IBPP3/4512-377/15/KS | Interpretacja indywidualna

Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych przedmiotu sprzedaży oraz brak opodatkowania tej sprzedaży
IBPP3/4512-377/15/KSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przedsiębiorstwa
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z działalnością Kopalni mającego być przedmiotem sprzedaży oraz braku opodatkowania tej sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z działalnością Kopalni mającego być przedmiotem sprzedaży oraz braku opodatkowania tej sprzedaży. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 3 lipca 2015 r. znak: IBPP3/4512-377/15/KS, IBPB-2-1/4514-28/15/MZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze spółką X („Zbywca”) umowę sprzedaży, na podstawie której Spółka nabędzie własność kopalni B. („K. B.”) stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej Zbywcy („ZCP”).

Zbywca prowadzi górniczą działalność gospodarczą w postaci wydobycia węgla kamiennego, jego przeróbki i wzbogacania.

Zbywca jest właścicielem kopalni O. K. W. K. B.-C. („K. B.-C.”). K.B.-C. jest tzw. kopalnią dwuruchową, która powstała historycznie z połączenia dwóch niezależnych kopalni – k. B. i k. C. W ramach planowanej reorganizacji, Zbywca podjął decyzję o sprzedaży K. B., która jest obecnie częścią K. B.-C., na rzecz Wnioskodawcy. Przed przedmiotową transakcją Zbywca zapewni opisane poniżej wyodrębnienie organizacyjne i finansowe w odniesieniu do zbywanej K. B. Co więcej, przed transakcją sprzedaży, na podstawie stosownych uchwał zarządu, nastąpi formalne wyodrębnienie K. B. w formie oddziału w strukturach Zbywcy.

Wnioskodawca zawarł ze Zbywcą umowę przedwstępną sprzedaży K. B. („Umowa przedwstępna”), obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych K. B. wykorzystywanych do wydobycia, przeróbki i wzbogacania węgla oraz kopalin węgla kamiennego w ramach zakładu górniczego, w tym:

 • własność gruntu, wyrobiska górnicze z wyposażeniem, prawa użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze,
 • inne środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne w tym wartość firmy oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym prawo dochodzenia odszkodowania za naruszenia),
 • listę klientów, tj. odbiorców węgla pogrupowanych według ich kategorii za okres 12 miesięcy przed dniem podpisania Umowy przedwstępnej,
 • firmę „K. W. K. „B.”,
 • dokumentację techniczną, hydrologiczną, geologiczną oraz projekty zagospodarowania złóż i plany ruchu zakładu górniczego, majątkowe prawa autorskie do dokumentacji technicznej, hydrologicznej oraz projektów zagospodarowania złóż i planów ruchu zakładu górniczego,
 • know-how w postaci regulaminów, instrukcji i procedur dotyczących produkcji K. B. oraz konserwacji wyposażenia K. B.,
 • prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych przez niego umów handlowych (z dostawcami i odbiorcami) w zakresie prowadzenia K. B.,
 • składniki aktywów niebędące środkami trwałymi, w tym, półprodukty i produkty w toku oraz produkty gotowe (zapasy operacyjne węgla), towary i materiały, wyrobiska ruchowe (w tym nakłady na wyrobiska ruchowe) i inne rozliczenia międzyokresowe (aktywa),
 • umowy najmu i dzierżawy zawarte przez Zbywcę,
 • koncesje, licencje i zezwolenia w zakresie prowadzenia K. B.,
 • środki pieniężne z kaucji na zabezpieczenie prawidłowego wykonania oraz wadia dotyczące postępowań przetargowych.

W ramach sprzedaży K. B. zostanie przeniesiony również na Wnioskodawcę zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: „Kodeks Pracy”). Wnioskodawca i Zbywca zawrą także szczegółowe porozumienia w zakresie dokonania rozliczeń z pracownikami i przejęcia przez Spółkę zobowiązań związanych z przejściem pracowników.

Jednocześnie, Wnioskodawca i Zbywca ustalili, że należności i zobowiązania handlowe dotyczące K. B. i do niej przypisane, a powstałe do dnia transakcji ze Spółką pozostaną po stronie Zbywcy.

