IBPP3/4512-135/16/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- uznanie majątku wydzielonego ze Spółki dzielonej, jak i majątku pozostałego po podziale za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT;- wyłącznie z opodatkowania podatkiem VAT podziału spółki przez wydzielenie do nowej spółki składników majątku związanych z działalnością logistyczną oraz - korekta podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 21 kwietnia 2016 r. oraz pismem z 25 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania majątku wydzielonego ze Spółki dzielonej, jak i majątku pozostałego po podziale za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT,
 • wyłącznie z opodatkowania podatkiem VAT podziału spółki przez wydzielenie do nowej spółki składników majątku związanych z działalnością logistyczną oraz
 • korekty podatku naliczonego

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 21 kwietnia 2016 r. oraz pismem z 25 kwietnia 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania majątku wydzielonego ze Spółki dzielonej, jak i majątku pozostałego po podziale za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT,
 • wyłącznie z opodatkowania podatkiem VAT podziału spółki przez wydzielenie do nowej spółki składników majątku związanych z działalnością logistyczną oraz
 • korekty podatku naliczonego.
W przedmiotowym wniosku, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 25 kwietnia 2016 r.):

Zakład U. T. P. Sp. z o.o. („Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Udziałowcami Wnioskodawcy są osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym statutowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja urządzeń odpylających, filtrujących i innych oraz świadczenie usług serwisowych.

Spółka podjęła również starania związane z rozszerzeniem swojej działalności gospodarczej o usługi w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi. Uchwałą Zarządu Wnioskodawcy z dnia 30 grudnia 2015 r. („Uchwała Zarządu”) w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostały wyodrębnione – ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2016 r, dwie jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Produkcyjny, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji urządzeń odpylających, filtrujących i innych oraz świadczący usługi serwisowe,
 2. Wydział Nieruchomości, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi.

Szczegółowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z uwzględnieniem wydzielenia dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP) Wnioskodawcy w postaci Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości została zawarta w załączniku do Uchwały Zarządu. Zgodnie z Uchwałą Zarządu, wydział Produkcyjny działający jako ZCP obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Wnioskodawcy, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z produkcją urządzeń odpylających, filtrujących i innych oraz świadczeniem usług serwisowych.

Ponadto, w Uchwale Zarządu zostało wskazane, iż składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Wnioskodawcy składające się na Wydział Produkcyjny obejmują w szczególności:

 • środki trwałe, wartości niematerialne i wyposażenie wykorzystywane do produkcji i serwisowania urządzeń;
 • należności od odbiorców, inne wierzytelności i rozrachunki;
 • zapasy materiałów, towarów i produktów;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie;
 • zobowiązania wobec dostawców i inne zobowiązania;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • znaki towarowe, prawa autorskie, inne prawa majątkowe;
 • domeny internetowe, prawa majątkowe do zawartości stron internetowych;
 • umowy handlowe zawarte z odbiorcami usług i produktów, umowy z dostawcami,
 • umowy kredytowe;
 • know-how związane ze specjalistyczną wiedzą i kompetencjami w zakresie organizacji procesu produkcji;
 • wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń oraz weksli własnych;
 • prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Wydziału Produkcyjnego;
 • księgi rachunkowe i dokumenty związane z prowadzoną działalnością.

Natomiast Wydział Nieruchomości działający jako ZCP, zgodnie z Uchwałą Zarządu obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Wnioskodawcy, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych zarządzaniem nieruchomościami własnymi. Działalność będzie polegała na wynajmowaniu powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych dla różnych podmiotów, w tym dla ZCP – Wydziału Produkcyjnego.

Ponadto, w Uchwale Zarządu zostało wskazane, iż składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Wnioskodawcy składające się na Wydział Nieruchomości obejmują w szczególności:

 • budynki, budowle, inne środki trwałe, wartości niematerialne i wyposażenie przeznaczone na wynajem;
 • należności od odbiorców, inne wierzytelności i rozrachunki;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym;
 • zobowiązania wobec dostawców i inne zobowiązania;
 • umowy handlowe zawarte z odbiorcami usług, umowy z dostawcami;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Wydziału Nieruchomości;
 • tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działania Wydziału Nieruchomości;
 • księgi rachunkowe i dokumenty związane z prowadzoną działalnością.

