IBPBI/2/423-553/13/JS | Interpretacja indywidualna

Czy część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębniona i zorganizowana w ramach oddziału Sortowania w sposób przedstawiony w stanie faktycznym (powinno być: „zdarzeniu przyszłym”), spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębnionej i zorganizowanej w ramach oddziału Sortownia, w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej?
IBPBI/2/423-553/13/JSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. udział
 4. wkłady niepieniężne
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm. ) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 08 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wyodrębniona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz czy wniesienie aportem wydzielonej jednostki do spółki kapitałowej i otrzymanie w zamian udziałów w tej spółce nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wyodrębniona część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz czy wniesienie aportem wydzielonej jednostki do spółki kapitałowej i otrzymanie w zamian udziałów w tej spółce nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką Akcyjną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od października 2007 r. W chwili obecnej prowadzi przede wszystkim działalność w zakresie produkcji i sprzedaży p. P. to innowacyjne urządzenie stanowiące system skrytek pocztowych, na który składa się też komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Urządzenie to służy do .... Ponadto Wnioskodawca posiada wyodrębniony oddział zajmujący się zarządzaniem siecią własnych p. i świadczeniem usług p., czyli usług polegających przede wszystkim na ... Oddział został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Oddziałowi zostały również nadane odrębne numery NIP i REGON. Oddział ten został wyodrębniony majątkowo, finansowo i organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Obecnie Wnioskodawca wyodrębnił w ramach swej struktury organizacyjnej nowy oddział (zwany dalej: „Sortownią”). Zostały też zgłoszone wnioski o nadanie Sortowni odrębnych numerów NIP i REGON. Działania te zostały podjęte w szczególności, by oddział mógł pełnić samodzielnie funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Uchwała zarządu o powołaniu tego oddziału (Sortowni) została podjęta w dniu 02 listopada 2012 r. Uchwałą tą postanowiono utworzyć oddział i przeznaczyć na jego potrzeby wydzieloną powierzchnię na terenie nieruchomości położonej w W. Powierzchnia ta jest wynajmowana od innego podmiotu. Uchwałą przyjęto regulamin organizacyjny oddziału, określający podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania oddziału, oraz zakres obowiązków kierownika oddziału. Regulamin organizacyjny określa przede wszystkim strukturę wewnętrzną oddziału, jako odrębnej jednostki organizacyjnej, jak również podział zadań i zakres odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych i podstawowe zadania komórek organizacyjnych oddziału.

Kierownik oddziału jest reprezentantem Sortowni w oparciu o udzieloną mu prokurę oddziałową. Tym samym Sortownia uzyskała odrębność i znaczną samodzielność w stosunku do pozostałej części przedsiębiorstwa i jego pozostałych jednostek organizacyjnych. Sortownia jest (zgodnie z przepisami prawa i uchwałą o utworzeniu oddziału) odrębnym pracodawcą dla pracowników przydzielonych do oddziału. Dla potrzeb funkcjonowania Sortowni wydzielony został określony majątek, w szczególności w postaci: środków trwałych, np. komputery i inne maszyny, w tym maszyny służące do sortowania, oklejania i plombowania przesyłek oraz środków finansowych. W tych maszynach i komputerach zainstalowane jest oprogramowanie służące do ich obsługi. Odpowiednie prawa do tego oprogramowania zostały przypisane do oddziału Sortownia. Do Sortowni przypisane zostały umowy związane z funkcjonowaniem tego oddziału. Sortownia posiada też własne wierzytelności (należności) i długi (zobowiązania) związane z jej funkcjonowaniem. Sortownia została też wyodrębniona pod względem finansowym. Sortownia posiada własne odrębne rachunki bankowe, za pomocą których gromadzone są środki finansowe związane z jej funkcjonowaniem i dokonywane płatności. Dla Sortowni prowadzone są też odrębne księgi rachunkowe. Przedmiotem działania Sortowni jest świadczenie usług sortowania (konfekcjonowania) przesyłek. Usługi te Sortownia świadczy na rzecz spółki X, za które otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

Spółka X jest operatorem p. i świadczy usługi p-k. X planuje wniesienie swego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem określonych składników majątkowych, do nowej spółki, która została obecnie utworzona z wyłącznym udziałem X. Spółka ta działa pod nazwą Y.