Wyodrębnienie organizacyjne

K. B.-C. posiada własną strukturę organizacyjną uregulowaną między innymi w Regulaminie Organizacyjnym Zbywcy, Regulaminie Organizacyjnym Centrali Zbywcy oraz Regulaminie Organizacyjnym K. B.-C. Przed omawianą transakcją sprzedaży Zbywca zapewni wyodrębnienie struktury organizacyjnej w odniesieniu do zbywanej K. B., co znajdzie swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Organizacyjnym Zbywcy, Regulaminie Organizacyjnym Centrali Zbywcy oraz Regulaminie Organizacyjnym K. B.-C.

Organizacja wewnętrzna K. B., a przede wszystkim struktura organizacyjna, szczegółowe zadania K. B., szczegółowe zadania komórek organizacyjnych, obowiązki i uprawnienia dyrektora i zastępców dyrektora oraz kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych zostaną ustalone w Regulaminie Organizacyjnym K. B.. Niemniej, już teraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego K. B.-C. możliwe jest przyporządkowanie określonych zadań i funkcji oraz pracowników do każdego z ruchów, tj. K. B. i odrębnie kopalni C.

Strukturę organizacyjną K. B. będzie określał schemat organizacyjny przedstawiający podział na komórki organizacyjne, wyodrębnione zgodnie z przedmiotem działania oraz określający system podporządkowania służbowego według hierarchii stanowisk. W ramach struktury organizacyjnej K. B. istnieją mniejsze jednostki organizacyjne (pion, dział, oddział, zespół, stanowisko pracy). Wszystkie komórki organizacyjne podlegają służbowo dyrektorowi K. B. – Kierownikowi R. Z. G.

Do K. B. są przypisani pracownicy, którzy zostaną przeniesieni w ramach sprzedaży K. B. na rzecz Wnioskodawcy.

Ze względu na przeprowadzony proces integrowania niektórych funkcji w strukturach Zbywcy, część zadań K. B. (np. w obszarze finansowo - księgowym, informatycznym, materiałowym) została zcentralizowana. Obecnie zadania K. B. obejmują funkcje produkcyjne (tj. wydobycie węgla kamiennego, jego przeróbka i wzbogacanie). W związku z transakcją z Wnioskodawcą wspomniane funkcje pomocnicze (księgowo-finansowe, informatyczne, itp.) zostaną odpowiednio alokowane do K. B. i przeniesione wraz z K. B. (przeniesieniu podlegać będą pracownicy pełniący te funkcje pomocnicze) na Wnioskodawcę bądź też Zbywca lub Wnioskodawca zapewni ze swojej strony tego rodzaju wsparcie dla K. B. po transakcji (w szczególności poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług) tak, aby K. B. mogła w sposób niezakłócony kontynuować działalność po opisanej powyżej transakcji sprzedaży.

Wyodrębnienie finansowe

Zbywca nie prowadzi odrębnych ksiąg dla K. B. rozumianych jako kompletne zestawienia zapisów księgowych (dziennika, księgi głównej oraz pomocniczej, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów). Niemniej jednak, prowadzona w strukturach Zbywcy ewidencja daje możliwość przyporządkowania poszczególnych kategorii aktywów (w postaci majątku trwałego, zapasów węgla i materiałów), przychodów, kosztów, należności i zobowiązań:

 • metodą szczegółowej identyfikacji - Zbywca jest w stanie określić dotyczące K. B. np. przychody ze sprzedaży, koszty dotyczących K. B., zobowiązania z tytułu leasingu finansowego,
 • za pomocą szacunków (w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty dotyczącej K. B.), np. zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, usług, środków trwałych.

Należy zaznaczyć, że koszty usług scentralizowanych (np. finansowo-księgowych) możliwe są do przyporządkowania bezpośrednio do K. B., a jedynie niewielka część kosztów wynikających z centralizacji funkcji jest przypisywana na mocy stosownych kluczy alokacji.

Istnieje również możliwość i w praktyce opracowywane są oddzielne plany finansowe dla K. B. do celów zarządczych, definiujące jej zadania produkcyjne, czy oczekiwane ceny ze sprzedaży.

Do K. B. nie są alokowane środki pieniężne – zarządzanie nimi odbywa się na poziomie Zbywcy (na poziomie Centrali Zbywcy wydzielone zostały rachunki bankowe dotyczące K. B.: Wadia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pomocniczy, Pomocniczy płacowy), przez które odbywa się regulowanie kosztów związanych z produkcyjną funkcją K. B. Niemniej jednak przed transakcją z Wnioskodawcą środki pieniężne z tytułu kaucji i wpłaconych wadiów zostaną przypisane do K. B. i przeniesione w ramach transakcji.

