IBPP2/4512-1070/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Uznanie, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieobejmującej nieruchomości w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbyciem w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym jest wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług
IBPP2/4512-1070/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. wyłączenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015r. (data wpływu 14 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieobejmującej nieruchomości w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbyciem w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym jest wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieobejmującej nieruchomości w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbyciem w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym jest wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą głównie w zakresie działalności handlowej - przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT. Wnioskodawca zatrudnia pracowników, a prowadzone przez niego przedsiębiorstwo ma status zakładu pracy chronionej. Głównymi składnikami przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiane wyposażenie biurowe, na które składają m.in. się komputery, meble biurowe, samochody, w tym samochody ciężarowe, sprzęt biurowy, w tym urządzenie do systemu analiz, a także wózek widłowy, maszyna, tajemnica przedsiębiorstwa, nazwa, zobowiązania i wierzytelności zgromadzone na rachunkach bankowych, a także nieruchomości oraz maszyna o wartości ok. 1,5 mln. zł.

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która nie obejmowałaby nieruchomości oraz części pracowników, których zakres obowiązków nie jest ściśle związany z działalnością handlową. Jest to podyktowane tym, iż rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opiera się w głównej mierze na posiadanych programach komputerowych, sprzęcie biurowym i pracownikach, a nie na konkretnych, ściśle oznaczonych nieruchomościach. Część przedsiębiorstwa, mająca być przedmiotem przekazania, jest wyodrębniona w ten sposób, że określona część działalności skupia się na tzw. działalności tworzywowej, do wykonywania określonych czynności w ramach tej działalności przypisani są konkretni pracownicy, sprzęt biurowy, urządzenia i maszyny. Wyodrębnienie to nie zostało przeprowadzone przez utworzenie w ramach przedsiębiorstwa formalnego oddziału, działu, wydziału czy pionu i nie posiada odrębnego regulaminu organizacyjnego. Z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, zajmuje się on tzw. działalnością tworzywową ukierunkowaną na zakup i sprzedaż folii i produktów jej pochodnych oraz działalnością usługową (taką jak usługi sprzątania, ochrony), można biorąc pod uwagę zapisy księgowe w ewidencjach, odróżniać przychody i koszty oraz należności i zobowiązania, które są związane z każdą z wyżej wymienionych dziedzin działalności, tym samym mająca być przedmiotem przekazania część przedsiębiorstwa stanowi zespół składników wyodrębnionych finansowo. Część przedsiębiorstwa mająca być przedmiotem przekazania stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, które służyć będą realizacji i kontynuowaniu działalności w zakresie tworzyw sztucznych, głównie działalności handlowej w tym zakresie, która zarazem mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące w/w zadania. Do tak określonej części przedsiębiorstwa przypisane są zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostawy towarów, materiałów i usług na kwotę wynoszą niespełna 18 mln złotych, które zostaną przeniesione na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mająca być przedmiotem przekazania część przedsiębiorstwa jest przeznaczona do niezależnego działania, przy czym działalność ta będzie prowadzona w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której ta część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem aportu, zostanie wniesiona. Część przedsiębiorstwa mająca być przedmiotem przekazania tj. składający się na nią zespół składników materialnych i niematerialnych będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań i nie będzie wymagać pozostałych struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - realizacja usług takich jak sprzątanie, czy ochrona może być bowiem realizowana nie tylko przez pozostałe struktury Wnioskodawcy, ale również przez firmę outsourcingową. Brak nieruchomości oraz części pracowników, których zakres obowiązków nie jest ściśle związany z działalnością handlową w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której ma zostać wniesiony aport, nie będzie wpływać na zdolność funkcjonowania aportowanego zespołu składników w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na fakt, że w/w spółka, do której zostanie wniesiony aport, prowadzi działalność o zbliżonej, o ile nie tożsamej dziedzinie, posiada odpowiednie zaplecze materialne i organizacyjne, pozwalające na funkcjonowanie aportowanej części przedsiębiorstwa bez uwzględniania w/w składników. Pracownicy związani z działalnością handlową, którzy zatrudnieni są u Wnioskodawcy, po dokonaniu aportu będą nadal zatrudniani w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesiona aportem część przedsiębiorstwa. Związku z faktem, że aport nie będzie obejmował nieruchomości, korzystanie z nieruchomości po dokonaniu wniesienia części spółki będzie odbywało się na podstawie zawartych umów najmu lub dzierżawy. Zarówno Wnioskodawca, jak i spółka, która otrzyma aport, będą posiadały zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty, a na bazie nabytego majątku, otrzymujący aport, będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieobejmującej nieruchomości w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbyciem w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym czy powyższa czynność jest wyłączona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy- rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu 55(1) kodeksu cywilnego, (wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjnie w celu kontynuowania działalności gospodarczej w zakresie obróbki metali i innych), ale nieobejmująca nieruchomości, na której obecnie wykonywana jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze, wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 ustawy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne będzie polegało na objęciu aportem, poza przedmiotową nieruchomością, wszystkich składników przedsiębiorstwa, w skład których wejdą w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, wyodrębnione w postaci firmy i znaku graficznego, majątek ruchomy (maszyny i narzędzia, materiały, wyroby, programy komputerowe, itd.), wyodrębnione w postaci spisu z natury oraz zestawienia środków trwałych, należności i zobowiązania oraz środki finansowe wyodrębnione na podstawie aktualnych w dacie zbycia stanów rachunkowych, stanów kont bankowych, stanu gotówki w kasie przedsiębiorstwa, sald księgowych, praw wynikających z zawartych stosunków prawnych wyodrębnione w postaci zawartych umów, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności i gospodarczej wyodrębnione poprzez ich fizyczne przekazanie. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będzie wyodrębniona finansowo poprzez wyłączenie wartości początkowej nieruchomości oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych na dzień zbycia, na podstawie ewidencji środków trwałych oraz tabeli amortyzacyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wniesienie aportem do spółki z o. o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieobejmującej nieruchomości, jest zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever (C-444/10) wynika, że decydującym dla oceny transakcji przekazania aktywów jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przy pomocy zbywanych składników. Działalność przedsiębiorstwa polegająca na prowadzeniu działalności handlowej nie opiera się na nieruchomościach, ale na zapleczu biurowym i personalnym, itp. Aport obszaru działalności handlowej obejmujący istotne składniki przedsiębiorstwa, poza prawem własności nieruchomości, posiada cechę samodzielnej funkcjonalności, tym bardziej, że przedsiębiorstwo będzie kontynuowało dotychczasową działalność handlową. Dodatkowo za samodzielną funkcjonalnością składników aportu przemawia przeniesienie na sp. z o. o. wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa.

Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2011 r. ILPP2/443-999/09/11-S/EN: „(...) brak nieruchomości w przekazywanym majątku nie wpływa na funkcjonalne związki pomiędzy pozostałymi składnikami, które pozwalają na prowadzenie dotychczasowej działalności handlowej. Nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej można bowiem uzyskać w formie odpłatnego posiadania zależnego (wynajem, dzierżawa, leasing)”. Stanowisko to zostało wyrażone na skutek Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1062/10), który podtrzymał wyrok WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 132/10) w zakresie uznania za czynność opodatkowaną wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa z wyłączeniem nieruchomości. Sąd I instancji wskazał na składniki wymienione przez Spółkę składające się na jej przedsiębiorstwo i uznał, że charakter prowadzonej działalności gospodarczej (handel), zagwarantowanie korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu, sprawiają, że wyłączenie ze składników przedsiębiorstwa nieruchomości nie niweczy możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe tj.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2015 r. (znak: IPTPP1/443-819/14-4/AK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2013 r. (znak: IBPP4/443-575/12/LG),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2009 r. (znak: IPPP2/443-828/09-2/IK).

Reasumując stwierdzić należy, że zbycie w formie aportu części firmy spełniającego wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy nie będzie podlegało pod regulację ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 ustawy, zatem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności została zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie Organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana w powiazaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. W ocenie Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiot aportu:

 • stanowi zespół składników wyodrębniony z prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, skupiający się na tzw. działalności tworzywowej; do wykonywania określonych czynności w ramach tej działalności przypisani są konkretni pracownicy, sprzęt biurowy, urządzenia i maszyny,
 • wyodrębnienie to nie zostało przeprowadzone przez utworzenie w ramach przedsiębiorstwa formalnego oddziału, działu, wydziału czy pionu i nie posiada odrębnego regulaminu organizacyjnego, z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, zajmuje się on tzw. działalnością tworzywową ukierunkowaną na zakup i sprzedaż folii i produktów jej pochodnych oraz działalnością usługową (taką jak usługi sprzątania, ochrony),
 • do wyodrębnionego w wyżej opisany sposób zespołu są przypisane zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, które zostaną w ramach aportu przeniesione na spółkę do której wnoszony jest aport,
 • w oparciu o zapisy księgowe w ewidencjach, można odróżniać przychody i koszty oraz należności i zobowiązania, które są związane z przedmiotem aportu,
 • część przedsiębiorstwa mająca być przedmiotem przekazania tj. składający się na nią zespół składników materialnych i niematerialnych będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań i nie będzie wymagać pozostałych struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy,
 • otrzymujący aport, będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy,
 • pracownicy związani z działalnością handlową, którzy zatrudnieni są u Wnioskodawcy, po dokonaniu aportu będą nadal zatrudniani w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zostanie wniesiona aportem część przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem w analizowanym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i opisana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretne przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.