W Uchwale Zarządu wskazano, że działalnością Wydziału Produkcyjnego kieruje Prezes Zarządu oraz Dyrektor Zakładu. Działalnością Wydziału Nieruchomości kieruje Wiceprezes Zarządu. Powyższe pozostaje bez wpływu na zasady reprezentacji Spółki. Wydział Produkcyjny i Wydział Nieruchomości zostały wyodrębnione finansowo w strukturze Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie rozwiązań księgowych pozwalających na wyodrębnienie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z działalnością każdego z Wydziałów. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu – dla celów zarządczych sporządzany jest bilans oraz rachunek zysków i strat każdego z Wydziałów. Sprawozdania Wydziałów obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzane na cele wewnętrzne i nie stanowią sprawozdań sporządzanych przez zakłady samobilansujące.

Jak wynika z powyższego, prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa pozwala na formalne wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej działalności odrębnie zarówno dla Wydziału Produkcyjnego, jak i Wydziału Nieruchomości, funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu, każdy z Wydziałów posiada odrębny rachunek bankowy w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W Uchwale Zarządu przewidziano także, że koszty wspólne ponoszone przez Wnioskodawcę, związane zarówno z działalnością Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości, są rozdzielane według stosownych kluczy podziałowych. Na dzień wyodrębnienia Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości sporządzono odrębne bilanse otwarcia, w których wykazano przypisane aktywa i pasywa dla każdego z Wydziałów.

Ponadto, w związku z wyodrębnieniem w ramach struktury przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości, Uchwałą Zarządu został uchwalony nowy schemat organizacyjny.

W ramach planowanej reorganizacji działalności Spółki Wnioskodawcy – planowane jest przeprowadzenie podziału Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 L, poz. 1030 ze zm.; „KSH”), to jest przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na inną istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie).

Planowane jest, aby w ramach wspomnianej reorganizacji, prowadzona dotychczas przez Wnioskodawcę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości została przeniesiona do innej, istniejącej spółki, działającej pod firmą „W.” Spółka z o.o. („Spółka Przejmująca”).

Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą opodatkowaniu PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka Przejmująca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wspólnikami „W.” Spółka z o.o. są te same osoby fizyczne, które są również Wspólnikami Wnioskodawcy. Struktura udziału w kapitale zakładowym Zakładu U. T. P. Sp. z o.o. oraz „W.” Spółka z o.o. jest taka sama.

W związku z powyższym, w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, zespół składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy składający się na Wydział Nieruchomości zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą. W planie podziału Wnioskodawcy Spółce Przejmującej zostaną przypisane także zobowiązania Wnioskodawcy związane z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę w ramach Wydziału Nieruchomości.

W zamian za część majątku Wnioskodawcy, która została przypisana do Wydziału Nieruchomości w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca podwyższy kapitał poprzez ustanowienie nowych udziałów. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Przejmującej w proporcji do już posiadanych udziałów.

Po dniu podziału, Spółka Przejmująca będzie – przy pomocy zespołu składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy przypisanych Spółce Przejmującej w planie podziału Wnioskodawcy, składających się na Wydział Nieruchomości – kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawcę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości.

Pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Wnioskodawcy, przy pomocy której Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną w ramach Wydziału Produkcyjnego, pozostanie w ramach podziału w strukturach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W wyniku podziału i jego rozliczenia nastąpi częściowe obniżenie kapitału zakładowego, które zostanie przeprowadzone na drodze unicestwienia części udziałów posiadanych przez Wspólników Wnioskodawcy. Unicestwienie udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostanie przeprowadzone w proporcji do posiadanych udziałów przez każdego ze Wspólników.

Planowana operacja podziału Spółki Wnioskodawcy i wydzielenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP) zostanie przeprowadzona z przyczyn ekonomicznych. Wyodrębnienie jednostek w postaci ZCP – Wydział Produkcyjny i ZCP – Wydział Nieruchomości pozwoli na oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści biznesowych wynikających z faktu optymalizacji procedur kalkulacji i analizy kosztów produkcji wyrobów. Planowane zmiany pozwolą również na zwiększenie efektywności w zakresie wykorzystania posiadanych powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych.

