IBPBI/2/4510-117/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. jak wyjaśniła Spółka w uzupełnieniu wniosku z 13 kwietnia 2015 r. - suma rat kapitałowych, odsetkowych i raty wykupu (ostatniej raty)) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
IBPBI/2/4510-117/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. firma
 3. leasing
 4. leasing finansowy
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. składnik majątkowy
 7. wartość dodana
 8. wartość firmy
 9. wartość początkowa
 10. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 17 i 18 marca 2015 r. oraz 16 kwietnia 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. rat kapitałowych, rat odsetkowych i raty wykupu) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. rat kapitałowych, rat odsetkowych i raty wykupu) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z 27 lutego i 31 marca 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-117/15/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 17 i 18 marca 2015 r. oraz 16 kwietnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność bukmacherską polegającą m.in. na organizowaniu i prowadzeniu zakładów wzajemnych. Spółka jako korzystający zamierza zawrzeć umowę leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem leasingu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie marketingu (dalej: „ZCP”). Zgodnie z umową leasingu ZCP, finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony ZCP będący jego własnością. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, finansujący przeniesie na Spółkę własność ZCP. Przeniesienie może nastąpić również przed terminem na jaki zawarto umowę leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład ZCP będzie dokonywała Spółka.

W odpowiedzi na wezwanie, która wpłynęła do tut. BKIP 16 kwietnia 2015 r. Spółka wyjaśniła, że umowa którą zamierza zawrzeć to umowa leasingu finansowego, to jest umowa spełniająca warunki, o których mowa w art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 17 marca 2015 r.):

Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. jak wyjaśniła Spółka w uzupełnieniu wniosku z 13 kwietnia 2015 r. - suma rat kapitałowych, odsetkowych i raty wykupu (ostatniej raty)) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, amortyzacji podlega również niezależnie od przewidywanego okresu używania wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający. Jak wskazała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem leasingu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ponadto umowa leasingu będzie przewidywała postanowienie, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych wchodzących w skład ZCP będzie dokonywała Spółka.

Spełnione, zatem zostaną przesłanki amortyzowania wartości firmy stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, bowiem:

 • wartość ta powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części w drodze przyjęcia do odpłatnego korzystania,
 • odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy CIT, dokonuje Spółka.

Odpisów amortyzacyjnych Spółka powinna dokonywać od wartości początkowej firmy. Wartość początkowa firmy równa będzie:

 • cenie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianej jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. jak wskazano w uzupełnieniu wniosku z 13 kwietnia 2015 r. - suma rat kapitałowych, odsetkowych i raty wykupu (ostatniej raty)) pomniejszonej o
 • wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z zastrzeżeniem, że wskazana powyżej różnica powinna mieć dodatnią wartość.

W odpowiedzi na wezwanie, która wpłynęła do tut. BKIP 16 kwietnia 2015 r. Spółka wyjaśniła, że przez cenę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie sumę:

 • rat kapitałowych,
 • rat odsetkowych,
 • ratę wykupu (ostatnią ratę).
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

W myśl art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b updop, amortyzacji podlega również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jako korzystający zamierza zawrzeć umowę leasingu finansowego to jest umowę spełniającą warunki, o których mowa w art. 17f updop. Przedmiotem leasingu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie marketingu. Zgodnie z umową leasingu ZCP, finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony ZCP będący jego własnością. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, finansujący przeniesie na Spółkę własność ZCP. Przeniesienie może nastąpić również przed terminem na jaki zawarto umowę leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami o pdop odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład ZCP będzie dokonywała Spółka.

W myśl art. 17f ust. 1 updop, do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio,
 3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
  1. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
  2. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Stosownie do postanowień art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia. W myśl art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Zgodnie z art. 16g ust. 2 updop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że Spółka w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa winna ustalić wartość początkową firmy jako dodatnią różnicę miedzy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w jego skład i od tej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w przypadku leasingu finansowego ustawodawca wprowadził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego części odsetkowej raty leasingowej. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi dla korzystającego koszt podatkowy w dacie jego poniesienia. W konsekwencji, w przypadku umowy leasingu finansowego, część odsetkowa nie może być uwzględniana w wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem do dwukrotnego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach podatkowych korzystającego - raz jako koszty leasingowej raty odsetkowej, a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej firmy.

W związku z powyższym, cena nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa to suma rat kapitałowych oraz raty wykupu.

Zatem stanowisko Spółki, zgodnie z którym w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. rat kapitałowych, rat odsetkowych i raty wykupu) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.