IBPBI/2/423-57/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ?
IBPBI/2/423-57/14/APinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. przejęcie
 3. przychód
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 października 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Spółki powstanie przychód w związku z Jej podziałem (podział przez przejęcie) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Spółki powstanie przychód w związku z Jej podziałem (podział przez przejęcie).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z planowaną restrukturyzacją Spółki z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka Dzielona”), polegającą na dokonaniu Jej podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „KSH”), tj. przez przejęcie jej majątku przez inne spółki kapitałowe (dalej: „Podział przez przejęcie”), Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska co do skutków podatkowych planowanej transakcji.

Planowana transakcja będzie dokonywana w następujących okolicznościach aktualnych na dzień Podziału przez przejęcie:

1. Opis działalności gospodarczej Wnioskodawcy i związanych z nią składników materialnych i niematerialnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami o charakterze komercyjnym. Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w ramach dwóch obszarów gospodarczych:

(i) rynek F, gdzie Wnioskodawca wynajmuje powierzchnię budynku biurowego, usytuowanego przy ul. ... obejmującego oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową (dalej: „Biurowiec C”), jak również świadczy na rzecz Spółki Akcyjnej (dalej: „Bank”) usługi zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul. ... (dalej: „Biurowiec S”) oraz wykonuje dla Banku usługi dodatkowe w ramach umowy o utrzymanie Biurowca S - (dalej: „Rynek F”), oraz

(ii) rynek B, gdzie Wnioskodawca wynajmuje powierzchnię budynku znajdującego się przy ul. ... (dalej: „Biurowiec P”) oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim - (dalej: „rynek B”).

Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składa się z dwóch części: Zakładu głównego prowadzącego działalność na Rynku F (dalej: „Zakład główny”), kierowanego przez struktury zarządu Wnioskodawcy („Pion Zarządu”) oraz zakładu prowadzącego działalność na rynku B (dalej: „Filia P”), na czele którego stoi kierownik. Stosownie do obowiązujących przepisów, do zadań Pionu Zarządu należy także zarządzanie i nadzorowanie działalności całej Spółki Dzielonej. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa została określona w drodze stosownych uchwał zarządu Spółki Dzielonej.

(i)
Zakład główny

Działalność na Rynku F prowadzona jest przez Zakład główny wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. W ramach struktury Zakładu głównego wyodrębnione są zadania w zakresie sprzedaży i marketingu usług Zakładu Głównego, za które odpowiedzialny jest Koordynator ds. Sprzedaży i Marketingu. Natomiast zadania w zakresie technicznej obsługi Biurowca C oraz Biurowca S są realizowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie umów outsourcingu. Realizacja zadań gospodarczych Zakładu głównego jest nadzorowana i kierowana przez Pion Zarządu, w tym przede wszystkim Wiceprezesa Zarządu.

Przedmiotem działalności Zakładu głównego jest przede wszystkim najem powierzchni Biurowca C oraz zarządzanie Biurowcem S, w tym także czynności obejmujące w szczególności:

 1. nadzór nad stanem technicznym zarządzanych nieruchomości, tj. Biurowcem C oraz Biurowcem S, planowanie prac remontowych oraz analizowanie istniejących potrzeb modernizacyjnych;
 2. nadzór nad realizacją zatwierdzonych prac modernizacyjnych i remontowych dla ww. nieruchomości;
 3. współpraca z najemcami w zakresie bieżących prac naprawczo-konserwacyjnych w wynajmowanych pomieszczeniach;
 4. współpraca z najemcami w zakresie realizowanych prac adaptacyjno-budowlanych na wynajmowanych powierzchniach;
 5. przygotowanie umów wynajmu pow. oraz aneksów do istniejących umów;
 6. negocjowanie nowych umów wynajmu i renegocjacje istniejących;
 7. prowadzenie bazy zabezpieczeń umów wynajmu: kaucji/gwarancji;
 8. monitoring stanu należności oraz wstępna windykacja należności przeterminowanych;
 9. zarządzanie stanem wyposażenia zarządzanych budynków;
 10. współpraca z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz ww. nieruchomości umożliwiająca stałe monitorowanie potrzeb budynków, a co za tym idzie racjonalne planowanie wydatków i kosztów funkcjonowania;
 11. współpraca z agencjami nieruchomości;
 12. prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w nieruchomości.