Prowadzona rachunkowość umożliwia określenie sytuacji majątkowej K. B. (w oparciu o zestawienia obrotów i sald przygotowywane według zakładów lokalizacji skorygowanych, w przypadku braku bezpośredniej informacji o dodatkowe wyliczenia). Dodatkowo, istnieje możliwość tworzenia oddzielnych planów finansowych dla K. B. do celów zarządczych. W praktyce zatem możliwe jest przygotowanie dla celów zarządczych bilansu oraz rachunku zysków i strat dla K. B.

Wyodrębnienie funkcjonalne

K. B. jest przeznaczona do wypełniania specyficznych zadań gospodarczych, tj. przede wszystkim wydobywania węgla kamiennego, jego przeróbki i wzbogacania oraz kopalin węgla kamiennego w ramach zakładu górniczego i jest w stanie prowadzić tę działalność samodzielnie.

Zbywca jest właścicielem lub uprawnionym do korzystania z każdego z istotnych składników K. B. Składniki K. B., które będą przedmiotem sprzedaży stanowią składniki materialne i niematerialne, niezbędne i wystarczające dla kontynuacji działalności K. B. w dotychczasowym zakresie. Każdy z materialnych składników K. B. jest obecnie w posiadaniu i pod kontrolą Zbywcy.

Zarówno Spółka, jak i Zbywca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług („podatek VAT”) w Polsce.

Zbywca wystąpi z odrębnym wnioskiem o interpretację indywidualną prawa podatkowego, w celu potwierdzenia, że sprzedaż opisanego wyżej zespołu składników majątkowych stanowi transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 14 lipca 2015 r.):

Czy wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością K. B. będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji transakcja sprzedaży K. B. nie będzie podlegać VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 14 lipca 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością K. B. będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji transakcja sprzedaży K. B. nie będzie podlegać VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem planowanej transakcji będzie dokonanie przez Zbywcę sprzedaży K. B., stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, planowana transakcja sprzedaży K. B. na rzecz Wnioskodawcy przez Zbywcę będzie objęta dyspozycją przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a w zw. z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC.

Niemniej jednak zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o PCC opodatkowaniu podatkiem PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W świetle powyższego, jeśli transakcja sprzedaży K. B. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (bądź będzie zwolniona z VAT), nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia tej transakcji z podatku PCC. W rezultacie, w celu potwierdzenia, czy ta transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC, należy odnieść się do ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, że gdy przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Kwalifikacja K. B. jako ZCP na gruncie VAT

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie Ustawy o VAT mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych i sądów administracyjnych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie.

Spółka podkreśla, iż strony transakcji ustaliły, że należności dotyczące działalności K. B. powstałe przed dniem dokonania sprzedaży K. B. pozostaną po stronie Zbywcy. Podobnie będzie z zobowiązaniami, za wyjątkiem niektórych zobowiązań dotyczących pracowników.

Zdaniem Wnioskodawcy, K. B. w strukturach Zbywcy stanowi obecnie i będzie stanowić na moment sprzedaży ZCP, ponieważ spełniać będzie wyżej wymienione przesłanki.

Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do K. B., która będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, zdaniem Spółki, nie podlega żadnej wątpliwości.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego. K. B. już obecnie jest wyposażona we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności, które przejdą na rzecz Spółki w ramach umowy sprzedaży, obejmujące:

 • dedykowany personel,
 • kontakty biznesowe (listę klientów - odbiorców węgla pogrupowanych według ich kategorii za okres 12 miesięcy przed dniem podpisania Umowy przedwstępnej),
 • prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych przez niego umów handlowych (z dostawcami i odbiorcami) w zakresie prowadzenia K. B.,
 • umowy najmu i dzierżawy zawarte przez Zbywcę,
 • koncesje, licencje i zezwolenia w zakresie prowadzenia K. B.,
 • własność gruntu, wyrobiska górnicze z wyposażeniem, prawa użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze,
 • inne środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne w tym wartość firmy oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym prawo dochodzenia odszkodowania za naruszenia),
 • firma „K. W. K. „B.”,
 • dokumentacja techniczna, hydrologiczna, geologiczna oraz projekty zagospodarowania złóż i plany ruchu zakładu górniczego, majątkowe prawa autorskie do dokumentacji technicznej, hydrologicznej oraz projektów zagospodarowania złóż i planów ruchu zakładu górniczego,
 • know-how w postaci regulaminów, instrukcji i procedur dotyczących produkcji K. B. oraz konserwacji wyposażenia K. B.,
 • składniki aktywów niebędące środkami trwałymi, w tym, półprodukty i produkty w toku oraz produkty gotowe (zapasy operacyjne węgla), towary i materiały, wyrobiska ruchowe (w tym nakłady na wyrobiska ruchowe) i inne rozliczenia międzyokresowe (aktywa).
 • środki pieniężne z kaucji na zabezpieczenie prawidłowego wykonania oraz wadia dotyczące postępowań przetargowych.

