IBPBI/2/423-745/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie:- uznania wyodrębnionej jednostki wewnętrznej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,- rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IBPBI/2/423-745/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. zobowiązanie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania wyodrębnionej jednostki wewnętrznej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 3)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania wyodrębnionej jednostki wewnętrznej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (Spółka) we współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) lub w inny sposób powiązanymi ze Spółką (dalej „Spółki z Grupy”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz w zakresie wynajmu powierzchni handlowej w salonach meblowych będących własnością Wnioskodawcy lub Spółek z grupy kapitałowej na terenie całego kraju. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium kraju.

Spółka wyodrębnia jednostkę wewnętrzną w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa. Od kilku lat - dla potrzeb Zarządu - dla poszczególnych lokalizacji (miast) odrębnie ustalane są wyniki finansowe z działalności polegającej na sprzedaży towarów a odrębnie wyniki finansowe z najmu. W przypadku nieruchomości będącej własnością Wnioskodawcy, w których prowadzona jest działalność handlowa i wynajem, sporządza się rozliczenia wewnętrzne przy założeniu, że byłyby wynajmowane przez Wnioskodawcę tzn. wyniki finansowe obejmują teoretyczną wartość rynkową czynszu z tytułu wynajmu powierzchni handlowej korygowane np. o koszty amortyzacji i inne koszty związane z nieruchomością. Ewidencja księgowa prowadzona jest również w sposób umożliwiający ustalenie wysokości kosztów i przychodów z każdej lokalizacji z podziałem na handel i najem.

W dniu 26 lutego 2014 r. Zarząd Wnioskodawcy podjął uchwałę o przygotowaniu do wydzielenia jednostki wewnętrznej, aby usankcjonować już podjęte wcześniej decyzje i działania oraz doprowadzić do sytuacji, w której jednostka wewnętrzna w pełni będzie jednostką samodzielną w odniesieniu dla nieruchomości położonej w X (dalej „Nieruchomość”), której jedyną działalnością ma być działalność związana z wynajmem Nieruchomości zarówno dla Wnioskodawcy, jak i innych podmiotów. Obecnie na Nieruchomości prowadzone są roboty budowlane na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r. Planowany termin zakończenia prac budowlanych na Nieruchomości to sierpień 2014 r. W dniu 30 maja 2014 r. Zarząd Wnioskodawcy podjął kolejną uchwałę w której ujęto wytyczne pozwalające na samodzielne funkcjonowanie jednostki wewnętrznej od 1 czerwca 2014 r. w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku są stosowane w zakresie zaistnienia przewidzianego w uchwale przypadku.

Finansowe wyodrębnienie jednostki wewnętrznej w istniejącym przedsiębiorstwie:

1.Na podstawie uchwały Zarządu z 26 lutego 2014 r. usankcjonowano w Zakładowym Planie Kont istnienie kont służących do ustalania wyniku finansowego z najmu nieruchomości położonej w X.

2.Na podstawie uchwały Zarządu z 26 lutego 2014 r. otwarto odrębny rachunek bankowy (dalej: „ORB”) dotyczący tylko i wyłącznie ewidencjonowania wpływów z najmu i rozchodów związanych z nieruchomością i jej funkcjonowaniem.

3.W ramach Zakładowego Planu Kont wydzielono od 1 czerwca 2014 r., dla potrzeb ewidencji aktywów i pasywów (środki trwałe, umorzenie, należności, zobowiązania), odrębne konta księgowe, które umożliwiają ewidencjonowanie wyłącznie transakcji realizowanych przez jednostkę wewnętrzną.

4.Na „ORB” na którym ewidencjonowane są wpływy z najmu powierzchni, na których ustawione są stacje bazowe (własność sieci telekomunikacyjnych) zleca się dokonywanie płatności/dokonuje się płatności (rozchodów) związanych z nieruchomością i jej funkcjonowaniem, a w szczególności:

 1. Dokonywanie płatności z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody.
 2. Dokonywanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci.
 3. Dokonywanie płatności zobowiązań wynikających z prac budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r.
 4. Dokonywanie płatności odsetek i spłat kapitału od umowy pożyczki z 2 czerwca 2014 r.
 5. Zwroty kaucji pobranych z płatności dla wykonawców robót budowlanych.

