IBPBI/2/4510-125/15/KP | Interpretacja indywidualna

Amortyzacja przejętych na skutek podziału Spółki Dzielonej składników majątku. wydzielanego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa W szczególności, czy wartość początkowa przejętych przez Spółkę składników majątku wydzielanego podlegających amortyzacji będzie równa wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej
IBPBI/2/4510-125/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. następstwo prawne
 4. sukcesja
 5. zeznania
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek Wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę w wyniku podziału Spółki Dzielonej, stanowi zorga-nizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),
 • czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej, który po przeprowadzeniu po-działu Spółki Dzielonej ma pozostać w Spółce Dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
 • w jaki sposób Spółka powinna amortyzować przejęte na skutek podziału Spółki Dzielonej składniki majątku wydzielanego podlegające amortyzacji. W szczególności, czy wartość po-czątkowa przejętych przez Spółkę składników majątku wydzielanego podlegających amorty-zacji będzie równa wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz war-tości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek Wydzie-lany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę w wyniku podziału Spółki Dzielonej, sta-nowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),
 • czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej, który po przeprowadzeniu podziału Spółki Dzielonej ma pozostać w Spółce Dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
 • w jaki sposób Spółka powinna amortyzować przejęte na skutek podziału Spółki Dzielonej składniki majątku wydzielanego podlegające amortyzacji. W szczególności, czy wartość początkowa przejętych przez Spółkę składników majątku wydzielanego podlegających amortyzacji będzie równa wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwa-łych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej (pytanie oznaczone we wnio-sku Nr 3).
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) jest spółką kapitałową. Jedynymi udziałowcami Spółki są dwie osoby fizyczne (dalej „Wspólnicy”). Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami. Wspólnicy są rów-nież udziałowcami w innej spółce z o.o. (dalej „Spółka Dzielona”). Celem pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego Spółka pragnie poinformować organ podatkowy, że Wspólnicy są jednymi udziałowcami Spółki Dzielonej. W związku z tym Spółka Dzielona może być uznawana za „spółkę siostrę” względem Spółki. Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie produkcji i wdrażania systemów monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o technologie GPS i GSM/GPRS (Systemy Spółki Dzielonej umożliwiają bieżące monitorowanie floty samochodo-wej oraz pozwalają na skuteczne zarządzanie pojazdami w przedsiębiorstwie). Spółka Dzielona oferuje swoim klientom również usługi związane ze sprzedawanymi przez nią produktami - pro-fesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Działalność w powyżej opisanym zakresie jest uznawana za działalność podstawową Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona prowadzi działalność podstawową od kilku lat. W tym czasie zdołała zdobyć rozpoznawalność i zaufanie grona klien-tów oraz zbudować markę rozpoznawalną na rynku. Celem realizacji działalności podstawowej Spółka Dzielona zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. W strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej wydzielone są działy, z których każdy zajmuje się innym zakresem realizacji działal-ności podstawowej. Każdy dział ma swoich pracowników, którymi zarządza jeden kierownik; kierownicy z kolei podlegają bezpośrednio Prezesowi Spółki Dzielonej. W związku z prowadze-niem działalności podstawowej Spółka Dzielona wydzierżawia nieruchomość. Spółka Dzielona posiada również niezbędne do prowadzenia swojej działalności podstawowej składniki majątko-we nabyte w okresie ostatnich kilku lat: samochody, komputery wraz z oprogramowaniem, tele-fony, wyposażenie biurowe, sprzęt elektroniczny oraz urządzenia, prawa do wykorzystywania w działalności marki ELTE GPS, itp. Od 2014 r. Spółka Dzielona jest właścicielem nieruchomości zabudowanej kamienicą (dalej „nieruchomość”). W związku z nabyciem nieruchomości, w 2014 r. Spółka Dzielona rozpoczęła wykonywanie działalności dodatkowej, odrębnej względem dzia-łalności podstawowej, tj. działalności polegającej na wynajmie lokali w nieruchomości. Należy przy tym podkreślić, że nieruchomość nie jest wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną do pro-wadzenia działalności podstawowej. Znajduje się ona w innym miejscu niż miejsce prowadzenia działalności podstawowej Spółki Dzielonej. W związku z rozpoczęciem działalności dodatkowej względem działalności podstawowej Spółka Dzielona wydzieliła w swoich ramach odrębny de-partament o nazwie „X” (dalej „Departament”), który zajmuje się wynajmowaniem Nierucho-mości. Utworzenie Departamentu nastąpiło w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej. Celem wyodrębnienia Departamentu było stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej w ramach Spółki Dzielonej struktury realizującej zadania gospodarcze w zakresie wynajmu Nieruchomości. Wraz z utworzeniem Departamentu formalnie i organizacyjnie roz-dzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki Dzielonej:

