IBPP2/443-1263/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania czynności wniesienia przedmiotu aportu w postaci Pionu X. za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
IBPP2/443-1263/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia przedmiotu aportu w postaci Pionu X. za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie uznania czynności wniesienia przedmiotu aportu w postaci Pionu X. za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność bukmacherską polegającą m.in. na organizowaniu i prowadzeniu zakładów wzajemnych.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki wydzielone są części odpowiedzialne za poszczególne obszary działania Spółki, takie jak obszar świadczenia usług i zarządczo-organizacyjny. Na poszczególne obszary składają się komórki organizacyjne takie jak przykładowo Dział Menadżerów Regionalnych, Dział IT, Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, Dział Księgowości Finansowej, Dział Marketingu oraz Dział On-line.

Spółka planuje dokonanie restrukturyzacji poprzez przeniesienie działalności niezwiązanej z działalnością podstawową, to jest działalnością bukmacherską, do spółki zależnej (dalej: V). V ma być odpowiedzialna za marketing i promocję Spółki. Koncentracja działalności marketingowej w V pozwoli na efektywniejsze jej prowadzenie oraz ułatwi kontrolę nad wysokością ponoszonych kosztów na marketing.

W obecnej strukturze Pion X. stanowi część Spółki, tymczasem V będzie prowadziła działalność głównie w zakresie on-line i marketingu. Spółka oczekuje, iż przełoży się to na efektywność prowadzonych działań marketingowych.

Pion X. jest organizacyjnie wyodrębniony w ramach Spółki na podstawie struktury organizacyjnej Spółki. Pion X. posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. W ramach Pionu X. działa Dział On-line oraz Dział Marketingu, które to działy kierowane są przez Kierowników działów. Działalnością Pionu X. kieruje Dyrektor ds. X..

Do Pionu X. przypisani są pracownicy. Do Pionu X. przypisane są składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, w szczególności:

 • środki trwałe m.in. komputery, wyposażenie biurowe,
 • wartości niematerialne i prawne - znaki towarowe Spółki; licencje; autorskie prawa majątkowe, w szczególności autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalności marketingowej (prawa do ulotek, plakatów, filmów promocyjnych, nagrań dźwiękowych, prezentacji interaktywnych),
 • składniki majątkowe nie stanowiące środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej, takie jak ulotki, plakaty, druki,
 • know-how w zakresie prowadzenia działań marketingowych,
 • zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności marketingowych (umowy o reklamę, umowy sponsoringowe) oraz zobowiązania z tytułu umów o pracę zawartych z pracownikami Pionu X..

Pion X. jest ponadto wyodrębniony finansowo. Spółka jest w stanie przypisać przychody i koszty oraz aktywa i pasywa do Pionu X..

Pion X. jest wyodrębniony funkcjonalnie.

Do zadań Pionu X. należy:

 1. kreowanie i zarządzanie marką,
 2. opracowywanie polityki marketingowej,
 3. przygotowywanie i realizacja planów działań, w zakresie marketingu,
 4. organizowanie i koordynowanie projektów sponsoringowych,
 5. planowanie i monitorowanie wykonania rocznego budżetu marketingowego oraz budżetu sponsoringu,
 6. wybór oraz koordynowanie bezpośredniej współpracy z podmiotami, wspierającymi realizację polityki marketingowej,
 7. planowanie i realizowanie jakościowych i ilościowych badań rynkowych m.in., w zakresie dotyczącym pozycji marki na rynku, oceny efektywności przeprowadzanych kampanii, poziomu satysfakcji i lojalności klientów, poziomu jakości obsługi klientów, we współpracy z firmami badawczymi,
 8. przygotowywanie analiz aktywności marketingowej konkurencji i trendów rynkowych w tym zakresie,
 9. przygotowywanie analiz efektywności poszczególnych projektów marketingowych,
 10. koordynowanie wizualizacji oraz zawartości informacyjnej strony internetowej w zakresie promocji usług,
 11. koordynowanie prac związanych z udziałem w targach, konferencjach, konkursach itd.,
 12. zarządzanie artykułami reklamowymi, upominkowymi i wystawienniczymi,
 13. koordynowanie prac związanych z wnioskami zgłaszanymi do Urzędu Patentowego.

Pion X. po wniesieniu do V dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym znakami towarowymi, będzie zdolny do samodzielnego realizowania swoich zadań. W szczególności będzie potencjalnie mógł uzyskiwać przychody z działalności marketingowej. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy VAT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Pion X. jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie i jest zdolny do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowane wniesienie aportem Pionu X. do V będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, że transakcja wniesienia Pionu X. do V w drodze aportu nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy VAT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) powstaje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Zespół składników wchodzących w skład części przedsiębiorstwa Spółki

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych.