Działalność na Rynku F prowadzona jest w oparciu o organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki, budowle i ich części posadowione na ww. gruncie (w tym Biurowiec C);
 3. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Zakładu głównego, w tym w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 4. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca C;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu C, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca C, w tym w szczególności w zakresie ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości;
 7. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Zakładu głównego;
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca C, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 9. stanowiska pracy (pracownicy) związane z działalnością Zakładu głównego, wraz z ich wyposażeniem oraz zobowiązania wynikające z umów o pracę z pracownikami Zakładu głównego;
 10. należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu głównego, w tym wynikające z ww. umów;
 11. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu głównego.

(ii)
Filia P

Działalność na rynku B prowadzona jest przez Filię P, wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Zgodnie z uchwałą Zarządu Wnioskodawcy w sprawie powołania zamiejscowej jednostki organizacyjnej pod nazwą (...) Filia P, na czele Filii P stoi Kierownik tej jednostki. W ramach struktury Filii P wyodrębnione są zadania w zakresie sprzedaży i marketingu usług tej jednostki, za które odpowiedzialny jest Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu. Natomiast zadania w zakresie technicznej obsługi Biurowca P są realizowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie umów outsourcingu.

Zgodnie z powyższą uchwałą, przedmiotem działalności wyodrębnionej jednostki jest przede wszystkim najem powierzchni Biurowca P, w tym także czynności obejmujące:

 1. nadzór nad stanem technicznym Biurowca P, planowanie prac remontowych oraz analizowanie istniejących potrzeb modernizacyjnych;
 2. nadzór nad realizacją zatwierdzonych prac modernizacyjnych i remontowych dla ww. nieruchomości;
 3. współpraca z najemcami w zakresie bieżących prac naprawczo-konserwacyjnych w wynajmowanych pomieszczeniach;
 4. współpraca z najemcami w zakresie realizowanych prac adaptacyjno-budowlanych na wynajmowanych powierzchniach;
 5. przygotowanie umów wynajmu pow. oraz aneksów do istniejących umów;
 6. negocjowanie nowych umów wynajmu i renegocjacje istniejących;
 7. prowadzenie bazy zabezpieczeń umów wynajmu: kaucji/gwarancji;
 8. monitoring stanu należności oraz wstępna windykacja należności przeterminowanych;
 9. zarządzanie stanem wyposażenia budynku;
 10. współpraca z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości umożliwiająca stałe monitorowanie potrzeb budynku, a co za tym idzie racjonalne planowanie wydatków i kosztów funkcjonowania;
 11. współpraca z agencjami nieruchomości;
 12. prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w nieruchomości.

Działalność na rynku B prowadzona jest w oparciu o organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki i budowle posadowione na powyższym gruncie, w tym Biurowiec P;
 3. udział we współwłasności lokalu garażowego „B”, stanowiącego odrębny przedmiot własności, składającego się z 15 miejsc postojowych;
 4. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Filii P, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 5. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne budynku P;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów z najmu powierzchni biurowej w Biurowcu P, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca P, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca P, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 9. stanowiska pracy (pracownicy) wraz z ich wyposażeniem oraz zobowiązania z umów o pracę z pracownikami Filii P;
 10. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością filii P;
 11. należności i zobowiązania związane z działalnością Filii P, w tym wynikające z ww. umów;
 12. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Filii P.

(iii)
Pion Zarządu

W Pionie Zarządu, którym kieruje Prezes Zarządu Wnioskodawcy, realizowane są zadania związane z działalnością przedsiębiorstwa prowadzoną na Rynku F oraz na rynku B. Zadania te realizowane są w Biurowcu C (siedziba Spółki). Do niniejszego pionu przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Pion Zarządu obejmuje następujące stanowiska: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Główna Księgowa oraz Prokurent. Pion Zarządu kieruje całokształtem działalności Spółki, w szczególności koordynuje działalność prowadzoną przez Zakład główny oraz Filię P, jak również nadzoruje pozostałe obszary działalności Spółki, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. Do szczególnych zadań Pionu Zarządu należy również kierowanie (zarząd) bieżącą działalnością operacyjną Zakładu Głównego.