 • działalność podstawową Spółki Dzielonej oraz
 • działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem Nieruchomością.

W uchwale dotyczącej utworzenia Departamentu postanowiono, że działalność Departamentu będzie polegała na wynajmie i zarządzaniu Nieruchomością. Postanowiono także, że siedziba Departamentu będzie mieścić się na terenie nieruchomości (czyli będzie znajdować się w innym miejscu niż główna siedziba Spółki Dzielonej, gdzie Spółka Dzielona realizuje działalność pod-stawową). Prowadzenie spraw Departamentu powierzono kierownikowi Departamentu. Spółka Dzielona podpisała z kierownikiem Departamentu umowę zlecenia. Spółka pragnie podkreślić, że kierownik zarządzający Departamentem, jak i Prezes stojący na czele struktury zarządzania działalnością podstawową Spółki Dzielonej to inne osoby. Do zajmowania się sprawami Depar-tamentu, na mocy uchwały Zarządu Spółki Dzielonej wydzielającej Departament, oddelegowano dodatkowo dwóch pracowników, którzy objęli w Departamencie stanowiska specjalisty do spraw administracyjno-księgowych oraz specjalisty do spraw technicznych (dalej „pracownicy”). W celu formalnego przekazania Pracownikom stanowisk w Departamencie sporządzono aneksy do umów o pracę. W systemie księgowym Spółki Dzielonej dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z Departamentem oraz pozostałą działalnością Spółki Dzielonej (działalnością podstawową). Spółka Dzielona od-rębnie ewidencjonuje (oznacza) faktury wystawiane w ramach Departamentu (faktury związane z najmem nieruchomości) i faktury otrzymywane w związku z prowadzeniem działalności przez Departament (faktury kosztowe). Odrębnie oznaczane są też faktury przychodowe i kosztowe dotyczące działalności podstawowej Spółki Dzielonej. Departament posiada odrębny rachunek bankowy, którym posługuje się we wszystkich rozliczeniach związanych z jego działalnością. Operacje gospodarcze dotyczące działalności podstawowej Spółki Dzielonej ewidencjonowane są na rachunku bankowym innym niż rachunek Departamentu, tj. na głównym rachunku banko-wym Spółki Dzielonej. W uchwale dotyczącej wydzielenia postanowiono, że Departament bę-dzie samodzielnie sporządzał sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. W związku z tym, Spółka Dzielona ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego Departamentu, jak również ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego związanego z prowadzeniem działalności podstawowej. Departament świadczy usługi najmu na rzecz podmiotów zewnętrz-nych. Departament ma własnych klientów, którym świadczy usługi w zakresie wynajmu po-mieszczeń w Nieruchomości. Klienci korzystający z usług Departamentu z reguły nie korzystają z innych usług zapewnianych przez Spółkę Dzieloną (usług w zakresie jej działalności podsta-wowej) i odwrotnie. W związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem Departamentu Spółka Dzielona zawiera nie tylko umowy najmu z podmiotami wynajmującymi lokale w Nieru-chomości, ale również inne umowy niezbędne do prowadzenia działalności polegającej na wy-najmie Nieruchomości (umowy z dostawcami mediów do Nieruchomości, umowy związane z wykonaniem prac budowlano-remontowych w Nieruchomości, umowa o administrowanie Nie-ruchomością, itp.).

