IBPP1/4512-654/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IBPP1/4512-654/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. wyłączenie
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 20015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w szeroko rozumianej branży górniczej. Wnioskodawca zajmuje się m.in. projektowaniem i produkcją zmechanizowanych obudów ścianowych, obudów skrzyżowań oraz elementów obudów indywidualnych. Wnioskodawca jest także członkiem wielopodmiotowej grupy kapitałowej.

Obecnie Wnioskodawca rozważa podjęcie działań mających na celu reorganizację struktury biznesowej i organizacyjnej prowadzonej działalności poprzez dokonanie na rzecz spółki z grupy kapitałowej Wnioskodawcy (spółka kapitałowa; dalej: Spółka Powiązana), odpłatnego zbycia składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych dotychczas w działalności Wnioskodawcy, związanych z funkcjonowaniem jednego z zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, noszącego w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy nazwę Zakład Hydrauliki Siłowej.

Zakład Hydrauliki Siłowej realizuje operacje technologiczne w zakresie produkcji siłowników do obudów górniczych. W szczególności, w ramach Zakładu wykonywane są czynności polegające na: cięciu na piłach taśmowych prętów, rur, płaskowników i profili o określonych wymiarach, śrutowaniu elementów i podzespołów za pomocą oczyszczarki strumieniowej, frezowaniu i wierceniu elementów na centrach frezarsko - wiertarskich, toczeniu i wytaczaniu na automatach tokarskich uchwytowych i kłowych typu TZC, TZD i TKX, tokarkach sterowanych numerycznie i tokarkach konwencjonalnych, honowaniu rur, wytaczaniu oraz wytaczaniu z dogniataniem średnic wewnętrznych rur, szlifowaniu wałków na szlifierkach kłowych, hydrodynamicznym malowaniu konstrukcji, spawaniu metodą MAG, MIG oraz łukiem krytym, przeprowadzaniu prób siłowników hydraulicznych w specjalnym stanowisku własnej produkcji, wierceniu na wiertarkach do wierteł lufowych. Zakład Hydrauliki Siłowej prowadzi swoją działalność w innej miejscowości niż miejsce położenia siedziby Wnioskodawcy i posiada całkowicie odrębną od Wnioskodawcy infrastrukturę techniczną.

Na moment planowanej transakcji sprzedaży, Zakład Hydrauliki Siłowej będzie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w Schemacie Organizacyjnym oraz Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy. Organizacja wewnętrzna Zakładu Hydrauliki Siłowej, a przede wszystkim struktura organizacyjna, szczegółowe zadania Zakładu, szczegółowe zadania komórek organizacyjnych (działów) oraz uprawnienia i obowiązki kierownika będą ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy.

Zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Wnioskodawcy, pracami Zakładu Hydrauliki Siłowej zarządzać będzie kierownik, który będzie przekazywał sprawozdania i raporty związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu bezpośrednio do Zarządu Wnioskodawcy. Ponadto, w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Hydrauliki Siłowej, wyodrębnione będą:

 • dział produkcyjny, wraz z zespołem pracowników niezbędnych w celu kontynuowania działalności przez Zakład Hydrauliki Siłowej, wykonujących zadania produkcyjne wyłącznie w tym Zakładzie;
 • dział marketingu, wraz z pracownikami zajmującymi się pozyskiwaniem zleceń realizowanych wyłącznie przez Zakład Hydrauliki Siłowej (tj. przygotowywaniem ofert, składaniem ofert, przygotowywaniem umów/kontraktów) - Zakład Hydrauliki Siłowej realizuje bowiem zarówno zlecenia na potrzeby wewnętrzne Wnioskodawcy, jak i zlecenia na rzecz podmiotów trzecich;
 • dział administracyjny, wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawach kadrowych, księgowych, administracyjnych (w tym także za kontakty z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi tego typu usługi w oparciu o umowy zawarte z Wnioskodawcą).

Przypisani do wskazanych wyżej działów pracownicy podlegać będą bezpośrednio kierownikowi Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że część funkcji, głównie o charakterze wspomagającym i finansowym (tj. przykładowo księgowość, usługi informatyczne itp.) została zcentralizowana i jest obecnie wykonywana przez funkcjonujące w Grupie Wnioskodawcy tzw. Centrum Usług Wspólnych.