Wnioskodawca podkreśla, że w ramach sprzedaży na rzecz Spółki wraz z zespołem składników majątkowych przejdzie personel K. B. (pracownicy oraz kadra nadzorująca), który w dniu sprzedaży będzie funkcjonalnie i organizacyjnie przypisany do K. B. Przeniesienie pracowników nastąpi na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy. W ramach transakcji również część pracowników wykonujących scentralizowane funkcje (np. finansowo-księgowe) alokowanych do K. B. zostanie przeniesiona.

Biorąc pod uwagę powyższe. Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona. W oparciu o opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych K. B. może już teraz i będzie mogła w przyszłości kontynuować działalność górniczą w postaci wydobycia węgla kamiennego, jego przeróbki i wzbogacania.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Odnosząc się do problemu organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych, przy analizie takiego wyodrębnienia należy brać pod uwagę zarówno postanowienia dokumentów korporacyjnych, jak i konkretne stany faktyczne.

Jak podkreśla się w doktrynie prawniczej, wyodrębnienie ZCP może nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale może również wynikać z innych okoliczności i mieć charakter faktyczny.

Przed omawianą transakcją sprzedaży Zbywca zapewni wyodrębnienie struktury organizacyjnej w odniesieniu do zbywanej K. B., co znajdzie odzwierciedlenie w Regulaminie Organizacyjnym Zbywcy, Regulaminie Organizacyjnym Centrali Zbywcy oraz Regulaminie Organizacyjnym K. B.-C.

Organizacja wewnętrzna K. B., a przede wszystkim struktura organizacyjna, szczegółowe zadania K. B., szczegółowe zadania komórek organizacyjnych, obowiązki i uprawnienia dyrektora i zastępców dyrektora oraz kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych zostaną ustalone w Regulaminie Organizacyjnym K. B. Niemniej, już teraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego K. B.-C możliwe jest przyporządkowanie określonych zadań i funkcji oraz pracowników do każdego z ruchów, tj. K. B. i odrębnie k. C.

Wnioskodawca podkreśla, że strukturę organizacyjną K. B. będzie określał schemat organizacyjny przedstawiający podział na komórki organizacyjne, wyodrębnione zgodnie z przedmiotem działania oraz określający system podporządkowania służbowego według hierarchii stanowisk. W ramach struktury organizacyjnej K. B. istnieją mniejsze jednostki organizacyjne (pion, dział, oddział, zespół, stanowisko pracy). Wszystkie komórki organizacyjne podlegają służbowo dyrektorowi K. B. - Kierownikowi R. Z. G.

Do K. B. są przypisani pracownicy, którzy zostaną przeniesieni w ramach sprzedaży K. B. na rzecz Wnioskodawcy.

Ze względu na przeprowadzony proces integrowania niektórych funkcji w strukturach Zbywcy, część zadań K. B. (np. w obszarze finansowo - księgowym, informatycznym, materiałowym) została scentralizowana. Obecnie zadania K. B. obejmują funkcje produkcyjne (tj. wydobycie węgla kamiennego, jego przeróbka i wzbogacanie). W związku z transakcją z Wnioskodawcą wspomniane funkcje pomocnicze (księgowo-finansowe, informatyczne, itp.) zostaną odpowiednio alokowane do K. B. i przeniesione wraz z K. B. (przeniesieniu podlegać będą pracownicy pełniący te funkcje pomocnicze) na Wnioskodawcę bądź też Zbywca lub Wnioskodawca zapewni ze swojej strony tego rodzaju wsparcie dla K. B. po transakcji (w szczególności poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług) tak, aby K. B. mogła w sposób niezakłócony kontynuować działalność po opisanej powyżej transakcji sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, K. B. będzie wyodrębniona pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Zbywcy.