Zakłada się, że Wydział Produkcyjny będzie dążył do minimalizacji kosztów związanych z dzierżawą powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych, co powinno przełożyć się na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji. Optymalizacja kosztów produkcji pozwoli na urealnienie cen sprzedaży produktów. W dalszej perspektywie, wyodrębnienie jednostki zajmującej się tylko działalnością produkcyjną pozwoli na podjęcie działań związanych z poszukiwaniem strategicznego inwestora, który byłby zainteresowany dokapitalizowaniem ZCP – Wydział Produkcyjny. Dokapitalizowanie ZCP – Wydział Produkcyjny umożliwi finansowanie dalszych prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych wyrobów. Przyjmuje się ponadto, że Wydział Nieruchomości będzie dążył do maksymalnego wykorzystania powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych przez różnych najemców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Wnioskodawcy, która po zakończeniu procesu podziału będzie w dalszym ciągu stanowiła majątek Wnioskodawcy, jak też część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Spółkę Przejmującą będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU, w związku z czym przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na Spółkę Przejmującą nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT w oparciu o art. 6 pkt 1 VATU ...
 2. Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na Spółkę Przejmującą nie spowoduje obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku odliczonego zgodnie z przepisami art. 91 VATU, w oparciu o art. 91 ust. 9 VATU...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 21 kwietnia 2016 r.):

Ad. 1.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Spółki Dzielonej przejmowana przez Spółkę Przejmującą będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU. Również część majątku Spółki Dzielonej, która po zakończeniu procesu podziału będzie w dalszym ciągu stanowiła majątek Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU. W konsekwencji, przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na Spółkę Przejmującą nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w oparciu o art. 6 pkt 1 VATU.

Ad. 2.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na Spółkę Przejmującą nie spowoduje obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku odliczonego zgodnie z przepisami art. 91 VATU, w oparciu o art. 91 ust. 9 VATU.

UZASADNIENIE:

W zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU – w myśl art. 7 ust. 1 VATU – w rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 6 pkt 1 VATU, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa łub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „transakcja zbycia”, użyte w art. 6 pkt 1 VATU, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 VATU, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie VATU rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych , który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tego względu należy odnieść się do definicji zawartej w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.; „KC”).

W myśl art. 551 KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne ;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, art. 552 KC ustanawia domniemanie, że czynność prawna (np. sprzedaż, ale też wniesienie przedsiębiorstwa aportem) obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, wyłączenie pewnych aktywów zbywanego przedsiębiorstwa nie powoduje, że przedmiotem zbycia przestaje być przedsiębiorstwo. Wniosek ten należy odnieść w równej mierze do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki;:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wniosek taki jest zgodnie przyjmowany zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych jak i wypowiedziach organów podatkowych.

Poniżej przedstawiono argumenty uzasadniające, że zarówno Wydział Produkcyjny, jak również Wydział Nieruchomości posiadają wszystkie wyżej wymienione cechy, które powinny charakteryzować zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Ad. pkt 1

Część majątku Wnioskodawcy wydzielona i część majątku pozostająca po przeprowadzeniu operacji podziału przez wydzielenie stanowią zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi obejmować zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, a także zobowiązania. Oznacza to, że podstawowym wymogiem definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczność wystąpienia co najmniej po jednym składniku z tych grup składników.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego, część majątku Wnioskodawcy składająca się na Wydział Nieruchomości, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ponieważ w jej skład wejdą:

 • składniki materialne, które w szczególności obejmują: budynki, budowle, inne środki trwałe, i wyposażenie przeznaczone na wynajem;
 • składniki niematerialne, które w szczególności obejmują:
  • należności od odbiorców, inne wierzytelności i rozrachunki;
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym;
  • umowy handlowe zawarte z odbiorcami usług, umowy z dostawcami;
  • polisy ubezpieczeniowe;
  • prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Wydziału Nieruchomości;
  • tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działania Wydziału Nieruchomości,
  • księgi rachunkowe i dokumenty związane z prowadzoną działalnością;
  • zobowiązania, które w szczególności obejmują: zobowiązania wobec dostawców i inne zobowiązania wynikające z zawartych umów zawartych przez Wnioskodawcę w związku z działalnością Wydziału Nieruchomości.