Do Zakładu Hydrauliki Siłowej przyporządkowane będą również składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia w nim założonej działalności gospodarczej - w ramach Zakładu wykorzystywane są składniki materialne w postaci budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń ze wszystkich grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedmiotem zbycia na rzecz Spółki Powiązanej będą następujące, związane z działalnością Zakładu Hydrauliki Siłowej elementy:

 • budynki i budowle wykorzystywane w działalności Zakładu Hydrauliki Siłowej,
 • maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe Wnioskodawcy (w szczególności maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie), wykorzystywane wyłącznie w Zakładzie Hydrauliki Siłowej,
 • inne niż środki trwałe składniki majątkowe związane z działalnością Zakładu Hydrauliki Siłowej,
 • wartości niematerialne i prawne (licencje i oprogramowania), wykorzystywane przez Zakład Hydrauliki Siłowej i niezbędne do kontynuowania jego działalności,
 • know-how dotyczący procesu produkcji,
 • dokumentacja techniczna, administracyjna i pozostała związana z działalnością Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Powyższe elementy składające się na przedmiot zbycia będą niezbędne do kontynuowania zorganizowanej działalności przez Zakład Hydrauliki Siłowej.

Zbycie Zakładu Hydrauliki Siłowej skutkować będzie także przejściem na Spółkę Powiązaną zobowiązań i należności. Przejściu podlegać będą te zobowiązania i należności, które dotyczą zamówień i kontraktów realizowanych zarówno odrębnie przez Zakład Hydrauliki Siłowej (dotyczące wykonania pojedynczych elementów, np. siłowników) jak również dotyczące kontraktów i zamówień realizowanych przez Wnioskodawcę - w części przypadającej na Zakład Hydrauliki Siłowej.

Natomiast nie będą podlegały przejściu na Spółkę Powiązaną należności i zobowiązania:

 • spłacone przed transakcją zbycia Zakładu Hydrauliki Siłowej,
 • w stosunku do których wierzyciele nie wyrazili zgody na ich przeniesienie,
 • których, z uwagi na ich charakter, nie da się jednoznacznie, precyzyjnie powiązać z działalnością ZHS.

Spółka Powiązana stanie się również z mocy prawa, na podstawie art. 23<1> Kodeksu Pracy, stroną dotychczasowych stosunków pracy osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę, tworzących zespół pracowników niezbędnych w celu kontynuowania działalności przez Zakład Hydrauliki Siłowej i wykonujących zadania wyłącznie w tym Zakładzie, tj. wykonujących pracę w dziale produkcyjnym, marketingu i administracyjnym Zakładu Hydrauliki Siłowej. Natomiast w odniesieniu do tzw. usług wspólnych (tj. księgowych, informatycznych itp.), Wnioskodawca pragnie wskazać, że po przeprowadzeniu transakcji zbycia Zakładu Hydrauliki Siłowej, Wnioskodawca lub Spółka Powiązana zapewni ze swojej strony tego rodzaju wsparcie dla Zakładu (np. w ramach obowiązujących na moment dokonania transakcji umów o świadczenie przedmiotowych usług zawartych przez Spółkę Powiązaną, albo poprzez podpisanie przez Spółkę Powiązaną umów o świadczenie tych usług na potrzeby ZHS z Wnioskodawcą lub z podmiotami trzecimi) tak, aby Zakład Hydrauliki Siłowej mógł w sposób niezakłócony kontynuować działalność po wskazanej wyżej transakcji sprzedaży.

Wnioskodawca nie prowadzi odrębnych ksiąg dla Zakładu Hydrauliki Siłowej, rozumianych jako kompletne zestawienia zapisów księgowych. Niemniej jednak, na dzień przeprowadzenia transakcji sprzedaży, prowadzona u Wnioskodawcy ewidencja księgowa będzie umożliwiała przyporządkowywanie do Zakładu Hydrauliki Siłowej przychodów, kosztów, należności i zobowiązań:

 • metodą szczegółowej identyfikacji - przykładowo Wnioskodawca przyporządkowywał będzie do Zakładu Hydrauliki Siłowej przychody osiągnięte przez ten Zakład z tytułu realizacji zleceń pozyskanych samodzielnie (na wytworzenie elementów obudów górniczych w postaci siłowników), a także koszty bezpośrednio związane z działalnością Zakładu (są one rejestrowane na oddzielnym dla Zakładu MPK (miejsce powstawania kosztów));
 • stosując odpowiednie klucze alokacji (ustalone przez Zarząd Wnioskodawcy w ramach regulacji wewnętrznych obowiązujących u Wnioskodawcy) - w przypadku, gdy nie będzie możliwe określenie dokładnej kwoty dotyczącej Zakładu (np. w odniesieniu do zleceń pozyskanych przez Wnioskodawcę na realizację kompletnej obudowy albo w odniesieniu do usług wspólnych itp.).