Również Wnioskodawca planuje wniesienie zorganizowanej części swego przedsiębiorstwa, wyodrębnionej w ramach oddziału Sortownia, do Y w formie aportu (wkładu niepieniężnego), w zamian za objęcie nowych udziałów wyemitowanych przez Y. W ten sposób w ramach Y zostanie skupiona całość działań składających się na faktyczne wykonywanie (świadczenie) usług pocztowo-kurierskich.

Dodać należy, że przydzielona Sortowni powierzchnia zostanie podnajęta przez Wnioskodawcę Spółce Y lub też Spółka Y zawrze odrębną umowę najmu z dotychczasowym wynajmującym. Zależeć to będzie od woli wynajmującego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębniona i zorganizowana w ramach oddziału Sortowania w sposób przedstawiony w stanie faktycznym (powinno być: „zdarzeniu przyszłym”), spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębnionej i zorganizowanej w ramach oddziału Sortownia, w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej...

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w stanie faktycznym (powinno być: „zdarzeniu przyszłym”) oddział Sortownia, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „uCIT”).

Pojęcie ZCP zdefiniowane jest w przepisie art. 4a pkt 4 uCIT. Zgodnie z tym przepisem, ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, na gruncie ustawy o CIT mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

A.istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania),

B.zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

C.składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

D.zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Stanowisko dotyczące konieczności łącznego spełnienia przez ZCP wszystkich ww. kryteriów, jest powszechnie akceptowane zarówno w praktyce organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. ILPB3/423-283/10-4/EK), jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09).

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumentację dowodzącą spełnienia przez oddział Sortownia wszystkich ww. kryteriów.

Jak zostało już wskazane w stanie faktycznym (powinno być zdarzeniu przyszłym), w skład oddziału będą wchodzić składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działalnością oddziału, tj. środki trwałe, należności, środki pieniężne, prawa i zobowiązania wynikające z umów przypisanych do oddziału oraz należności i zobowiązania związane z funkcjonowaniem oddziału, prawa majątkowe do oprogramowania. W skład oddziału wchodzą pracownicy wykonujący prace, składające się na realizację zadań gospodarczych przypisanych do oddziału.

Wymienione powyżej składniki majątkowe, zobowiązania oraz pracownicy, stanowią „zespół”, tj. są wyodrębnione w strukturze Spółki Wnioskodawcy i stanowią zorganizowaną wewnętrznie całość, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na sortowaniu przesyłek na zlecenie odrębnego podmiotu gospodarczego.

Powyższe wskazuje, iż spełniony będzie warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład oddziału.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział itp., przy czym organizacyjne wyodrębnienie powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Takie rozumienie wyodrębnienia organizacyjnego jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 07 lipca 2009 r. sygn. ITPB3/423-199/09/MT).

W tym zakresie należy zauważyć, iż oddział Sortownia jest wyodrębnioną w ramach Spółki będącej Wnioskodawcą, jednostką organizacyjną. Stanowić będzie oddział wydzielony zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i przepisami Kodeksu spółek handlowych. Podstawą wydzielenia oddziału Sortownia jest uchwała zarządu Spółki, będącej Wnioskodawcą. Ponadto został uchwalony regulamin organizacyjny oddziału. Co więcej, dla oddziału zostanie również ustanowiony kierownik, odpowiadający za jego działalność i reprezentujący oddział. Do oddziału przypisany został również określony zespół pracowników.

Powyższe okoliczności wskazują jednoznacznie, iż odział będzie spełniał warunek wyodrębnienia organizacyjnego.

Z kolei wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS).

W tym kontekście należy zaznaczyć, iż powołany odział jest jednostką samobilansującą się. Posiada też odrębny rachunek bankowy, za pomocą którego prowadzone są rozliczenia z kontrahentami.

Powyższe okoliczności potwierdzają jednoznacznie, iż oddział będzie spełniał warunek wyodrębnienia finansowego. Tym samym, oddział będzie wyodrębniony w ramach Spółki zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej jak i finansowej.

