IBPP3/443-1262/14/LŻ | Interpretacja indywidualna

Uznania wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przeniesienia tej części do spółki nowo zawiązanej Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
IBPP3/443-1262/14/LŻinterpretacja indywidualna
  1. wyłączenie
  2. zakres opodatkowania
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przeniesienia tej części do spółki nowo zawiązanej Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przeniesienia tej części do spółki nowo zawiązanej Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1262/14/LŻ, IBPBI/2/423-1284/14/IZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Biuro Projektów (zwane dalej Spółką lub Wnioskodawcą), jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem usług projektowych i inżynierskich, polegających w szczególności na projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, a także przemysłów pokrewnych, w tym również związanych z ochroną środowiska. Świadczenie usług w przedmiotowym zakresie stanowi podstawowy przedmiot działalności Spółki.

Dodatkowo, w oparciu o nieruchomości w postaci budynków położonych w ..., przy ul. ..., których właścicielem jest Spółka, świadczone są usługi w zakresie wynajmu powierzchni biurowych.

Nadto, Spółka jest w posiadaniu akcji i udziałów w innych spółkach prawa handlowego, w tym pakietu 100% akcji .... S.A. Spółka .... z siedzibą w ....., która z kolei jest właścicielem 100% udziałów w .... „....” sp. z o.o. z siedzibą w ..... W związku z faktem, iż w trakcie swojej działalności Spółka stała się właścicielem ww. pakietu akcji oraz udziałów w innych spółkach prawa handlowego, ze względu na konieczność realizowania związanej z tym funkcji w zakresie nadzoru oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach skutkowała tym, iż w ramach Spółki funkcjonował wydzielony organizacyjnie zespół składników majątkowych: materialnych i niematerialnych, związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec spółek, w których udziały lub akcje posiada Wnioskodawca.

Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki, a to w celu optymalizacji procesów zarządzania różnymi obszarami działalności Spółki. W konsekwencji Zarząd Spółki powołał w ramach dotychczas istniejącej struktury organizacyjnej nową jednostkę, to jest Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Dział). Dział dzieli się z kolei na dwa Zespoły: Zespół do spraw Zarządzania Nieruchomościami (dalej: Zespół nr 1) oraz Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Zespół nr 2), które funkcją jako wyspecjalizowane, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nowa jednostka organizacyjna została utworzona na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki. Fakt utworzenia Działu został również uwzględniony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

Dział posiada swój regulamin, w oparciu o który funkcjonuje. Pracą Działu kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Do zadań Działu w zakresie zarządzania nieruchomościami należy przede wszystkim realizacja następujących czynności.

- bieżące administrowanie nieruchomościami własnymi Spółki,

- administrowanie nieruchomościami na zlecenie osób trzecich.

- świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych,

- utrzymywanie nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

- zawieranie i rozwiązywanie umów z najemcami, kontrola ich realizacji,

- pobieranie czynszów i opłat eksploatacyjnych,

- regulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych z dostawcami mediów oraz odbiorcami nieczystości oraz odpadów,

- wybór optymalnych dostawców mediów, energii i materiałów, prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji nieruchomości,

- przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnianie przestrzegania porządku i czystości, a także bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

- prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z nieruchomościami.

Z kolei do zadań Działu w zakresie nadzoru właścicielskiego należy przede wszystkim realizacja następujących czynności w przedmiocie nadzoru oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach:

- prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji uchwał zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, oraz nadzór nad ich realizacją,

- prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji spółek prawa handlowego (statutów, umów, regulaminów), w których Spółka posiada udziały lub akcje,

- prowadzenie spraw związanych z tworzeniem nowych spółek bądź obejmowaniem przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,

- prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji Spółki w spółkach prawa handlowego,

- współpraca z zarządami spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje, w tym w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników, bądź walnego zgromadzenia, obsługa zgromadzeń,

- współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami,

- analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym sprawozdań finansowych,

- przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje.

Spółka wyposażyła Dział we wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności, w zakresie realizacji przypisanych zadań, składniki materialne i niematerialne. Przedmiotowe składniki przyporządkowane do Działu służą wyłącznie do realizacji wyznaczonych dla tej jednostki organizacyjnej zadań gospodarczych.