Również pozostała część majątku Wnioskodawcy, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności produkcyjnej i serwisowej (składająca się na Wydział Produkcyjny), która pozostanie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy po zakończeniu operacji podziału przez wydzielenie, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ponieważ w jej skład wejdą:

 • składniki materialne, które w szczególności obejmują: środki trwałe w postaci maszyn, urządzeń i wyposażenia wykorzystywanego do produkcji i serwisowania urządzeń;
 • składniki niematerialne, które w szczególności obejmują:
  • należności od odbiorców, inne wierzytelności i rozrachunki;
  • zapasy materiałów, towarów i produktów;
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie;
  • umowy handlowe zawarte z odbiorcami usług, umowy z dostawcami;
  • znaki towarowe, prawa autorskie, inne prawa majątkowe;
  • domeny internetowe, prawa majątkowe do zawartości stron internetowych;
  • know-how związane ze specjalistyczną wiedzą i kompetencjami w zakresie organizacji procesu produkcji;
  • wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń oraz weksli własnych;
  • polisy ubezpieczeniowe;
  • prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Wydziału Produkcyjnego;
  • tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działania Wydziału Produkcyjnego;
  • księgi rachunkowe i dokumenty związane z prowadzoną działalnością;
  • zobowiązania, które w szczególności obejmują: zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, zobowiązania wobec dostawców i inne zobowiązania wynikające z zawartych umów zawartych przez Wnioskodawcę w zw. z działalnością Wydziału Produkcyjnego.

Ad. pkt 2

Część majątku Wnioskodawcy wydzielona i część majątku pozostająca po przeprowadzeniu operacji podziału przez wydzielenie stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU, aby można było określić pewien zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mianem „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, zespół tych składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Rz 120/13), „wyodrębnienie organizacyjne to kwestia wyłącznie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, która nie została poddana regulacji prawnej, niemniej jednak przedmiotowe wyodrębnienie musi być dostatecznie widoczne, tj. dokonane w oparciu o zobiektywizowane kryteria, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze całego przedsiębiorstwa”. Wyodrębnienie finansowe natomiast nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Wydział Nieruchomości, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Również część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Wydział Produkcyjny, która po zakończeniu operacji podziału Spółki przez wydzielenie pozostanie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Na poparcie tego stanowiska można przytoczyć następujące argumenty:

Wydział Produkcyjny i Wydział Nieruchomości zostały organizacyjnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Stanowią one odrębne jednostki organizacyjne na podstawie Uchwały Zarządu. W Uchwale Zarządu określono szczegółowe zasady funkcjonowania każdego z wydziałów w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy. W załączniku do Uchwały Zarządu przedstawiono schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w którym zostały wyodrębnione dwa Wydziały. Każdy z Wydziałów prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Wprowadzone zostały rozwiązania księgowe pozwalające na wyodrębnienie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z działalnością, odpowiednio Wydziału Nieruchomości i Wydziału Produkcyjnego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu, dla celów zarządczych sporządza się odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla każdego z Wydziałów. Sprawozdania te mają charakter wewnętrzny i nie stanowią sprawozdań sporządzanych przez zakłady samobilansujące. Każdy z Wydziałów posiada odrębne rachunki bankowe, na których gromadzone są środki pieniężne i przeprowadzane płatności związane z działalnością każdego z Wydziałów.

Ad. pkt 3

Część majątku Wnioskodawcy wydzielona i część majątku pozostająca po przeprowadzeniu operacji podziału przez wydzielenie stanowią zespoły składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU, aby można było określić pewien zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mianem „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, zespół ten musi obejmować składniki przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Wydział Nieruchomości, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. W ramach wyodrębnienia Wydziału Nieruchomości w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wchodzące w jego skład składniki majątku służą realizacji odrębnych zadań gospodarczych związanych z wynajmowaniem nieruchomości. Działalność ta stanowi odrębną działalność Wnioskodawcy i w sposób istotny odbiega od podstawowej działalności Wnioskodawcy, która została przypisana do Wydziału Produkcyjnego.

W ramach wyodrębnienia Wydziału Produkcyjnego w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wchodzące w jego skład składniki majątku służą realizacji odrębnych zadań gospodarczych, które polegają na produkcji wyrobów i ich późniejszego serwisowania.

Ad. pkt 4

Część majątku Wnioskodawcy wydzielona i część majątku pozostająca po przeprowadzeniu operacji podziału przez wydzielenie stanowią zespoły składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które mogłyby samodzielnie realizować zadania gospodarcze.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU, zorganizowana część przedsiębiorstwa to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który „zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (gospodarcze)”.