W świetle ustalonej praktyki, ZCP musi być przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, a więc musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lipca 2010 r., sygn. IBPB1/423-96/08-4/MB).

Spółka wskazuje, iż składniki majątkowe, w tym zobowiązania, zostały przyporządkowane do oddziału w taki właśnie sposób, aby spełniały kryterium przydatności do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. świadczenia usług sortowania przesyłek. Alokowane do oddziału Sortownia składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel, są ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie ww. działalności. Oznacza to również, iż przy prowadzeniu przedmiotowej działalności, nie jest konieczne wykorzystywanie składników majątkowych nieprzypisanych do tego oddziału.

Wyodrębnienie funkcjonalne oddziału przejawia się także odmiennością profilu działalności prowadzonej przez oddział Sortownia w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki będącej Wnioskodawcą.

Działalność prowadzona przez oddział i pozostałe struktury Wnioskodawcy jest działalnością odrębną od siebie, w związku z czym składniki majątkowe oraz personel oddziału nie będą wykorzystywane do prowadzenia innych rodzajów działalności Wnioskodawcy.

Ponadto aktywa Wnioskodawcy nieprzypisane do oddziału Sortownia nie służą do realizowania zadań tego oddziału.

W kontekście powyższego, fakt wyodrębnienia funkcjonalnego oddziału Sortownia (przeznaczenia oddziału do realizacji określonych i odrębnych zadań gospodarczych) w strukturze Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości.

Kolejną cechą definiującą ZCP jest zdolność do funkcjonowania, jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład ZCP muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy składników majątkowych przypisanych do oddziału Sortownia oraz stopień ich zorganizowania, jak również fakt przypisania do tego oddziału zespołu pracowników, należy uznać, iż oddział Sortownia jest zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług sortowania (konfekcjonowania) przesyłek. Przedmiotowa działalność może być prowadzona w ramach Spółki będącej Wnioskodawcą, jak również może być skutecznie kontynuowana po ewentualnym wydzieleniu tego oddziału poza strukturę Spółki. Tym samym, oddział posiada zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Powyższą konkluzję potwierdza również ta okoliczność, iż działalność oddziału Sortownia nie będzie wymagać zaangażowania jakichkolwiek składników majątkowych, które nie zostały do niego wprost zaalokowane. Oznacza to bowiem, iż w przypadku wydzielenia Sortowni poza strukturę Spółki będącej Wnioskodawcą, oddział ten nie będzie zależny od Wnioskodawcy lub należących do niego składników majątkowych.

Zatem, mając na uwadze zakres składników majątkowych wchodzących w skład Sortowni oraz stopień ich zorganizowania, a także fakt, iż przedmiotowy oddział będzie wykorzystywał odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający możliwość prowadzenia działalności w zakresie sortowania (konfekcjonowania) przesyłek należy uznać, iż przesłanka w zakresie możliwości stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa przez przedmiotowy oddział będzie spełniona.

W związku z faktem, iż oddział Sortownia będzie spełniał wszystkie przesłanki wyodrębnienia ZCP (wymienione powyżej w punktach A - D), zdaniem Wnioskodawcy oddział ten powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 uCIT.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro opisany w stanie faktycznym (powinno być zdarzeniu przyszłym) oddział Sortownia spełnia definicję ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 uCIT, to wniesienie części przedsiębiorstwa zorganizowanej i wyodrębnionej w ramach tego oddziału, w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 uCIT.

W związku z rozważaniami w stanowisku własnym Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1 należy zauważyć, że aport oddziału do innej spółki kapitałowej, nie spowoduje powstania przychodu należnego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 uCIT. Zgodnie z tym przepisem, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jak zatem wynika z przedmiotowego przepisu, przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub ZCP. W konsekwencji, aport ZCP nie skutkuje powstaniem przychodu dla wnoszącego wkład niepieniężny.

Mając na uwadze, iż Sortownia spełnia definicję ZCP, wniesienie go przez Wnioskodawcę aportem do innej spółki kapitałowej, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 uCIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie udziałowca (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, iż wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W myśl art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

W świetle powyższych przepisów, wydzielona w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego część przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału Sortowni, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o pdop. W konsekwencji wniesienie aportem wydzielonego majątku do spółki z o.o., jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.