IBPBII/2/415-579/14/NG | Interpretacja indywidualna

Czy opisana we wniosku planowana restrukturyzacja (tzn. wydzielenie ze Spółki Działu Nieruchomości do założonej w tym celu Spółki Przejmującej) nie wiąże się z powstaniem podlegającego opodatkowaniu przychodu dla Wnioskodawcy?
IBPBII/2/415-579/14/NGinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. udziałowiec
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2014 r. (data otrzymania 17 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Spółka zajmuje się kompleksową obsługą handlową firm reklamowych, sitodrukowych i drukarni wielkoformatowych. Oferta firmy obejmuje materiały eksploatacyjne, oprogramowanie i urządzenia. Ponadto Spółka posiada zabudowane nieruchomości w kilku lokalizacjach w Polsce.

W październiku 2013 r. uchwałą zarządu Spółki (dalej: „Uchwała Zarządu”) w strukturze organizacyjnej Spółki zostały utworzone dwa działy:

 1. Dział Nieruchomości,
 2. Dział Operacyjno-Dystrybucyjny.

Utworzenie działów w strukturze Spółki podyktowane było koniecznością uporządkowania zakresów działalności Spółki – głównie w celu monitorowania dochodowości posiadanych nieruchomości oraz działalności operacyjno-dystrybucyjnej. Poprzez utworzenie działów zarząd dążył do usprawnienia zarządzania aktywami i działalnością Spółki oraz do usprawnienia procesów decyzyjnych.

W ramach Działu Nieruchomości prowadzone są działania polegające na:

 • zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, zawieraniu umów z dostawcami mediów,
 • przeprowadzaniu konserwacji, przebudów, modernizacji i remontów nieruchomości,
 • nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • przygotowaniu analiz rentowności finansowej nieruchomości oraz okresowej ocenie ich potencjału biznesowego.

W ramach Działu Operacyjno-Dystrybucyjnego prowadzone są działania polegające m.in. na:

 • obsłudze handlowej firm reklamowych, sitodrukowych i drukarni wielkoformatowych,
 • produkcji i sprzedaży produktów reklamowych oraz dystrybucji towarów reklamowych,
 • dystrybucji oprogramowania komputerowego i systemów informacyjnych wykorzystywanych do obsługi sprzedawanych maszyn,
 • serwisie dystrybuowanych maszyn i narzędzi,
 • dystrybucji maszyn opakowaniowych, uszczelniających oraz termoformujących,
 • obsłudze finansowo-administracyjnej wszystkich Działów Spółki.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu do Działu Nieruchomości przypisano nieruchomości posiadane przez Spółkę, składniki majątkowe związane z tymi nieruchomościami, prawa i obowiązki związane z nieruchomościami a także część pracowników zatrudnianych przez Spółkę.

Składniki majątkowe, umowy, stanowiska pracy oraz zobowiązania Spółki, które nie zostały przypisane do Działu Nieruchomości, zostają przypisane do Działu Operacyjno-Dystrybucyjnego. Ponadto do Działu Operacyjno-Dystrybucyjnego przypisano niektóre pomieszczenia zlokalizowane w budynkach/lokalach administrowanych przez Dział Nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Spółki każdy z działów:

 1. dysponuje odrębnym majątkiem i wyposażeniem właściwym dla danej działalności (nieruchomości i inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, powierzchnia biurowa oraz inne aktywa i pasywa, w tym zobowiązania i umowy funkcjonalnie związane z działalnością działów – zgodnie z uchwałą);
 2. podlega nadzorowi dyrektora działu i członka zarządu przypisanego do danego działu;
 3. dysponuje grupą pracowników wyspecjalizowanych dla potrzeb danej działalności;
 4. dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym przeznaczonym do obsługi należności i zobowiązań danego działu;
 5. realizuje odrębne zadania określone zgodnie z regulaminem.

Działy wyodrębnione są finansowo w ramach Spółki w ten sposób, że rachunkowość Spółki pozwala na ewidencję:

 • przychodów danego działu,
 • bezpośrednich kosztów działalności danego działu,
 • zobowiązań danego działu,
 • należności danego działu.

Każdy dział dysponuje własnym budżetem, ustalanym zgodnie z procedurami budżetowania Spółki. Każdy dział raportuje do wspólników Spółki prognozy oraz realizację wykonania budżetu.