Obecnie rozważany jest podział Spółki Dzielonej. Podział ten miałby zostać przeprowadzony poprzez wydzielenie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (dalej „k.s.h.”) i polegałby na przeniesieniu do Spółki części majątku Spółki Dzielonej wyodrębnionej w ramach Departamentu. Na Spółkę zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe - materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadze-niem działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni w nieruchomości, tj. związane z prowadzeniem działalności przez Departament (dalej: „majątek wydzielany”):

-nieruchomość;

-składniki majątkowe Departamentu takie jak samochód, komputery, telefon, itp.;

-prawo do bazy danych klientów;

-prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do nieruchomości, w tym w szczególności:

 • z umowy o dostarczanie paliwa gazowego,
 • z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • z umów sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia usługi dystrybucji energii elek-trycznej,
 • z umowy sprzedaży energii cieplnej;

-prawa i zobowiązania wynikające z umowy o administrowanie nieruchomością;

-prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu lokalów w nieruchomości;

-prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami. Pracownicy zo-staliby przejęci przez Spółkę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy;

-prawa i zobowiązania wynikające z umowy zlecenia na prowadzenie spraw Departamentu za-wartej z kierownikiem Departamentu;

-Prawa i zobowiązania wynikające z umowy na wykonanie prac budowlano-remontowych w Nieruchomości;

-prawa i zobowiązania wynikające z umowy na badania archeologiczne i na nadzór archeolo-giczny Nieruchomości.

W wyniku podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia majątku wydzielanego do Spółki w Spółce doszłoby do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakłado-wym zostałyby objęte w całości przez Wspólników. Rozdzielenie dwóch pól aktywności gospo-darczej Spółki Dzielonej (tj. działalności podstawowej Spółki Dzielonej oraz działalności w za-kresie wynajmu powierzchni w Nieruchomości) i przeniesienie działalności związanej z wynaj-mem Nieruchomości do Spółki jest uzasadnione przede wszystkim względami biznesowymi (lepsze zarządzanie każdym z obszarów prowadzonej działalności gospodarczej). Podział Spółki Dzielonej ma umożliwić podniesienie efektywności obu rodzajów działalności oraz uporządko-wanie struktury organizacyjnej. Po podziale Spółka ma kontynuować działalność w zakresie najmu i zarządzania nieruchomością, Spółka Dzielona ma natomiast kontynuować prowadzenie działalności podstawowej. Wnioskodawca pragnie dodać, że w razie dokonania podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie majątku wydzielanego do Spółki w Spółce Dzielonej pozostaną wszystkie środki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, związane z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostaną wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością podstawową, w tym: wyposażenie (elementy wyposażenia biura, komputery, samochody, itp.), prawa do bazy klien-tów związanych z działalnością podstawową, do marki ELTE GPS, prawa i zobowiązania wyni-kające z umów z pracownikami oraz klientami korzystającymi z usług oferowanych w ramach działalności podstawowej Spółki Dzielonej oraz prawa i zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności podstawowej. Nie zmieni się również struktura organizacyjna dotycząca zarządzania częścią Spółki Dzielonej odpowiadającą za działalność podstawową. Zarówno Spółka, Wspólnicy, jak i Spółka Dzielona podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek Wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę w wyniku podziału Spółki Dzielonej, stanowi zorga-nizowaną część przedsiębiorstwa...
 2. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej, który po przeprowadzeniu po-działu Spółki Dzielonej ma pozostać w Spółce Dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 3. W jaki sposób Spółka powinna amortyzować przejęte na skutek podziału Spółki Dzielonej składniki majątku wydzielanego podlegające amortyzacji... W szczególności, czy wartość po-czątkowa przejętych przez Spółkę składników majątku wydzielanego podlegających amorty-zacji będzie równa wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz war-tości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek Wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę w wyniku podziału Spółki Dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej, który po przeprowadzeniu podziału Spółki Dzielonej ma pozo-stać w Spółce Dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2:

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-nych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobo-wiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógł-by stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby określony zespół składników majątko-wych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące wa-runki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsię-biorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospo-darczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania gospodarcze.