Wnioskodawca pragnie ponadto podkreślić, że prowadzona rachunkowość umożliwi tworzenie oddzielnych planów finansowych dla Zakładu Hydrauliki Siłowej do celów wewnętrznych Wnioskodawcy (zarządczych). W praktyce zatem możliwe będzie przygotowanie do celów zarządczych Wnioskodawcy, bilansu oraz rachunku zysków i strat dla Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Zakład Hydrauliki Siłowej posiadać będzie także odrębną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, na dzień dokonania transakcji sprzedaży, Zakład Hydrauliki Siłowej będzie posiadał również wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto) oraz środki finansowe związane z jego działalnością.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zbycie Zakładu Hydrauliki Siłowej nie zakłóci działalności produkcyjnej tego Zakładu, ani nie spowoduje przestoju w produkcji. Zakład ten w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej będzie bowiem w pełni samodzielną jednostką.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

Czy będący przedmiotem planowanego zbycia zespół składników materialnych i niematerialnych, składający się na Zakład Hydrauliki Siłowej, na dzień ww. zbycia stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji, czy planowana transakcja zbycia do Spółki Powiązanej tego zespołu składników majątkowych nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, będący przedmiotem planowanego zbycia zespół składników materialnych i niematerialnych, składający się na Zakład Hydrauliki Siłowej, na dzień ww. zbycia będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji planowana transakcja zbycia do Spółki Powiązanej tego zespołu składników majątkowych nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przez „transakcję zbycia” należy rozumieć wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tak więc na gruncie powyższego przepisu o zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić, jeśli spełnione są następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół tych składników jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • zespół tych składników jest finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne samodzielne przedsiębiorstwo, realizujące określone zadania gospodarcze.

W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że w przepisie definiującym „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jest mowa o „zespole składników”, a nie o sumie składników. Takie określenie jest konsekwencją faktu, iż zespół tych składników ma tworzyć funkcjonalną całość, która będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia działalności w danym zakresie. Pierwszą przesłankę należy więc analizować ściśle z przesłanką zdolności prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, realizującej określone zadania gospodarcze (wyodrębnienie funkcjonalne).

Mając na uwadze powyższe, definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy analizować w trzech płaszczyznach, tj.:

 1. wyodrębnienia organizacyjnego,
 2. wyodrębnienia finansowego,
 3. wyodrębnienia funkcjonalnego.

Ponadto, aby dany zespół składników mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest bowiem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe przedsiębiorstwa utworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa dopiero u nabywcy.

Tym samym w analizowanym przypadku ustalenia wymaga, czy na moment dokonania planowanej transakcji sprzedaży, zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Zakład Hydrauliki Siłowej, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Ad. a) Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o VAT nie określają co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych wynika natomiast, że przez wyodrębnienie organizacyjne rozumieć należy fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej całego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział, itp. (tak przykładowo WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt: I SA/Gd 971/12).

Oznacza to, że powinno być możliwe wyodrębnienie wszystkich składników dotyczących przedmiotu działalności, dla których utworzona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa. Jednocześnie składniki podlegające wyodrębnieniu powinny mieć cechę zorganizowania, a wyodrębnienie organizacyjne powinno być dostrzegane niejako „z zewnątrz”.

Zdaniem Wnioskodawcy Zakład Hydrauliki Siłowej, na dzień dokonania transakcji zbycia, będzie wyodrębniony organizacyjnie w jego przedsiębiorstwie - będzie on bowiem wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co znajdzie odzwierciedlenie w Schemacie Organizacyjnym i Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy.

Jak to zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, pracami Zakładu Hydrauliki Siłowej zarządzać będzie kierownik, natomiast bezpośrednio kierownikowi podlegać będzie zespół pracowników wykonujących pracę w trzech, wyodrębnionych w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Hydrauliki Siłowej działach: produkcyjnego, marketingu oraz administracyjnego. Wskazani wyżej pracownicy będą świadczyć pracę jedynie w zakresie działalności produkcyjnej Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Co więcej, z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dla Zakładu Hydrauliki Siłowej prowadzona będzie odrębnie ewidencja maszyn, urządzeń oraz innych składników majątkowych wchodzących w jego skład.

Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Zakład Hydrauliki Siłowej, na moment dokonania transakcji zbycia, stanowić będzie wyodrębnioną organizacyjnie część jego przedsiębiorstwa.

Ad. b) Wyodrębnienie finansowe.

O wyodrębnieniu finansowym można mówić w przypadku, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa umożliwia przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Możliwe jest zatem oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od finansów całego przedsiębiorstwa,

W interpretacjach organów podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz doktrynie podkreśla się również, że wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać z pojęciem samodzielności finansowej (por. Janusz Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2009).

W analizowanym przypadku, zgodnie z przyjętym sposobem prowadzenia rachunkowości, Wnioskodawca, na moment dokonania transakcji zbycia, będzie w stanie przyporządkować do Zakładu Hydrauliki Siłowej przychody, koszty, należności i zobowiązania:

 • metodą szczegółowej identyfikacji-przykładowo Wnioskodawca przyporządkuje do Zakładu Hydrauliki Siłowej wszystkie przychody osiągnięte przez ten Zakład z tytułu realizacji zleceń pozyskanych samodzielnie (na wytworzenie elementów obudów górniczych w postaci np. siłowników), a także koszty bezpośrednio związane z działalnością Zakładu (są one rejestrowane na oddzielnym dla Zakładu MPK), lub
 • stosując odpowiednie klucze alokacji - w przypadku, gdy nie będzie możliwe określenie dokładnej kwoty dotyczącej Zakładu (np. w odniesieniu do zleceń pozyskanych przez Wnioskodawcę na realizację kompletnej obudowy albo w odniesieniu do usług wspólnych itp.).

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega zatem wątpliwości, że Wnioskodawca, na moment przeprowadzenia transakcji sprzedaży, będzie w stanie w sposób precyzyjny przyporządkować przychody, koszty, należności i zobowiązania do Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Ponadto, prowadzona przez Wnioskodawcę rachunkowość umożliwi tworzenie oddzielnych planów finansowych dla Zakładu Hydrauliki Siłowej do celów wewnętrznych Wnioskodawcy (zarządczych). W praktyce zatem możliwe będzie przygotowanie do celów zarządczych Wnioskodawcy, bilansu oraz rachunku zysków i strat dla Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Fakt wyodrębnienia finansowego potwierdzać będzie w analizowanym przypadku również prowadzenie odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla Zakładu Hydrauliki Siłowej, a także fakt posiadania własnych środków finansowych oraz odrębnego rachunku bankowego (subkonta) przez Zakład Hydrauliki Siłowej.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Zakład Hydrauliki Siłowej, na moment dokonania transakcji zbycia, stanowić będzie wyodrębnioną finansowo część jego przedsiębiorstwa.

Ad. c) Wyodrębnienie funkcjonalne.

Aby uznać dany zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie ma kryterium funkcjonalne.

Zespół składników majątkowych powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i powinien być w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Konieczne jest zatem zbycie takich składników majątkowych i niemajątkowych, które stworzą możliwość funkcjonowania tego zespołu składników jako samodzielne przedsiębiorstwo u nabywcy – chodzi tu o zbycie minimum środków, bez których kontynuowanie działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe.

Mając na uwadze literalne brzmienie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa elementami koniecznymi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez zorganizowana część przedsiębiorstwa są:

i.składniki materialne,

ii. składniki niematerialne,

iii. zobowiązania.

Ad. i) Składniki materialne.

-Nieruchomości lub prawa do nieruchomości.

Aby można było mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest zbycie takich nieruchomości i prawa do nich, których posiadanie umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przez tą zorganizowaną część.

W analizowanym przypadku elementem zbycia do Spółki Powiązanej będą m.in. budynki i budowle, tj. nieruchomości na których aktualnie prowadzi działalność Zakład Hydrauliki Siłowej. Sprzedaż prawa do tych nieruchomości zdaniem Wnioskodawcy niewątpliwie umożliwi prowadzenie samodzielnej działalności przez ten zakład.

-Aktywa trwałe i obrotowe.