Uchwała zarządu Spółki o utworzeniu ww. działów była w istocie formalnym potwierdzeniem funkcjonalnego i organizacyjnego podziału przedsiębiorstwa Spółki istniejącego w praktyce od dłuższego czasu. Opisane powyżej działy funkcjonują niezależnie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa – wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, a każdemu z nich przydzielono wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania różnych pod względem merytorycznym i organizacyjnym zadań.

Zarząd i wspólnicy Spółki postanowili dokonać dalej idącej restrukturyzacji przedsiębiorstwa polegającej na całkowitym wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Nieruchomości – do założonej w tym celu nowej spółki (dalej: Spółka Przejmująca).

Podział nastąpić ma w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Spółki (podział przez wydzielenie).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy opisana we wniosku planowana restrukturyzacja (tzn. wydzielenie ze Spółki Działu Nieruchomości do założonej w tym celu Spółki Przejmującej) nie wiąże się z powstaniem podlegającego opodatkowaniu przychodu dla Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana we wniosku planowana restrukturyzacja nie będzie wiązać się z powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie poddaje się opodatkowaniu dochód osiągnięty przy podziale przez wspólników. Dochód taki uznawany jest za przychód z udziału w zyskach osób prawnych, a sposób jego ustalania określono w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest – w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Z brzmienia powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, wynika, że podział spółki dokonany w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. powoduje powstanie przychodu (dochodu) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wspólników w związku z objęciem udziałów w nowo zawiązanej spółce, wyłącznie wówczas, gdy majątek wydzielony lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych. Do powstania przychodu nie dojdzie zatem, jeśli zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielony do spółki przejmującej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ww. ustawy – zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Powyższa definicja jest tożsama z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest zdania, że zarówno majątek wydzielany do Spółki Przejmującej (tzn. Dział Nieruchomości) jak i majątek pozostający w Spółce (tzn. Dział Operacyjno-Dystrybucyjny) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Funkcjonujące w strukturze Spółki działy mają wszystkie cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania:

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia – do obu funkcjonujących w Spółce działów przypisane są składniki materialne (nieruchomości, inne środki trwałe i wyposażenie) a także niematerialne (prawa i obowiązki związane z działalnością prowadzoną przez każdy z działów, pracownicy). Każdy z działów ma własne odrębnie ewidencjonowane zobowiązania, regulowane z rachunku bankowego danego działu.

Wyodrębnienie organizacyjne:

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Dział Nieruchomości i Dział Operacyjno-Dystrybucyjny są wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Spółki. Wyodrębnienie to ma zarówno charakter formalny (uchwała zarządu o utworzeniu działów i regulamin organizacyjny Spółki) jak i praktyczny (każdy z działów realizuje odrębne zadania przy wykorzystaniu odrębnych aktywów).

Wyodrębnienie finansowe:

Dział Nieruchomości i Dział Operacyjno-Dystrybucyjny są wyodrębnione finansowo w ten sposób, że rachunkowość Spółki pozwala na ewidencję:

 • przychodów danego działu,
 • bezpośrednich kosztów działalności danego działu,
 • zobowiązań danego działu,
 • należności danego działu.

Ponadto każdy dział dysponuje własnym budżetem i posiada własny rachunek bankowy przeznaczony do obsługi należności i zobowiązań danego działu.

Realizacja określonych zadań gospodarczych:

Dział Nieruchomości i Dział Operacyjno-Dystrybucyjny realizują określone w regulaminie zadania.

W ramach Działu Nieruchomości prowadzone są działania polegające na:

 • zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami posiadanymi przez Spółkę,
 • zawieraniu umów z dostawcami mediów,
 • przeprowadzaniu konserwacji, przebudów, modernizacji i remontów nieruchomości,
 • nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • przygotowaniu analiz rentowności finansowej nieruchomości Spółki oraz okresowej ocenie ich potencjału biznesowego.

W ramach Działu Operacyjno-Dystrybucyjnego prowadzone są działania polegające m.in. na:

 • obsłudze handlowej firm reklamowych, sitodrukowych i drukarni wielkoformatowych,
 • produkcji i sprzedaży produktów reklamowych oraz dystrybucji towarów reklamowych,
 • dystrybucji oprogramowania komputerowego i systemów informacyjnych wykorzystywanych do obsługi sprzedawanych maszyn,
 • serwisie dystrybuowanych maszyn i narzędzi,
 • dystrybucji maszyn opakowaniowych, uszczelniających oraz termoformujących,
 • obsłudze finansowo-administracyjnej wszystkich działów Spółki.