Takie rozumienie definicji ZCP znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyj-nych, np. w wyroku NSA z 12 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 2222/09) oraz w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji:

W świetle powyższego, aby uznać dany zespół składników majątkowych za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, fi-nansowej i funkcjonalnej. Oznacza to, że do uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, lecz musi się ona odzna-czać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. ZCP nie jest zatem dowolnym zbio-rem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) będących w posiadaniu jednego podmiotu, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych skład-ników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Spółka uważa, że zarówno zespół składników materialnych i niematerial-nych, w tym zobowiązania, związanych z realizacją działalności gospodarczej w damach Depar-tamentu, który ma wejść w skład majątku wydzielanego i w wyniku podziału Spółki Dzielonej podlegać wydzieleniu do Spółki, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej, które po przeprowadzeniu podziału Spółki Dzielonej miałyby pozostać w Spółce Dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż:

 1. stanowią one zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. są wydzielone organizacyjnie w Spółce Dzielonej,
 3. są wydzielone pod względem finansowym,
 4. służą do realizacji określonych zadań gospodarczych (wydzielenie funkcjonalne) i mogą sta-nowić przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące owe zadania gospodarcze.

Poniżej Wnioskodawczym przedstawia analizę spełnienia powyższych przesłanek dla każdego z omawianych zespołów składników (mas) majątkowych:

Ad. 1 Zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań.

Zgodnie z pierwszym z wymagań, dla istnienia ZCP konieczne jest, aby składały się na nią składniki majątkowe zarówno materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania. W ustawie CIT brak jest definicji doprecyzowującej o jakich składnikach materialnych i niematerialnych jest mowa. Przyjmuje się, że chodzi tu np. o środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wie-rzytelności, itp. Ponadto ustawodawca wprost określił, że w skład ZCP wchodzą również zobo-wiązania. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, ZCP nie jest sumą poszczególnych przypadkowych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić od-rębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie (por. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 stycznia 2014 r., Znak: IPTPB3/423-428/13-2/PM).

Departament jako zespół składników materialnych i niematerialnych

Zdaniem Spółki, opisany w części G wniosku zespół składników Spółki Dzielonej tworzących Departament, które mają być przejęte przez Spółkę w ramach nabycia majątku wydzielanego, jest zespołem składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. Jak była o tym mo-wa, w wyniku podziału Spółki Dzielonej i przekazania majątku wydzielanego Spółce, Spółka ma nabyć składniki materialne (Nieruchomość, samochód, komputery, itp.) oraz niematerialne (pra-wo do bazy danych klientów, prawa wynikające z umów zawartych z najemcami, dostawcami mediów, pracownikami, itp.). Spółka ma również przejąć zobowiązania związane z funkcjono-waniem Departamentu (zobowiązania wynikające z umów z dostawcami mediów, z umowy o prowadzenie prac budowlano-remontowych, z umów z pracownikami, z umowy o administro-wanie Nieruchomością, itp.). W opinii Spółki elementy majątku wydzielanego twarzą spójną całość, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie wynajmu. Spółka uważa, że elemen-ty tworzące majątek wydzielany pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, co pozwala na mówienie o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych składników.

Jak była o tym mowa, do Departamentu zostały bowiem przypisane:

 • nieruchomość wraz z wyposażeniem;
 • składniki majątkowe niezbędne do zarządzania Nieruchomością i obsługi klientów wynaj-mujących w niej pomieszczenia (samochód, komputery, telefon)

Ponadto Departament przejął prawa i obowiązki wynikające umów zawartych w ramach działal-ności związanej z wynajmem Nieruchomości, w tym:

 • prawa i zobowiązania wynikające z umów z najemcami pomieszczeń w Nieruchomości;
 • prawo do bazy klientów związanych z Departamentem;
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do Nieruchomo-ści;
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy o administrowanie Nieruchomością;
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami;
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy zlecenie na prowadzenie spraw Departamentu zawartej z kierownikiem Departamentu;
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy na wykonanie prac budowlano-remontowych;
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy na badania archeologiczne i na nadzór archeolo-giczny.