W praktyce organów podatkowych podkreśla się, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić zorganizowany zespół składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 26 listopada 2008 r. - sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z dnia 16 lutego 2009 r. - sygn. IPPbl415-1303/08-7/JB).

W ocenie Spółki warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych niematerialnych jest spełniony w analizowanym przypadku, gdyż w skład wyodrębnionego Pionu X. wchodzą wszystkie aktywa i pasywa pozwalające na realizację ich funkcji. Są to zarówno składniki materialne (np. środki trwałe), jak i niematerialne (wartości niematerialne i prawne, w szczególności znaki towarowe i autorskie prawa majątkowe). W skład majątku Pionu X. wchodzą również pasywa w postaci zobowiązań (z tytułu umów zawartych w ramach działalności marketingowej oraz zobowiązania z tytułu umów o pracę zawartych z pracownikami Pionu X.) które to zobowiązania zostały wprost wymienione w analizowanych przepisach jako element zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto przenoszone w ramach aportu składniki tworzą określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Wskazane bowiem w opisie zdarzenia przyszłego składniki majątkowe służą realizacji zadań z zakresu marketingu.

W świetle powyższego należy uznać, że składniki majątkowe będące przedmiotem aportu do V będą stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe części przedsiębiorstwa Spółki

Przepisy ustawy o VAT nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 listopada 2008 r. - sygn. ILPB3/423-480/08-5/EK).

Pion X. został formalnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki. Pion X. posiada ponadto własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. W ramach Pionu X. działa, bowiem Dział On-line oraz Dział Marketingu, które to działy kierowane są przez Kierowników działów. Z kolei działalnością Pionu X. kieruje Dyrektor ds. X..

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że Pion X. spełnia przesłanki uznania go za wyodrębniony organizacyjnie w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak wyraził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 listopada 2008 r. (nr IP-PB3-423-816/08-2/MB), wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W szczególności nie jest istotny sam fakt prowadzenia odrębnych kont, na których księgowane są np. koszty związane z określonym zespołem składników, ale musi istnieć zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających określenie wyniku finansowego osiągniętego przez dany zespół składników majątkowych.

Spółka ma możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Pionu X..

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Pion X. spełnia warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, zespół składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się do kwestii, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości kwestia, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r. - sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz interpretacji z dnia 19 lutego 2009 r. - sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB). Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W tym zakresie Spółka pragnie wskazać, że Pion X. będzie wyposażony we wszelkie składniki majątku niezbędne do realizacji powierzonych zadań i w ramach V będzie mógł w oparciu o nie od razu rozpocząć działalność marketingową. W szczególności będzie w stanie uzyskiwać przychody z tytułu świadczonych usług marketingowych. Pion X. posiada bowiem know-how niezbędne do prowadzenia takiej działalności.

Pion X. po przeniesieniu do V będzie mógł realizować takie zadania gospodarcze jak:

 1. kreowanie i zarządzanie marką,
 2. opracowywanie polityki marketingowej,
 3. przygotowywanie i realizacja planów działań, w zakresie marketingu,
 4. organizowanie i koordynowanie projektów sponsoringowych,
 5. planowanie i monitorowanie wykonania rocznego budżetu marketingowego oraz budżetu sponsoringu,
 6. wybór oraz koordynowanie bezpośredniej współpracy z podmiotami, wspierającymi realizację polityki marketingowej,
 7. planowanie i realizowanie jakościowych i ilościowych badań rynkowych m.in., w zakresie dotyczącym pozycji marki na rynku, oceny efektywności przeprowadzanych kampanii, poziomu satysfakcji i lojalności klientów, poziomu jakości obsługi klientów, we współpracy z firmami badawczymi,
 8. przygotowywanie analiz aktywności marketingowej konkurencji i trendów rynkowych w tym zakresie,
 9. przygotowywanie analiz efektywności poszczególnych projektów marketingowych,
 10. koordynowanie wizualizacji oraz zawartości informacyjnej strony internetowej w zakresie promocji usług,
 11. koordynowanie prac związanych z udziałem w targach, konferencjach, konkursach itd.,
 12. zarządzanie artykułami reklamowymi, upominkowymi i wystawienniczymi,
 13. koordynowanie prac związanych z wnioskami zgłaszanymi do Urzędu Patentowego.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że Pion X. wykazują na tyle istotną samodzielność, że mogłyby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwo.