Obydwa działy mogłyby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące przypisane im zadania. W wyniku zawarcia umowy najmu Dział Operacyjno-Dystrybucyjny funkcjonujący w odrębnej spółce mógłby korzystać z majątku nieruchomego będącego własnością drugiej spółki.

Dlatego Wnioskodawca uważa, że oba funkcjonujące w Spółce działy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. W kontekście planowanego podziału Spółki przez wydzielenie oznacza to, że zarówno majątek pozostający w Spółce (Dział Operacyjno-Dystrybucyjny) jak i majątek wydzielany (Dział Nieruchomości) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Uwzględniając tę okoliczność oraz brzmienie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że planowany podział Spółki przez wydzielenie Działu Nieruchomości nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że prawidłowość jego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacjach przepisów podatkowych wydawanych przez Ministra Finansów w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych, np.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu – z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Przy rozpatrywaniu skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej (spółki z o.o.) po stronie udziałowców tej spółki będących osobami fizycznymi, odnieść się należy do przepisów art. 24 ust. 5 pkt 6 i 7 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Zatem dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych m.in. w przypadku podziału, również przez wydzielenie, są otrzymane przez udziałowców lub odpowiednio - akcjonariuszy spółek dzielonych, dopłaty w gotówce. Zgodnie bowiem z przepisem art. 529 § 3 k.s.h – wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących dopłaty w gotówce nie przekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki. Dochód z tytułu dopłat będzie podlegał u udziałowca (akcjonariusza) zryczałtowanemu opodatkowaniu.

Jeśli zatem zaistniałaby taka sytuacja, to po stronie Wnioskodawcy – jako wspólnika, który otrzyma dopłaty w gotówce – wystąpi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawodawca w tym przypadku nie uzależnia bowiem powstania dochodu od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Z wniosku nie wynika jednak aby oprócz nowych udziałów Spółki Przejmującej Wnioskodawca miał otrzymać jakiekolwiek dopłaty.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udziałowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Z przywołanego powyżej przepisu wynika, że połączenie lub podział spółek kapitałowych skutkuje dla udziałowca (akcjonariusza) powstaniem dochodu obliczonego jako nadwyżka pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej. Co od zasady dochód ten nie podlega jednak opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. W myśl art. 24 ust. 5 pkt 7 – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Oznacza to, że opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie podziału spółek kapitałowych uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Jeśli miał miejsce podział spółek, a majątek przejmowany na skutek podziału a także majątek pozostający w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Na podstawie art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Innymi słowy zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Odnośnie do wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego opisywane zespoły składników majątkowych (Dział Operacyjno-Dystrybucyjny oraz Dział Nieruchomości), w ocenie Wnioskodawcy, wypełniać będą podstawowe warunki wymienione powyżej w interpretacji jako niezbędne dla stwierdzenia, że w danej sytuacji mamy do czynienia ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wskazał, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie zarówno majątku pozostającego w Spółce Dzielonej jak i majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej (każdego z osobna) za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Skoro zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przypisany do Działu Nieruchomości - przejmowany przez Spółkę Przejmującą na skutek podziału - a także pozostający w Spółce Dzielonej majątek przypisany do Dział Operacyjno-Dystrybucyjny stanowią – według Wnioskodawcy – zorganizowane części przedsiębiorstwa, to dochód z tytułu podziału Spółki Dzielonej nie będzie u Wnioskodawcy jako jej udziałowca podlegał opodatkowaniu w momencie tego podziału.

Podsumowując, jeśli Wnioskodawcy, obok udziałów w Spółce przejmującej, nie zostanie wypłacona dopłata w gotówce a z wniosku nie wynika, aby miało to miejsce, to w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie uzyska dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeśli istotnie w wyniku podziału spółki przez wydzielenie zarówno majątek wydzielony jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej, która nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy, to po stronie Wnioskodawcy (udziałowca Spółki Dzielonej będącego osobą fizyczną) nie powstanie obowiązek zapłaty podatku w momencie podziału Spółki Dzielonej.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział
IBPBI/2/4510-64/15/AK | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

udziałowiec
ITPB/423-107/12/AW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPBI/1/4511-104/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.