5.Na „ORB” są ewidencjonowane wpływy z tytułu transz pożyczki udzielonej na mocy umowy pożyczki z 2 czerwca 2014 r. od „Spółki z Grupy”, w której do rozliczeń wskazano rachunek „ORB”.

6.Na „ORB” zleca się również prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy jednostką wewnętrzną a Wnioskodawcą, a w szczególności:

 1. Dokonywanie płatności z innych rachunków bankowych Wnioskodawcy za czynsz jaki Wnioskodawca musiałby płacić z tytułu wynajmu na działalność handlową powierzchni znajdującej się w X.
 2. Dokonywanie zwrotu na rachunek „ORB” z innych rachunków bankowych Wnioskodawcy kwot omyłkowo wpłaconych z tytułu najmu powierzchni, na których ustawione są stacje bazowe.
 3. Dokonywanie płatności na inne rachunki bankowe Wnioskodawcy z tytułu:
  • zwrotu za pobraną ratę kapitałowo odsetkową z tytułu kredytu zaciągniętego w 2003 r., z którego sfinansowano budowę obiektu w X,
  • świadczonych usług księgowych,
  • świadczonych usług (zlecenie) związanych z obsługą finansową, techniczną i prawną dotyczących nieruchomości w X,
  • zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r.
 4. Dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 5. Dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

7.Sporządzanie odrębnych (dla wydzielonej jednostki wewnętrznej w X) raportów dla Zarządu, a w szczególności:

 1. Bilansu i rachunku zysków i strat.
 2. Zestawienia kosztów i przychodów w celu ustalenia podstawy opodatkowania i dokonania rozliczenia wewnętrznego.
 3. Zestawienia obejmujące przychody (rzeczywiste, jak i wynikające z rozliczeń wewnętrznych) i koszty, z których będzie wynikać jaka kwota podatku od towarów i usług podlega rozliczeniu wewnętrznemu.

Funkcjonalne wyodrębnienie jednostki wewnętrznej w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa:

1.Wyznacza się osoby odpowiedzialne za:

 1. nadzór nad sprawami finansowymi jednostki wewnętrznej, a w szczególności współpracy z Bankiem w związku z obsługą kredytu i rachunku bieżącego -Główny specjalista ds. finansowych,
 2. dokonywanie przelewów, w tym prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a wydzieloną jednostką wewnętrzną - Z-ca głównego księgowego i uprawniona do podpisywania przelewów Księgowa,
 3. nadzór nad ewidencją księgową oraz sporządzanie raportów dla Zarządu - Główny księgowy,
 4. wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą techniczną Nieruchomości, w tym prawidłowe opisywanie faktur dotyczących robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r. - Główny specjalista ds. inwestycji oraz Główny specjalista ds. zarządzania nieruchomościami,)
 5. fakturowanie najmu powierzchni znajdującej się na Nieruchomości w X - upoważniona Księgowa,
 6. obsługę administracyjno-prawną - Specjalista ds. administracyjno - prawnych.

Organizacyjne wyodrębnienie jednostki wewnętrznej w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa:

 1. Wyodrębnienie ewidencji i dokumentacji związanej z obsługą techniczną obiektu oraz przekazanie jej osobie odpowiedzialnej.
 2. Wyodrębnienie umów z dostawcami wody, gazu i energii dla Nieruchomości położonej w X oraz przekazanie ich osobie odpowiedzialnej.
 3. Wyodrębnienie umów najmu powierzchni, na których ustawione są stacje bazowe (własność sieci telekomunikacyjnych) i przekazanie ich osobie odpowiedzialnej.
 4. Wyodrębnienie w ramach lokalizacji środków trwałych, które są związane z działalnością handlową i środków trwałych, które są związane z działalnością polegającą na wynajmie.