Reasumując, zdaniem Spółki, Pion X. spełnia warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, aport Pionu X. do V, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy VAT, nie będzie wiązał się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie tut. organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: „Przegląd Podatkowy” 2004/4/50, ECR 2003/11B/I-14393) Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność bukmacherską polegającą m.in. na organizowaniu i prowadzeniu zakładów wzajemnych. W ramach struktury organizacyjnej Spółki wydzielone są części odpowiedzialne za poszczególne obszary działania Spółki, takie jak obszar świadczenia usług i zarządczo-organizacyjny. Na poszczególne obszary składają się komórki organizacyjne takie jak przykładowo Dział Menadżerów Regionalnych, Dział IT, Dział Kadr i Płac, Dział Księgowości, Dział Księgowości Finansowej, Dział Marketingu oraz Dział On-line.

Spółka planuje dokonanie restrukturyzacji poprzez przeniesienie działalności niezwiązanej z działalnością podstawową, to jest działalnością bukmacherską, do spółki zależnej V. V ma być odpowiedzialna za marketing i promocję Spółki. Koncentracja działalności marketingowej w V pozwoli na efektywniejsze jej prowadzenie oraz ułatwi kontrolę nad wysokością ponoszonych kosztów na marketing.

W obecnej strukturze Pion X. stanowi część Spółki, tymczasem V będzie prowadziła działalność głównie w zakresie on-line i marketingu. Spółka oczekuje, iż przełoży się to na efektywność prowadzonych działań marketingowych.

Pion X. jest organizacyjnie wyodrębniony w ramach Spółki na podstawie struktury organizacyjnej Spółki. Pion X. posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. W ramach Pionu X. działa Dział On-line oraz Dział Marketingu, które to działy kierowane są przez Kierowników działów. Działalnością Pionu X. kieruje Dyrektor ds. X..

Do Pionu X. przypisani są pracownicy. Do Pionu X. przypisane są składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, w szczególności:

 • środki trwałe m.in. komputery, wyposażenie biurowe,
 • wartości niematerialne i prawne - znaki towarowe Spółki; licencje; autorskie prawa majątkowe, w szczególności autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalności marketingowej (prawa do ulotek, plakatów, filmów promocyjnych, nagrań dźwiękowych, prezentacji interaktywnych),
 • składniki majątkowe nie stanowiące środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej, takie jak ulotki, plakaty, druki,
 • know-how w zakresie prowadzenia działań marketingowych,
 • zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności marketingowych (umowy o reklamę, umowy sponsoringowe) oraz zobowiązania z tytułu umów o pracę zawartych z pracownikami Pionu X..

Pion X. jest ponadto wyodrębniony finansowo. Spółka jest w stanie przypisać przychody i koszty oraz aktywa i pasywa do Pionu X..

Pion X. jest wyodrębniony funkcjonalnie.

Do zadań Pionu X. należy:

 1. kreowanie i zarządzanie marką,
 2. opracowywanie polityki marketingowej,
 3. przygotowywanie i realizacja planów działań, w zakresie marketingu,
 4. organizowanie i koordynowanie projektów sponsoringowych,
 5. planowanie i monitorowanie wykonania rocznego budżetu marketingowego oraz budżetu sponsoringu,
 6. wybór oraz koordynowanie bezpośredniej współpracy z podmiotami, wspierającymi realizację polityki marketingowej,
 7. planowanie i realizowanie jakościowych i ilościowych badań rynkowych m.in., w zakresie dotyczącym pozycji marki na rynku, oceny efektywności przeprowadzanych kampanii, poziomu satysfakcji i lojalności klientów, poziomu jakości obsługi klientów, we współpracy z firmami badawczymi,
 8. przygotowywanie analiz aktywności marketingowej konkurencji i trendów rynkowych w tym zakresie,
 9. przygotowywanie analiz efektywności poszczególnych projektów marketingowych,
 10. koordynowanie wizualizacji oraz zawartości informacyjnej strony internetowej w zakresie promocji usług,
 11. koordynowanie prac związanych z udziałem w targach, konferencjach, konkursach itd.,
 12. zarządzanie artykułami reklamowymi, upominkowymi i wystawienniczymi,
 13. koordynowanie prac związanych z wnioskami zgłaszanymi do Urzędu Patentowego.

Pion X. po wniesieniu do V dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym znakami towarowymi, będzie zdolny do samodzielnego realizowania swoich zadań. W szczególności będzie potencjalnie mógł uzyskiwać przychody z działalności marketingowej. Pion X. jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie i jest zdolny do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci Pionu X. będący przedmiotem aportu, odznaczający się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Tym samym, wniesienie w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pionu X. do spółki zależnej jest wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. czynność ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku (w zakresie ustawy o CIT), które nie zostały objęte pytaniem będą rozpatrzone odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.