Zbywca nie prowadzi odrębnych ksiąg dla K. B. rozumianych jako kompletne zestawienia zapisów księgowych (dziennika, księgi głównej oraz pomocniczej, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów). Niemniej jednak, prowadzona w strukturze Zbywcy ewidencja daje możliwość przyporządkowania poszczególnych kategorii aktywów (w postaci majątku trwałego, zapasów węgla i materiałów), przychodów, kosztów, kosztów, należności i zobowiązań:

 • metodą szczegółowej identyfikacji - Zbywca jest w stanie określić dotyczące K. B. np. przychody ze sprzedaży, koszty dotyczących K. B., zobowiązania z tytułu leasingu finansowego,
 • za pomocą szacunków (w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty dotyczącej K. B.), np. zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, usług, środków trwałych.

Wnioskodawca zaznacza, że koszty usług scentralizowanych (np. finansowo-księgowych) możliwe są do przyporządkowania bezpośrednio do K. B., a jedynie niewielka część kosztów wynikających z centralizacji niektórych funkcji jest przypisywana stosownym kluczem alokacji.

Istnieje również możliwość i w praktyce opracowywane są oddzielne plany finansowe dla K. do celów zarządczych, definiujące jej zadania produkcyjne, czy oczekiwane ceny ze sprzedaży.

Do K. B. nie są alokowane środki pieniężne - zarządzanie nimi odbywa się na poziomie Zbywcy (na poziomie Centrali Zbywcy wydzielone zostały rachunki bankowe dotyczące K. B.: Wadia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pomocniczy, Pomocniczy płacowy), przez które odbywa się regulowanie kosztów związanych z produkcyjną funkcją K. B. Niemniej jednak przed transakcją ze Spółką środki pieniężne z tytułu kaucji i wpłaconych wadiów zostaną przypisane do K. B. i przeniesione w ramach transakcji.

Spółka zwraca uwagę, że prowadzona rachunkowość umożliwia określenie sytuacji majątkowej K. B. i jej zyskowności (w oparciu o zestawienia obrotów i sald przygotowywane według zakładów lokalizacji skorygowanych, w przypadku braku bezpośredniej informacji o dodatkowe wyliczenia).

W konsekwencji, księgowość i dokumentacja finansowa kopalni są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzenie odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla K. B.

Jednocześnie, Wnioskodawca podkreśla, że należności i zobowiązania handlowe dotyczące K. B. i do niej przypisane, a powstałe do dnia transakcji ze Spółką, pozostaną po stronie Zbywcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione wyżej okoliczności stanowią dowód na to, że K. B. spełnia wymóg finansowego wyodrębnienia.

Ad. 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia ZCP.

Wyodrębnienie funkcjonalne K. B. w strukturach Zbywcy przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej przez K. B. Do działalności realizowanej w ramach K. B. należy w szczególności wydobycie węgla kamiennego oraz jego kopalin, jak również jego przeróbka i wzbogacanie. Jest to więc całkowicie niezależny obszar działalności gospodarczej.

K. B. powinna być zatem traktowana jako wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Zbywcy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczający do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika, to m.in. z faktu, że do K. B. przypisane są w szczególności:

 • personel,
 • kontakty biznesowe (listę klientów - odbiorców węgla pogrupowanych według ich kategorii za okres 12 miesięcy przed dniem podpisania Umowy przedwstępnej),
 • prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych przez niego umów handlowych (z dostawcami i odbiorcami) w zakresie prowadzenia K. B.,
 • koncesje, licencje i zezwolenia w zakresie prowadzenia K. B.,
 • własność gruntu, wyrobiska górnicze z wyposażeniem, prawa użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze,
 • inne środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne w tym wartość firmy oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym prawo dochodzenia odszkodowania za naruszenia),
 • aktywa trwałe (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zapasy).

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego. K. B. posiada przyporządkowany zespół pracowników, którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej K. B.

Wyodrębnienia funkcjonalnego K. B. nie podważa fakt, iż w związku z prowadzoną działalnością K. B. korzysta ze wsparcia księgowego, kadrowego, prawnego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego w związku z transakcją ze Spółką wspomniane funkcje pomocnicze (księgowo-finansowe, informatyczne, itp.) zostaną odpowiednio alokowane do K. B. i przeniesione wraz z K. B. (przeniesieniu podlegać będą pracownicy wykonujący funkcje pomocnicze) na Wnioskodawcę, bądź też Zbywca lub Wnioskodawca zapewni ze swojej strony tego rodzaju wsparcie dla K. B. po transakcji (w szczególności poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług) tak, aby K. B. mogła w sposób niezakłócony kontynuować działalność po opisanej powyżej transakcji sprzedaży.