Majątek pozostawiany w Spółce Dzielonej jako zespół składników materialnych i niematerialnych.

W opinii Spółki również majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej po podziale stanowi ze-spół powiązanych wzajemnie składników materialnych i niematerialnych. Spółka pragnie pod-kreślić, że Spółka Dzielona prowadziła działalność w zakresie swojej działalności podstawowej jeszcze przed nabyciem Nieruchomości. Zgromadzony majątek służący działalności podstawo-wej Spółki Dzielonej jest zatem wystarczający do prowadzenia tej działalności, a jego poszcze-gólne składniki są ze sobą funkcjonalnie powiązane w taki sposób, aby efektywnie umożliwić prowadzenie działalności podstawowej. Zespół składników wchodzących w skład majątku pozo-stawianego w Spółce Dzielonej składa się z środków trwałych, w tym sprzętu elektronicznego, elementów wyposażenia biura, komputerów, telefonów, czy samochodów, oraz z praw i zobo-wiązań wynikających m.in. z umów z pracownikami, umów handlowych z klientami Spółki Dzielonej korzystającymi z jej usług w zakresie działalności podstawowej oraz z dzierżawy. Zdaniem Spółki, wszystkie elementy składające się na masę majątkową związaną z prowadze-niem działalności podstawowej Spółki Dzielonej są ze sobą wzajemnie, funkcjonalnie powiązane i stanowią zespół, nie zaś zbiór przypadkowych elementów.

Ad. 2 Wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne zachodzi, gdy ZCP ma określone miejsce w strukturze organiza-cyjnej danego przedsiębiorstwa. Ocena, czy dany zespół składników majątkowych jest ZCP, czy też nie, dokonywana jest na dzień zbycia. Istotne jest zatem to, czy składniki majątkowe stano-wiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy, a nie to czy będą one tworzyć ZCP u na-bywcy. O najwyższym stopniu wyodrębnienia organizacyjnego można mówić w sytuacji, gdy w ramach przedsiębiorstwa zbywcy doszło do wyodrębnienia oddziału zarejestrowanego w Krajo-wym Rejestrze Sądowym. Należy jednak podkreślić, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym. W związku z tym, do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie jest konieczne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa w formie oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem organów podatkowych dany zespół składników mająt-kowych jest wyodrębniony organizacyjnie, jeśli w strukturze danego przedsiębiorstwa utworzo-ny został na przykład wydział, zakład, czy dział por. np. interpretacja indywidualna:

Za wyodrębnieniem organizacyjnym może przemawiać także struktura zarządzania, czy podle-głość służbowa i funkcjonalna pracowników danej jednostki wewnętrznej, itp., por. np. interpre-tacja:

Wydzielenie organizacyjne Departamentu

Zdaniem Spółki, Departament został wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Spółki Dzielo-nej. Spółka uważa, że o wydzieleniu organizacyjnym Departamentu w strukturach Spółki Dzie-lonej świadczy m.in.:

 • fakt podjęcia przez Zarząd Spółki Dzielonej formalnej uchwały o utworzeniu Departamentu,
 • przypisanie do Departamentu odrębnej nazwy,
 • podpisanie umowy zlecenia na prowadzenie spraw Departamentu z kierownikiem Departa-mentu,
 • przypisanie do Departamentu Pracowników, którzy służbowo odpowiadają przed kierowni-kiem Departamentu,
 • wyznaczenie siedziby Departamentu w innym miejscu niż siedziba Spółki Dzielonej.

Wydzielenie organizacyjne majątku pozostawianego w Spółce Dzielonej.