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości oraz w zakresie technicznej obsługi obiektów, Pion Zarządu Wnioskodawcy nadzoruje i wykorzystuje usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług (outsourcing), świadczonych odrębnie na potrzeby Zakładu głównego oraz Filii P.

2. Ewidencja księgowa

Wnioskodawca posiada ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących działalności prowadzonej w ramach Zakładu głównego, jak również działalności prowadzonej w ramach Filii P. Powyższy sposób prowadzenia ewidencji księgowej umożliwia sporządzenie w szczególności dla celów informacji zarządczej rachunku zysków i strat, odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład Główny oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Filię P.

Jednocześnie, budżet Spółki obejmuje odrębnie poszczególne pozycje budżetowe dla działalności prowadzonej przez Zakład Główny i działalności prowadzonej przez Filię P co umożliwia sporządzanie odrębnych budżetów i planów finansowych dla Zakładu Głównego i Filii P.

Dodatkowo, dla Filii P istnieje odrębny rachunek bankowy, na którym znajdują się środki pieniężne przypisane Filii P. Z odrębnych rachunków bankowych korzysta również Zakład główny.

Ponadto, rejestry i ewidencje składników majątkowych oraz umów prowadzone przez Wnioskodawcę umożliwiają identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do Zakładu głównego i osobno do Filii P.

3. Założenia planowanej transakcji

Bank, będący jedynym udziałowcem Wnioskodawcy, rozważa restrukturyzację działalności prowadzonej na rynkach nieruchomości przez spółki grupy kapitałowej Banku w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomości, tj. przez Wnioskodawcę oraz S Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka S”). Rozważany jest w związku z tym podział Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie, w wyniku którego dojdzie do przeniesienia na Bank oraz Spółkę S (dalej razem jako: „Spółki przejmujące”) odpowiednio składników majątkowych związanych z działalnością nieruchomościową prowadzoną w ramach Zakładu głównego oraz składników majątkowych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Filii P.

Wskutek Podziału przez przejęcie:

 • składniki majątkowe związane z działalnością prowadzoną przez Zakład główny, wymienione w planie podziału, zostaną przeniesione na Bank, który nie będzie podwyższał kapitału zakładowego, ani emitował nowych akcji, ponieważ w Spółce Dzielonej będzie jedynym udziałowcem, a zgodnie z art. 550 KSH nie może w takiej sytuacji objąć własnych akcji w zamian za udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej;
 • składniki majątkowe związane z działalnością prowadzoną przez Filię P, wymienione w planie podziału, zostaną przeniesione na Spółkę S, która dokona podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyemituje nowe udziały. Nowe udziały w Spółce S zostaną objęte przez Bank, jedynego udziałowca Wnioskodawcy.

W następstwie Podziału przez przejęcie dojdzie do wykreślenia Wnioskodawcy z rejestru przedsiębiorstw KRS bez konieczności przeprowadzania Jego likwidacji. W rezultacie, dojdzie również do uproszczenia struktury korporacyjnej i organizacyjnej tej grupy spółek.

Stosownie do planu podziału Wnioskodawcy oraz w zakresie wskazanym w jego załącznikach, na Bank zostałby przeniesiony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z tymi składnikami, wykorzystywany do realizacji działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Zakładu głównego, obejmujący w szczególności następujące składniki:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki budowle i ich części posadowione na ww. gruncie (w tym Biurowiec C);
 3. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Zakładu głównego, w tym w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 4. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca C;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu C, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca C, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 7. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Zakładu głównego;
 8. prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów outsourcingu związanych funkcjonalnie z Zakładem głównym;
 9. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca C, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 10. stanowiska pracy (pracownicy) związane z działalnością Zakładu głównego, wraz z ich wyposażeniem oraz zobowiązania wynikające z umów o pracę z pracownikami Zakładu głównego;
 11. należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu głównego, w szczególności wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu C oraz umów z dostawcami mediów;
 12. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu głównego.