Aby zespół składników mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze konieczne jest, aby w jego skład weszły środki trwale - służące do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku produkcyjnej działalności nie ulega wątpliwości, że konieczne jest wyodrębnienie maszyn i urządzeń, które umożliwiają jej prowadzenie.

W analizowanym przypadku przedmiotem zbycia będą maszyny, inne niż maszyny środki trwałe (np. środki transportu), przyrządy i narzędzia oraz elementy wyposażenia, które są niezbędne do kontynuowania działalności Zakładu Hydrauliki Siłowej.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż powyższych składników majątku wraz z nieruchomościami niewątpliwie umożliwi realizowanie zadań w zakresie produkcyjnym przez Zakład Hydrauliki Siłowej.

Ad. ii) Składniki niematerialne.

-Wartości niematerialne i prawne.

Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o VAT wynika, że w jego skład wchodzić powinny składniki niematerialne. Składnikami niematerialnymi są przede wszystkim wartości niematerialne i prawne takie jak np. technologie wytwarzania, licencje, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. Niewątpliwym jest, że elementy te powinny stanowić składnik niematerialny wchodzący w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w przypadku, gdy ich wykorzystywanie jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez część przedsiębiorstwa.

W analizowanym przypadku przedmiotem zbycia będą wartości niematerialne i prawne takie jak licencje i oprogramowania wykorzystywane przez Zakład Hydrauliki Siłowej, a także know-how związany z procesem produkcji, niezbędne do kontynuowania jego działalności. Sprzedaż tych elementów będzie więc, w ocenie Wnioskodawcy, wystarczająca do kontynuowania działalności produkcyjnej przez Zakład Hydrauliki Siłowej.

-Zespół pracowników.

Do uznania, iż zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa co do zasady konieczne jest również, aby z jego funkcjonowaniem powiązany był odpowiedni zespół pracowników mogący realizować jego zadania gospodarcze. Nie ulega wątpliwości, że do prowadzenia samodzielnej działalności przez Zakład Hydrauliki Siłowej, konieczne jest wykonywanie pracy przez pracowników produkcyjnych. Nie istnieje natomiast konieczność, aby wraz ze zbyciem Zakładu Hydrauliki Siłowej nastąpiło przekazanie pracowników, którzy wykonują zadania kadrowe, księgowe, informatyczne i finansowe.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego.

NSA w wyroku z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1643/10) wskazał, że przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do wniosku, że „podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, na przykład w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego - wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c.” (tak też WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

W analizowanym przypadku w ramach Zakładu Hydrauliki Siłowej świadczyć pracę będą pracownicy tworzący integralny zespół, który jest niezbędny w celu realizowania zadań gospodarczych ww. Zakładu, tj. pracownicy produkcyjni, pracownicy działu marketingu zajmujący się pozyskiwaniem zleceń dla Zakładu Hydrauliki Siłowej, a także pracownicy administracyjni. Jednocześnie, wskazani wyżej pracownicy, z dniem zawarcia umowy zbycia Zakładu Hydrauliki Siłowej, na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, staną się pracownikami nabywcy (Spółki Powiązanej).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega zatem wątpliwości, że zespół ww. pracowników będzie w stanie realizować zadania gospodarcze Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy, powyższego nie zmienia fakt, że w związku z prowadzoną działalnością, Zakład Hydrauliki Siłowej korzysta ze wsparcia księgowego czy informatycznego. Jak bowiem zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, po transakcji zbycia Zakładu na rzecz Spółki Powiązanej, powyższe funkcje (usługi) pomocnicze zostaną zapewnione przez Wnioskodawcę lub Spółkę Powiązaną albo w ramach już obowiązujących na moment dokonania transakcji umów o świadczenie przedmiotowych usług zawartych przez Spółkę Powiązaną, albo poprzez podpisanie przez Spółkę Powiązaną umów o świadczenie tych usług na potrzeby ZHS z Wnioskodawcą lub podmiotami trzecimi.

-Inne elementy.

-Prawa i obowiązki wynikające z kontraktów i innych umów.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić powinny prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych oraz innych umów związanych z działalnością prowadzoną przez tę jednostkę.