Zdaniem Spółki, również majątek pozostawiany w Spółce Dzielonej, związany z prowadzeniem jej działalności podstawowej, jest wydzielony organizacyjnie w strukturze Spółki Dzielonej. Działalność podstawowa Spółki Dzielonej ma swoją własną strukturę organizacyjną. Obsługą prowadzonej działalności podstawowej zajmują się wyspecjalizowani pracownicy, którzy pracu-ją w wyodrębnionych działach Spółki Dzielonej zajmujących się wyłącznie działalnością pod-stawową. Pracownikami w każdym z działów zarządza jeden kierownik, kierownicy z kolei pod-legają bezpośrednio Prezesowi Spółki Dzielonej. Pracownicy przydzieleni do pracy w ramach działalności podstawowej Spółki Dzielonej nie zajmują się działalnością prowadzoną w ramach Departamentu. Zarządzaniem działami zajmują się kierownicy, zaś zarządzaniem całością dzia-łalności podstawowej zajmuje się Prezes Spółki Dzielonej. Ponadto o wyodrębnieniu organiza-cyjnym majątku pozostawianego w Spółce Dzielonej, który związany jest z działalnością pod-stawową tej spółki świadczy fakt, że majątek wykorzystywany do działalności podstawowej Spółki Dzielonej znajduje się w innym miejscu (pod innym adresem) niż Nieruchomość. Wy-dzielenie organizacyjne działalności podstawowej i działalności związanej z wynajmowaniem Nieruchomości w strukturach Spółki Dzielonej formalnie potwierdziła uchwała Zarządu Spółki Dzielonej dotycząca utworzenia Departamentu. Jak była o tym mowa, wraz z utworzeniem De-partamentu formalnie i organizacyjnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki Dzielonej: działalność podstawową Spółki Dzielonej oraz działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem Nieruchomością.

Ad. 3 Wydzielenie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe ZCP oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunko-wej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz na-leżności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Konieczność wyod-rębnienia finansowego ZCP nie oznacza automatycznie, że ZCP musi być samobilansującym się oddziałem. W judykaturze podkreśla się, że wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń go-spodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowią-zań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wyrok WSA w Szczecinie z 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 197/11, czy WSA w Warszawie z 18 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1765/10). NSA w wyroku z 15 listopada 2012 r. sygn. akt II FSK 692/11, przedstawił natomiast następujące stanowisko Rozważając kwestię wyodrębnienia organizacyjnego należy mieć między innymi na uwadze, czy zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze podatnika w sposób, w który pozwoli samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze. Wyodręb-nienie finansowe oznacza natomiast możliwość prawidłowego przyporządkowania do tej zorga-nizowanej części przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Analogiczny pogląd wyrażony został również w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez:

Wystarczające jest zatem wyodrębnienie danej części przedsiębiorstwa dla celów rachunkowości zarządczej, jeśli polega ono na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa (por. wyrok WSA w Warszawie z 18 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1765/10). Z analizy interpretacji podatkowych wynika, że o wyodrębnie-niu finansowym może świadczyć między innymi plan kont danej spółki, czy sprawozdawczość finansowa (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1186/11/MO). Zdaniem organów podatkowych, o wyodrębnieniu finanso-wym może świadczyć sposób wystawiania dokumentów księgowychpozwalający na przypo-rządkowanie przychodów i kosztów do odpowiedniej części przedsiębiorstwa (tak np. interpreta-cja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2009 r., Znak: ILFP2/443-319/09-4/MR). W innej interpretacji organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, który argumentował, że wyod-rębnione pod względem finansowym będą części przedsiębiorstwa, jeśli plan kont pozwala na ustalenie wydatków i przychodów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych działalności (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 czerwca 2009 r., Znak: IL-PB3/423-209/09-2/EK).

Wydzielenie finansowe Departamentu

Zdaniem Spółki, Departament został wydzielony finansowo w strukturach Spółki Dzielonej. Spółka uważa, że o wydzieleniu finansowym Departamentu w strukturach Spółki Dzielonej świadczy to, że:

 • Spółka Dzielona wyodrębniła konta księgowe dotyczące Departamentu, na których ewi-dencjonuje przychody i koszty związane z działalnością Departamentu;
 • Spółka Dzielona odpowiednio oznacza faktury związane z prowadzeniem działalności przez Departament;
 • Departament posiada odrębne konto bankowe;
 • Departament zobowiązany jest do sporządzania sprawozdania finansowego;
 • księgi rachunkowe Spółki Dzielonej są prowadzone w sposób pozwalający na wyodręb-nienie należności i zobowiązań związanych z działalnością prowadzoną w ramach Depar-tamentu.