Z kolei, stosownie do planu podziału Wnioskodawcy oraz w zakresie wskazanym w jego załącznikach na Spółkę S zostałby przeniesiony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z tymi składnikami, wykorzystywany do realizacji działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Filii P, obejmujący w szczególności następujące składniki:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki i budowle posadowione na powyższym gruncie, w tym Biurowiec P;
 3. udział we współwłasności lokalu garażowego „B”, stanowiącego odrębny przedmiot własności, składającego się z 15 miejsc postojowych;
 4. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Filii P, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 5. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca P;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu P, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca P, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca P, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 9. stanowiska pracy (pracownicy) wraz z wyposażeniem oraz zobowiązania z umów o pracę z pracownikami Filii P;
 10. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Filii P;
 11. prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów outsourcingu związanych funkcjonalnie z Filią P;
 12. należności i zobowiązania, w szczególności wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu P oraz umów z dostawcami mediów,
 13. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Filii P.

W zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Filii P, zadania Pionu Zarządu Wnioskodawcy, zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Spółki S. Z kolei, w zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Zakładu głównego, zadania Pionu Zarządu Wnioskodawcy zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Banku. Z kolei prawa i obowiązki z obowiązujących w Spółce Dzielonej na dzień Podziału przez przejęcie umów outsourcingowych zostaną przeniesione w całości lub w odpowiednich częściach, stosownie do istniejącego na dzień Podziału przez przejęcie ich funkcjonalnego związku, w szczególności z Biurowcem P oraz Biurowcem C - odpowiednio na Spółkę S lub na Bank. Według tego samego kryterium związku funkcjonalnego z działalnością Filii P i Zakładu głównego rozdzielone między Spółki przejmujące i przeniesione zostaną na rzecz Spółki S i Banku pozostałe składniki materialne i niematerialne, w tym określone stanowiska pracy, wyposażenie oraz zobowiązania, wchodzące w skład opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa a objęte w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy Pionem Zarządu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Spółki S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej; „Ustawa PDOP”)...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ramach podziału Spółki przez przejęcie zarówno majątek przenoszony do Banku, jak również majątek przenoszony do Spółki S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.

Ad. 2

W związku z dokonaniem transakcji Podziału przez przejęcie, po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach Ustawy PDOP.

1.

Artykuł 4a pkt 4 ustawy PDOP definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąc, że jest to organizacyjnie i finansowo wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, oraz zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że w zakresie wydzielenia istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych), a wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2010 r., sygn. I SA/Wr 1150/10).

Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych przez Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp. Natomiast wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie składników majątkowych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto podkreśla się, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące w takich wzajemnych relacjach, że składniki te tworzą zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego (tak np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 lipca 2012 r., ITPB3/423-211/12/DK).

2.

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyodrębnione są Zakład główny oraz Filia P, co podyktowane jest m.in. odrębnością geograficzną i odmiennością rynków, klienteli i sposobu prowadzenia działalności na Rynku F (Zakład główny) oraz na rynku B (Filia P). W ramach Zakładu głównego wyodrębniona jest dalsza struktura organizacyjna odnosząca się do zadań w zakresie sprzedaży i marketingu oraz technicznej obsługi obiektów, których wykonanie nadzoruje Pion Zarządu. Podobnie w ramach Filii P wyodrębniona jest dalsza struktura organizacyjna odnosząca się do zadań w zakresie sprzedaży i marketingu oraz technicznej obsługi obiektów, których wykonanie nadzoruje Kierownik Filii P. W konsekwencji, wyodrębnienie zespołu wyżej opisanych składników materialnych i niematerialnych oraz związanych z nimi zobowiązań, przeznaczonych do realizacji na Rynku F zadań gospodarczych w Zakładzie głównym, ma swoje oparcie w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Spełniona zatem jest ustawowa przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego tego zespołu składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanych przepisów. Analogicznie, w świetle powyższych okoliczności swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy ma także działalność prowadzona w ramach Filii P. Spełniony jest zatem ustawowy warunek organizacyjnego wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wynikający z art. 4a ust. 4 ustawy PDOP. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest także zgodne z praktyką stosowania tego przepisu na gruncie interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, oraz wykładnią przyjmowaną w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Działalność prowadzona przez Zakład główny oraz Filię P, prowadzona jest przy wykorzystaniu odrębnych składników majątkowych, w różnych miejscach.

