część przedsiębiorstwa stanowi zespół składników wyodrębniony finansowo to znaczy możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa i oddzielenie reszty przedsiębiorstwa.

Wnoszona aportem część przedsiębiorstwa posiada zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Po planowanym wniesieniu aportem części przedsiębiorstwa oba podmioty (spółka przyjmująca aport oraz pozostały podmiot ...) będą posiadały zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielne podmioty.

... będzie się zajmował prawie wyłącznie wynajmem nieruchomości (a więc nie będzie produkował klocków hamulcowych i/lub haków holowniczych) i będzie dalej działał jako niezależna, samodzielna firma.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Przy takim stanie faktycznym, czy przedmiotem opisanego aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa a w konsekwencji jego wniesienie nie spowoduje obowiązku uiszczenia podatku od towarów ich usług stosownie do art. 6 ustęp 1 w związku z art. 5 ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 551 k.c....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że opisany raport stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a w konsekwencji opisany aport nie będzie podlegał podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie Organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1 ze zm.)

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W ocenie Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Analizując zaprezentowany opis sprawy w kontekście powyższych zapisów należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Wydzielona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest bowiem zespołem składników materialnych i niematerialnych, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych i potencjalnie mógłby on stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. W ramach transakcji dojdzie do tzw. „przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę” w trybie art. 231 Kodeksu pracy, a spółka do której wniesiony będzie aport będzie kontynuować dotychczasową działalność jaką realizował Wnioskodawca z wykorzystaniem tego zespołu składników majątkowych.

Zatem w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i opisana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportu do spółki komandytowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – części przedsiębiorstwa umożliwiającej produkcję i zbyt klocków hamulcowych i haków holowniczych, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Organ zauważa również, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej .

Zgodnie bowiem z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP2/4512-355/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

składnik majątkowy
IPPP3/4512-309/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

sprzedaż
IBPB-2-2/4511-121/15/MMa | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP2/4512-1-94/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-470/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.