W zakresie Zespołu nr 1 do składników materialnych zaliczyć można m.in. aktywa trwałe (budynki), infrastrukturę biurową, wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie oraz dokumentację związaną z wykonywaniem praw i obowiązków dot. zarządzania nieruchomościami. W ramach składników niematerialnych majątku, wskazać można w szczególności: prawa majątkowe (prawo wieczystego użytkowania gruntu) związane z posiadanymi aktywami trwałymi, oraz określonych pracowników Spółki, oddelegowanych do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Działu – Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami, a także zobowiązań wynikających z tego typu współpracy, zapewniających ciągłość prowadzenia tego rodzaju działalności.

Jeżeli chodzi o Zespół nr 2, do składników materialnych zaliczyć można m.in. wyposażenie biur, komputery, oprogramowanie oraz dokumentację związaną z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów. W ramach składników niematerialnych majątku, wskazać można w szczególności: akcje i udziały w spółkach kapitałowych, jak również prawa majątkowe związane z posiadanymi udziałami i akcjami. Zespół posiada stosowną obsadę kadrową.

Do zobowiązań Działu związanych z wykonywaniem zdań z zakresu zarządzania nieruchomościami należą m.in.:

- koszty ogólnozakładowe, m.in. koszty dotyczące użytkowania urządzeń biurowych, w tym koszty materiałów biurowych, amortyzacja komputerów i majątku trwałego, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty mediów energii i wody, opłaty za wywóz nieczystości

- koszty pracownicze, m.in. koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty szkoleń, wynikające z układu zbiorowego pracy.

Z działalnością Działu w zakresie nadzoru właścicielskiego związane są przychody dot. posiadanych akcji i udziałów w spółkach, głównie dochody z udziału w zyskach spółek (dywidendy) oraz przychody z odpłatnego zbycia tych składników majątku.

Do zobowiązań Wnioskodawcy związanych z wykonywaniem zdań nadzoru właścicielskiego należą m.in.:

- koszty ogólnozakładowe, m.in. koszty dotyczące użytkowania urządzeń biurowych, w tym koszty materiałów biurowych, amortyzacja komputerów;

- koszty pracownicze, m.in. koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty szkoleń, wynikające z układu zbiorowego pracy.

W ramach systemu ewidencji księgowej prowadzonej przez Spółkę wyodrębnione zostały w Zakładowym Planie Kont konta księgowe Działu, na których ewidencjonowane są określone aktywa i pasywa, w tym m.in. należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące wyłącznie zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Działu. Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia bowiem identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do wyodrębnionej jednostki Działu poprzez wydzielenie kont analitycznych i syntetycznych w Zakładowym Planie Kont.

Wnioskodawca zamierza wyłączyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ww. Działu do odrębnej spółki. Projektowana restrukturyzacja nastąpiłaby na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział spółki przez wydzielenie). W wyniku planowanego podziału na spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiony majątek w postaci ww. Działu, pozostała część majątku pozostanie natomiast w Spółce ulegającej podziałowi. Spółka będzie kontynuowała swą działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce część majątku. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż działalność prowadzona przez zorganizowaną części przedsiębiorstwa - Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania nieruchomościami stanowi dla Spółki jedynie działalność uboczną, a przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną składników majątku składających się na Dział w żaden sposób nie pozbawi Spółki możliwości prowadzenia zasadniczej działalności gospodarczej, do realizacji której Spółka została powołana.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie uzupełniającym wskazał, że jak podano w przedmiotowym wniosku Zarząd spółki ..... Sp. z o.o. podjął działania, których celem jest optymalizacja procesów zarządzania różnymi obszarami działalności Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że założeniem transakcji przeniesienia części majątku .... Sp. z o.o. w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do nowo zawiązanej spółki jest, iż w oparciu o przekazane składniki majątku, ich nabywca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej w takim zakresie, jak to czyni obecnie wnioskodawca. Świadczy o tym fakt, że Wnioskodawca zamierza przenieść na spółkę nowo zawiązaną wszelkie składniki majątku związane z działalnością prowadzoną w zakresie zarządzania nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego.

Co więcej, zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz sprawowaniem nadzory właścicielskiego w spółce nowo zawiązanej realizować będą te same osoby, które wykonywały te zadania u Wnioskodawcy. Nie wyklucza się, że w miarę rozwoju spółki nowo zawiązanej, podmiot ten prowadził będzie działalność gospodarczą również w innym zakresie. Głównym profilem działalności spółki nowo zawiązanej będzie jednak działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami oraz nadzorem właścicielskim, a działalność ta realizowana będzie w oparciu o zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych, szczegółowo opisanych we wniosku.