W rezultacie, K. B. dysponować będzie pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi do K., co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności górniczej.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy warunek przeznaczenia K. B. do realizacji określonych zadań gospodarczych (wymóg wyodrębnienia funkcjonalnego) jest również spełniony.

Ad. 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład K. B. umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie wydobycia węgla kamiennego i jego kopalin, jak również przeróbki i wzbogacania węgla kamiennego w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Przemawia za tym fakt, że działalność prowadzona jest poprzez jednostkę (K. B.), która jest wyodrębniona w ramach struktury Zbywcy. Działalność ta funkcjonuje niezależnie. K. B. posiada pracowników alokowanych do wykonywania poszczególnych zadań oraz dysponuje zespołem składników materialnych i niematerialnych (wyposażenie, sprzęt itd.), a także posiada własne źródła przychodów. Po sprzedaży K. B. będzie w stanie samodzielnie kontynuować wymienioną wyżej działalność górniczą w oparciu o jej własną strukturę organizacyjną.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższego stanowiska nie zmienia również fakt, iż część zadań K. B. (w obszarze finansowo - księgowym, informatycznym, materiałowym i archiwum zakładowego) została zcentralizowana, a obecnie zadania K. B. obejmują funkcje produkcyjne (tj. wydobycie węgla kamiennego, jego przeróbka i wzbogacanie).

Wnioskodawca podkreśla jednak, że w związku z transakcją sprzedaży K. B. na rzecz Spółki wspomniane funkcje pomocnicze (księgowo-finansowe, informatyczne, itp.) zostaną odpowiednio alokowane do K. B. i przeniesione wraz z K. B. na Wnioskodawcę bądź też Zbywca bądź Wnioskodawca zapewni ze swojej strony tego rodzaju wsparcie dla K. B. tak, aby K. B. mogła w sposób niezakłócony kontynuować działalność po opisanej powyżej transakcji.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, K. B. jest zdolna do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jak niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś K. B.:

(i). stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

(ii). posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;

(iii). jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);

(iv). posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem na to, że K. B. obecnie posiada i w dacie sprzedaży także będzie posiadała zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a Wnioskodawca będzie miał zamiar i możliwość kontynuowania działalności w zakresie działalności górniczej w oparciu o otrzymane składniki majątku. Fakty te, zdaniem Spółki, mają kluczowe znaczenie dla kwalifikacji K. B. jako ZCP w rozumieniu Ustawy o VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca biorąc pod uwagę, że zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością K. B. stanowić będzie ZCP w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, ponieważ będzie spełniać warunki opisane w tym przepisie, tj. stanowić będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych działań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania a w związku z tym, w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, transakcja sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością K. B. na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W rezultacie, będzie ona opodatkowana podatkiem PCC.

Zaprezentowane wyżej rozumowanie potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. IPPB2/436-274/13-2/AF;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 października 2012 r., sygn. IBPBII/1/436-261/12/AŻ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. IPPB2/436-177/12-2/MZ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r., sygn. ILPB2/436-196/11-2/WS;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 października 2011 r., sygn. ITPB2/436-111/11/TJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2009 r., sygn. ITPB2/436-158/08/PS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z działalnością Kopalni mającego być przedmiotem sprzedaży oraz braku opodatkowania tej sprzedaży uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji należy wyjaśnić, że Wnioskodawca (nabywca Oddziału) został uznany za podmiot zainteresowany w sprawie będącej przedmiotem wniosku w związku z możliwością opodatkowania ww. czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdyby czynność sprzedaży Oddziału przez zbywcę nie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Na podstawie powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że składniki majątkowe, przyporządkowane do K. B., stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie oraz niezbędne i wystarczające dla kontynuacji działalności.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku zespół składników majątku związanego z działalnością Kopalni, który ma być przedmiotem sprzedaży, spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy. Konsekwentnie, sprzedaż ww. składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa – na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie rodzi skutków po stronie Zbywcy.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, Organ jest zobowiązany do dokonania oceny własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast stanowisko w części zawierającej odniesienie do interpretacji wydanych dla innych wnioskodawców, chociażby w podobnych sprawach, nie może być przedmiotem oceny Organu upoważnionego do wydawania interpretacji. Powołane przez Wnioskodawcę interpretacje przepisów prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach, w konkretnych stanach faktycznych i w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z działalnością Kopalni mającego być przedmiotem sprzedaży oraz braku opodatkowania tej sprzedaży. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB-2-1/4514-28/15/MZ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.