W analizowanym przypadku, jeżeli na moment planowanego zbycia Zakładu Hydrauliki Siłowej będą istniały kontrakty czy umowy handlowe realizowane w ramach Zakładu Hydrauliki Siłowej i tym samym Wnioskodawcy będą przysługiwały prawa lub ciążyły na nim obowiązki wynikające z tych umów, wówczas zostaną one przeniesione na Spółkę Powiązaną (chyba, że z obiektywnych przyczyn, przejście tych praw nie będzie możliwe, np. jeżeli przepisy prawa będą stały temu na przeszkodzie).

-środki finansowe.

W analizowanym przypadku Zakład Hydrauliki Siłowej będzie posiadał własne środki finansowe oraz wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto), na którym środki te będą gromadzone. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, Zakład Hydrauliki Siłowej będzie w stanie samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Ad. iii) Należności i zobowiązania.

Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika konieczność przypisania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa zobowiązań (oraz należności) związanych z jej funkcjonowaniem.

Zauważyć jednak należy, że w niektórych szczególnych przypadkach dopuszcza się uznanie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, z wyłączeniem części zobowiązań. Stanowisko takie zaprezentował NSA w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1896/11), w którym sąd stwierdził, że „w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań.

Powyższy wyrok dotyczył sytuacji, gdy jedynie część zobowiązań została wyłączona ze składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nie wszystkie zobowiązania.

Jednocześnie wyłączenie części zobowiązań ze składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno wynikać z obiektywnych przyczyn, np. braku zgody wierzycieli na przejęcie długów (por. wyrok NSA z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2222/09), albo też z faktu, że zobowiązań w ogóle nie ma, ponieważ zostały spłacone przed zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt: III SA/Wa 674/09).

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że wraz z dokonaniem zbycia Zakładu Hydrauliki Siłowej przeniesione zostaną do Spółki Powiązanej wszystkie zobowiązania oraz należności Wnioskodawcy dotyczące działalności Zakładu Hydrauliki Siłowej. Przeniesieniu nie będą podlegały natomiast zobowiązania:

 • spłacone przed transakcją zbycia Zakładu Hydrauliki Siłowej,
 • w stosunku do których wierzyciele nie wyrazili zgody na ich przeniesienie,
 • których, z uwagi na ich charakter, nie da się jednoznacznie, precyzyjnie powiązać z działalnością ZHS.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Zakład Hydrauliki Siłowej stanowić będzie, na dzień dokonania transakcji zbycia, wyodrębnioną funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Tym samym z uwagi na spełnienie kryteriów wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będący przedmiotem planowanego zbycia do Spółki Powiązanej zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Zakład Hydrauliki Siłowej, na dzień zbycia, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, transakcja sprzedaży do Spółki Powiązanej tego zespołu składników majątkowych nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 2. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, czy wniesienie aportowe.

Podkreślenia wymaga, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych wymogów jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W ocenie Organu wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-497/01.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W ocenie tut. organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych wyżej argumentów prowadzi do wniosku, że część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - tj. Zakład Hydrauliki Siłowej - będący zespołem określonych składników materialnych i niematerialnych (budynki, budowle, maszyny, urządzenia stanowiące środki trwałe, inne niż środki trwałe składniki majątkowe związane z działalnością Zakładu, wartości niematerialne i prawne - licencje i oprogramowania, know-how dotyczący procesu produkcji, dokumentacja techniczna, administracyjna i pozostała związana z działalnością Zakładu) jest wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Bowiem jak wyżej zaznaczono wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do danej zorganizowanej części.

Wnioskodawca stwierdza, że nie prowadzi odrębnych ksiąg dla Zakładu Hydrauliki Siłowej, rozumianych jako kompletne zestawienia zapisów księgowych. Niemniej jednak, na dzień przeprowadzenia transakcji sprzedaży, prowadzona u niego ewidencja księgowa będzie umożliwiała przyporządkowywanie do Zakładu Hydrauliki Siłowej przychodów, kosztów, należności i zobowiązań:

 • metodą szczegółowej identyfikacji - przykładowo Wnioskodawca przyporządkowywał będzie do Zakładu Hydrauliki Siłowej przychody osiągnięte przez ten Zakład z tytułu realizacji zleceń pozyskanych samodzielnie (na wytworzenie elementów obudów górniczych w postaci siłowników), a także koszty bezpośrednio związane z działalnością Zakładu (są one rejestrowane na oddzielnym dla Zakładu MPK (miejsce powstawania kosztów));
 • stosując odpowiednie klucze alokacji (ustalone przez Zarząd Wnioskodawcy w ramach regulacji wewnętrznych obowiązujących u Wnioskodawcy) - w przypadku, gdy nie będzie możliwe określenie dokładnej kwoty dotyczącej Zakładu (np. w odniesieniu do zleceń pozyskanych przez Wnioskodawcę na realizację kompletnej obudowy albo w odniesieniu do usług wspólnych itp.).

