IBPBI/2/423-557/13/PH | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości przeznaczonej na wynajem do spółki kapitałowej
IBPBI/2/423-557/13/PHinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. budynek
  3. przychód
  4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data złożenia do tut. Organu 8 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu 13 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości przeznaczonej na wynajem do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2013 r. został złożony do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości przeznaczonej na wynajem do spółki kapitałowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu 13 sierpnia 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 31 lipca 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-557/13/PH.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową towarów, działalnością finansową oraz jest właścicielem nieruchomości położnych w S. oraz w K., przeznaczonych na wynajem. Spółka zamierza wnieść aportem zabudowaną nieruchomość w K. do innej spółki. Nieruchomość jest wynajmowana oraz znajduje się w niej siedziba Spółki. Spółka zamierza wnieść aportem wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z tą nieruchomością. Aport będzie obejmować nieruchomości (grunty i budynki), ruchomości związane z prowadzoną działalnością (całe wyposażenie budynków), umowy najmu, należności, umowy z dostawcami i zobowiązania. Do nowej spółki przejdą również pracownicy zajmujący się tą nieruchomością. Po przeprowadzeniu transakcji Spółka będzie nadal zajmować się hurtową sprzedażą towarów, działalnością finansową oraz będzie wynajmowała nieruchomość położoną w S.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż w Spółce są wyodrębnione działy, w tym dział nieruchomości, który zajmuje się obsługą nieruchomości. Spółka posiada nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami w K. oraz nieruchomość zabudowaną w S. Każda nieruchomość stanowi samodzielnie funkcjonujący budynek. Zdaniem Wnioskodawcy, stanowi samodzielnie wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość. Zdaniem Wnioskodawcy nieruchomość w K. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przynosi ona przychody w postaci czynszów i generuje koszty funkcjonowania nieruchomości (media, podatki lokalne, bieżące naprawy, ubezpieczenia) czyli nieruchomość posiada samodzielność finansową. Spółka prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający przypisanie przychodów i kosztów do danej nieruchomości (zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Jeśli zajdzie taka potrzeba Spółka jest w stanie przypisać należności i zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, ww. nieruchomość stanowi zespół składników wyodrębniony finansowo. Nieruchomość będąca przedmiotem aportu posiada, zdaniem Wnioskodawcy, zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest przychodem podatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomość (budynki i grunty), ruchomości związane z prowadzoną działalnością (całe wyposażenie budynków), umowy najmu, należności, umowy z dostawcami, zobowiązania i pracownicy spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa określoną w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zespół wymienionych składników jest przeznaczony do określonych zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Aport powyższych składników pozwoli przyszłemu właścicielowi kontynuować działalność polegającą na wynajmie nieruchomości.

W związku z tym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych objęcie udziałów w spółce kapitałowej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej „ustawa o pdop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie udziałowca (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, iż wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W myśl art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
  • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
  • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą hurtową towarów, działalnością finansową oraz jest właścicielem nieruchomości położnych w S. oraz w K., przeznaczonych na wynajem. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zabudowaną nieruchomość w K. do innej spółki kapitałowej. Nieruchomość ta jest wynajmowana, znajduje się w niej także siedziba Spółki. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z tą nieruchomością. Aport będzie obejmować nieruchomości (grunty i budynki), ruchomości związane z prowadzoną działalnością (całe wyposażenie budynków), umowy najmu, należności, umowy z dostawcami i zobowiązania. Do nowej spółki przejdą również pracownicy zajmujący się tą nieruchomością. Po przeprowadzeniu transakcji Spółka będzie nadal zajmować się hurtową sprzedażą towarów, działalnością finansową oraz będzie wynajmowała nieruchomość położoną w S. Nieruchomość będąca przedmiotem aportu posiada, zdaniem Wnioskodawcy, zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wskazana w opisie zdarzenia przyszłego, wyodrębniona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop. W konsekwencji, w przypadku wniesienia jej do spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdop.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.