Przedmiotowa transakcja wydzielenia jednostki wewnętrznej obejmuje następujące składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane jednostce wewnętrznej i służące efektywnej samodzielnej realizacji funkcji wynajmu nieruchomości położonej w X, tj.:

 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (budynki, budowle, prawo wieczystego użytkowania gruntu, urządzenia techniczne i maszyny) wraz w wpisaną hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 45 000 000.00 zł, która będzie stanowić zabezpieczenie zadłużenia Wnioskodawcy,
 • aktywa obrotowe, w szczególności należności z tytułu wynajmu, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym „ORB”,
 • wierzytelności (należności) oraz zobowiązania wobec kontrahentów związane z realizacją funkcji wynajmu (energia, gaz, woda, najem),
 • ewentualne wierzytelności (należności) oraz inne zobowiązania wynikające z umów regulujących świadczenie usług/ wykonywanie zadań związanych z wynajmem,
 • zobowiązania z tytułu pozostałej do spłaty kwoty kredytu, z którego sfinansowano budowę Nieruchomości w X w 2003 r.,
 • zobowiązania z tytułu umowy pożyczki z 2 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r.,
 • zobowiązania z tytułu kaucji zatrzymanych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r.,
 • ewidencje i dokumenty związane z obsługą techniczną nieruchomości.

Wyodrębnienie jednostki wewnętrznej nie będzie wpływało na kontynuację działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę w danej lokalizacji.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie transakcji objęcia udziałów w zamian za jednostkę wewnętrzną w Spółce „X” do 31 grudnia 2014 r., lecz po zakończeniu robót budowlanych, gdzie w odniesieniu do budynku jego wartość będzie uwzględniała nakłady poniesione na podstawie pozwolenia na budowę z 10 marca 2014 r., a koszty remontu obciążą koszty działalności Wnioskodawcy. Planowana transakcja będzie przeprowadzona w związku z tworzeniem ładu organizacyjnego w ramach grupy kapitałowej zapoczątkowanego w 2005 r. tj. roku, w którym powstała pierwsza Spółka Specjalnego Przeznaczenia zajmująca się wynajmem nieruchomości. Tak jak w przypadku istniejących Spółek Specjalnego Przeznaczenia ma głównie posłużyć uzyskaniu większej zdolności kredytowej.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, gdzie wskazano, że wyodrębniona część majątku przedsiębiorstwa wniesiona aportem do spółki nowo powstałej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wyodrębniona przez Wnioskodawcę w sposób przedstawiony we wniosku jednostka wewnętrzna uznawana przez Wnioskodawcę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie spełniać warunki do uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w zamian za aport w postaci jednostki wewnętrznej, uznawanej przez Wnioskodawcę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (wydzieloną w sposób opisany we wniosku) nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na dzień objęcia udziałów...
 3. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w ramach wydzielonej jednostki wewnętrznej w sposób opisany we wniosku uznawanej przez Wnioskodawcę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pożyczki i kredytu nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania u Wnioskodawcy, a w szczególności nie stanowi kategorii przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 12 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 2222/09) oraz w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

Zdaniem Spółki, wydzielenie jednostki wewnętrznej w sposób opisany powyżej spełnia wymogi definicji art. 4a pkt 4 updop dot. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Objęcie udziałów w zamian za wyżej opisaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop. Alokowane do nowej spółki zobowiązania w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie spowodują u Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 updop. Neutralność podatkowa transakcji objęcia udziałów w zamian za wydzieloną w sposób opisany we wniosku jednostkę wewnętrzną uznawaną przez Wnioskodawcę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, znajduje potwierdzenie w przepisach Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady z 23 lipca 1990 r. - 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich - Dz. Urz. L225 z 20 sierpnia 1990 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wyodrębniona jednostka, o której mowa we wniosku spełnia kryteria uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przychodu trzeba zaznaczyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

W myśl literalnego brzmienia cyt. przepisu jednoznacznie wynika, że przychodami są umorzone lub przedawnione zobowiązania, w szczególności wynikające z zaciągniętych pożyczek (kredytów). W opisanym stanie faktycznym nie wskazano, że zaistnieją okoliczności, o których mowa w tym przepisie; skutków takich nie wywołuje przy tym wniesienie zobowiązań w drodze aportu (wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do Spółki w zamian za udziały.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cyt. przepisu wynika, że w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wspólnika (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • uznania wyodrębnionej jednostki wewnętrznej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

-jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.