Wnioskodawca wskazuje, że po dokonaniu transakcji wydzielania z majątku Spółki części majątku składającej się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego i przeniesieniu jej do spółki nowo zawiązanej, oba podmioty będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty.

Jak to zostało wskazane we wniosku, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę w ramach Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego nie jest wiodącą działalnością gospodarczą Spółki. .... Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym biurem inżynierskim z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska. Spółka od 1953 roku wykonuje usługi projektowe i inżynierskie w oparciu o własne, nowoczesne technologie dla przemysłu, zarówno w kraju jak i zagranicą. Tego typu działalność Wnioskodawcy realizowana jest w oparciu o odrębny od Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zespół składników majątkowych.

Główny profil działalności Spółki, jakim są usługi projektowania i realizacji obiektów, nie pozostaje w związku z działalnością związaną z zarządzaniem nieruchomościami i nadzorem właścicielskim, a w konsekwencji wyłączenie z majątku Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań, składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w żadnym stopniu nie wpłynie na pełną zdolność Spółki do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot świadczący usługi projektowe i inżynierskie.

Również spółka nowo zawiązana, będąc wyposażoną w przedmiotowy zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych, będzie posiadała pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot. Do spółki nowo zawiązanej zostaną przeniesione przynależne do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego składniki majątkowe (materialne i niematerialne), w postaci m.in. nieruchomości budynkowej, prawa wieczystego użytkowania gruntu, wyposażenia biur, komputerów, oprogramowania, dokumentacji, akcji i udziałów w spółkach kapitałowych, a w szczególności pakietu 100% akcji „.....” S.A. Spółka ...... z siedzibą w ...

Nowo zawiązana spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o ww. składniki majątku. Jest to majątek pozwalający na samodzielne prowadzenie działalności w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, administrowania nieruchomościami, zarządzania papierami wartościowymi, sprawowania nadzoru właścicielskiego, obsługi administracyjnej organów spółek prawa handlowego. Należy uznać, że podmiot ten dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym oraz organizacyjno-technicznym wystarczającym do świadczenie tego typu usług.

Wnioskodawca podaje ponadto, że w związku z wydzieleniem Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, również pozostający w Spółce zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład majątku Spółki, wchodzą m.in. nieruchomość budynkowa położona w ...., przy ul. ......tj. nieruchomość stanowiąca siedzibę Spółki, prawo wieczystego użytkowania gruntu, kompletne wyposażenie pracowni projektowych, w tym sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie, wyposażenie biurowe, inny specjalistyczny sprzęt w postaci urządzeń do reprografii, księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto wnioskodawca dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą w ilości 106 osób.

Spółka świadczy usługi polegające na projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska, w oparciu o składniki majątku wskazane powyżej.

Wnioskodawca ponownie pragnie zaznaczyć, że Spółka będzie kontynuowała podstawową działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyłączenie z majątku wnioskodawcy zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego nie wpłynie w żadnym stopniu na zdolność Spółki do prowadzenia jej działalności podstawowej, ponieważ składniki te w żadnym stopniu nie są związane ze świadczeniem przez wnioskodawcę usług projektowych oraz realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska.

Po przeprowadzeniu przedmiotowej transakcji podziału ..... Sp. z o.o. przez wydzielenie, spółka ta w dalszym ciągu stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące m.in. pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy wydzielona część majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy planowane przeniesienie Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że transakcja przeniesienia Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zdaniem Spółki, opisane w przedstawionym stanie faktycznym składniki majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, art. 4a ust. 4 ustawy o CIT oraz art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem w świetle powyżej przytoczonej definicji aby zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem organów podatkowych powinny zostać spełnione następujące warunki:

- istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

- zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

- składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);

- zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcia tego nie należy jednak utożsamiać z pełną samodzielnością finansową tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS).

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest, na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wszystkie analizowane powyżej przesłanki zaistnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione w odniesieniu do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ponieważ:

- Dział działa w oparciu o zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (min. aktywa trwałe, aktywa obrotowe w tym należności i zobowiązania, dokumentację), pozwalających potencjanie na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, odpowiednio w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajmu powierzchni biurowych oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego,

- Dział jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach prawnych Spółki: uchwale Zarządu Spółki, regulaminie organizacyjnym Spółki, regulaminie Działu. Dział posiada odpowiednią kadrę pracowniczą, został powołany Kierownik Działu. Potencjalnie Dział będzie mógł samodzielnie funkcjonować na rynku, realizując we własnym zakresie własne zadania gospodarcze,

- Dział wyodrębniony jest również finansowo, gdyz zdaniem Spółki wydzielany majątek wypełnia również wszystkie kryteria wyodrębnienia finansowego, charakterystyczne dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębniony Dział funkcjonuje w oparciu o umowy i prawa majątkowe, które stanowią jednocześnie źródło przychodów tego Działu.