Wydzielenie finansowe majątku pozostawianego w Spółce Dzielonej

W opinii Wnioskodawcy również zespół składników majątkowych i niemajątkowych związany z działalnością podstawową Spółki Dzielonej, który w wyniku podziału ma pozostać w Spółce Dzielonej, jest wydzielony finansowo, gdyż:

 • Spółka Dzielona wyodrębniła konta księgowe dotyczące wyłącznie swojej działalności podstawowej, na których ewidencjonuje przychody i koszty związane z działalnością podstawową;
 • Spółka Dzielona oznacza faktury związane z prowadzeniem działalności podstawowej w sposób pozwalający na ustalenie, że dotyczą one działalności podstawowej;
 • dla działalności podstawowej wykorzystywane jest przez Spółkę Dzieloną konto banko-we inne niż konto bankowe Departamentu;
 • księgi rachunkowe Spółki Dzielonej są prowadzone w sposób pozwalający na wyodręb-nienie należności i zobowiązań związanych z działalnością podstawową.

Z uwagi na powyższe, Spółce Dzielonej nie sprawia problemów ustalenie kosztów, przychodów, należności i zobowiązań związanych z działalnością podstawową Spółki Dzielonej. Także skład-niki majątku trwałego oraz obrotowego przypisane są w systemie księgowym Spółki Dzielonej do konkretnego obszaru działalności. Spółka Dzielona potrafi zatem wskazać, które składniki są związane z jej działalnością podstawową. Tym samym, w opinii Spółki, spełnione zostanie kry-terium wyodrębnienia finansowego części majątku Spółki Dzielonej związanego z jej działalno-ścią podstawową.

Ad. 4 Wydzielenie funkcjonalne.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako zdolność ZCP do bycia niezależnym przed-siębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Zatem aby zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP, musi posiadać potencjalną zdolność do ewentualnego funkcjonowania na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samo-dzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Or-gany podatkowe w wydawanych interpretacjach wyrażają opinię, że istotne jest to, aby wyod-rębniony majątek był wystarczający (kompletny), aby bez jakichkolwiek uzupełnień kontynu-owana mogła być działalność gospodarcza jaka była dotychczas prowadzona z jego wykorzysta-niem (por np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2012 r., Znak: IBPP3/443-1257/11/KO). Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. W wyroku NSA z 23 marca 2012 r. Sąd podkreślił, że brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania ka-drowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu skład-ników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez re-alizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych dzia-łów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing).

Wydzielenie funkcjonalne Departamentu

Z uwagi na powiązanie składników majątkowych przypisanych do Departamentu oraz fakt, że do Departamentu zostali „przypisani” pracownicy, a do zarządzania Departamentem wyznaczono kierownika, można argumentować, że Departament jest zdolny do samodzielnego prowadzenia przypisanej mu działalności w zakresie wynajmu i zarządzania Nieruchomością. Działalność ta może być prowadzona w ramach Spółki Dzielonej, jak również może być skutecznie kontynu-owana po wydzieleniu Departamentu poza struktury Spółki Dzielonej. Innymi słowy Spółka uważa, że w ramach Spółki Dzielonej Departament działa jako wyspecjalizowana jednostka or-ganizacyjna, samodzielnie realizuje powierzone mu zadania i może kontynuować prowadzoną działalność w ramach Spółki, bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek do-datkowych zmian restrukturyzacyjnych. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Departament posiada pełną zdolność do potencjalnego funkcjonowania na rynku jako niezależne od Spółki Dzielonej przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania gospodarcze.