Odrębność miejsca położenia powyższych składników, a co za tym idzie, odrębność miejsca prowadzenia obu tych rodzajów działalności, wykorzystywanie odrębnych składników materialnych i niematerialnych oraz ich funkcjonalny związek, jaki występuje w ramach tych dwóch grup składników, właściwy dla prowadzenia danego rodzaju działalności, jak również odrębne zarządzanie tymi rodzajami działalności, wynikające z przyjętej u Wnioskodawcy struktury organizacyjnej, przemawiają za wnioskiem o istnieniu w ramach Wnioskodawcy odrębnych pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym struktur, tj. odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, prowadzących działalność odrębnie na Rynku F oraz rynku B. Obie te części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy charakteryzują się zdolnością do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż przypisane odrębnie do Zakładu głównego oraz Filii P składniki majątkowe, jak również umowy z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, umożliwiają w zasadzie samodzielną realizację zadań gospodarczych polegających na wynajmowaniu powierzchni, w tym powierzchni biurowej, i zarządzaniu nieruchomościami w należących do Wnioskodawcy Biurowcu P oraz Biurowcu C, jak również w należącym do Banku Biurowcu S. Do obu rodzajów działalności przypisane są zatem niezbędne im odrębne nieruchomości (grunty, budynki, budowle), środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inne składniki, w tym środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, oraz przychody i koszty. W skład każdej z opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wchodzą też odrębne należności i zobowiązania, w szczególności, należności z tytułu usług najmu i zarządzania nieruchomościami przypisanymi do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, przedmiotem przeniesienia do Spółek przejmujących będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy PDOP umożliwiające ich niezależne i samodzielne wykorzystanie do realizacji zadań gospodarczych.

3.

W zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Zakładu głównego, zadania Pionu Zarządu Wnioskodawcy zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Banku. Z kolei w zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Filii P, zadania Pionu Zarządu Wnioskodawcy zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Spółki S. Z kolei prawa i obowiązki z obowiązujących w Spółce Dzielonej na dzień Podziału przez przejęcie umów outsourcingowych zostaną przeniesione w całości lub w odpowiednich częściach, stosownie do istniejącego na dzień Podziału przez przejęcie ich funkcjonalnego związku w szczególności z Biurowcem C oraz Biurowcem P - odpowiednio na Bank lub na Spółkę S. Według tego samego kryterium związku funkcjonalnego z działalnością Zakładu głównego i Filii P rozdzielone między Spółki przejmujące i przeniesione zostaną na rzecz Banku i Spółki S pozostałe składniki materialne i niematerialne, w tym określone stanowiska pracy, wyposażenie oraz zobowiązania, wchodzące w skład opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa a objęte w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy Pionem Zarządu.

Wnioskodawca zwraca w tym miejscu uwagę na stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 2012 r., w sprawie II FSK 2314/10, w którym stwierdzono m.in.: Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, np. w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej - nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego: wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych spornych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.

W świetle powyższego wyroku NSA, zadania realizowane na rzecz Wnioskodawcy przez podmiot zewnętrzny, w tym m.in. usługi księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, czy usługi w zakresie technicznej obsługi obiektów, mają właśnie charakter usług niematerialnych, które nie przesądzają o braku możliwości prowadzenia odrębnej działalności w ramach Wnioskodawcy przez Zakład główny oraz Filię P. Tym samym, na gruncie przytoczonego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego majątek Wnioskodawcy obejmujący prawa i obowiązki z umów z zewnętrznymi dostawcami (w tym zobowiązania) przenoszone do Spółek Przejmujących także w tym zakresie będzie spełniać warunki ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.

4.