Wymagane jest zatem, by zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie może prowadzić (zorganizować) odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Istotne jest, aby poszczególne składniki materialne i niematerialne były połączone czynnikiem organizacyjnym. Oznacza to, że przenoszone należności i zobowiązania byłyby związane organizacyjnie i finansowo z wyodrębnionym majątkiem oraz służyły realizacji określonych zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo czyli, aby w wyniku transakcji następca prawny zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejął funkcje gospodarcze dotychczasowego właściciela.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Wydział Nieruchomości, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który mógłby samodzielnie realizować wyznaczone mu zadania gospodarcze. Wydział Nieruchomości pełni w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy inne funkcje gospodarcze niż pozostała część majątku Wnioskodawcy. Zakres działalności Wydziału Nieruchomości ogranicza się wyłącznie do działalności związanej z wynajmowaniem nieruchomości. Podstawowa działalność gospodarcza Wnioskodawca, prowadzona przy pomocy pozostałej części swego majątku (przypisanego do Wydziału Produkcyjnego) związana jest z produkcją urządzeń odpylających, filtrujących i innych oraz świadczeniem usług serwisowych.

Ponadto, zespół składników majątkowych składający się na Wydział Nieruchomości, który w wyniku podziału Wnioskodawcy ma zostać przejęty przez Spółkę Przejmującą, mógłby służyć realizacji przypisanych mu zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo. W wyniku przeniesienia części majątku Wnioskodawcy w postaci Wydziału Nieruchomości na Spółkę Przejmującą nabędzie ona wszystkie te składniki majątkowe tego Wydziału, które pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie wynajmu nieruchomości. Podobnie, zadania te mógłby realizować każdy inny nabywca majątku Wnioskodawcy wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości, nawet w przypadku, w którym przed nabyciem tego majątku nie posiadałby żadnych innych składników majątkowych. Również część majątku Wnioskodawcy wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności produkcyjnej (składająca się na Wydział Produkcyjny), która pozostanie u Wnioskodawcy po zakończeniu operacji podziału, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który mógłby samodzielnie realizować wyznaczone mu zadania gospodarcze. Przy pomocy tej części majątku Wnioskodawca prowadzi podstawowy rodzaj działalności, jakim jest produkcja urządzeń odpylających, filtrujących i innych oraz świadczenie usług serwisowych.

W konsekwencji trzeba stwierdzić, że w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, zostaną spełnione wszystkie przesłanki niezbędne dla uznania, iż zarówno:

 1. część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Wydział Nieruchomości, która w wyniku podziału Wnioskodawcy zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą, jak też
 2. część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Wydział Produkcyjny, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności produkcyjnej, która po zakończeniu procesu podziału będzie w dalszym ciągu stanowiła majątek Wnioskodawcy,

stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania – to znaczy zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów VATU.

W konsekwencji należy stwierdzić, że przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na zasadzie art. 6 pkt 1 VATU.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe .

W zakresie pytania nr 2

Art. 86 ust. 1 VATU stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 VATU, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 VATU.

Jednocześnie, przepisy art. 91 ust. 1-8 VATU regulują w sposób szczegółowy zasady dokonywania korekty podatku naliczonego dokonywanej z uwagi na zmianę struktury sprzedaży albo ze względu na zmianę pierwotnego przeznaczenia towaru lub u sługi (z którą związany jest podatek naliczony). Zgodnie z treścią art. 91 ust. 9 VATU, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w art. 91 ust.

1-8 VATU jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ – jak zostało przez Wnioskodawcę wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w „zakresie pytania nr 1, w wyniku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie dojdzie do przeniesienia na Spółkę Przejmującą części majątku Wnioskodawcy stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów VATU, należy stwierdzić, że stosownie do dyspozycji wskazanego powyżej art. 91 ust. 9 VATU – w przypadku przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego, obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 VATU, będzie leżał po stronie nabywcy danej części majątku Wnioskodawcy, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Tym samym, podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie skutkował powstaniem obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez Wnioskodawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 2 na leży uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że równocześnie z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca występuje z innymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie. Ponadto, w tym samym czasie ze stosownymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie występuje również jeden ze Wspólników Wnioskodawcy oraz Spółka Przejmująca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostały wyodrębnione – ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2016 r, dwie jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Produkcyjny, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji urządzeń odpylających, filtrujących i Innych oraz świadczący usługi serwisowe,
 2. Wydział Nieruchomości, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami własnymi.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy zarówno majątek wydzielany z majątku Wnioskodawcy i przejmowany przez Spółkę Przejmującą, jak i majątek pozostały w niej po podziale stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, podział przedsiębiorcy czy wniesienie aportowe.

Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) podział może być dokonany, przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeks spółek handlowych, podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. W sytuacji gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT mamy do czynienia jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Podkreślić należy, że interpretacji pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej, z uwzględnieniem cyt. normy art. 19 Dyrektywy 112. Regulacja ta natomiast była przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) Trybunał stwierdził, że „(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że – w świetle tej normy dyrektywy – nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

W wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Trybunał rozpatrujący sprawę uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Nawet, jeżeli charakter tej działalności wymaga użytkowania określonych pomieszczeń, mogą one zostać udostępnione nabywcy w drodze dzierżawy. Nabywca może także sam dysponować odpowiednią nieruchomością, do której może przenieść całość przejętych aktywów i kontynuować działalność gospodarczą. W takich przypadkach dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa będącego poza zakresem VAT. W analizowanej sprawie W ocenie Organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W analizowanej sprawie w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, zespół składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy składający się na Wydział Nieruchomości zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze zaprezentowany opis sprawy należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji zostały spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania zarówno majątku wydzielanego ze spółki Wnioskodawcy, jak i majątku pozostałego po podziale za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić z uwagi na fakt, że w związku z wyodrębnieniem w ramach struktury przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości, Uchwałą Zarządu został uchwalony nowy schemat organizacyjny. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy uwzględnia wydzielenie Wydziału Produkcyjnego oraz Wydziału Nieruchomości. Działalnością Wydziału produkcyjnego kieruje Prezes Zarządu oraz Dyrektor Zakładu. Działalnością Wydziału Nieruchomości kieruje Wiceprezes Zarządu. Każdy z Wydziałów posiada swój odrębny majątek służący danemu rodzajowi działalności (budynki, budowle i inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).

Oba Wydziały są również wyodrębnione finansowo, co przejawia się we wprowadzeniu rozwiązań księgowych pozwalających na wyodrębnienie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z działalnością każdego z Wydziałów. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu – dla celów zarządczych sporządzany jest bilans oraz rachunek zysków i strat każdego z Wydziałów. Sprawozdania Wydziałów obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzane na cele wewnętrzne i nie stanowią sprawozdań sporządzanych przez zakłady samobilansujące. Ewidencja księgowa pozwala na formalne wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej działalności odrębnie zarówno dla Wydziału Produkcyjnego, jak i Wydziału Nieruchomości, funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Każdy z Wydziałów posiada odrębny rachunek bankowy w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W Uchwale Zarządu przewidziano także, że koszty wspólne ponoszone przez Wnioskodawcę, związane zarówno z działalnością Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości, są rozdzielane według stosownych kluczy podziałowych. Na dzień wyodrębnienia Wydziału Produkcyjnego i Wydziału Nieruchomości sporządzono odrębne bilanse otwarcia, w których wykazano przypisane aktywa i pasywa dla każdego z Wydziałów.

Działalności wyodrębnione są funkcjonalnie. Każdy z Wydziałów ma odrębny profil działalności i jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wydział Produkcyjny jest przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych związanych z produkcja urządzeń odpylających, filtrujących i innych oraz do świadczenia usług serwisowych. Natomiast Wydział Nieruchomości jest przeznaczony do zarządzania nieruchomościami własnymi.

Jak wskazano na wstępie, dla uznania, że zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy zespół ten jest zdolny do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Tak też jest w rozpatrywanej sprawie. Wnioskodawca wskazał, że po dniu podziału, Spółka Przejmująca będzie – przy pomocy zespołu składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy przypisanych Spółce Przejmującej w planie podziału Wnioskodawcy, składających się na Wydział Nieruchomości – kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawcę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. Pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Wnioskodawcy, przy pomocy której Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną w ramach Wydziału Produkcyjnego, pozostanie w ramach podziału w strukturach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Zatem składniki majątkowe, przyporządkowane do Wydziału Produkcyjnego oraz składniki majątkowe przypisane do Wydziału Nieruchomości, spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, wskutek czego czynność polegająca na podziale Spółki przez wydzielenie i przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki dzielonej w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy kodeks spółek handlowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa – Wydziału Nieruchomości, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Natomiast stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W myśl ust. 9 powołanego artykułu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazano wyżej, przedmiotem podziału Spółki przez wydzielenie będzie zorganizowana cześć przedsiębiorstwa i czynność ta w świetle art. 6 pkt 1 ustawy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem przeniesienie części majątku Wnioskodawcy – Wydziału Nieruchomości na Spółkę Przejmującą, w świetle art. 91 ust. 9 ustawy, nie spowoduje obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego, określonej w art. 91 ustawy. Obowiązek dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego – zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy będzie ciążył na Spółce Przejmującej.

Stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.