Wydzielenie funkcjonalne majątku pozostawianego w Spółce Dzielonej

Zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, pozostawiany w Spół-ce Dzielonej, w opinii Wnioskodawcy, posiada pełną zdolność do samodzielnego prowadzenia działalności podstawowej Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona dla celów prowadzenia działalności podstawowej posiada bowiem składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel i system zarządzania, umożliwiające prowadzenie tej działalności odrębnie, w oderwa-niu od działalności przypisanej do Departamentu. Wnioskodawca pragnie przypomnieć, że Spół-ka Dzielona prowadziła działalność w zakresie monitorowania z zarządzania pojazdami w opar-ciu o technologie GPS i GSM/GPRS jeszcze przed nabyciem Nieruchomości i z powodzeniem prowadzi taką działalność obecnie, kiedy składniki majątkowe przypisane do Departamentu zo-stały od jej działalności podstawowej oddzielone. Majątek pozostawiany w Spółce Dzielonej zawiera odpowiednie zasoby, pracowników, składniki materialne i niematerialne niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze działalności podstawowej. Składniki te są w takim stopniu zorganizowane i wyodrębnione, aby wraz z podziałem Spółki Dzielonej zachowana zo-stała pełna ciągłość w zakresie prowadzenia działalności podstawowej, która pozostanie w Spół-ce Dzielonej, oraz aby owa działalność była kontynuowana po podziale w sposób płynny, nieza-leżny i samodzielny.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka zobowiązana będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów dokonanych przez Spółkę Dzieloną oraz do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę Dzieloną. Wartość początkowa przejętych przez Spółkę w wyniku podziału Spółki Dzielonej składników majątku wydzielanego, które podlegają amortyzacji, będzie równa wartości początkowej tych składników określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej.

Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wnio-sku Nr 3:

Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo po-łączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji i środków trwałych oraz wartości nie-materialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawny-mi. Natomiast w myśl art. 16g ust. 18 ustawy CIT, przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z od-rębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Zgodnie zaś z art. 16h ust. 3 ustawy CIT, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 ustawy CIT, powstałe z przekształcenia, podziału dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony. Z art. 16h ust. 5 ustawy CIT wy-nika przy tym, że zasada ta nie znajduje zastosowania do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przy-padku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i–16m ustawy CIT. Jak wskazała Spółka, w jej opinii zarówno Majątek Wydzielany, który zostanie przejęty przez Spółkę na skutek podziału Spółki Dzielonej, jak również majątek związany z działalnością podstawową Spółki Dzielonej, który po podziale ma być pozostawiony w Spółce Dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z tym Spółka uważa, że będzie zobowiązana do kontynuacji amortyzacji rozpoczętej przez Spółkę Dzieloną i będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej składników ma-jątkowych podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy CIT. Z przytoczonego wcześniej przepisu art. 16g ust. 9 ustawy CIT wynika, że w razie podziału spółki wartość po-czątkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce przejmującej ustala się w wysokości wartości początkowej tych środków określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej. W takim przypadku, zgod-nie z art. 16h ust. 3 Ustawy CIT, spółka przejmująca dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przy-jętą przez spółkę dzieloną. Przepis art. 16g ust. 9 oraz 16h ust. 3 ustawy CIT nie znajduje jednak zastosowania

w każdym przypadku podziału spółki. Przepisów tych nie stosuje się, zgodnie z art. 16g ust. 19 ustawy CIT oraz art. 16h ust. 5 ustawy CIT, przy podziale podmiotów, jeżeli majątek przejmo-wany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w pod-miocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowej spra-wie zarówno majątek wydzielany, który zostanie przejęty przez Spółkę na skutek podziału Spół-ki Dzielonej, jak również majątek, który po podziale ma być pozostawiony w Spółce Dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Spółka będzie zatem uprawniona do kontynu-owania odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę Dzieloną i ustalenia wartości początkowej amortyzowanych składników majątkowych przejętych w wyniku podziału z uwzględnieniem wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej. Stanowisko wyrażone przez Spółkę zostało po-twierdzone w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2014 r., Znak: IPPB3/423-605/14-2/PKl;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2014 r., Znak: IPPB5/423-320/14-2/MW;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2014 r., Znak: IPPB3/423-823/13-2/MS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.