IBPBI/2/423-544/14/JD | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie do spółki osobowej (komandytowo-akcyjnej) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu?
IBPBI/2/423-544/14/JDinterpretacja indywidualna
  1. znak towarowy
  2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 7 maja 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 maja 2014 r.), uzupełnionym 25 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia czy wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu - jest prawidłowe,
  • podstawy prawnej niepowstania przychodu - jest nieprawidłowe

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2014 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 lipca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-544/14/JD, IBPBI/2/423-545/14/JD, IBPBI/2/423-546/14/JD, IBPBI/2/423-547/14/JD, IBPP4/443-191/14/LG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 25 lipca 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, od 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest właścicielem znaku towarowego, objętego prawem ochronnym. Planuje wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodził m.in. znak towarowy (objęty prawami ochronnymi), do innej spółki komandytowo-akcyjnej (Spółka B) tytułem wkładu i objąć w zamian za ten wkład akcje. Spółka B została założona przed dniem 12 grudnia 2013 r., a jej rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy - rozpoczyna się 1 grudnia danego roku kalendarzowego i trwa do 30 listopada kolejnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki B kończy się 30 listopada 2014 r., stąd do 30 listopada 2014 r. Spółka B nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca jest jedynym posiadaczem praw do znaku towarowego. Znak ten był do tej pory wykorzystywany w prowadzonej działalności, generując przychody. Nie został jednak wyceniony i nie był amortyzowany. Przed wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do Spółki B zostanie dokonana przez biegłego wycena wartości rynkowej wnoszonego wkładu, w tym szczególnie wycena znaku towarowego.

Wartość akcji objętych przez Wnioskodawcę w Spółce B będzie równa wartości rynkowej wnoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która to wartość zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę. Następnie Spółka B planuje sprzedaż znaku towarowego (objętego prawami ochronnymi), wniesionego do niej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa po cenie rynkowej. Nabywcą będzie utworzona spółka jawna (Spółka C), w której jedynymi wspólnikami będą Wnioskodawca oraz Spółka B. Spółka B wniesie do Spółki C wkład pieniężny.

Spółka C, która nabędzie znak towarowy (objęty prawami ochronnymi), planuje udzielać licencji na korzystanie ze znaku towarowego przez podmioty trzecie. Wnioskodawca będzie korzystał ze znaku towarowego w ramach odpłatnej licencji dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Ponadto należy wskazać, że Wnioskodawca jest i będzie w Spółce B jedynie akcjonariuszem.

W uzupełnieniu wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lipca 2014 r.), Spółka wyjaśniła, że licencja będzie stanowić dla Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną, będzie także wpisana do bilansu Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna. Licencja będzie więc nabytym przez Wnioskodawcę prawem majątkowym zaliczanym do aktywów trwałych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonym do używania na potrzeby Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie do spółki osobowej (komandytowo-akcyjnej) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym wniesienie przez Wnioskodawcę praw do znaków towarowych tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy.

Jak wskazuje przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; (...). W przedmiotowym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) akcje są obejmowane za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskując a contrario z ww. przepisu, należy wyprowadzić wniosek, że czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za akcje nie doprowadzi do powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna, do której Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w skład której będzie wchodził m.in. znak towarowy), nie stała się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; okoliczność ta stanowi element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z 8 listopada 2013 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej „ustawa zmieniająca”), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (...) przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, przepisy ustaw zmienianych, w tym ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ustawa CIT”), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Wyjątek od powyższej zasady ustanowiony został w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej (wchodzącym w życie 12 grudnia 2013 r.), w którym wskazano, że Spółka komandytowo-akcyjana, która:

  1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. po 12 grudnia 2013 r.), gdy jej rok obrotowy nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r., lub
  2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (po 12 grudnia 2013 r.)

jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok obrotowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Ze względu na fakt, że w Spółce komandytowo-akcyjnej, do której Wnioskodawca zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bieżący rok obrotowy rozpoczął się w trakcie 2013 r., ale przed 12 grudnia 2013 r., przepisy ustawy zmieniającej nie będą miały zastosowania w trakcie trwającego roku obrotowego tej Spółki, lecz dopiero począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po bieżącym roku obrotowym. W rezultacie, zagadnienie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z dokonaniem aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ww. Spółki, należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy CIT, bez uwzględniania zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przywołany wyżej przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, ze względu na fakt, że Spółka komandytowo-akcyjna nie jest ani spółką kapitałową.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, w którym w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej wskazano wprost, że do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Powyższe regulacje powodują, że do przychodów Spółki nie zaliczy się przychodów z tytułu wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki komandytowo-akcyjnej (tj. Spółki nie posiadającej osobowości prawnej). W rezultacie, wniesienie przez Spółkę do Spółki komandytowo-akcyjnej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trakcie trwającego roku obrotowego Spółki komandytowo-akcyjnej, rozpoczętego przed wejściem w życie zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą, nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla Spółki w podatku CIT.

W świetle powyższego stanowisko Spółki w zakresie:

  • ustalenia czy wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi znak towarowy objęty prawami ochronnymi, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu - jest prawidłowe,
  • podstawy prawnej niepowstania przychodu - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 - 6 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

znak towarowy
IBPBI/2/423-542/14/JD | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP1/443-1154/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.