Spółka pragnie podkreślić, iż prowadzone przez Spółkę księgi rachunkowe pozwalają na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności do działalności przedmiotowego Działu poprzez wyodrębnienie w Zakładowym Planie Kont odpowiednich kont księgowych. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-100/08/MS/ KAN-3205/12/07), wydanej z upoważnienia Ministra Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę fakt, że definicje zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są tożsame, orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do ZCP na gruncie np. podatku VAT, zachowują swą aktualność również na gruncie podatków CIToraz PIT. Stanowisko Spółki w przedmiotowym zakresie jest zgodne z podejściem prezentowanym przez organy podatkowe, zaprezentowanym przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07.11.2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-989/11/AK), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 września 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-421/13-2/BM, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-235/13-2/GG).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników wykonujących zadania związane z działalnością Działu, w ocenie Wnioskodawcy zespół składników majątkowych w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego podlegających przeniesieniu do spółki nowo zawiązanej mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych mu zadań i celów.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych, opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawionych argumentów Spółka stoi na stanowisku, iż na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, do transakcji polegającej na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w ramach jej podziału do spółki nowo zawiązanej, nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy,

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowi treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest kwalifikowany jak dostawa towarów. Tym samym czynność aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest świadczeniem usług.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ponadto wymogiem do uznania, aby zespół składników stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest to by stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
  2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno on mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: „Przegląd Podatkowy” 2004/4/50, ECR 2003/11B/I-14393) Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki, a to w celu optymalizacji procesów zarządzania różnymi obszarami działalności Spółki. W konsekwencji Zarząd Spółki powołał w ramach dotychczas istniejącej struktury organizacyjnej nową jednostkę, to jest Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Dział). Dział dzieli się z kolei na dwa Zespoły: Zespół do spraw Zarządzania Nieruchomościami (dalej: Zespół nr 1) oraz Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Zespół nr 2), które funkcją jako wyspecjalizowane, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nowa jednostka organizacyjna została utworzona na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki. Fakt utworzenia Działu został również uwzględniony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

Spółka wyposażyła Dział we wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności, w zakresie realizacji przypisanych zadań, składniki materialne i niematerialne. Przedmiotowe składniki przyporządkowane do Działu służą wyłącznie do realizacji wyznaczonych dla tej jednostki organizacyjnej zadań gospodarczych.

W ramach systemu ewidencji księgowej prowadzonej przez Spółkę wyodrębnione zostały w Zakładowym Planie Kont konta księgowe Działu, na których ewidencjonowane są określone aktywa i pasywa, w tym m.in. należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące wyłącznie zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Działu. Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia bowiem identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do wyodrębnionej jednostki Działu poprzez wydzielenie kont analitycznych i syntetycznych w Zakładowym Planie Kont. Wnioskodawca wskazuje, że po dokonaniu transakcji wydzielania z majątku Spółki części majątku składającej się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego i przeniesieniu jej do spółki nowo zawiązanej, oba podmioty będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty. Po przeprowadzeniu przedmiotowej transakcji podziału ....Sp. z o.o. przez wydzielenie, spółka ta w dalszym ciągu stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego.

Stwierdzić zatem należy, że opisana nowa jednostka – Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - będący zespołem określonych składników materialnych i niematerialnych jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Jak wyżej zaznaczono wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do danej zorganizowanej części. Biorąc natomiast pod uwagę aspekt wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego tego zespołu składników, jest ona niewątpliwie jednostką wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym przede wszystkim ze względu na charakter działalności jakiemu służy ten zespół składników, który może samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na „Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego” i przeznaczonych do realizacji określonego zadania gospodarczego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, gdyż jak wynika z treści wniosku, odznacza się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W konsekwencji czynność przeniesienia do spółki nowo zawiązanej składników materialnych i niematerialnych w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane w przedstawionym stanie faktycznym składniki majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz transakcja przeniesienia Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku VAT – jest prawidłowe.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.