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Zakład główny, jak Filia P są też zespołami składników majątkowych wyodrębnionych finansowo. W świetle zasad prowadzenia księgowości w Spółce Dzielonej możliwa jest identyfikacja i wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, tworzenia rachunków wyników, planów i budżetów odrębnie dla działalności prowadzonej przez Zakład główny i odrębnie dla działalności prowadzonej przez Filię P. W efekcie, spełniona jest również przesłanka ustawowa wyodrębnienia finansowego zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. Uzasadnia ona uznanie majątku przenoszonego do Spółek przejmujących za zorganizowane części przedsiębiorstwa. Wniosek ten potwierdza także okoliczność, że zarówno Zakład główny, jak i Filia P posiadają odrębne rachunki bankowe, poprzez które następują rozliczenia finansowe związane z działalnością prowadzoną przez daną cześć przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2010 r. (sygn. IPPB5/423-622/10-3/MB) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, który wskazał, że: Odnosząc się do warunku wyodrębnienia finansowego o którym mowa w art. 4a pkt 4 UPDOP należy podkreślić, iż nie oznacza ono samodzielności finansowej, lecz „sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. (...) Spółka stoi na stanowisku, iż jej systemy księgowe wspomagane przez wewnętrzne analizy sporządzane na potrzeby rachunkowości zarządczej, w sposób kompletny zapewniają ewidencję wszystkich kosztów i potencjalnych przychodów oraz należności i zobowiązań gospodarczych związanych z funkcjonowaniem działu marketingu W świetle powyższego, Spółka uważa warunek wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego za spełniony.

5.

Na gruncie planowanego podziału Wnioskodawcy dojdzie również do wyodrębnienia omawianych zorganizowanych zespołów składników nie tylko na płaszczyźnie organizacyjnej i finansowej, lecz również na płaszczyźnie funkcjonalnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Obie wyodrębnione organizacyjnie części tego przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji odrębnych zadań gospodarczych Wnioskodawcy. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, w Banku znajdzie się część przedsiębiorstwa funkcjonalnie związana z Zakładem głównym, tj. z działalnością nieruchomościową prowadzoną na Rynku F, z kolei w Spółce S znajdzie się część przedsiębiorstwa funkcjonalnie związana z Filią Warszawa, tj. z działalnością nieruchomościową prowadzoną na rynku B. Podkreślenia wymaga również to, że wskutek Podziału przez przejęcie, na Bank oraz Spółkę S przejdą pracownicy Wnioskodawcy, przypisani odpowiednio do Zakładu głównego oraz Filii P.

6.

W ocenie Wnioskodawcy, przedstawiony wyżej opis zdarzenia przyszłego, w szczególności zawarte w nim informacje dotyczące odrębnych rodzajów działalności, struktury organizacyjnej i identyfikacji zdarzeń gospodarczych i składników majątkowych na gruncie księgowości (rachunkowości) Wnioskodawcy prowadzą do wniosku, że składniki materialne i niematerialne wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności na Rynku F, w tym funkcjonalnie związane z nimi zobowiązania, które mają zostać przeniesione do Banku, jak również odrębne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności na rynku B, spełniają z osobna ustawowe przesłanki określone dla zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. W konsekwencji, każdy z tych omawianych zespołów składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań stanowi odrębną zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Jednocześnie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOP stanowi, że dla spółki dzielonej powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, jeżeli majątek przejmowany w ramach podziału przez spółki przejmujące nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ majątek przejmowany przez Spółki przejmujące stanowi odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa, powołany przepis nie znajdzie tu zastosowania.

W rezultacie Wnioskodawca stoi też na stanowisku, że dokonanie transakcji podziału Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu, w szczególności przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOP.

Powyższy wniosek potwierdzają również organy podatkowe, jak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji z 5 sierpnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-485/11-2/DG wydanej w podobnych jak w przypadku Wnioskodawcy okolicznościach, potwierdził stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji, zgodnie z którym: Biorąc pod uwagę powyższe oraz uznając, iż: (a) Segment Korporacyjny (po przeprowadzeniu wszelkich koniecznych działań mających na celu jego wyodrębnienie, wskazanych w niniejszym wniosku) oraz (b) Segment Telewizyjny (po przeprowadzeniu wszelkich koniecznych działań mających na celu jego wyodrębnienie, wskazanych w niniejszym wniosku), stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 pkt 4a ustawy o CIT (co zostało przez Spółkę wykazane w ramach prezentowania stanowiska w zakresie pytania pierwszego i drugiego) — rozważana przez Spółkę transakcja podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH w ramach reorganizacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego będzie dla niej neutralna podatkowo, tj. Spółka nie uzyska przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w związku z przeniesieniem do Spółek Kapitałowych w skutek planowanego podziału (i) Segmentu Korporacyjnego oraz (ii) Segmentu Telewizyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań dotyczących podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.