Wnioskodawca podkreśla ponadto, że prowadzona rachunkowość umożliwi tworzenie oddzielnych planów finansowych dla Zakładu Hydrauliki Siłowej do celów wewnętrznych Wnioskodawcy (zarządczych). W praktyce zatem możliwe będzie przygotowanie do celów zarządczych Wnioskodawcy, bilansu oraz rachunku zysków i strat dla Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Zakład Hydrauliki Siłowej posiadać będzie także odrębną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, na dzień dokonania transakcji sprzedaży, Zakład Hydrauliki Siłowej będzie posiadał również wyodrębniony rachunek bankowy (subkonto) oraz środki finansowe związane z jego działalnością.

Biorąc natomiast pod uwagę aspekt wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego zespołu składników Zakładu Hydrauliki Siłowej w strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, to jest on niewątpliwie jednostką wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym przede wszystkim ze względu na charakter działalności jakiemu służy ten zespół składników, który może samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym z kontynuacją profilu działalności jaki prowadzony był z wykorzystaniem tej części przedsiębiorstwa u Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stwierdza, że w ramach jego przedsiębiorstwa Zakład Hydrauliki Siłowej realizuje operacje technologiczne w zakresie produkcji siłowników do obudów górniczych i posiada całkowicie odrębną od Wnioskodawcy infrastrukturę techniczną.

Na moment planowanej transakcji sprzedaży, Zakład Hydrauliki Siłowej będzie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w Schemacie Organizacyjnym oraz Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy. Organizacja wewnętrzna Zakładu Hydrauliki Siłowej, a przede wszystkim struktura organizacyjna, szczegółowe zadania Zakładu, szczegółowe zadania komórek organizacyjnych (działów) oraz uprawnienia i obowiązki kierownika będą ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy.

Przypisani do wskazanych wyżej działów pracownicy podlegać będą bezpośrednio kierownikowi Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Do Zakładu Hydrauliki Siłowej przyporządkowane będą również składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia w nim założonej działalności gospodarczej.

Powyższe elementy składające się na przedmiot zbycia będą niezbędne do kontynuowania zorganizowanej działalności przez Zakład Hydrauliki Siłowej.

Zbycie Zakładu Hydrauliki Siłowej skutkować będzie także przejściem na Spółkę Powiązaną zobowiązań i należności.

Spółka Powiązana stanie się również z mocy prawa, na podstawie art. 23<1> Kodeksu Pracy, stroną dotychczasowych stosunków pracy osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę, tworzących zespół pracowników niezbędnych w celu kontynuowania działalności przez Zakład Hydrauliki Siłowej i wykonujących zadania wyłącznie w tym Zakładzie, tj. wykonujących pracę w dziale produkcyjnym, marketingu i administracyjnym Zakładu Hydrauliki Siłowej.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zbycie Zakładu Hydrauliki Siłowej nie zakłóci działalności produkcyjnej tego Zakładu, ani nie spowoduje przestoju w produkcji. Zakład ten w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej będzie bowiem w pełni samodzielną jednostką.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy, tj. Zakład Hydrauliki Siłowej, będzie stanowił zorganizowaną części przedsiębiorstwa, gdyż jak wynika z treści wniosku, odznaczał się będzie odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Jak stwierdził bowiem Wnioskodawca sprzedaż wskazanych składników majątku wraz z nieruchomościami niewątpliwie umożliwi realizowanie zadań w zakresie produkcyjnym przez Zakład Hydrauliki Siłowej.

Tym samym wyodrębniona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – Zakład Hydrauliki Siłowej, który ma być przedmiotem zbycia spełnia wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały zawarte w art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji planowane zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (Zakładu Hydrauliki Siłowej) do Spółki Powiązanej, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, będzie wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy podkreślić, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie mogą wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia Sądów Administracyjnych, bowiem stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IBPP3/4512-551/15/SR | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

zbycie
IBPB-1-1/4510-133/15/BK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPB-2-2/4511-584/15/MZM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.